ಕ�ಂದಾಪ�ರದ ಹೂವಿನ ಮಾರ�ಕಟ�ಟೆ

ನಗರಾಭಿವೃದà³�ದಿ, ಪಟà³�ಟಣ ನಿರà³�ಮಾಣ, ನೈರà³�ಮಲà³�ಯ ಸà³�ಧಾರಣೆ, ರಸà³�ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹೀಗೆ ಹತà³�ತà³� ಹಲವà³� ವಿಷಯಗಳನà³�ನà³� ಮà³�ಂದಿಟà³�ಟà³�ಕೊಂಡà³�, ಇತà³�ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರಿನ ರಸà³�ತೆಬದಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳನà³�ನà³� ಎತà³�ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿದà³�ದà³� ನೆನಪಿರಬಹà³�ದà³�. ನೆರೆ, ಬರದ ನಡà³�ವೆಯೂ ವಿದೇಶ ಪà³�ರವಾಸಮಾಡಿ ನಮà³�ಮ ಮà³�ಂದಿರà³�ವ ಅನೇಕ ಸಮಸà³�ಯೆಗಳನà³�ನà³� ಭವಿಷà³�ಯದಲà³�ಲಿ ತೊಡೆದà³� ಹಾಕಲà³� ನಮà³�ಮ ನಾಯಕರà³� ಬಹಳ ಶà³�ರಮ ಕೂಡ ಪಡà³�ತà³�ತಿದà³�ದಾರೆ. 
ತಿಂಗಳ ಮೊದಲಲà³�ಲಿ, ಗೆಳೆಯನ ಮದà³�ವೆಗೆಂದà³� ಕà³�ಂದಾಪà³�ರದೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿದà³�ದ ನಮà³�ಮಿಬà³�ಬರಿಗೆ ಅಲà³�ಲಿನ ಹೂವಿನ ಮಾರà³�ಕಟà³�ಟೆ ಸà³�ವಲà³�ಪ ವಿಶೇಷವೆನಿಸಿತà³�. ಅಗಲವಾದ ರಸà³�ತೆಗಳà³�, ರಸà³�ತೆಯ ನಡà³�ವೆ ಇರà³�ವ ಮರಗಳನà³�ನà³� ಕಡಿಯದೆ, ರಸà³�ತೆಗಳನà³�ನà³� ಬೇರà³�ಪಡಿಸà³�ವ ಜಾಗದಲà³�ಲಿ ಚೊಕà³�ಕವಾಗಿ ನಿರà³�ಮಿಸಿದà³�ದ ಸಾಲà³�ಸಾಲà³� ಅಂಗಡಿಗಳà³�. ಅಲà³�ಲಿ ಶಿಸà³�ತಾಗಿ ಕà³�ಳಿತà³� ಹೂವà³� ಕಟà³�ಟà³�ತà³�ತಾ, ಮಾರà³�ತà³�ತಾ ತಮà³�ಮ ಜೀವನವನà³�ನà³� ಸಾಗಿಸà³�ತà³�ತಿದà³�ದ ಜನ. ಇವೆಲà³�ಲವೂ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ ಪà³�ರಶà³�ನೆಗಳà³� ಅನೇಕ. 
ನಮà³�ಮೂರಿನಲà³�ಲೇ ಸಿಗದ ಉತà³�ತರ ಬೇರೆಡೆ ಸಿಕà³�ಕೀತೇ? ರಸà³�ತೆಬದಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳನà³�ನà³� ತೆಗೆಯà³�ವà³�ದೊಂದೇ ಉಪಾಯವಾದರೆ, ಅಂತಹ ಅಂಗಡಿಗಳನà³�ನà³� ಉಳಿಸಲೂ ಉಪಾಯವಿರಬೇಕಲà³�ಲವೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅನೇಕ ಸಮಸà³�ಯೆಗಳಿಗೂ ನಾವà³� ನಮà³�ಮ ಸà³�ತà³�ತಮà³�ತà³�ತಲಿನ ಹಳà³�ಳಿ, ನಗರಗಳಲà³�ಲೇ à²�ಕೆ ಉತà³�ತರ ಹà³�ಡà³�ಕಬಾರದà³�? 

ಈ ಲೇಖನ ಕೇವಲ ‘ನನà³�‌ಮನ’ದ ಮೆಲà³�ಕà³�ಗಳ ದಾಖಲà³� ಮಾತà³�ರ.