ಬ�ಲಾಗ� ಬರೆಯದ ದಿನಗಳ�

ಬಹಳಷà³�ಟà³� ದಿನದಿಂದ ಇಲà³�ಲೇನೂ ಬರೆಯಲಿಲà³�ಲ…
ಬರೆಯಲಿಕೊಂದಿಷ�ಟ� ಸಮಯ ಬೇಕಲ�ಲ.

ಸಮಯದ�ದಲ�ಲ ಚಿಂತೆ, ಸಂಯಮದ�ದ�
ದಿಕà³�ಕà³�ದಿಸೆಯಿಲà³�ಲದೆ ಮೇಜನà³�, ಅಲà³�ಲಲà³�ಲ…
ನನ�ನ ಲ�ಯಾಪ�‌ಟ�ಯಾಪನ� ಹತ�ತಿಕೂರ�ವ
ಕೆಲಸ ಕಾರà³�ಯಗಳದà³�ದà³�…

ಟ�-ಡ� ಲಿಸ�ಟ�‌ಗಳದ�ದೇ ಒಂದ� ಲಿಸ�ಟ�
ಅವà³�ಗಳನà³�ನà³� ನೋಡಲà³� ಮತà³�ತೊಂದà³� ಲಿಸà³�ಟà³�…
ನಿಲ�ಲದೆ ತಲೆಗೆ ಹತ�ತ�ವ ಹತ�ತಾರ� �ಡಿಯಾಗಳ�
ಮತà³�ತà³� ಹತà³�ತà³�ವಂತೆ ಅವà³�ಗಳà³� ಕೊಡà³�ವ ಟà³�ವಿಸà³�ಟà³�…

ಬರೆದೇ ಬರೆಯ�ತ�ತೇನೆ ಎಂದ� ತೆರೆದಿಟ�ಟ�ಕೊಂಡ
ಅದೆಷ�ಟೋ ರೆಫರೆನ�ಸ�ಗಳಾಗಿವೆ ಬ�ಕ�‌ಮಾರ�ಕ�ಸ�
ಅವ�ಗಳ ಬ�ಯಾಕ�‌ಅಫ� ಮಾಡಿಯೇ ಸೊರಗಿದೆ
ನನ�ನ ಬ�ಯಾಕ�‌ಅಪ� ಡಿಸ�ಕ�.

ಈ ಸಾಲà³�ಗಳಿರಲಿಲà³�ಲ ಮೇಲಿನ ಲಿಸà³�ಟà³�‌ಗಳಲà³�ಲಿ…
ಅದರಿಂದಲೇ ಮೂಡಿವೆ ಇಲà³�ಲಿ…
ಮ�ಂದ�ವರೆಸ�ವ�ದೇ ಚಿಂತೆ, ನೋಡ�ವ
ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳ�ವೆ ಇದಕ�ಕೊಂದ� ಲಿಸ�ಟ�