ಪೂರ�ಣಚಂದ�ರ

Full_Moon
Uploaded by omshivaprakash
ಇಂದà³� ಬಾನಾಗಿತà³�ತà³� ಪೂರà³�ಣಚಂದà³�ರನರಮನೆ…
ಅಲ�ಲಲ�ಲಿ ಮಿನ�ಗ�ವ ನಕ�ಷತ�ರಗಳ,
ಹೊಳೆಯ�ವ ಗ�ರಹಗಳ ,
ಮೋಡದ ಹಾರಗಳ ಅಲಂಕಾರ…

ಅಮ�ಮ ತನ�ನ ಕಂದನಿಗೆ ಮಮ�ಮ� ತಿನ�ನಿಸ�ವಾಗ
ನೀರಿನಲ�ಲಿ ಪ�ರತಿಪಲಿಸಿ ನಗಿಸ�ವ ಚಂದ�ರ
ನಮ�ಮನ�ನ� ತನ�ನೆಡೆಗೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ
ಸೆಳೆಯ�ತ�ತಲೇ ಇದ�ದಾನೆ.

ಅವನ ಮೈಮೇಲೆ ಮಾನವ ಕಾಲಿಟ�ಟ�
ವರ�ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿದ�ದರೂ, ಅವನೆಡೆಗೆ
ಎಲ�ಲರೂ ಹೊರಟ� ನಿಲ�ಲಲ� ಸಾಧ�ಯವೇ?
ಅದಕà³�ಕೆ ನಾ ಅವನನà³�ನà³� ಇಂದà³� ಸೆರೆಹಿಡಿದà³�ಬಿಟà³�ಟೆ…