ಹೂ-ದ�ಂಬಿ ಜೊತೆಯಾಟ

ಹೂವ ಕಂಡೊಡನೆ ದ�ಂಬಿ
ತಾ ಬಂದ� ಎದೆ ತ�ಂಬಿ
ಗ�ಯ� ಗ�ಟ�ಟ� ತೇಲಾಡಿ
ಮ�ತ�ತನಿಟ�ಟಿದೆ ನೋಡಿ
ನಾಚಿಕೆಯ� ಇದಕಿಲ�ಲ
ನಮ�ಮಂತಲ�ಲವೇ ಅಲ�ಲ
ತನà³�ನ  à²œà³€à²µà²¨à²¦ ಜೊತೆಗೆ
ಪರಾಗಸ�ಪರ�ಶದ ಕೊಡ�ಗೆ
ಹೂವಿಗೂ ಗೆಲà³�ವà³�, 
ತನ�ನನ�ನಾರೋ ಸ�ವರ�ಶಿಸಿ
ಪೋಷಿಸಿ ಮ�ತ�ತನಿಟ�ಟಾಗ
ಖ�ಷಿಯಿಂದರಳಿದೆ ನೋಡಿ
ನಗ�ಮ�ಖದ ಚಲ�ವೆ
ಇದ ಮ�ಡಿಯೆ ಕೊನೆಗೆ
ಅವಳ ಚಂದಕೆ ಮೆರ�ಗ�
ಮಿಕ�ಕವರ ಕಣ�ಗಳಿಗೆ ಬೆರಗ�
ಚಿತ�ರ: ಹರಿಪ�ರಸಾದ� ನಾಡಿಗ�

ಮ�ನಿದ ಮನ

ಮ�ನಿದ ಮನವೇ ಸ�ವಲ�ಪ ನನ�ನ ಮಾತ� ಕೇಳೆಯಾ?
ನಿಜವಾಗ�ಲೂ ಮನಸ�ಸಿರಲಿಲ�ಲ ನಿನ�ನ ಮನ ನೋಯಿಸಲಿಕ�ಕೆ..
ಈಗ ಹೇಳ�ವ ಕಾರಣವ ನೀನ� ಕೇಳಬೇಕೆಂದೇನಿಲ�ಲ�ಲ..
ಸà³�ವಲà³�ಪ ನನà³�ನ ಮಾತà³� ಕೇಳೆಯಾ?….


ಸಮಯದ ಪರಧಿಯ ದಾಟಿ ನೆಡೆಯಲಿಕ�ಕಾಗಲಿಲ�ಲ
ಕೆಲಸದ ಮಧà³�ಯೆ ಎಲà³�ಲರೂ ಕಳೆದೇ ಹೋಗಿದà³�ದರಲà³�ಲಿ…
ಇಲ�ಲೂ ಇಲ�ಲದ, ಅಲ�ಲೂ ಇಲ�ಲದ ತ�ರಿಶಂಕ�ವಿನಲ�ಲಿ ನಾನ�
ಸà³�ವಲà³�ಪ ನನà³�ನ ಮಾತà³� ಕೇಳೆಯಾ?….


ತಪà³�ಪà³� ಒಪà³�ಪà³�ಗಳ ಮಾತೇ ಇಲà³�ಲ…
ತಪà³�ಪಾಗಿದೆ ಇಂದà³�, ಕೊಂಚ ಮರೆತà³� 
ನನ�ನ ಮಾತ ಕೇಳೆಯಾ?
ಸà³�ವಲà³�ಪ ನನà³�ನ ಮಾತà³� ಕೇಳೆಯಾ?….



ಕೊಕ�ಕರೆ ಬಾಯಲ�ಲಿ..

ಹಕ�ಕಿಯ ಕೊಕ�ಕಿಗೆ ಸಿಕ�ಕಿದೆ ನೋಡಿ
ಸೀಗಡಿ ಮೀನಿನ ಸವಿಯಾದ ಬಾಡಿ
ಕೊಕ�ಕರೆ ಕ�ಕ�ಕಿದ�ರೆ ಬೇರೆಲ�ಲಿ ದಾರಿ
ಆಹಾರ ಆಗೋದೆ ಜೀವನ ಪರಿ

ಚಿತ�ರ: ಪವಿತ�ರ ಹೆಚ�

ಗಣರಾಜ�ಯೋತ�ಸವ

ಗಣರಾಜà³�ಯೋತà³�ಸವ….
ವಿಶ�ವದ ಅತಿದೊಡ�ಡ ಪ�ರಜಾಪ�ರಭ�ತ�ವ ರಾಷ�ಟ�ರಕ�ಕಿಂದ�
ಹಬà³�ಬದ ಸಂಭà³�ರಮ, 

೬೦ ವರ�ಷಗಳಾಗಿಯೇ ಹೋಯ�ತಲ�ವೇ
ನಮà³�ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲà³�ಪಿಯà³� ರಚಿಸಿದ ಆ ಕಲಂಗಳಿಗೆ…

ಬೆಳಗ�ಗೆ ಎದ�ದ�, ಬಿಳ�ಪಿನ ಉಜಾಲಾ ಉಡ�ಪ�,
ಅದೇ ಬಣ�ಣದ, ಕೆಲವೊಮ�ಮೆ ನೀಲಿ ಹೆಚ�ಚಾದ ಶೂ ಧರಿಸಿ
ಜೇಬಿಗೊಂದà³� ಪà³�ಟà³�ಟ ರೋಜà³� ತೊಟà³�ಟà³�, 
ಕಿಸೆಯಲ�ಲಿ, ದೊಡ�ಡಾ ರಾಜಕಾರಣಿಯಂತೆ ಭಾಷಣದ
ಚೀಟಿ ಇಟà³�ಟà³� ನೆಡೆದಿದà³�ದ ನೆನಪà³� ಇಂದà³� ಮರà³�ಕಳಿಸಿದೆ…

ಸೋಮಾರಿ ಡಬ�ಬದ ಮ�ಂದೆ ಕೂತ�
ಎಡ ಬಲ ಎಣಿಸ�ತ�ತ ಸರತಿಯ ಸಾಲಿನಲ�ಲಿ
ಸೈನಿಕರà³� ಒಬà³�ಬರ ಹಿಂದೊಬà³�ಬರà³� ಮಾರà³�ಚà³� ಫಾಸà³�ಟà³� 
ಮಾಡ�ತ�ತಿರ�ವ�ದನ�ನ� ಕಾಣ�ತ�ತಿದ�ದ ದಿನವಿತ�ತ�..
ನಾನೂ ಎದ�ದ� ನಿಂತ� ಸಲ�ಯೂಟ� ಹೊಡೆಯ�ತ�ತಿದ�ದದ�ದಿದೆ..

ಇಲà³�ಲಿ ನಾವà³� ಹಬà³�ಬದ ಸಂಭà³�ರಮದಲà³�ಲಿದà³�ದರೆ, 
ದೇಶದ ಮತà³�ತೊಂದà³� ಮೂಲೆಯಲà³�ಲಿ 
ಗà³�ಂಡಿನ ಸà³�ರಿಮಳೆ, ‘ಕೆಣಕದಿರಿ ನಮà³�ಮನà³�ನà³�’ ಎಂದಿದà³�ದಾರೆ
ನಮ�ಮ ಮಿನಿಸ�ಟರ�, ಎಚ�ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿಯಾಗಿದೆ
ನಮà³�ಮ ಜವಾನರ ನಿಷà³�ಟೆಯ ಸೇವೆಯೂ ಸಾಗಿದೆ…

೬೦ ವರ�ಷಗಳಾದರೂ ಇನ�ನೂ ನಮಗೆ ಪ�ರಜಾಪ�ರಭ�ತ�ವದ ಕಲೆ
ಕರಗತವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ…
ನಾನೂ, ನೀವೂ ಅದರಲ�ಲಿ ಸಕ�ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ,
ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡೆತಡೆಯಾಗಿರ�ವ ಕೊಳಕನ�ನ� ತೆಗೆಯಬೇಕಿದೆ..
ಇದೂ ನನà³�ನ ಭಾಷಣ ನಿಮà³�ಮ ಮà³�ಂದೆ ಇಂದà³� ಕವನವಾಗಿದೆ….

ಯೋಚಿಸಿ, ಮತà³�ತೊಮà³�ಮೆ ಮಗದೊಮà³�ಮೆ ಈ ಹಿಂದಿನ 
ಸಾಧನೆಗಳನ�ನ�, ಸವಾಲ�ಗಳನ�ನ�, ತಪ�ಪ� ಒಪ�ಪ�ಗಳನ�ನ�
ಪà³�ರಜೆಗಳಿಂದ, ಪà³�ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪà³�ರಜೆಗಳಿಗೋಸà³�ಕರ 
ಸರà³�ಕಾರವನà³�ನà³� ಪà³�ರಜೆಗಳà³� ಮತà³�ತೆ ಮತà³�ತೆ ಕಟà³�ಟà³�ವ à²¬à²²,
ಹೊಸದನ�ನ� ಸಾಧಿಸ�ವ ಛಲ ಹೀಗೇ ಹೆಚ�ಚಿತ�ತಿರಲಿ
ದಬà³�ಬಾಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಇರೋಣ ನಾವà³� ಎಂದಿಗೂ ದೂರ 

ಹಕ�ಕಿ ಹಾಡ�

ಬೆಳ�ಳಕ�ಕಿ ಜೋಡಾಗಿ ಹಾಡಿ ಕ�ಣಿದಾವೆ
ಬಾನಲ�ಲಿ ತಮ�ಮದೇ ಆಟ ನೆಡೆಸಾವೆ
ಹಾರ�ತ�ತ, ಹಾಡ�ತ�ತಾ ಕೂಡಾಗಿ ಜಿಗಿಯ�ತ�ತ,
ಮೂಡಣದಿ ಚಿತà³�ತಾರ ಬರೆದಾವೆ…
ಕಂದಮ�ಮ ಗಳಿಗೆ ಕಾಳನ�ಣಿಸ�ಯಾವೆ
ಅವ ನೋಡ�, ಎಲ�ಲರೊಳಗೊಂದಾಗಿ
ಆಡà³�ಯಾವೆ….
ದಿನದಿನವ� ಕಾದಾಡ�ವ ಮನ�ಜ ಜನ�ಮಕೆ ಇವ�
ದೂರದಲà³�ಲೇ ನಿಂತà³� ತಿಳಿಯ ಹೇಳà³�ಯಾವೆ…
ಸೂರ�ಯ ಹ�ಟ�ಟಿದ ಒಡನೆ, ಜಳಕವೆಲ�ಲವ ಮ�ಗಿಸಿ
ನಿತà³�ಯದಾ ಕಾರà³�ಯಕà³�ಕೆ ತೊಡಗà³�ಯಾವೆ…
ಶಿಸ�ತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಘನಗಾಂಭೀರ�ಯದ ನೆಡೆಯ�
ಲೋಕ ಸಂಚಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಣೆಸà³�ಯಾವೆ…
ವಿಮಾನಗಳೇ ಅದ�ರ�ವವ�, ಇವ�ಗಳಾ ಕಂಡೊಡನೆ
ಹಾರಿದರೂ ನರರà³� ಸಾಟಿಯಿಲà³�ಲ…
ವರ�ಷಕೊಮ�ಮೆ ಇವ�ಗಳ ವಿಶ�ವ ಪರ�ಯಟನೆ
ಖರ�ಚ� ವೆಚ�ಚವ� ಇಲ�ಲ, ಸ�ಖಕೆ ಸಾಟಿಯೆ ಇಲ�ಲ
ದೂರ ದೂರಿನ ಮನೆಯ ಹಿತ�ತಲಲೆ ವಾಸ
ಕಾವೇರಿ ನೀರ ಜೊತೆ ಕೆಲದಿನದ ಸಹವಾಸ
ಕಾಲ ಕಳೆವ�ದರಲ�ಲಿ ಮತ�ತೊಂದ� ಹೊಸ ದೇಶ
ಮರಿಹಕ�ಕಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೊರಟ� ನಿಂತಾವ�
ರಂಗನತಿಟ�ಟಿಗೆ ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಒಮ�ಮೆ
ಮತà³�ತೆ ಸಿಗದೆ ಹೊರಟà³� ಹೋದಾವà³�…
ಚಿತ�ರ: ಗ�ರ� ಪ�ರಸಾದ�, ಶೃಂಗೇರಿ

ಕಾಣೆಯಾದವರ�

ಕಾಣೆಯಾದವರಿಗೆ (ಟೆಲಿಸ�ಕೋಪಿನಲ�ಲೂ ಕಾಣಸಿಗದವರಿಗೆ):

ರವಿವಾರದ ಗ�ಂಗಿನಲ�ಲಿ
ರಜೆಯ ಮರೆಯಲ�ಲಿ
ಲೋಕವನ� ಮರೆತ�
ನೀವ� ಮರೆಯಾದಿರೆಲ�ಲಿ?

ಕಾಣೆಯಾಗಬೇಕ� ಎಂದವರಿಗೆ (ಎಲ�ಲಿ, ಹೇಗೆ):
ಹೊಸ ಕನಸನ� ಹೊತ�ತ�
ಹೊಸಬರನ� ಹ�ಡ�ಕಲಿಕ�ಕೆ
ಬೇಜಾರ� ಮಾಡ�ಕೊ ಬೇಡಿ
ಇದ� ಬರೀ ಹ�ಡ�ಗಾಟಕ�ಕೆ

ಕಾಣೆಯಾಗದೆ ಎದ�ರಿಗಿರ�ವವರಿಗೆ:

ನೀವೆಲ�ಲೋ ದಿಕ�ಕ� ತಪ�ಪಿದಂತಿದೆ
ಗೂಗಲ� ಮ�ಯಾಪ�ಸ� ಸ�ವಲ�ಪ ಸರಿಯಿದೆ
ಬಳಸಿ ನೋಡಿ ಒಮ�ಮೆ
ದೂರದಿದà³�ದರೆ ಆಯà³�ತà³� ಮà³�ಂದೊಮà³�ಮೆ….

ಛಾಯಾಗ�ರಹಣ

ನಯನ ಸಾಲದ� ನಮಗೆ
ಸೃಷಿಯ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಿಕ�ಕೆ,
ಅನಿಶà³�ಚಿತತೆಯ ನಾಳೆಗೆ 

ಮà³�ಗà³�ದ ಮನಸà³�ಸà³�ಗಳà³�…..

ಉದ�ಯಾನದೊಳಗೊಂದ� ಸ�ಂದರ ದಿನ
ಅಣ�ಣ ಹೇಳ�ತ�ತಿರ�ವನೊಂದ� ಕಥೆಯ
ರೆಡಿ ಇಲà³�ಲ ಕೇಳಲಿಕà³�ಕೆ ತಂಗà³�ಯವà³�ವಾ, ಹೇಳà³�ತಾಳೆ…
ಬಿಡಲೇ ಬಿಡà³�ತೀಯಾ ಬರೆ ಬà³�ರà³�ಡೆಯಾ….

ಅಣ�ಣಾ ಹೇಳ�ತಾನೆ:
ನಿಜ ಹೇಳ�ತೀನಿ ಕೇಳವ�ವಾ ನೀನ�
ಬ�ರ�ಡೆ ಬಿಡ�ಲಿಕ�ಕೆ ಬರಾಂಗಿಲ�ಲ ನನ�ಗೆ
ಕೇಳಿದೀನಿ ಇಲ�ಲಿನ ಕಥೆಯಾ ಶ�ಯಾಲ�ಯಾಗೆ
ವಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗà³�ದೆ ಕೇಳಿದà³�ರಾಯà³�ತà³� ನೀನà³�…

ತಂಗಿ:

ಅಯ�ಯೋ ಬಿಡ�ಲೇ ಮ�ಗ�ಯಾಂಗಿಲ�ಲ ನಿಂದ�
ಆಟ ಆಡ�ಲಿಕ�ಕೊತ�ತಾಯ�ತ�.. ಕಾಯ�ತಾವ�ರ� ನನ� ಗೆಳತೀರ�..
ಕಥೆ ಹೇಳಾಗಿಂದ�ರೆ ಕೇಳ�, ರಾತ�ರಿ ಹೇಳೋವಂತೆ ನೀನ�
ಬರಿಸ�ತೀಯಾ ನಿದ�ದೆ ನನ�ಗೆ, ತಲೆ ನೋವಾಂಗಿಲ�ಲ ಕೇಳ�..
ಅಣ�ಣ:

ಬಿಡಾಂಗಿಲ�ಲ ನಿನ�ನ ಇವತ�ತ�, ಕೂಡಿ ನನ�ನೊಡನಾಡ�
ಬಾಳ ಮಾತಾಡ�ತೀ ನೀನ�, ಸ�ವಲ�ಪ ನನ�ದೊಸಿ ಕೇಳ�
ನಾ ನಿಂಜೋಡಿ ಆಡ�ಬೇಕಾದ�ರೆ ಬೇರೆವ�ರ�ಯಾಕೆ ಹೇಳ�..
ಚಿನ�ನ ಅಲ�ವಾ, ಕೇಳ� ಮಾತ�ನಾ ನನ�ಕೂಡಾ ನೀನ� ಆಡ�
ಚಿತ�ರಗಳ�: ಹಳ�ಳಿ ಮನೆ ಅರವಿಂದ

ವನಸಿರಿ

ಬಂಡೀಪà³�ರದ ಗೊಂಡಾರಣà³�ಯದಲಿ 
ರವಿಯ ರಂಗಿನಾಟ!
ಕಪ�ಪ�ಬಿಳ�ಪಿನ ತೆರೆಯ ಸರಿಸೆ, ಕಾಣ�ವ�ದ�
ಚಿತ�ರವಿಚಿತ�ರ ಲೋಕ!

ಚರಾಚರ ಪಕ�ಷಿ ಸಂಕ�ಲಗಳ ಜೊತೆ
ವನ�ಯ ಮೃಗಗಳ ವಾಸ
ಜ�ಳ� ಜ�ಳ� ಹರಿವ ನೀರಿನ ಸೆಲೆ
ಅದರೊಡನಾಡ� ನೀ ಬೆಳಕಿನಾಟ!

ನಿರ�ಮಲವಾಗಿರ�ವ ನೀರಲ�ಲೆಸಯಲಿಲ�ಲ ತಾನೆ
ನೀ ಕಲ�ಲ� ಚಪ�ಪಡಿಯನ�ನ�.
ಖ�ಷಿಯ ಕೊಟ�ಟರೂ ಹೆದರಿಸ�ವ�ದದ�
ಬೆಚ�ಚನೆ ಮಲಗಿರ�ವ ಮೊಸಳೆಯನ�ನ�!

ಜೋಕೆ! ವನ�ಯಸಿರಿ ನಿನ�ನ ಕ�ಯಾಮೆರಾದಲ�ಲಿ
ಸೆರೆಯಿಡಿಯಲಿಕ�ಕೆ ಮಾತ�ರ..
ಕಡಿದ� ತಂದೆಯೋ ವನವ ಮಾನವ
ಕಾದಿದೆ ನಿನಗೆ ಶಾಪ!

ಚಿತ�ರ: ಅನಿಲ� ರಮೇಶ�

ಹೀಗೊಂದ� ಚಿತ�ರಪಟ

ದಿಗಂತದ ಆ ಎತ�ತರದಲಿ
ಮಿರ ಮಿರ ಮಿನ�ಗ�ತ�ತಿರ�ವ
ವಜ�ರದ ಹರಳ ತರಲೇನೋ ಎಂಬಂತೆ
ಹಾರಿ ಹೋದ ಹಕ�ಕಿಯ ಚಿತ�ರಪಟ

ಚಿತ�ರ: ಪವಿತ�ರ ಹೆಚ�