ಜೇಡರ ಬಲೆ

ಎಲ�ಲ ದಿಕ�ಕ�ಗಳ ಸ�ತ�ತಿ ಹೆಣೆದ�
ಅಭೇದ�ಯ ಚಕ�ರವ�ಯೂಹದ ಬಗೆಯ
ಸೂರ� ಕಟ�ಟ�ತಿಹ�ದ� ಜೇಡ
ಬದ�ಕ ಎಲ�ಲ ಕಷ�ಟ ಕಾರ�ಪಣ�ಯಗಳ
ಸ�ತ�ತ ಕಟ�ಟಿಹ�ದಿದನ�
ಸ�ಲಭದ ಮೋಕ�ಷ ಮಾರ�ಗವಲ�ಲವಿದ�
ಬೆಳಗಿನ ಮಂಜಿನ ಹನಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದ�
ಮ�ತ�ತಿನ ಹಾರದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿ
ಆಕರ�ಷಿಸ�ವ�ದ�
ಮತ�ತೊಂದ� ಗಳಿಗೆ, ಹ�ಷಾರ�
ಒಳ ಹೊಕ�ಕಿಯೆ ಇದಲಿ.. ಆಹಾರವಾಗ�ವೆ,
 à²…ಭಿಮನà³�ಯà³�ವೇ ನೀನà³�?
ಚಿತ�ರ:- ಗ�ರ�ಪ�ರಸಾದ� ಶೃಂಗೇರಿ

ಎಷ�ಟ� ಅಂದ�ರೆ

ನಾ ನಿನà³�ನ ಎಷà³�ಟà³� ಪà³�ರೀತಿಸೀನಿ ಅಂದà³�ರೆ….
ಪಾವ�, ಚಟಾಕ�, ಸೇರ�, ಕೆ.ಜಿ ಹೀಗೆ
ಎಷà³�ಟೇ ತೂಕ ಹಾಕಿದà³�ರೂ ಮà³�ಗà³�ಯಾಂಗಿಲà³�ಲ…
ಮಿ.ಲಿ, ಸೆಂ.ಮೀ, ಮೀ. ಕಿ.ಮೀ.. ಅಂದ�ರೂ
ದಾರಿ ಸವೆಯಾಂಗಿಲ�ಲ..
ಸಧ�ಯಕ�ಕೆ ನನಗೆ ಹಂಗೆಲ�ಲಾ ಅಳೆಯಾಕ� ಬರಾಂಗಿಲ�ಲ..
à²�ನಿದà³�ರೂ ಕೆ.ಬಿ, ಎಂ.ಬಿ. ಜಿ.ಬಿ, ಟಿ.ಬಿ , ಪಿ.ಬಿ… 
ಕೊನೆಗೆ Zಬಿ ಗಟ�ಲೆ ಅಳಿ ಬೇಕ�..
ಇದà³� ಕಮà³�ಮಿ ಆಯà³�ತà³� ಅಂದà³�ರೆ… ನಿನà³�ನ ಈ ಸಿವ ಅಲà³�ಲ.. ಆ ಸಿವಾನೇ ಮೆಚà³�ಕೊ ಬೇಕà³�… 

ಸಂಜೆ

ಓಡಿ ಗೂಡ ಸೇರಲಿಕ�ಕಿತ�ತ�
ಬೆಳಗಿನಿಂದ ದಣಿದ ಮನಕ�ಕೆ
ಕೊಂಚ ತಂಪ� ಹವಾ ಬೇಕಿತ�ತ�
ಗ�ಬ�ಬಿ ಗೂಡ� ಸೇರಿ ಕಥೆ ಕೇಳ�ತ�ತಾ
ಹ�ಣ�ಣಿಮೆಯ ರಾತ�ರಿ ಕಣ�ಮ�ಚ�ಚಿ
ತಂಗಾಳಿಯಲ�ಲಿ ಮೈಯ�ಯೋಡ�ಡ�ವ
ಆಸೆಯಾಗಿತà³�ತà³�…

ಅಮ�ಮ

ಎದೆ ಹಾಲ ಕà³�ಡಿಸೆನà³�ನ 

ಬೆಳಸಿದ ಹೆಡೆದವ�ವ
ನಿನ�ನ ಋಣವ ತೀರಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲ ಗ�ರ�ವಾಗಿ
ವಿಧ�ಯೆ ಕಲಿಸಿದೆ ನೀ
ನಿನ�ನ ಋಣವ ತೀರಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?
ತ�ತ�ತ� ಅನ�ನವ ನೀಡಿ
ಹೊತ�ತ� ಹೊತ�ತಿಗೆ ಕಾಯ�ದ
ನಿನ�ನ ಋಣವ ತೀರಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?
ನನ�ನ ಬೇಕ� ಬೇಡಗಳ
ದೇವರಿಗೂ ಮೊದಲರಿತ� ವರವಾಗಿಸಿದ
ನಿನ�ನ ಋಣವ ತೀರಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?
ಕಷ�ಟ ಸ�ಖಗಳ ನಾಲ�ಕ�
ಅನ�ಭವದ ಮಾತ�ಗಳ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ
ನಿನ�ನ ಋಣವ ತೀರಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?
ಹೊತ�ತ� ಹ�ಟ�ಟ�ವ ಮ�ನ�ನ
ಹೊತà³�ತà³� ಸರಿದ ಮೇಲೆ ನನà³�ನ ಕಾಯà³�ವ 
ನಿನ�ನ ಋಣವ ತೀರಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?
ಕರà³�ಳ ಬಳà³�ಳಿಯ ಕರೆಗೆ 
ಓಗೊಟà³�ಟà³� ಬಳಿಬರà³�ವ ಅಮà³�ಮಾ 
ನಿನ�ನ ಋಣವ ತೀರಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?

ಅಪ�ಪ�ಗೆ

ಹ�ಟ�ಟ�ತ�ತಲೇ ಅಮ�ಮನ ಅಪ�ಪ�ಗೆಯಿಂದ
ತನ�ನ ದೇಹದ ಬಿಸಿಚಳಿಗಳ ಬದಿಗಿಟ�ಟ�
ಜಗತ�ತಿನ ಎಲ�ಲ ತಾಪಮಾನಗಳಿಗೆ
ಅಂಜದೆ ಅಂಬೆಗಾಲಲಿ ನಡೆವೆ ಮಗ�
ಒಡಹ�ಟ�ಟಿದವರ�, ಗೆಳೆಯರೊಡನಾಡಿ
ಅವರ ಪà³�ರೀತಿಯ ಅಪà³�ಪà³�ಗೆಯಿಂದ 
ಜೀವಿಸಿ ಜಗವ ಗೆಲà³�ಲà³�ವ ಛಲವ 
ತಮà³�ಮಲà³�ಲಿ ತà³�ಂಬಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ  à²®à²•à³�ಕಳà³�
ಬೆಳೆದಂತೆ ಮನಕದ�ದ ಇನಿಯ ಇನಿಯಳ
ಜೀವಕ�ಕೆ ಜೀವವಾಗಿ ನಾನ� ನಿನ�ನಲ�ಲಿದ�ದೇನೆ
ಎಂದ� ಹೇಳ�ತ�ತಾ ಅಪ�ಪ�ಗೆಯ ಸವಿ
ಅನ�ಭವಿಸ�ವ ಪ�ರೇಮಿಗಳ�
ಯಾವà³�ದೋ ಹಿಂದಿನ ಜನà³�ಮದ 
ಋಣಾನ�ಬಂಧಧದಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ
ಮರೆಯಲಾರದ ಜೀವದಪ�ಪ�ಗೆಯ
ಮೊರೆಹೋಗ�ವ ಪ�ರಾಣಸ�ನೇಹಿತರ�
ಅಬà³�ಬಬà³�ಬಾ … ಈ ಮಾಯದ ಅನà³�ಭವವ ಸವಿದಾಗಲೇ ನಮà³�ಮ ಮನದ ಅನೇಕ ತಂತà³�ಗಳà³� ಚಲನಾಶೀಲ ಚೈತನà³�ಯವನà³�ನà³� ಪಡೆದà³� ಲೋಕದ ಕೊನೆಗಾಣà³�ವವರೆಗೂ ನಮà³�ಮ ಜೊತೆಗಿರà³�ವ ಎಲà³�ಲರ ಪà³�ರೀತಿ ಪà³�ರೇಮಗಳನà³�ನà³� ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಧೃಡಪಡಿಸà³�ವà³�ದಲà³�ಲದೇ, ಕೊನೆಯ ಕà³�ಷಣದಲà³�ಲಿ ನಮà³�ಮನà³�ನà³� ಬಿಡಲಾರದೆ ಗೋಗರೆವ ಹೆತà³�ತವರ, ಕಟà³�ಟಿಕೊಂಡವರ ಮರೆಯಲಾರದ ನೋವ ಬವಣೆಗಳನà³�ನೂ ನಮà³�ಮ ಕಣà³�ಮà³�ಂದೆ ತರà³�ತà³�ತದೆಯಲà³�ಲ…

ಚಿತà³�ರ:- ಪಾಲಚಂದà³�ರ 

ಮ�ಸ�ಸಂಜೆ

ಸಂಜೆ ದೀಪ ಹೊತ�ತಿಸ�ವ ಹೊತ�ತ�
ಅಲ�ಲಲ�ಲಿ ಬೆಳಗಿದ ದೀಪದ ಜೊತೆಗೆ
ಚಂದಿರನ ಮ�ಖ ಅರಳಿತ�ತ�

ತಂಗಾಳಿಯ ಆ ಸಣ�ಣ ತೂಗ�
ನನ�ನರಗಿಣಿಯ ಮ�ಂಗ�ರ�ಳ
ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಆಡಿಸಿತ�ತ�

ಸ�ತ�ತಲಿದ�ದ ಪ�ರಪಂಚದ ಅರಿವಿಲ�ಲದೆ
ನೀ ಹೇಳ�ವ ಮಾತ� ಕೇಳಲ�
ನನ�ನ ಕಿವಿ ಅರಳಿ ನಿಂತಿತ�ತ�

ನಿನ�ನ ತ�ಟಿಯಿಂದ�ರ�ಳಿದ
ಮಾತಿನ ಮ�ತ�ತ�ಗಳ ಎಣಿಸ�ತ�ತಾ
ನಾ ದಾರಿ ಸವೆಸಿಯಾಗಿತ�ತ�

ನೀ ಜೊತೆಗಿದ�ದರೆ ಚಿನ�ನಾ
ಮ�ಸ�ಸಂಜೆ ಅದೆಷ�ಟ� ಚೆನ�ನ
ಮರೆತಾಗಿತ�ತ� ನನ�ನನ�ನೇ ನಾ