ಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ

ನನಗೆ ಮತ�ತೆ ನೀ ಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ
ನೆನಪ�ಗಳ� ನನ�ನ ಸಾಥ� ಕೊಡ�ತ�ತವೆ
ನೀ ನನಗೆ ಸಿಗದೆ ದೂರ ಇದ�ದಾಗ
ನೆನಪ�ಗಳ� ನನ�ನ ಸಾಥ� ಕೊಡ�ತ�ತವೆ
ನನಸೋ ಕನಸೂ ಕೊನೆಗೆ
ನೆನಪ�ಗಳ� ನನ�ನ ಸಾಥ� ಕೊಡ�ತ�ತವೆ