ಅಲೆಗಳಲ�ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋದಾಗ

ಕಳೆದ ದಿನಗಳ ಹಳೆಯ
ನೆನಪ�ಗಳ ನೆನೆನೆನೆದ�
ನೀರಿನೆಲೆಯ ಸೆಳೆತಕೆ
ಕಳೆದ� ಹೋಗ�ತಲಿಹಳ�

ತನ�ನ ಇನಿಯನ ಮನೆಯ
ಆ ದಡವ  ಸೇರà³�ವà³�ದà³�
ಹೇಗೆಂದ� ಚಿಂತಿಸ�ತ
ಕಾಲ ಕಳೆದಿಹಳ�

ಈ ಸಂಜೆಗತ�ತಲಲಿ
ನೀರ ಜೊತೆ ನೀರೆಯ
ಹತ�ತಾರ� ಮಾತ�ಕತೆ
ಮನೆಯ  ಮಾಡಿಹà³�ದà³�

ತಂಗಾಳಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ
ಹಾರ�ವದೋ, ಇಲ�ಲ..
ಆ ಮೀನ ಜೊತೆಗೆ
ಈಜಲೆಣಿಸಲೊ ನಾನ�?

ಪ�ರಶ�ನೆಗಳ ಉತ�ತರಿಸೆ
ಕನಸಲಿ ತಾ ಬಂದ�
ತನ�ನ ಮನೆಗೆನ�ನ ಕರೆದೊಯ�ಯ
ಬಹ�ದೇ ಗೆಳೆಯ?

– ಕಾವೇರಿಯ ದಡದಲà³�ಲಿ ಕà³�ಳಿತರೆ  ಇನà³�ನೂ ನೂರà³� ಆಲೋಚನೆಗಳà³� ನಿಮà³�ಮಲà³�ಲೂ ಮನೆಮಾಡಬಹà³�ದಲà³�ಲ…

ಚಿತà³�ರ:- ಪೃಥà³�ವಿ – ವಿಜಯà³� ಶಂಕರà³� ಅಲà³�ಬಂ ನಿಂದ

ಕವನದ ರಸಪಾಕ

ರಸಕವಳದೆಳೆ ಎಳೆಯ
ಎಳೆದಾಗ ರಸಪಾಕ
ಎಳೆದೆಳೆದ� ಸವಿ ಸಾಲ�
ದ�ಗ�ಡ ಸರಿಸಾಕ..

ನವಿಲ�

ನವಿಲೆ ನವಿಲೆ ನೀನೆಲ�ಲಿರ�ವೆ
ಕಾಣಲ� ನಿನ�ನ
ಹಾತೊರೆದಿರ�ವೆ

ಜಳ ಜಳ ಸ�ರಿಯ�ತ
ಜಿನ�ಗ�ವ ಮಳೆಯಲಿ
ಕ�ಣಿಯ�ತ ಬರ�ವೆ
ಸ�ಂದರ ಚಲ�ವೆ

ಮಳೆಯಲಿ ನಲಿವ�ದ
ಕ�ಣಿಯ�ವ ನೀನ�
ಕ�ಣಿವ�ದ ಕಲಿಸಿದೆ
ಕಾಣೆನೆ ನಾನ�!

ಸಾವಿರ ಕಣ�ಣಿನ ರೆಕ�ಕೆಯ ಬಿಚ�ಚಿ
ಎಲ�ಲರ ಮನದಿ
ಚಿಟ�ಟೆಯ ಬಿಟ�ಟೆ

ಸಿಗಲೇ ಇಲ�ಲ ವಾರಗಳಾಯ�ತ�
ಹೊಗಿದ�ದೆಲ�ಲಿ ಹೇಳದೆ ನೀನ�?
ಕಾಣದೆ ನಿನ�ನ
ಇರಲಾರೆನà³� ನಾನà³�….

ನವಿಲೆ ನವಿಲೆ  à²¨à³€à²¨à³†à²²à³�ಲಿರà³�ವೆ
ಕಾಡಿಸ ದೆ ನೀ ಬರ�ವೆಯ ಚಲ�ವೆ
ನಿನಗಾಗಿಯೆ ನಾ ಕಾದಿರà³�ವೆ…

ಜಗಕೆ ಜೀವವ ತ�ಂಬ�ತ ನೀನ�
ಸ�ಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ ಈ ಬನವನ�ನ�
ಜೊತೆಯಲಿ ನಿನ�ನ ಕೂಡ�ತ ನಾನ�
ಕಳೆಯಲೆ ದಿನವ ನಿನ�ನೆದ�ರಲ�ಲೆ

ಚಿತ�ರ: ಪವಿತ�ರ ಹೆಚ�

ಓಲೆ

ಬರೆಯಲೊಂದ� ಪತ�ರವ ಹಿಡಿದೆ ನಾನ� ಲೇಖನಿ
ಆರ� ಮಾತ� ನೂರ� ತೆರದಿ ಮನದಿ ಮನೆಯ ಮಾಡಿದೆ
ಬರೆಯಲೇನ� ಷ
ಟ�ಪದಿ ಉಲಿಯಲೇನ� ಚೌಪದಿ
ಒಟà³�ಟಿನಲà³�ಲಿ ಚಿಕà³�ಕ ಗà³�ಟà³�ಟ ಬರೆದೆ ನಾನà³� à²ªà²¤à³�ರದಿ

ಹಡಗ�

ಹೊತ�ತ� ಸಾಗಲೆ ನಿನ�ನ
ಹೊಂಬಣ�ಣದ ಹಡಗಿನಲಿ
ಜಗವನರಿಯಲ� ಚಿನ�ನ
ನಿನ�ನ ಕಣ�ಣಂಚಿನಲಿ

ವಸಂತದ ಮೇಘವರ�ಷ

ಜೀವತಳೆದ� ಮೊಗ�ಗಾಗಿ,
ಹೂವಾಗಿ, ಕಾಯಾಗಿ
ಹಣ�ಣಾಗಿ, ಇತರರಿಗೆ
ಸವಿಯ ಜೇನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರಲ�
ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಲಿ
ಬಿಸ�ಸ�ಯ�ದ ಜೀವಕೆ
ತಂಪನೆರೆವ ವಸಂತದ
ಮೇಘವರ�ಷ ನೀನಾದೆ
ಗೆಳತಿ…

ನನ�ನ ಕಂಗಳಂಗಳದಲಿ
ಆನಂದಭಾಷ�ಪದ ಎರೆಡ�
ಹನಿಗಳ ಜೊತೆ, ನನ�
ಹೃದಯ ತ�ಂಬಿ ಬಂತ�..

ಮರಳ�ಗಾಡಿನ ಮರಳ
ರಾಶಿಯ ನಡ�ವೆ
ಸ�ರಿದ ಎರಡ� ಹನಿಗಳಂತೆ
ಆ ನಿನ�ನ ಜೊತೆ ಕಳೆದ
ಕೆಲ ಕ�ಷಣಗಳ� ಕಳೆದ�ವಲ�ಲ

ಬೆವರ ಹನಿಗಳ ಬಿಸಿಯ
ತಣಿಸಲೇ ಬೀಸಿದ ಗಾಳಿಯಂತೆ
ಆ ನಿನ�ನ ಮಾತ�ಗಳ�
ವಸಂತ ಮೇಘವರ�ಷ ನೀನಾದೆ
ಗೆಳತಿ…

ಚಿತ�ರ: ಪವಿತ�ರ

ಫ�ಲೈಯಿಂಗ� ಸಾಸರ�

ನೆನ�ನೆ ಗ�ಡ�ಗ� ಮಿಂಚಿನ ನಡ�ವೆ
ಕಂಡರಿಯದ ಆ ಆಕಾಶಕಾಯ,
ತನ�ನ ತಾನೇ ಸ�ತ�ತ�ತ�ತಾ
ತನà³�ನ ದೀಪಗಳ à²ªà³�ರಭೆಯಿಂದ
ನೀಲಿ ಬೆಳಕ ಸೂಸ�ತ�ತ
ಯಾರನ�ನೋ ಹ�ಡ�ಕ�ತ�ತಾ
ಹಾದà³� ತೇಲಿ ಹೋಗà³�ತà³�ತಲಿತà³�ತà³�…

ಪೂಚಂತೇ ಹೇಳಿದ ಫ�ಲೈಯಿಂಗ� ಸಾಸರ� ಕಥೆ
ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದà³�…
ಓ ಇದ� ಅದೇ ಇರಬೇಕಲ�ಲ
ಪರಲೋಕದ ಗೂಡಾಚಾರಿಗಳ�
�ಲಿಯನ� ಗಳೂ ಇರಬಹ�ದಲ�ಲ
ಅಥವಾ ಅಮೇರಿಕಾ ರಷ�ಯಾ ಇತರೆ
ದೇಶಗಳ ಗೂಢಾಚಾರಿಗಳ�..
�ನೆಲ�ಲಾ ತಲೆಯಲ�ಲಿ ಹೊಳೆದ�
ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋದವ�

ಉಡ�ಗೊರೆ

ಚೆಂದದ ಉಡ�ಗೊರೆಯ ತಂದ�
“ಇದà³� ನಿನಗಾಗಿ
ನಾ ಮೆಚ�ಚಿ ತಂದದ�ದ�..
ಚೆಂದಿದೆ ಅಲà³�ಲವೇ?”
ನೀ ಕೇಳಿದ ಈ ಪ�ರಶ�ನೆಗೆ
ಉತ�ತರಿಸಲಿ ನಾ ಹೇಗೆ?
ಉಡ�ಗೊರೆಯ ನೋಡಿದಾಕ�ಷಣ
ಕಳೆದà³� ಹೋಯà³�ತಲà³�ಲ ನನà³� ಮನ…