ಮನಸೇ

೨

ಈ ನನ�ನ ಮನ ನಿನ�ನ ಹೃದಯದ ಮಡಿಲಲ�ಲಿ
ಹಾಯಾಗಿ ವಿಶà³�ರಮಿಸà³�ತà³�ತಿದೆ ಮನಸೇ….
ಆ ನಿನà³�ನ ಒಂದೇ ಒಂದà³� ಕರೆಗಾಗಿ ಕಾಯà³�ತà³�ತಿದೆ …
ನಿನ�ನ ಅಪ�ಪಿ ಮ�ದ�ದಾಡಿ ಜಗದಲ�ಲಿರ�ವ
ಎಲ�ಲ ಪ�ರೀತಿಯ ನಿನ�ನ ಮೇಲರಿಸ�ವಾಗ
ನಿನ�ನ ಕಣ�ಣ� ಹೇಳ�ವ ಕಥೆಗಳ ಕೇಳ�ತ,
ನಿನ�ನ ಕೈ ಬೆರಳಿನ ಸಂಚಲನ ನನ�ನನ�ನಾವರಿಸ�ವಾಗ
ನಿನ�ನ ಲೋಕದ ಸ�ತ�ತ ನಾ ಹೊಡೆದೆ
ಒಂದà³� ಸà³�ತà³�ತà³�…

ತಿಳಿಯಾಂಗಿಲ�ಲೇನ� ನಿಂಗೆ?

ಮಂಚಿಬೆಲೆ ಡ�ಯಾಮ� ಬಳಿ ಸೆರೆ ಸಿಕ�ಕ ಮೀನ�ಗಾರ ಕ�ಟ�ಂಬದ ಒಂದ� ಚಿತ�ರ

ಸೆರೆಹಿಡಿದಿರà³�ವ ಮೀನà³�ಗಾರನ ಅನೇಕ ಮà³�ಖಭಾವಗಳ ಕà³�ಷಣಗಳನà³�ನà³� ಒಂದೆಡೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಅವನ ದಿನಚರಿ ಶà³�ರà³�ವಾಗà³�ವ ಕಥೆಯೊಂದನà³�ನà³� ಹೆಣೆಯಬಹà³�ದà³�..