ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ..

ದಿನ ದಿನವೂ ಯಂತ�ರಗಳ ನಡ�ವೆ
ಯಾಂತ�ರಿಕವಾಗಿ ಪಯಣಿಸ�ತಿರ�ವಾಗ
ಮಬ�ಬಾಗಿ ಉರಿಯ�ತಿರ�ವ ಆ ಎಲ�ಲಾ
ಕೊಳವೆ ದೀಪಗಳ ಬಿಟ�ಟ�
ಜಗವನ�ನೇ ತನ�ನ ಸ�ವರ�ಣ ಕಿರಣಗಳ
ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಿ
ಹೊಸ ದಿನದ ಹೊಸತನವ
ಹೊಸ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಅರಿವೀಯ�ವ
ನೇಸರನ ಉದಯವನ�
ಅವನ� ಅಸ�ತಂಗತನಾಗ�ವ�ದನ�ನೂ
ಪಿಳಿಪಿಳಿ ಕಣ�ಣ� ಬಿಟ�ಟ� ನೋಡ�ತ�ತಾ
ಅದೆಲ�ಲೋ ಸಮ�ದ�ರದ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ
ದೂರದ ನವ ನಾವಿಕನ ನಿರೀಕ�ಷೆಯಲ�ಲಿಯೋ ಎಂಬಂತೆ
ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ…

ಮಳೆಯ ಜೊತೆ…

ಮಳೆರಾಯ ನಿನಗೆ ನಮೋನಮ:
ತಣ�ಣನೆ ಗಾಳಿಗೆ ಮೈಯ�ಯೊಡ�ಡಿ ಕ�ಳಿತಿದ�ದೆ


ಮೇಘರಾಯನ ಕೃಪೆಗೆ ನಾ ಪಾತ�ರನಾದೆ
ಎದ�ದ� ಹೊರಡ�ವ ಹೊತ�ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ
ಧೋ! ಎಂದà³� ಮಳೆ…ಕಣà³�ಣಂಚಲೊಂದà³� ಮà³�ತà³�ತà³�…

ಅಂತರಾಳದಲಿ ಹೊಕ�ಕ�
ಹಳೆಯ ನೆನಪ�ಗಳ ಕೆದಡಿ
ಅಲ�ಲೆಲ�ಲೋ ಮರೆತಿದ�ದ ಫ�ರೇಮ�ಗಳ ನೆನೆದ�
ಹನಿದಿತà³�ತà³� ಕಣà³�ಣಂಚಲೊಂದà³� ಮà³�ತà³�ತà³�…
– ಆ ಸಣà³�ಣ ಹನಿಯà³�

ಅರà³�ಥವಾಗದà³�ದà³�…

ನನà³� ಮನ…
ಜೊತೆಗೆ ಮತà³�ತಿನà³�ಯಾರೋ…
ವಿಷಯಗಳೆಷà³�ಟೋ…
ಕೆಲಸಗಳೆಷà³�ಟೋ…
ಹೀಗೆ ಮೂರà³� ಮತà³�ತೊಂದà³�…

ಶೂನà³�ಯದ ಸೆರಗಲà³�ಲಿ…

ನೀರವ ರಾತ�ರಿಯ ಶೂನ�ಯದ ಸೆರಗಲ�ಲಿ
ಹೊಸ ಬೆಳಕನ�ನ� ಹ�ಡ�ಕ�ತ�ತ
ಸವೆಸಿದ ದಾರಿಯ ಮರೆತ�
ಹೊಸ ದಿನದ ಕದವ ತಟ�ಟಿರ�ವೆ..

ಚಿಣà³�ಣನ ನೆನಪà³�…

ಪ�ಟ�ಟ ಪ�ಟ�ಟ ಹೆಜ�ಜೆ ಇಟ�ಟ�
ಎದ�ದ� ಬಿದ�ದ� ಅಡ�ಡಾದಿಡ�ಡಿ
ನಕ�ಕ�ನಲಿದ� ಅತ�ತ� ಕರೆದ�
ಅಮ�ಮನ ಬಳಿಗೆ ನೆಡೆದ ಪ�ಟ�ಟ�..

ಹಾಲ�ಹಲ�ಲಿನ ನಗ�ವ ಚೆಂದ
ಕೋಪ ಬಂದರೆ ಮ�ಖದ ಬಿಗ�ವ�
ಪಪ�ಪರಮೆಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಸೋಗ�
ಎಲ�ಲಕೂ ಮಿಗಿಲ� ನಾಚಿದ ಮೊಗವ�..

ಶಾಲೆಗೆ ನೆಡೆಯೋ ಎಂದರೆ ಅಮ�ಮಾ!
ಬಂದಿತ� ನೋಡೋ ಹೊಟ�ಟೆಯ ನೋವ�..
ಕೊಬà³�ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಜೇಬಿಗೆ ತà³�ಂಬೇ…
ಸರಸರ ನೆಡೆದನ� ತ�ಂಟನೊ ತಿಮ�ಮ!!

ನೆಹರ� ಚಾಚಾ ದಿರಿಸನ� ಧರಿಸಿ
ಜೇಬಿಗೆ ರೋಜಾ ಹೂವನ� ಮ�ಡಿಸಿ
ಠೀವಿಲಿ ಹಾಕಿದ ಹೆಜ�ಜೆಯ ಕಂಡ�
ಕೆನà³�ನೆಗೆ ಕೊಟà³�ಟಳà³� ಅಮà³�ಮನà³� ಮà³�ದà³�ದà³�…

ದ�ಸ�ತರದ ಬದ�ಕ�

ಬದ�ಕ� ದ�ಸ�ತರವಾಗಿದೆ ಇಂದ�
ಬೇಡದ ಗೋಜಲ�ಗಳ ಮಧ�ಯೆ ಸಿಲ�ಕಿ
ಬಿಡಿಸಲೆತ�ನಿಸೆ ಸ�ತ�ತಿ ಸ�ರಳಿಯಾಗ�ತಿಹ�ದಿನ�ನೂ
ಹರ ಹರ ಬಿಡ�ಗಡೆ ಎಂದಿಗೆ ಎನಗೆ?

ಗೂಗಲ� ವೇವ� ಎಂಬ ಹೊಸ ಕಿಂಡಿ

ಇದರಲ�ಲಿ ಜಗತ�ತನ�ನೇ ಮಾತನಾಡಿಸಬಹ�ದ�
ಹತ�ತ�ಹಲವ� ಕಿಂಡಿಗಳ ಮೆರೆತ� ಬದ�ಕಬಹ�ದ�
ಮತ�ತೇನೋ ತಲೆಗೆ ಹತ�ತಿದರದನ�ನೂ ಇಲ�ಲೇ ಮಾಡ�ಬಹ�ದ�
ಹೌದà³�.. ಇದೊಂತರ ಮಾಯಾಕಿಂಡಿ…

ಇದ� ಪ�ರವಾಹವೇ?

ಹರಿವ ನೀರಿಗೆ ತಡೆಯಿಲ�ಲವಂತೆ
ಬರೆವ ಕವಿತೆಗೆಂತ ತಡೆ?
ನೀವà³� ಬರೆಯ ಬೇಡವೆಂದರೂ ಬರೆವೆ…
ನಿಮಗದà³� ತಲೆಯ ಕೊರೆಯಲೆಂದೇ….