೨೦೦೯ ಫ�ಲಾಶ� ಬ�ಯಾಕ�

ಫ�ಲಾಶ� ಬ�ಯಾಕ� ಗೆ ಹೋಗಿ
ಫà³�ಲಾಶà³� ಹೊಡೆದಂತಾಯà³�ತà³�…
ಬಾಕಿ ಇರ�ವ ಕೆಲಸಗಳ
ಲಿಸà³�ಟà³� ಮà³�ಂದಾಯà³�ತà³�…

ಆದದ�ದೇನ�?.

ಅಸ�ಪಷ�ಟವಾಗಿದ�ದ ದಾರಿಗಳ� ಸ�ಪಷ�ಟವಾಗಿ
ಹೊಸ ಎತ�ತರಗಳತ�ತ ನನ�ನನ�ನ� ನೂಕಿ
ಒಂದಿಷ�ಟ� ಸಣ�ಣಪ�ಟ�ಟ ಕಾರ�ಯಗಳ
ಸಂಪೂರ�ಣವಾಗಿ ಮ�ಗಿಸಲಿಕ�ಕಾಯ�ತ�..

ಹೀಗೇ ಮತà³�ತಷà³�ಟà³�, à²¨à³‚ರೆಂಟà³�.
ಸದ�ಯ ಹೊಸ ವರ�ಷ ಬಂದಾಯ�ತ�..

ನೆನಪà³�ಗಳà³�…

ಬ�ತ�ತಿ ಬಿಚ�ಚಿಟ�ಟ�, ಹಳೆಯ ಸರಕ�ಗಳನ�ನೆಲ�ಲಾ
ಹರಡಿ, ಸ�ತ�ತಲೆರೆಚ�ತ�ತಾ, ರದ�ದಿಯಲ�ಲೇ
ಬಿದà³�ದà³� ಒದà³�ದಾಡà³�ತà³�ತಾ, ಪà³�ಲಾಷà³� ಬà³�ಯಾಕಿನ 
ಕಪ�ಪ� ಬಿಳ�ಪನ� ಬಿಟ�ಟ� ಹೊರಬಂದ� ನೋಡಿದಾಗ
ಗೊತà³�ತಾಗಿದà³�ದà³� ಅದà³� ನೆನಪೆಂದà³�…..

ಹೊಸ ವರ�ಷದ ಹರಕೆ

ವಿಶà³� ಲಿಸà³�ಟà³� – ರೆಸೆಲà³�ಯೂಶನà³�, ಬಯಕೆಗಳà³� ಇತà³�ಯಾದಿ
ಎಲà³�ಲವೂ ಹೊಸ ವರà³�ಷಕà³�ಕೇ…

ಹೊಸ ದಿನಗಳ ಬರ�ವಿನ ಜೊತೆ ಹೊಸದನ�ನೂ
ತರಲೆಂಬ ಕೋರಿಕೆ…

ನಮಗೆ ಅದನ�ನೆಲ�ಲಾ ತಂದ� ಕೊಡ�ವರ� ಯಾರ�?
ಹೆಸರನ�ನೇಳ�ವಿರಾ?

ಎಲ�ಲವೂ ಬೇಕೆಂದ ಮನಕ�ಕೆ, ಹೊಸ ಜೋಶ� ತ�ಂಬಲಿಕ�ಕೆ
ಮಾತà³�ರ ಹೊಸ ವರà³�ಷ….

ಜೋಶ� ಜೊತೆಯಲ�ಲೇ ಇಟ�ಟ� ಕೊಂಡ�, ವರ�ಷ ಪೂರ�ತಿ
ಚà³�ರà³�ಕಾಗಿದà³�ದರೆ ಮಾತà³�ರ ಸಾಧà³�ಯ…

“ಕನಸà³�ಗಳ ನನಸಾಗಿಸà³�ವà³�ದà³�….”

ಕನಸà³�ಗಳ ನನಸಾಗಿಸà³�ವ ಜೋಶà³� ಹೊತà³�ತà³� ಹೊಸ ವರà³�ಷ ಎಲà³�ಲರ ಜೀವನದಲà³�ಲಿ ಮತà³�ತೆ ಬರಲಿ ಎಂದà³� ಹರಸà³�ತà³�ತಾ…

ನಿದà³�ದೆ…

ನಿದ�ದೆ ಬರ�ವಳ� ತಾಯಿ
ಸಕಲ ಜೀವಕೆ ಸ�ಖವ�
ಜಾತಿಭೇದವ ಮರೆತ�
ಇಳೆಗೆ ನಿಶಬ�ದದ ಹರಿವ� !

ಚಾರಣದ ಮೊದಲ ದಿನ

ಪಶ�ಚಿಮ ಘಟ�ಟಗಳ ಮಧ�ಯೆ ಸ�ತ�ತಿ ಸ�ಳಿದ�
ಸ�ಂದರ ಪ�ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲ ಹತ�ತಿ ಇಳಿದ�
ಹಳ�ಳ, ಕೊಳ �ರಿಗಳ ಕಂಡ� ಕ�ಣಿದ�
ಬಲ�ಲಾಳರಾನದ�ರ�ಗದ ಮ�ಂದೆ ಸ�ಳಿದ�

ಒಣಗಿಸಿದ ಪೊಳ�ಳೆಪೊಟರೆಗಳ ಕಿತ�ತ�ತಂದ�
ಅಗ�ನಿ ದೇವನ ಕೃಪೆಯ ಮ�ಂದ�
ಹಚ�ಚಿದ�ದಾಯಿತ� ಸಣ�ಣ ಕ�ಂಡವೊಂದ�
ಹೊತ�ತಿದ�ದ ಪೊಟ�ಟಣವ ರಾಶಿ ಸ�ರಿದ�
ಅಡ�ಗೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಿದ�ದಾಯಿತಂದ�

ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಟ�ಟದಲ�ಲೊಂದ� ಮನೆಯ ಮಾಡಿ
ಚಳಿಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಅಂಜದೆ ಕೂಡಿ…
ಗ�ರಹ ನಕ�ಷತ�ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ
ನಿದ�ರಾದೇವಿಯ ತೆಕ�ಕೆಗೆ ಸ�ವಲ�ಪ ಜಾರಿ
ನಿದà³�ದೆ ಬಂದಿತà³�ತೆನಗೆ ಕೊಂಚ ತಾಗಿ…

ಆ ರಾತ�ರಿ ಹೆದರಿದವರಾರ�?
ಬೆಚ�ಚಿ ಬಿದ�ದವರಾರ�?
ಮತà³�ತೋರà³�ವರನà³� ಅಂದà³� ಹೆದರಿಸಿದವರಾರà³� 😉
ಪಶà³�ನೆಗಳ ಉತà³�ತರಿಸೆ ಕೊಡà³�ವೆ ದೊಡà³�ಡ ಚಿಕà³�ಕಿ….

ಇವಳ� ಯಾರ�?

ಪಟಪಟನೆ
ಅಡಿಗಡಿಗೆ
ವಾಚಾಳಿ
ಇವಳೆಂದ�
ತಿಳಿಹೇಳೆ
ರಗಳೆ
ಅದà³�ವಲà³�ಲ — ಇವಳà³� ಯಾರà³�?

ನೀಲ ನದಿಯ ತಟದ ನೆನಪà³�…

ಹರಿವ ನದಿಯ ಮಡಿಲಿನಲ�ಲಿ
ಬೆಳಕನಿಡಿವ ತವಕದಲ�ಲಿ
ನೀಲ ಬನದ ನೆರಳಿನಲ�ಲಿ
ಹಕ�ಕಿ ಪಕ�ಕಿ ಸೆರೆಯ ಹಿಡಿದ�
ಪಟವ ನೋಡೆ ಮನವ� ಮಿಡಿದ�
ಹೊಸದ� ಕನಸ ಕಾಣ�ವಾಸೆ
ಹೊಸದನೇನೋ ಮಾಡà³�ವಾಸೆ….

ಕಾಲ ಚಕ�ರದ ಮ�ಂದೆ..

ಕಾಲ ಚಕ�ರದ ಮ�ಂದೆ ನನ�ನದೇನಿದೆ ಇಲ�ಲಿ?
ಯ�ವಕನ ಪರಿ ತಿರ�ಗಿ
ನನ�ನ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳ
ನೆನಪಿಸà³�ತಿಹà³�ದà³�…
ಎದ�ದ� ಕೂರಲೂ ಕಷ�ಟ, ಓಡ�ವ�ದೆಲ�ಲಿಯ ಮಾತ�?
ಇಷ�ಟ� ದಿನ ಕಾಲಚಕ�ರವನಿಡಿದ� ಕಲಿತದ�ದಷ�ಟೇ ಗೊತ�ತ�..
ಈಗಿಲ�ಲಿ ಕೂತ�, ಮೊಮ�ಮಗನಿಗೆ ಕೇಳಿಸ�ವೆ
ಇದ�ದ�, ಈಸಿ ಜಯಿಸ�ವ ಕಥೆಯ
ಅಗೋ ಕಾಣ�ತ�ತಿವೆ ಅಲ�ಲಿ, ನನ�ನ ಚಿತ�ರಪಟದಲ�ಲಿ
ಕಂಗೊಳಿಸ�ವ ಆ ಎರಡ� ಕಣ�ಣ�ಗಳ�
ಕಾಣದ ಆ ಕೊನೆ ಎರಡ� ದಿನಗಳ
ಆಶà³�ಚರà³�ಯದಿಂದೆದà³�ರà³�ಗಾಣà³�ತà³�ತಾ…
ಸ�ತ�ತಿ ಸ�ತ�ತಿ ತಿರ�ಗ�ವ ಕಾಲ ಚಕ�ರಕೆ ನಾನ�
ನಾಲ�ಕ� ದಿನದ ಸಹಪಯಣಿಗನ�
ಸ�ಸ�ತಾದರೂ ವಿರಮಿಸ�ವ ಪ�ರಶ�ನೆಯಿಲ�ಲ..
ನಾಳೆಯ ಬದ�ಕಿನ ಉತ�ತರಕ�ಕೀ ಓಟ..
ಕಾಲಚಕà³�ರದ ಮà³�ಂದೆ ನಾನೇನೂ ಅಲà³�ಲ….