ಡಿಜಿಟಲ� ಬೀಗಕ�ಕೆ ನಕಲಿ ಕೀಲಿಕೈ

ಆಗಸà³�ಟà³� ೨೭ ರಂದà³� ಪà³�ರಜಾವಾಣಿಯ ಅಂತರಾಳದಲà³�ಲಿ ಪà³�ರಕಟಗೊಂಡ ಲೇಖನ. 

ಭಾರತ ಸರ�ಕಾರ ತನ�ನ ಎಲ�ಲಾ ಪೌರರ ವಿವರಗಳ�ಳ�ಳ ಅತಿ ದೊಡ�ಡ ದತ�ತಸಂಚಯ (ಡೇಟಾ ಬೇಸ�) ಒಂದನ�ನ� ರೂಪಿಸಲ� ಹೊರಟಿದೆ. ಇದನ�ನ� ಆನ�‌ಲೈನ�‌ನಲ�ಲಿ ಬಳಸಲ� ಅನ�ಕೂಲವಾಗ�ವಂತೆ ವ�ಯವಸ�ಥೆ ಮಾಡ�ತ�ತೇವೆಂದ� ಅದ� ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದ� 1024 ಬಿಟ�‌ಗಳ ಎನ�ಕ�ರಿಪ�ಷನ� ಮೂಲಕ ಇದನ�ನ� ಸಾಧಿಸ�ತ�ತೇನೆಂದ� ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

`ಎನ�ಕ�ರಿಪ�ಷನ�` ಎಂಬ�ದ� ಒಂದ� ರೀತಿಯಲ�ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ� ಬೀಗ ಹಾಕ�ವ ಕ�ರಿಯೆ. ಈ ಬೀಗವನ�ನ� ತೆರೆಯಲ� ಅದಕ�ಕೆ ಅಗತ�ಯವಿರ�ವ ಕೀ ಬೇಕಾಗ�ತ�ತದೆ. ನಮ�ಮ ವೈಯಕ�ತಿಕ ವಿವರಗಳಿರ�ವ ದತ�ತಾಂಶವನ�ನ� ಹೀಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಇಡಲಾಗಿರ�ತ�ತದೆ. ಇದನ�ನ� ನೋಡಲ� ಅಧಿಕೃತ ಕೀ ಹೊಂದಿರ�ವವರಿಗಷ�ಟೇ ಸಾಧ�ಯ.

ಸಾಮಾನ�ಯ ಇ-ಮೇಲ� ಖಾತೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಬ�ಯಾಂಕ� ಖಾತೆಗಳ ತನಕ ಎಲ�ಲಾ ಡಿಜಿಟಲ� ಸವಲತ�ತ�ಗಳಲ�ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ಎನ�ಕ�ರಿಪ�ಷನ� ತಂತ�ರಜ�ಞಾನ ಬಳಕೆಯಾಗ�ತ�ತಿದೆ.

ತೀರಾ ಇತ�ತೀಚಿನವರೆಗೆ 1024 ಬಿಟ�‌ಗಳ `ಎನ�ಕ�ರಿಪ�ಷನ�` ಅತ�ಯಂತ ಸ�ರಕ�ಷಿತ ಎಂದ� ಭಾವಿಸಲಾಗ�ತ�ತಿತ�ತ�. ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ�ನೂ ಕಳ�ಳರ� ಸ�ಲಭದಲ�ಲಿ ತೆರೆಯ�ತ�ತಾರೆಂಬ�ದ� ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ಕಳ�ಳರ ತಂತ�ರಗಳನ�ನ� ಅರಿಯ�ವ ಮ�ನ�ನ ಇದ� ಹೇಗೆ ಕಾರ�ಯನಿರ�ವಹಿಸ�ತ�ತದೆ ಎಂಬ�ದನ�ನ� ಅರ�ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳೋಣ. ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ�ವ ಮತ�ತ� ಪಡೆಯ�ವ ಕಂಪ�ಯೂಟರ�ಗಳ ಮೊದಲ� ದತ�ತಾಂಶ ಸ�ರಕ�ಷತೆಯನ�ನ� ಪರೀಕ�ಷಿಸಿಕೊಳ�ಳ�ತ�ತವೆ.

ನಿಮ�ಮ ಕಂಪ�ಯೂಟರ� ಬ�ರೌಸರ�‌ನಲ�ಲಿ ಬ�ಯಾಂಕಿನ ಯ�ಆರ�‌ಎಲ� ಟೈಪಿಸಿದಾಗ ಬ�ಯಾಂಕ�‌ನ ವೆಬ�‌ಸೈಟ� ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ�ತ�ತದೆ. ಇದಕ�ಕೂ ನಿಮ�ಮ ಕಂಪ�ಯೂಟರ�‌ನ ಬ�ರೌಸರ� ನೀವ� ಟೈಪಿಸಿದ ತಾಣದಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶಗಳ� ಅದೇ ಬ�ಯಾಂಕಿನ ಸರ�ವರ� ನಿಂದ ಬಂದದ�ದೇ ಎಂದ� ಪರೀಕ�ಷಿಸ�ತ�ತದೆ.

ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವ� ಕಳಿಸಿದ ಸಂದೇಶಕ�ಕೆ ಬಂದ ಉತ�ತರದಲ�ಲಿನ ಸರ�ವರ� ಸರ�ಟಿಫಿಕೇಟ� ಅನ�ನ� ನಿಮ�ಮ ಬ�ರೌಸರ� ಪರೀಕ�ಷಿಸ�ತ�ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವ� ನಿಜವಾದ ಬ�ಯಾಂಕ� ವೆಬ�‌ಸೈಟ�‌ಗೇ ಪ�ರವೇಶಿಸ�ತ�ತಿದ�ದೀರಾ ಎಂಬ�ದ� ತಿಳಿಯ�ತ�ತದೆ. ಇಲ�ಲವಾದಲ�ಲಿ ನಿಮ�ಮ ಬ�ರೌಸರ�‌ನ ಅಡ�ರೆಸ� ಬಾರ�‌ನಲ�ಲಿ ತೆರೆದಿರ�ವ ಬೀಗದ ಚಿತ�ರ ತೋರಿಸ�ವ ಮೂಲಕ ಎಚ�ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗ�ತ�ತದೆ. ನಂತರ ಅದ� ಸರಿಯಾದ ವೆಬ�‌ಸೈಟ�‌ನಿಂದ ಬಂದದ�ದೇ ಆದಲ�ಲಿ `ಎನ�ಕ�ರಿಪ�ಷನ�`ನ ಮಾದರಿಯನ�ನ� ಅರಿಯಲ� ಯತ�ನಿಸ�ತ�ತದೆ.

ಎರಡೂ ಕಂಪ�ಯೂಟರ�ಗಳ� `ಎನ�ಕ�ರಿಪ�ಷನ�`ನ ಗೌಪ�ಯ ಭಾಷೆಯಲ�ಲಿ ಸಂವಹನ ನೆಡೆಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಿದ�ದಲ�ಲಿ ನಿಮ�ಮ ಬ�ರೌಸರ� ಮತ�ತ� ಬ�ಯಾಂಕ� ಸರ�ವರ� ನಡ�ವೆ ವಿಶಿಷ�ಟ ಸಂದೇಶಗಳನ�ನ� ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳ�ತ�ತವೆ. ಈ ವಿಶಿಷ�ಟ ಸಂದೇಶಗಳನ�ನ� ಕಂಪ�ಯೂಟರ� ತಮ�ಮಲ�ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರ�ವ ವಿಶೇಷ ಕೀಗಳನ�ನ� ಬಳಸಿಯೇ ತೆರೆದ� ನೋಡಬೇಕಾಗ�ತ�ತದೆ.

ಇದ� ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ�ಯನಿರ�ವಹಿಸ�ವ�ದಕ�ಕೆ ಅಗತ�ಯವಿರ�ವ ಪ�ರಮಾಣೀಕರಣಗಳನ�ನ� ನೀಡ�ವ ಸಂಸ�ಥೆಗಳಿವೆ. ಇದ�ವರೆಗೆ ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ನಲ�ಲಿರ�ವ ಪ�ರತಿಯೊಂದ� ತಂತ�ರಜ�ಞಾನ, ತಂತ�ರಾಂಶಕ�ಕೂ ಮತ�ತ� ಅದರ ಸ�ರಕ�ಷತೆಗೂ ಧಕ�ಕೆ ತರ�ವ ಇನ�ನೂ ಉತ�ಕಷ�ಟ ತಂತ�ರಜ�ಞಾನಗಳ�, `ಎನ�ಕ�ರಿಪ�ಷನ�` ತಂತ�ರಜ�ಞಾನಗಳನ�ನ� ಮ�ರಿದ� ಗೌಪ�ಯ ತಂತ�ರಾಂಶಗಳನ�ನ� ಓದಬಲ�ಲ ತಂತ�ರಾಂಶಗಳೂ ಬಂದಿವೆ, ಬರ�ತ�ತಲೇ ಇವೆ.

2010ರ ನಂತರ ಕಂಪ�ಯೂಟರ� ನ ಸಾಮರ�ಥ�ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇತ�ಯಾದಿಗಳನ�ನ� ಆಧರಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ 2011 ರಲ�ಲಿ ಇಂತಹ ಸರ�ಟಿಫಿಕೇಟ�‌ಗಳಲ�ಲಿರ�ವ ಎನ�ಕ�ರಿಪ�ಷನ� ಕೀಗಳ ಸ�ರಕ�ಷತೆಯನ�ನ� ಮ�ರಿದ� ಸರ�ವರ� ಮತ�ತ� ಗ�ರಾಹಕರ ನಡ�ವೆ ನಡೆಯ�ತ�ತಿರ�ವ ಸಂದೇಶಗಳ ವಿವರಗಳನ�ನ� ಬ�ರೂಟ� ಫೋರ�ಸ� (ಒಂದ� ಲೈಬ�ರರಿಯಲ�ಲಿರ ಬಹ�ದಾದ ಪದಗಳನ�ನೆಲ�ಲ ಒಂದರಮೇಲೊಂದ� ಪ�ರಯೋಗಿಸಿ ಗೌಪ�ಯ ಸಂದೇಶಗಳನ�ನ� ಮ�ರಿಯ�ವ ತಂತ�ರ) ಇತ�ಯಾದಿ ತಂತ�ರಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲ� ಸಾಧ�ಯವಿದೆ ಎಂದ� ಅನೇಕ �.ಟಿ ಸೆಕ�ಯೂರಿಟಿ ಕಂಪೆನಿಗಳ�, ಸೆಕ�ಯೂರಿಟಿ ಪ�ರಾಧಿಕಾರಗಳ� ಹೇಳಿವೆ.

ವ�ಯಕ�ತಿಯ ವೈಯಕ�ತಿಕ ವಿವರಗಳ�ಳ�ಳ ದತ�ತ ಸಂಚಯವೊಂದನ�ನ� ಅನೇಕ ಸಾರ�ವಜನಿಕ, ಖಾಸಗಿ ಪ�ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ� ನೋಡ�ವಂಥ ವ�ಯವಸ�ಥೆಯೊಂದಕ�ಕೆ ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ `ಎನ�ಕ�ರಿಪ�ಷನ�` ತಂತ�ರಜ�ಞಾನವನ�ನ� ಬಳಸ�ತ�ತೇವೆಂದ� ಹೇಳ�ತ�ತಿರ�ವ�ದ� ನಿಜಕ�ಕೂ ಭಯ ಹ�ಟ�ಟಿಸ�ತ�ತದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ� ರೂಪದಲ�ಲಿ ಒಂದ� ಮಾಹಿತಿಯನ�ನ� ಸಂಗ�ರಹಿಸಿ ಅದನ�ನ� ಕಂಪ�ಯೂಟರ�‌ಗಳ ಜಾಲದಲ�ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕ�ಷಣವೇ ಅದ� ಸ�ರಕ�ಷಿತವಾಗಿರ�ವ�ದಿಲ�ಲ ಎಂಬ�ದ� ನಿಜ. ಇದಕ�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ�ನ� ನೀಡ�ತ�ತಾ ಹೋಗಬಹ�ದ�. ಎಲ�ಲದಕ�ಕಿಂತ ಉತ�ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ವಿಕಿಲೀಕ�ಸ�.

ಅಮೆರಿಕದ ರಕ�ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸ�ಪರ�ದಿಯಲ�ಲಿರ�ವ ಸರ�ವರ�‌ನಿಂದಲೇ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಸೋರಿಕೆ ಸಾಧ�ಯವಾಗ�ವ�ದಾದರೆ ಉಳಿದ ಯಾವ ದತ�ತ ಸಂಚಯವೂ ಸ�ರಕ�ಷಿತವಲ�ಲ ಎಂದೇ ಅರ�ಥ. ಪೌರತ�ವವನ�ನ� ನಿರ�ಧರಿಸ�ವಂಥ ದತ�ತ ಸಂಚಯವನ�ನ� ಹೀಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಬಿಡ�ವ�ದ� ಬಹ�ದೊಡ�ಡ ಸಮಸ�ಯೆಗಳನ�ನ� ಸೃಷ�ಟಿಸಬಹ�ದ�.