ಚಿಗ�ರ�


ಎಳೆ ಎಳೆ ಚಿಗ�ರೆ
ಅರಳಲೆ ಚಿಗ�ರೆ
ಅರಳ�ತ ನೀನ�
ನಗೆಲೇ ಚಲà³�ವೆ…

ಚಿತ�ರ: ಅರವಿಂದ

ಚೌಕಾಬಾರ


Chowkabara | ಚೌಕಾಬಾರ
Originally uploaded by omshivaprakash

ಚೌಕಾಬಾರ ಆಡಿ ನೋಡ�
ಚೌಕದ ಮನೆಗಳ ಎಣಿಸಿ ನೋಡ�
ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಜಿಗಿಯ�ತ ನೀನ�
ಒಂದ� ಎರಡ� ಎಣಿಸಿ ನೋಡ�

ರಾಜ�ಯಗಳನ�ನೇ ಕಬಳಿಸಿದರಂತೆ
ಭಾರತ ಯ�ದ�ದಕೆ ಕಾರಣವಿದಂತೆ
ಶಕ�ನಿ ಮಾಮನ� ನಿಷ�ಣಾತನಂತೆ
ನೀನೂ ದಾಳವ ಹಾಕಿ ನೋಡ�

ದಾಳಗಳೆಸ�ಯ�ತ ಚೌಕಕೆ ಹಾರ�ತ
ಮೇಲಿದ�ದವನ ಮನೆಗೆ ಓಡ� ಎನ�ನ�ತ
ಹೊಸ ಮನೆಯೊಂದನ� ಕಂಡರೆ ನೀನ�
ಉಳಿಯ�ವೆ ಅಲ�ಲೇ ತಿಳಿದ� ನೋಡ�

ಚದ�ರಂಗಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ �ನಲ�ಲ
ಮನೆಪಾಠದಲೇ ನೀ ಕಲಿ ಲೆಕ�ಕದ ಆಟ
ಚೌಕಾಬಾರದ ಕಾಯಿಯ ನೆಡೆಸ�
ಮ�ಟ�ಟಿಸ� ತಲೆಗೆ ಆಟದ ಬಿರ�ಸ�

ಕಾಯಿಯ à²¹à²£à³�ಣನà³�  à²®à²¾à²¡à³�ವವರೆಗೆ
ನೆಡೆವ�ದ� ಆಟ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ
ಹಣ ಹೂಡಲ� ಬೇಡ ಕೇಳೋ ಅಣ�ಣಾ
ಗೆಳೆಯರ� ಆದಾರ� ಶತೃಗಳಣ�ಣ

ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ�ಟದ ಮಡಿಲಲ�ಲಿ

ಚಿತ�ರ: ಪವಿತ�ರ. ಹೆಚ�

ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ�ಟದ ಮಡಿಲಲ�ಲಿ
ಕ�ಳಿತ ಮೂರ�ವರ ಮನವ�
ರಾಮನ ನೆನೆಯ�ತ�ತಿತ�ತೋ?

ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ�ಟದ ಮಡಿಲಲ�ಲಿ
ಕ�ಳಿತ ಮೂರ�ವರ ಹೃದಯ
�ತಕ�ಕೆ ಹಪಹಪಿಸ�ತ�ತಿತ�ತೋ?

ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ�ಟದ ಮಡಿಲಲ�ಲಿ
ಕ�ಳಿತ ಮೂರ�ವರ ದನಿಯಲ�ಲಿ
ರಾಮಾಯಣ ಮಾರ�ಧನಿಸ�ತ�ತಿತ�ತೋ?

ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ�ಟದ ಮಡಿಲಲ�ಲಿ
ಕ�ಳಿತ ಮೂರ�ವರ ಜಪದ
ಕೊನೆಗೆ ಆದದ�ದೆಂತೋ?

ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ�ಟದ ಮಡಿಲಲ�ಲಿ
ಕ�ಳಿತ ಮೂರ�ವರ ಮ�ಂದೆ
ಇದ�ದಂತಹ ಪ�ರಕೃತಿ ಇದ�ದದ�ದೆಂತೋ?

ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ�ಟದ ಮಡಿಲಲ�ಲಿ
ಕ�ಳಿತ ಮೂರ�ವರ ಸೆರೆಯ
ಹಿಡಿದರವರ� ಕ�ಲಿಕ�ಕಿಸಿದೆಂತೋ?

ಊಟದ ಗಳಿಗೆ

ಮಟ ಮಟ ಮಧ�ಯಾನ�ಹ
ಊಟದ ಗಳಿಗೆ
ಹೊರಟೆನ� ಹೊರಗೆ
ಬರಿ ಹೊಟ�ಟೆಯ ಕರೆಗೆ

ಮನೆಯೂಟವ� ಸಿಗದ�
ನೆನೆದರà³�  à²¨à³€à²¨à³�
ಚೆಂದದ ಹೋಟೆಲ�
ಸಿಗ�ವ�ದೊ ನೋಡ�

ನಾಲ�ಕಾಸ� ಸ�ರಿದ�
ಊಟವ ಮಾಡ�
ಸಾಗದ� ಬದ�ಕ�
ಬರಿ ಹೊಟ�ಟೆಯ ಜೊತೆಗೆ

ಮ��ಷ�ಟಾನ�ಹವ� ಸಿಕ�ಕರೆ
ನಿನದೇ ಪ�ಣ�ಯ
ಹೊಟ�ಟೆಯ� ಕೆಡದಿರೆ
ನೀನೇ ಧನ�ಯ

ರತ�ನನ� ಪರ�ಪಂಚದಾಗೊಂದ� ಸ�ತ�ತ�

ರತ�ನನ� ಪದಗಳ ಕೇಳಿ ನನ�ಗೆ
ಮತ�ನಾಗ� ತೂರ�ದಂಗಾಯ�ತ�..
ಕೂತಲ�ಲಿಂದ�ಲೇ ಜೋರಾಗ� ನಗ�ತಾ
ನನà³� ಮನà³�ದ ಕದà³�ವ ತಟà³�ದಾಂಗಾಯà³�ತà³�…

ಮೋಡದ ಜೊತೆಗೆ


Alone, originally uploaded by Anil Ramesh.

ಅಲà³�ಲೇ ನನà³�ನ  ಹಳà³�ಳಿಯ ಪಕà³�ಕದ à²�ರಿಯ ಮೇಲೆ
ಮರವೊಂದ� ಮೋಡದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿತ�ತ�
ಮಳೆ ತರ�ಲಿಕ�ಕೆ ಬಂದೇನೋ ಮಾರಾಯ?
ಅತ�ವಾ ಹಾಗೆ ಸ�ತ�ತ�ತಾಕ� ಹೋಗ�ಲಿಕ�ಕೊ?

ಗಾಳಿ ಬರಾಂಗಿಲ�ಲಲ�ಲೋ ನನ� ದಿನಾ ಕರ�ದ� ಬರ�ಲಿಕ�ಕೆ
ಹೇಳಿದ ಮೋಡಣ�ಣ, ಅವನ ಕಣ�ಣಲ�ಲೂ ನೀರ� ಹನಿಲಿಕ�ಕಿಲ�ಲ
ಆದ�ರೂ ಬಂದೀನಿ ನೊಡ�, ಬಿಟ�ಟಿರಾಂಗಿಲ�ಲ ಭೂಮಿನ
ಹನಿ ಗೂಡಿಸ�ಕೊಂಡ� ಬಂದೀನಿ, ಸ�ರಿಸೇ ಹೋಗ�ತೀನಿ

ಸ�ಡ� ಬಿಸಿಲ ನಡ�ವೆ ಮೋಡ ಮ�ಸ�ಕಿ
ನೀಲಿ ಬಾನ� ಕಪ�ಪಾಗಿ, ಕಣ� ಹೊಡೆದ�
ಗ�ಡ�ಗಿ, ಗ�ಡ�ಗ�ವವರ ಹ�ಟ�ಟಡಗಿಸ�ವಂತೆ
ಟಣ� ಟಣ� ಹನಿ ಗ�ಟ�ಕಿ ಭೂಮಿ ತಂಪಾದಂತೆ

– ಅದೆಲà³�ಲಿತà³�ತೋ ಕಾಣೆ ನಾಲಿಗೆಲಿ ನಾಲà³�ಕà³� ಪದ
ಈ ಚಿತà³�ರ ಕಂಡಾಗ ನನà³� ಕೈ ನಿಂದ ಜಾರಿ ಬಿತà³�ತà³� 🙂

ಅಮ�ಮನ ಕೈ ರ�ಚಿ

ಹೊಟ�ಟೆಗೆ ಬಿತ�ತ� ರೊಟ�ಟಿಯ ಚೂರ�
ಚ�ರ� ಚ�ರ� ಉದರಕೆ ತಂಪನೆ ನೀರ�
ಮಜ�ಜಿಗೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಉಪ�ಪಿನಕಾಯಿ
ಹಪ�ಪಳ, ತ�ಪ�ಪ, ಪಲ�ಯದ ಜೊತೆಗೆ
ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸ ಗಟಗಟ ಕ�ಡಿಯೆ
ಕಂಡಿತ� ನಾಲಗೆ ಅಮ�ಮನ ಕೈ-ರ�ಚಿಯನ�ನ�

ವಿಲ� ಯೂ ಬಿ ಮೈ ವ�ಯಾಲೆಂಟೈನ�

ಹೊಳೆವ ಚಂದ�ರನ ದಿನವ� ಚ�ಂಬಿಸಿ
ಮಿನ�ಗ� ನಕ�ಷತ�ರಗಳ ಜೊತೆ ನಲಿದ�
ಸ�ಡ�ವ ಬೇಸಿಗೆಯಲ�ಲಿ ತಂಪ ಕಂಡ�
ಅದೃಶ�ಯ ಶಕ�ತಿಯ ಇರ�ವನ�ನನ�ಭವಿಸಿರ�ವೆ

ಸೃಷ�ಟಿಯ, ಮ�ಗಿಲೆತ�ತರದ ಗಿರಿಶಿಖರಗಳ ಕಂಡಿರ�ವೆ
ಪ�ರೇಮಾಮೃತವನ�ನ� ಪವಿತ�ರ ಗಂಗೆಯಲ�ಲಿ ಸವಿದಿರ�ವೆ
ಉತ�ಕಟ ಬಯಕೆಯ ಉಕ�ಕಿಸ�ವ ತ�ಟಿಯ ಕಂಡಿರ�ವೆ
ಪತಂಗವಾದ ಅಭಾಸವಾಗಿದೆ, ನೂರಾರ�ಸಲ ಎನಗೆ

ಪವಾಡಗಳನ�ನೂ ,
ನೋವ� ಮಾಸ�ವ�ದನ�ನೂ ಕಂಡಿರ�ವೆ ನಾನ�
ಆದರೆ ನನ�ನ ವಿಸ�ಮಿತನನ�ನಾಗಿಸಲ� ನೀ ಮಾಡ�ವ
ಎಷà³�ಟೋ ಕೆಲಸಗಳà³� ನಾ ಬೇರೆಲà³�ಲೂ ಕಂಡಿಲà³�ಲ…

ಜಿಗ�ಪ�ಸೆಯಾದಾಗ ಎಚ�ಚರಿಸಿದೆ ನೀನ�
ಸ�ಪರ�ಶದಿಂದಂಮೃತದ ದಾರೆ ಎರೆದೆ
ನಾನರಿಯದ ಕೆಲಸಗಳ ಸಾಧಿಸಿಹೆ ನೀನ�
ಸಂಯಮ ಕಳೆದ ಪಶ�ವಾಗಿಹೆ ನಾನ�
à²�ಕೆಂದರೆ, ನೀನೆ ನನà³�ನ ಜೀವನ ಸೆಲೆಯà³�…

ಕಂಡರಿಯದ ಕನಸ ಕಂಡೆ
ರವಿಯ� ಶರಧಿಯ ಮೋಹಿಪ�ದ ಕಂಡೆ
ಶಶಿಗೆ ದಿನ ಚ�ಂಬನದ ಮಳೆಗರೆಯ�ತ�ತ
ನಾ ಕನಸಿನಪ�ಸರೆಯರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕಾಲಕಳೆದೆ.
ವಿಲ� ಯೂ ಬಿ ಮೈ ವ�ಯಾಲೆಂಟೈನ�

ಮಹಾ ಶಿವರಾತ�ರಿ


Ohm Namah Shivaaya, originally uploaded by omshivaprakash.

ಪಂಚಾಕ�ಷರಿ ನ�ಡಿಯ�ತ
ಜಗವನ� ಮರೆತ�
ಶಿವನನ� ನೆನೆಯೋ
ಶಿವರಾತ�ರಿಯ� ಇಂದ�

ಬಿಲ�ಪತ�ರೆಯ ನಿಟ�ಟ�
ಪೂಜೆಯ ಮಾಡ�
ಶಿವನೊಲಿವನ� ನಿನಗೆ
ಶಿವರಾತ�ರಿಯ� ಇಂದ�

ಸಿದ�ದಾರೂಡನ� ಈ ಶಿವನಯ�ಯ
ನಿದ�ದೆಯ ಮಾಡದೆ ನೀನ� ಇರಯ�ಯ
ಜಾಗರಣೆ ಜೊತೆ ಜಪವನ� ಮಾಡ�
ಶಿವನೊಲಿವನ� ಶಿವರಾತ�ರಿಯ� ಇಂದ�

ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂಜೆ


On a rainy day, originally uploaded by omshivaprakash.

ಮಳೆಗಾಲದ ಆ ಒಂದ� ಸಂಜೆ
ನೀರ� ಸೋರ�ತ�ತಿತ�ತ� ಮಾಡಿಂದ
ನೀರ� ಸೋರ�ತ�ತಿತ�ತ�

ನೆನಪ ಮಾಡ�ತ�ತಿತ�ತ� ಆ ದಿನಗಳ
ಸೋರ�ತ�ತಿದ�ದ ಮನೆಯಂಗಳದಿ
ನಿಂತ� ಮೀಯ�ತ�ತಿದ�ದೆ ನಾ

ಇಂದ� ಸ�ರಿವ ನೀರ� ನನ�ನ
ತೋಯà³�ತà³�ತಿಲà³�ಲಾ…ಬದಲಿಗೆ ಅದ ಕಂಡà³�
ಕಿರಿಯ�ತ�ತಿರ�ವೆ ನಾ ಹಲ�ಲ

ನೀರನ�ನೇ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ�
�ಣ �ಣ ಕಾಂಚಾಣ ದೋಚಿ
ಮತ�ತದೇ ನೀರ ಚಿತ�ರವ ಹಿಡಿದಿರ�ವೆ

ಮ�ಂದಿನ ದಿನಗಳ� ಹೇಗೋ,
ಜೀವಜಲವೇ ಇಲ�ಲದ ದಿನಗಳ
ಕನಸೂ ಇನ�ನೂ ಎಚ�ಚರಿಸದಾಗಿದೆ ನನ�ನ

ಶ�ಭ�ರ ನೀರಿನ ಸೆಲೆಯ ಹ�ಡ�ಕಲ�
ನೆಡೆಯ ಬೇಕಿದೆ ಇಂದ� ಮೈಲ�
ಮತà³�ತಾರà³�…

ಮತ�ತೆ ಮಳೆ ಸ�ರಿಯ�ವ�ದೇ?
ಕಾಳ� ನೆಟ�ಟ�, ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯ�ವೆನೇ?
ನೀರ� ದಾಹವಾದಾಗ ಸೋರ�ವ�ದೇ?

ಉಳಿದ ನೀರ ಸೆಲೆ ಅದೇಕೋ
ಗಂಗೆಯ ಸಂಗ ಸೇರಿ ನಮ�ಮ
ಹಾಸ�ಯ ಮಾಡ�ತ�ತಿರ�ವಂತಿದೆ

ಉಳಿಗಾಲವ�ಂಟೇ ನಮಗೆ?
ಸಿಕ�ಕ ಸಿಕ�ಕ ನೀರ ಸೆಲೆಗಳನ�ನೆಲ�ಲಾ ಮ�ಕ�ಕಿರ�ವಾಗ
ನೀರà³� ಸೋರà³�ವà³�ದà³�ಂಟೆ ಮತà³�ತೆ….