ನಿರಂಕ�ಶ ಪರಿಭ�ರಮಣ

(ಚಿತ�ರ: ಕೊರಮಂಗಲದಲ�ಲಿ ತೆಗೆದದ�ದ�, ೨೯ ನೇ ಮಾರ�ಚ�)
ಕತ�ತಲೆಯಾದರೂ ಮ�ಗಿಯದ
ಜೀವನದ ಪಯಣದಲಿ
ಮಂದ ಬೆಳಕಿನ ರಂಗಿನಾಟ
ಬೆಂಬಿಡದ ಗೋಜಲಿನ ನಡ�ವೆ
ವಿಶ�ವದ ಹೊರೆಯನ�ನೇ ಹೊತ�ತಂತೆ
ಬೇಕ� ಬೇಡದ ಭೇದದ ನಡ�ವೆ
ನಮ�ಮ ನಿರಂಕ�ಶ ಪರಿಭ�ರಮಣ.

ಹಕ�ಕಿ ನಾನಾಗಬೇಕ�

ಸಿಕ�ಕರೆರೆಡ� ರೆಕ�ಕೆ ನನಗೆ
ಹಿಗ�ಗ� ಬರ�ವ�ದ�
ತೋರಲದನ� ಜಗಕೆ ನಾನ�
ನಭಕೆ ಜಿಗಿವೆನ�
ಮನ�ಜ ಮನಸಿಗೆಣೆಯೆ ಹೇಳ�
ಕಷ�ಟವಾವ�ದ�?
ಮನಸ� ಮಾಡೆ ದಿಕ�ಕ� ದೊರಕಿ
ಹಾರಿ ನಲಿವೆನ�

ಚ�ನಾವಣೆ

ಚ�ನಾಯಿತರಾಗಲ� ಅನ�ಯಾಯಿಗಳ
ಕಾಲನಿಡ�ಯ�ವ ಕಾಲ
ಅಜ�ಜ ಅಜ�ಜಿಯರಿರಲಿ, ದೊಡ�ಡವರೂ, ಯ�ವಕ, ಯ�ವತಿಯರೂ
ಅದೆಲ�ಲ ಬಿಡಿ, ಬಿಟ�ಟಿಲ�ಲ ನಮ�ಮ ಚಿಕ�ಕ ಪ�ಟ�ಟ ಕಂದಮ�ಮಗಳನ�ನೂ

ಓಟ� ಕೊಡಿ.. ಎತ�ತರಿಸಿದ ದನಿಯಲ�ಲಿ ಕೂಗ�ತ�ತಿರ�ವ
ಆ ಮೈಕಿನ ಧ�ವನಿಗೆ ಎದೆ �ಲ� ಎಂದಿತ�ತ�
ಕೂಗ�ತ�ತಿದ�ದವರಾರ�? �ನಾಯಿತ� ಎನ�ನ�ವ�ದರಲ�ಲೇ
ತಿಳಿದದ�ದ�, ಅದ� ಮಗ�ವೊಂದರ ಮಾತೆಂದ�

ಕೊಡ�ತ�ತಿದ�ದಾರೆ ಸೀರೆ, ಕಾಸ�, ಬಾಟಲಿಗಳ
ಇದೆಲ�ಲಾ ಖಾಸ� ಬಾತ�.. ಹೊರಗೆ ತಿಳಿದರದ�
ಮಿಡಿಯಾದ ಕರಾಮತà³�ತà³�… ಆದರೂ ನೆಡೆಯà³�ತà³�ತಿದೆ
ಚೌಕಾಸಿ ಗತ�ತಿನಿಂದಲೇ ನಡ�ರಸ�ತೆಯಲ�ಲಿ

ಚ�ನಾಯಿಸ ಬೇಕಿದೆ ಓದಿ ತಿಳಿದ, ತಲೆಯಿರ�ವ
ನಾಯಕನ… ಪಕà³�ಷದà³�ದಿರಲಿ ಸಿಕà³�ಕರೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಅವನ
ಅಟೆಸ�ಟ� ಮಾಡಿದ ಗ�ರ�ತ� ಪರಿಚಯ, ನಂತರ
ನಾಡ ಕಟ�ಟಲಿಕ�ಕಿರ�ವ ಯೋಜನೆಗಳ ಸವಿವರ

ನಾವ� ಕಟ�ಟ�ತ�ತೇವೆ, ನಾವ� ಕೆಡವ�ತ�ತೇವೆ
ನಾವ� �ನ� ಮಾಡ�ತ�ತೇವೆಯೋ ಕಣ�ಮ�ಚ�ಚಿ ನೋಡಿ
ನೀವೇ ನಾವ�.. ಸಧ�ಯ ನಮಗೆ ಓಟ� ಕೊಡಿ
ಹಿಂದಿನದೆಲà³�ಲವ ಮರೆತà³� ಮà³�ಂದಿನದನà³�ನà³� ಚಿಂತಿಸದೆ – ಕಿವಿ ಮಾತà³�

ಪ�ರತಿವರ�ಷದ ಚ�ನಾವಣಾ ಪ�ರಣಾಳಿಕೆಗಳನ�ನ�
ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಓದಿ ನಾನೇ ಒಂದ� ಬರೆಯಬಲ�ಲೆ
ಎಂದೆನಿಸಿದಾಗ ನನ�ನ ತಲೆಯಲ�ಲೊಳೆಯ�ತ�ತಿದೆ ಒಂದ�
‘ಟà³�ಯೂಬà³� ಲೈಟà³�’ – ನಾನೇ à²�ಕೆ ಸà³�ವರà³�ಧಿಸ ಬಾರದà³�

ಠೇವಣಿಯ ಭಯವಿಲà³�ಲ… ನಾವà³� ಬದಲಾಗಬೇಕà³�,
ಬದಲಾವಣೆಯ� ಸಾಧ�ಯ ಎಂದ� ಬಾರಾಕ� ಹೇಳಿದನೆಂದ�
ಇಲ�ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಯ ತರ�ವ ಬಯಕೆಯಲ�ಲ
ನಾವೇಕೆ ಒಂದ� ಹೆಜ�ಜೆ ಮ�ಂದ�ವರೆಯ ಬಾರದ� -ತಡೆಯಾದರೂ �ನ�

ಇರಲಿ, ಸಧ�ಯದ ಪರಿಸ�ಥಿತಿಗೆ, ಲಾಯಕ�ಕಾದ
ಸ�ವಲ�ಪವಾದರೂ ಛಲೋ ಅನ�ನಿಕ�ಕೆ ಸಾಧ�ಯನಾದ
ಯೋಗ�ಯನನ�ನ ಆರಿಸಿ, ಗೆಲ�ಲಿಸಿ ಗದ�ದ�ಗೆಗೆ ತಳ�ಳ ಬೇಕಿದೆ
ಓಟ� ಹಾಕಿ, ಮತ�ತೆ ಮರೆಯದೆ ಪ�ರಶ�ನೆ ಹಾಕಿ.. ಎಚ�ಚರಿಸ�ತ�ತಿರಿ!

ಮರೆಯ ಬೇಡಿ ಮತದಾರರೆ, ಮತ ಪಡೆದವರನ�ನ�
ಗೆಲ�ಲಿಸಿಕೊಂಡ� ಬೃಹತ� ಪಾಲಿಕೆಯಲ�ಲಿ ಬಾರಿ ಮೇಜೋವಾನಿ
ಮಾಡ�ದಾಂಗ� ನೋಡ�ಕೊಳ�ಲಿಕ�ಕೆ ಬೇಕ� ನಿಮ�ಮ ಜಾಗೃತಿ.
ಚà³�ನಾವಣೆಯ ಮೊದಲà³�, ನಂತರ ಹಾಗೂ ಆನಂತರವೂ – ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ

ಹಕ�ಕಿ

ನೀಲಾಕಾಶದ ಜೀವ ಜಾಲ
ಹಾರ�ತ�ತಲೇ ಸಾರಿದೆ ನೀ
ಜಗಕೆ ಬಾನ ಅಂತರಾಳ

ಚಿತ�ರ:- ಗ�ರ�ಪ�ರಸಾದ�, ಶೃಂಗೇರಿ

ಮಗ� ನಾನಾಗಬಾರದೇಕೆ?

ಚಿತ�ರ:- ಪವಿತ�ರ ಹೆಚ�

ಮಿನ�ಗ� ನಕ�ಷತ�ರಗಳಿವೆಯಲ�ಲಿ
ಶಶಿಯ� ಅವ�ಗಳ ಮಧ�ಯೆ
ಅಲ�ಲೆಲ�ಲೋ ಉದ�ರಿದಂತೆ ಧೂಮಕೇತ�
ಮನದಲ�ಲಿ ಮಿನ�ಗಿತ� ಸಣ�ಣ ಆಸೆ!

ಬೆಳಗ�ಗೆ ಸೂರ�ಯ ಕಣ�ಬಿಡ�ವಾಗ
ಬೆಳ�ಳಿ ಕಿರಣಗಳ ಪ�ರಭಾವಳಿಯನ�ನ�
ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲಿ ಚೆಲ�ಲಿದಾಗಲೇ
ಆ ಒಂದ� ಆಸೆ ಮಿಂಚಿತ�ತ�!

ಮಧ�ಯಾನ�ಹದ ಬಿಡ�ವಿನ ಸಮಯದಲ�ಲಿ
ದಿನಾ ನನ�ನಿದ�ರಾಗ�ತ�ತಿದ�ದ
ಆ ತೂಕಡಿಕೆಯ ಮಡಿಲಲ�ಲಿ
ಆ ಆಸೆ ಮೆತ�ತನೆ ಸ�ಳಿದಿತ�ತ�!

ಮ�ಂಜಾನೆ ನಗ�ತ�ತಾ,
ಮಧ�ಯಾನ�ಹ ತೂಕಡಿಸಿ,
ಸಂಜೆ ಚಂದಾಮಾಮನ ನೋಡಿ
ನಗ�ವ ಆ ಮಗ� ನಾನಾಗ ಬಾರದೇಕೆ?

ವೃಷಸೇನ

ಮಹಾಭಾರತದ à²•à³�ರà³�ಕà³�ಷೇತà³�ರ
ರಣರಂಗದಲ�ಲಿ ಒಂದ� ಪ�ರಸಂಗ
ಕಿನ�ನರರ ಯಕ�ಷಗಾನ ಪ�ರದರ�ಶನ
ವೀರ ವೃಷಸೇನನ ರ�ದ�ರ ನರ�ತನ!

ಸಾರ�ತ�ತಲೇ ಜನರ ಮನಗೆದ�ದ�
ತಾಯಿಯ ಅಪ�ಪಣೆ ಪಡೆದ�
ಯ�ದ�ದಕ�ಕೆ ಸಿದ�ದನಾಗಿ ನಿಂತಿದ�ದಾನೆ
ಕರ�ಣನ ಪ�ತ�ರ ವೃಷ ಸೇನ..

ತಂದೆಗಾಗಿ ರಣರಂಗಕ�ಕೆ ನ�ಗ�ಗಿದ
ಅಭಿಮನ�ಯ�ವ ಮೀರಿಸಲ�
ತನ�ನ ತಂದೆಯ ಇಷ�ಟಾರ�ಥ ಸಿದ�ದಿಸಲ�
ಬೆಂಕಿಯ�ಂಡೆಯಂತೆ ನ�ಗ�ಗಿ ಬರ�ತ�ತಾನೆ

ಕೃಷ�ಣ ಕಳ�ಹಿದ ಭೀಮನನ�ನ�
ತನ�ನೆಲ�ಲಾ ಯ�ಕ�ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ
ಸಾಮಾನ�ಯನಲ�ಲದ ಬಾಲಕನ
ಕೊಲ�ಲದೆ ತನ�ನಲ�ಲಿ ಹಿಡಿದ�ತರಲ�

ಇವನೇನ� ಸಾಮಾನ�ಯನೇ?
ಉರà³�ಳಿಸಿದ ಭೀಮನನà³�ನೇ…
ಕೊನೆಗೆ ಅರ�ಜ�ನನೊಂದಿಗೆ
ಕೃಷ�ಣನೇ ಬರಬೇಕಾಯ�ತ�

ತನà³�ನ ಮಾತà³�ಗಳಲà³�ಲೇ à²¸à³‹à²²à²¿à²¸à²¿à²¦
ಪೋರ ತನ�ನದೊಪ�ಪಂದಿರನ�ನ�..
ಕೊನೆಗೂ à²¸à³‹à²²à²²à³‡ ಬೇಕಾಯà³�ತà³�
ಯ�ದ�ದದಲ�ಲಿ ಘಟಾನ�ಘಟಿಗಳ ಮಧ�ಯೆ

ಸೋತರೂ ಇವನೇ ಗೆದ�ದ
ಎಲ�ಲರ ಮನವನ�ನ�.. ಪಾತ�ರದಲ�ಲಿ
ತನ�ನ ಮೊನಚಾದ ನಟನೆಯಲ�ಲಿ
ರಂಗಶಂಕರದ ಆ ಮಂದಿರದಲ�ಲಿ

– ರಂಗಶಂಕರದಲà³�ಲಿ ನೋಡಿದ ವೃಷಸೇನ ಚಿಣà³�ಣರ ಯಕà³�ಷಗಾನ ಪà³�ರದರà³�ಶನ ಇನà³�ನೂ ನನà³�ನ ಕಣà³�ಮà³�ಂದೆ ಆಗಾಗ ಬಂದà³� ಹೋಗà³�ತà³�ತಿರà³�ತà³�ತದೆ.

ಮಹಾಭಾರತ ನಮಗೆ ಅದರ ಪà³�ರತಿಯೊಂದà³� ಪà³�ರಸಂಗದಲà³�ಲೂ  à²�ನೆಲà³�ಲಾ ಕಲಿಸà³�ತà³�ತದೆ ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯ ನಡà³�ವೆ, ಯà³�ದà³�ದ ಸನà³�ನದà³�ದತೆ, ಅದಕà³�ಕೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ಶಿಸà³�ತà³�, ಧೃಡ ನಿರà³�ಧಾರ ಹೀಗೆ  à²¹à²¤à³�ತà³� ಹಲವà³� ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆ ನನà³�ನ ಮನಸೆಳೆದ ಉಡà³�ಪಿಯ ಚಿಣà³�ಣರಿಗೆ ಮತà³�ತೊಮà³�ಮೆ ಪà³�ರೀತಿಯ ಹಾರೈಕೆಗಳà³�

ಗ�ಡ�ಗ�

ನಡ�ರಾತ�ರಿಯಲ�ಲಿ ,
ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ�ಕದಲ�ಲಿ
ಸ�ಂಯ� ಎಂದ� ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ
ಅದೆಲ�ಲೋ ಸಿಡಿಲ� ಬಡಿದಾಗ
ಹಾಗೇ ನನ�ನ ಮನದಲ�ಲಿನ
ಪ�ಟ�ಟದೊಂದ� ಕೋಣೆಯಾಗೆ
ಮಗà³�ವಿನಂತೆ ಸಣà³�ಣ ಹೆದರಿಕೆ…

ಹೆದರಿದ�ದ� ಸಮಯಕ�ಕೋ
ಇಲ�ಲ ಅದೆಲ�ಲೋ ಗ�ಡ�ಗಿದ
— ಗà³�ಡà³�ಗಿಗೋ —

ಗà³�ಡà³�ಗಿದà³�ದà³�… ಬಾಸà³� ಆಗಿದà³�ದರೆ…
– ಫೋನà³� ಸಿಚà³� ಆಫà³� ಮಾಡಿ
– ಆಫà³� ಲೈನà³� ಹೋಗಿ

ಗà³�ಡà³�ಗಿದà³�ದà³� … ಥಂಡರà³� ಬರà³�ಡà³� ಬೈಕಾಗಿದà³�ದರೆ
– ಒಂದà³� ಲಾಂಗà³� ಡà³�ರೈವà³�

ಗ�ಡ�ಗಿದ�ದ� ನಿಜವಾಗ�ಲೂ ಗ�ಡ�ಗೇ ಆಗಿದ�ದರೆ
– ಹೊದಕೆಯ ಮರೆಯಲà³�ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡà³�
– ಒಂದಿಷà³�ಟà³� ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ

ಹೀಗೂ ಉಂಟ�

ತಲೆಗೆರಡà³� ಪà³�ರಶà³�ನೆ 
ಕಣà³�‌ಗೆರೆಡà³� ಸà³�ಕà³�ರೀನà³� 
ಕà³�ಟà³�ಲಿಕà³�ಕೆ ಕೀಲಿಮಣೆ 
ಕೈಗೊಂದà³� ಇಲಿಮರಿ 
ಇರಲಿಕà³�ಕೆ ಸಾಕà³� 
ದಿನ ಮà³�ಗಿದà³� 
ಬೆಳಗಾಗà³�ವà³�ದà³� 
– à²�.ಟಿ ಮಂದಿಗೆ

ಅಭ�ಯಂಜನ ತೈಲದಬ�ಯಂಜನ

ಅಭ�ಯಂಜನ ತೈಲದಬ�ಯಂಜನ
ಹೊಸ ವರ�ಷದ ಹೊಸ ದಿನದಲಿ
ಜಿಡ�ಡಿನಿಂದಲೇ ಜಿಡ�ದ ತೆಗೆಯ�ವ
ಜಿದ�ದಿನಾಟದ ಅಭ�ಯಂಜನ

ಚಿಕà³�ಕಂದಿನ ಅಭà³�ಯಂಜನದ ಆ ಕೆಲ ಕà³�ಷಣಗಳà³� —

ಎದ�ದೊಡನೆ ಅಮ�ಮ ಎಣ�ಣೆ ಹಚ�ಚಿ,
ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಬೆರೆಸಿ ಬಿಸಿನೀರ ಕೊಡದಿಂದ
ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೀರ� ಸ�ರಿಯ�ವಾಗಿನ ಸಂದರ�ಭ
ನೆನೆದ� ಓಡಿದ�ದ�

ತಪ�ಪಿಸ�ಕೊಳ�ಳಲಾರದೆ, ಎಣ�ಣೆ ಹಚ�ಚಿಸಿ ಕೊಂಡ ನಂತರ
ಫೈಲ�ವಾನನಂತೆ ಸೀಗೇಕಾಯಿ ಬೇಡವೆಂದ�
ಜಿದ�ದಿನಿಂದಗ�ದ�ದಾಡಿದ�ದ�

ಹೊರಬಂದಾಕ�ಷಣ ಸಿಗ�ತ�ತಿದ�ದ ಬಣ�ಣದ
ಹೊಸ ಬಟ�ಟೆಯ ಆಸೆಗೆ ಸೋತ� ಉರಿಯ�ತ�ತಿದ�ದ
ಕಣ� ಮಿಟ�ಕಿಸಿ ಕಾದಿದ�ದ�..

ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿ ವಾತಾದಿದೋಷಗಳ�
ಆಯ�ರಾರೋಗ�ಯ ವೃದ�ದಿಸಲಿ
ಪ�ಷ�ಕಳ ಜಳಕದಲ�ಲಿ ಪ�ರಸನ�ನತೆಯ ಸ�ಖದೊರೆತ�
ಸೌಂದರ�ಯ ವೃದ�ದಿಸಲಿ ತೈಲದ ಅಭ�ಯಂಜನದಿಂದ

ಹೀಗೆ ಯಾವ ಜಿದ�ದಿಗೂ ಜಗ�ಗದೆ, ಜಿದ�ದಿನಲ�ಲೇ
ಮತ�ತೊಂದಿಷ�ಟ� ಸಾಲ�ಗಳಲ�ಲಿ �ಕೆ ಅಭ�ಯಂಜನ
ಅನ�ನೊದನ�ನ� ಸಾರಿ ಸಾರಿ ದೊಡ�ಡವರಿಂದ ಹೇಳಿಸ�ತ�ತಿತ�ತ�..

ಯ�ಗಾದಿ

ವರ�ಷ ವರ�ಷಕೂ ಬರ�ವ ಯ�ಗಾದಿ
ನನಗೊಂದಿಷ�ಟ� ಹೊಸ ಕನಸ�ಗಳ
ನೆಯ�ದ� ಕೊಡ� ಯ�ಗಾದಿ

ಹೊಸ ದಿರಿಸ ತೊಟ�ಟ ಆ ಮಗ�ವಿನ
ನಗ� ಎಲ�ಲರನ�ನೂ ನಗಿಸ�ವಂತೆ
ನಗ�ವಿನ ಬ�ತ�ತಿ ಕಟ�ಟಿ ಕೊಡ� ನನಗೆ

ಪ�ರತಿವರ�ಷ ನೀನ� ಬರ�ವಾಗ
ಹೊತ�ತ� ತರ�ವ ಆ ಸಂತೋಷ
ವರ�ಷವಿಡೀ ಇರಲಿ ಹಾಗೆ

ಸಂತೆಯಲಿ ತ�ಂಬಿ ತ�ಳ�ಕ�ವ
ಆ ಹೂವ ಪರಿಮಳ ವರ�ಷ ಪೂರಾ
ಕಂಪ ತರಲಿ ನಮ�ಮೆಲ�ಲರ ಬಾಳಲ�ಲಿ

ಹೊಂಗಿರಣದ ಆ ನೇಸರನಿಗೂ
ಒಬ�ಬಟ� ಬಡಿಸಿಕೊಡ�ವ
ಹೊಸ ಬೆಳಕ ತೋರ� ನೀನಿಲ�ಲಿ

ಬೇವ� ಬೆಲ�ಲದ ಜೊತೆಗೆ
ಬಾಳ ಸವಿ ಮಿಶ�ರಣವ
ತೂಗಿ ತೋರೆಲೆ ನೀನ�
ಯ�ಗಾದಿ..

– ಎಲà³�ಲರಿಗೂ ವಿಕೃತಿ ನಾಮ ಸಂವತà³�ಸರದ ಶà³�ಭಾಶಯಗಳà³�