ಪ�ಸ�ತಕಗಳ ನಡ�ವಲ�ಲಿ

ಬಹಳಷ�ಟ� ಪ�ಸ�ತಕಗಳ� ಕಪಾಟ� ಸೇರಿವೆ
ಅವ�ಗಳಲ�ಲಿ ಕೆಲವ� ಪ�ಸ�ತಕಗಳ ಮೈದಡವಿದ�ದೇನೆ
ಮ�ನ�ನ�ಡಿ, ಹಿನ�ನ�ಡಿ, ಮಧ�ಯದ ಇನ�ಯಾವ�ದೋ
ಪ�ಟದ ನೆನಪ ಸರಿಸಿದ�ದೇನೆ.

ಓದಲಿಕà³�ಕೆ ಸಮಯವಿಲà³�ಲ ಎನà³�ನà³�ವ ಮಾತಿಲà³�ಲ…
ಆಡಿದರೆ ಅದ� ತಪ�ಪಾಗ�ತ�ತದೆ
ನನ�ನ ತಲೆದಿಂಬಿನ ಪಕ�ಕದಲ�ಲಿರ�ವ ಆ ಪ�ಸ�ತಕಕ�ಕೂ
ನನ�ನ ತಲೆಬಿಸಿಯ ಸ�ವಲ�ಪ ಅಂದಾಜಾದರೂ ಇದ�ದೀತ�

ಮನಸ�ಸನ�ನ� ಗಟ�ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ�,
ನನ�ನಿಷ�ಟದ ಪ�ಸ�ತಕಗಳನ�ನ� ಓದಿಯೇ ತೀರಬೇಕ�
ನನ�ನ ಮನದ ಮಾತ�ಗಳನ�ನ� ಹರಿಯಬಿಡಬೇಕ�
ನೀರಾಳವಾಗಬೇಕ�, ಹೊಸತ� ಅರಿವನ�ನ� ಸವಿಯಬೇಕ�

ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ�ನೆಲ�ಲಾ ನೆನಪಿಗೆ ತರ�ತ�ತಾ,
ದಿನಗಳೆದಂತೆ ಬೆಳೆವ ಮೆದ�ಳಿನ ಹರಿತಕ�ಕೆ
ತಪ�ಪ� ಒಪ�ಪ�ಗಳ ತಿಳಿಯ ಹೇಳ�ವ
ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಓದಿಯೇ ಬಿಡಬೇಕà³�…

ಮನಕ�ಕೆ, ಮೈಗೆ ಅಂಟಿದ ಜಡತ�ವವ ,
ಕೆಲಸವೆನ�ನ�ವ ಮ�ಗಿಯದ ಸೋಮಾರಿತನದ
ಕಾರಣವ ದೂರ ಒಗೆಯಬೇಕ�,
ನನà³�ನ ನೆಚà³�ಚಿನ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಮಡಿಲ ಸೇರಬೇಕà³�…

ಲೈವà³�‌ಸà³�ಟà³�ರೀಮà³� ಮಾಡà³�ವ ಗà³�ಂಗಿನಲà³�ಲಿ…

ಕà³�ಯಾಮೆರಾಗಳ ಸà³�ತà³�ತ…

ಇತ�ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ�ಯಕ�ರಮಗಳನ�ನ� ಲೈವ�‌ಸ�ಟ�ರೀಮ� ಮಾಡ�ವ�ದ� ಸಾಮಾನ�ಯವಾಗಿದೆ. ದೊಡ�ಡದೊಡ�ಡ ಕ�ಯಾಮೆರಾಗಳನ�ನ� ಹಿಡಿದ�, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಅದನ�ನ� ಪ�ರಾಸೆಸ� ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವ�ಗಳನ�ನ� ಸಿ.ಡಿ ಇತ�ಯಾದಿಗಳಲ�ಲಿ ಬರೆದ� ಬೇರೊಬ�ಬರಿಗೆ ನೀಡ�ತ�ತಿದ�ದ ದಿನಗಳ� ಇನ�ನೇನ� ಮ�ಗಿದೇ ಹೋದವ� ಎನ�ನಬಹ�ದ�.

ಈಗ ಲೈವ� ಸ�ಟ�ರೀಮ� ಕಾಲ. ಕೈಯಲ�ಲಿ ಹಿಡಿದ ಮೊಬೈಲ�, ಡಿಜಿಟಲ� ಕ�ಯಾಮೆರಾ, ಟ�ಯಾಬ�ಲೆಟ� ಪಿ.ಸಿ ಇವೆಲ�ಲವೂ ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ಮಯ. ಅವ�ಗಳಲ�ಲಿ ಕ�ಯಾಮೆರಾ ಬಳಸಿ ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ�ಮ ಮ�ಂದೆ ನೆಡೆಯ�ತ�ತಿರ�ವ ಕಾರ�ಯಕ�ರಮಗಳನ�ನ� ಸ�ಯ�ಯನೆ ಮನೆಯಲ�ಲೋ, ಇನ�ಯಾವ�ದೋ ದೇಶದಲ�ಲಿ ಕ�ಳಿತಿರ�ವ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ� ಅಪ�ಲೋಡ� ಮಾಡಬಹ�ದ�.

ಈ ಕಾರà³�ಯಕà³�ಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಯಾವà³�ದಾದರೂ ಒಂದà³� ಉಪಕರಣ (ಡಿಜಿಟಲà³� ಕà³�ಯಾಮೆರಾ ಹೊಸ ಸೇರà³�ಪಡೆ – ಆಂಡà³�ರಾಯà³�ಡà³� ಇರà³�ವ ಕà³�ಯಾಮೆರಾಗಳà³� ಈಗ ಮಾರà³�ಕಟà³�ಟೆಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರà³�ತà³�ತಿವೆ), ಜೊತೆಗೆ 3G ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಕನೆಕà³�ಷನà³� ಅಥವಾ ಹತà³�ತಿರದ ವೈಫೈ ಬಳಸà³�ವ ಸೌಲಭà³�ಯ ನಿಮà³�ಮಲà³�ಲಿರಬೇಕà³�. ಆಂಡà³�ರಾಯà³�ಡà³�,  à²�ಫೋನà³� ಇತà³�ಯಾದಿ ಫೋನà³�‌ಗಳನà³�ನà³� ಬಳಸಿ ಗೂಗಲà³� ಹà³�ಯಾಂಗà³�‌ಔಟà³�, ಲೈವà³�‌ಸà³�ಟà³�ರೀಮà³�, ಯà³�ಸà³�ಟà³�ರೀಮà³�, ಜಸà³�ಟà³�‌ಇನà³� ಟೀವಿ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಮೊಬೈಲà³� ಅಪà³�ಲಿಕೇಷನà³�‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಲೈವà³�‌ಸà³�ಟà³�ರೀಮà³� ಕà³�ಷಣಾರà³�ಧದಲà³�ಲಿ ಸಾಧà³�ಯ.

ಇತà³�ತೀಚಿನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕಾರà³�ಯಾಗಾರಗಳà³�, ಸಂವಾದಗಳà³�, ಹಾಗೂ ಛಂದ ಪà³�ಸà³�ತಕದ ”ವರà³�ಣಮಯ” ಪà³�ಸà³�ತಕ ಬಿಡà³�ಗಡೆ ಕಾರà³�ಯಕà³�ರಮದಲà³�ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸà³�ಟà³�ರೀಮà³� ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದ ತಾಂತà³�ರಿಕ ತೊಡಕà³�ಗಳನà³�ನà³� ಮà³�ಂದೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳà³�ಳಲà³� ಬಹಳಷà³�ಟà³� ವಿಷಯಗಳà³� ದೊರಕಿವೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದಷà³�ಟà³� ನಿಮಗೆ:

ಒಂದೆರೆಡ� ಕಿವಿಮಾತ�:-

* ಒಂದೆರೆಡà³� ಲೈಫà³�‌ಟೈಮà³� ವà³�ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರà³�ವ ಪà³�ರೀಪೇಯà³�ಡà³� ಮೊಬೈಲà³� ಕನೆಕà³�ಷನà³� ನಿಮà³�ಮಲà³�ಲಿರಲಿ – à²�ರà³�‌ಟೆಲà³�, à²�ರà³�‌ಸೆಲà³�, ಬಿ.ಎಸà³�.ಎನà³�.ಎಲà³� ಸಾಮಾನà³�ಯವಾಗಿ ಉತà³�ತಮ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಕನೆಕà³�ಷನà³� ಕೊಡà³�ತà³�ತವೆ. ಸಧà³�ಯ ರಿಲಾಯನà³�ಸà³�, ವೊಡಾಫೋನà³� ಹೇಗೆ ಎಂಬà³�ದà³� ತಿಳಿದಿಲà³�ಲ.

* ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ�ತ�ತಿರ�ವ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಸೇವೆಯನ�ನ� ತಕ�ಷಣ 3G ರೀಚಾರ�ಜ� ಪ�ಯಾಕ�‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಪ�ಡೇಟ� ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳಲ� ಸಾಧ�ಯ.

* ಕಾರ�ಯಕ�ರಮ ಪ�ರಾರಂಭಕ�ಕೂ ಮ�ಂಚೆ ಒಂದೆರಡ� ಭಾರಿ ಲೈವ�‌ಸ�ಟ�ರೀಮ� ಟೆಸ�ಟ� ಮಾಡಿ. ಇದ� ಕೊನೆಯಕ�ಷಣದ ತೊಂದರೆಗಳನ�ನ� ನಿವಾರಿಸಲ� ಸಹಾಯ ಮಾಡ�ತ�ತದೆ.

–ಈ ಪೋಸà³�ಟà³� ಅನà³�ನà³� ಇನà³�ನಷà³�ಟà³� ಅಪà³�ಡೇಟà³� ಮಾಡà³�ವà³�ದಿದೆ. ಲೈವà³�‌ಸà³�ಟà³�ರೀಮà³� ಮಾಡà³�ವ ಮà³�ಂಚೆ ನೀವà³� ಇದರತà³�ತ ಗಮನ ಹಾಯಿಸಬಹà³�ದà³�.

ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆ – ಶà³�ರà³� ಮಾಡà³�ವà³�ದà³� ಎಲà³�ಲಿಂದ?

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ನೀವೂ ಎಡಿಟà³� ಮಾಡಬಹà³�ದà³� ಎಂದà³�, ಅದà³� ಹೇಗೆ ಎಂದà³� ತೋರಿಸಿದ ನಂತರದ ಪà³�ರಶà³�ನೆ – ನಾನà³� ಸಂಪಾದನೆ ಶà³�ರà³� ಮಾಡà³�ವà³�ದಾದರೂ ಎಲà³�ಲಿಂದ ಎಂಬà³�ದà³�. ಫೇಸà³�‌ಬà³�ಕà³�‌ನ ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಗà³�ಂಪà³�, ಸಮà³�ಮಿಲನಗಳà³� ಹಾಗೂ ಇತà³�ತೀಚಿಗಿನ ಗೂಗಲà³� ಹà³�ಯಾಂಗà³�‌ಔಟà³� ಸಂವಾದದಲà³�ಲೂ ಇದೇ ಪà³�ರಶà³�ನೆ. ಇವà³�ಗಳನà³�ನà³� ಉತà³�ತರಿಸಲà³� ಈ ಕೆಳಗೆ ಪà³�ರಯತà³�ನಿಸಿದà³�ದೇನೆ. ಇವà³� ನಿಮà³�ಮ ಸಹಾಯಕà³�ಕೆ ಬರಬಲà³�ಲವà³�.

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆ/ಎಡಿಟ� ಪ�ರಾರಂಭಿಸಲ�: ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಜಾಲತಾಣದಲ�ಲಿ (http://kn.wikipedia.org) ನಿಮ�ಮದೊಂದ� ಬಳಕೆದಾರನ ಖಾತೆ(User Account) ಒಂದನ�ನ� ತೆರೆಯಿರಿ. ಖಾತೆ ಇಲ�ಲದೆಯೂ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಎಡಿಟ� ಮಾಡಬಹ�ದ�, ಆದರೆ ಖಾತೆಯೊಂದರ ಮೂಲಕ ನೀವ� ಸಂಪಾದಿಸ�ವ ಲೇಖನ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ�ಕೆ ನಿಮ�ಮ ಕೊಡ�ಗೆ ಇತ�ಯಾದಿಗಳನ�ನ� ಮ�ಂದೊಂದ� ದಿನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲ� ಸಹಾಯಕವಾಗ�ತ�ತದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದà³�ದಲà³�ಲಿ, ನಿಮà³�ಮ ಇಷà³�ಟದ ವಸà³�, ವಿಚಾರ, ವಿಷಯ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ವಿಕಿಯಲà³�ಲಿ ಹà³�ಡà³�ಕಲà³� ಮೊದಲà³� ಮಾಡಿ. ನೀವà³� ಹà³�ಡà³�ಕà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ವಿಷಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದà³�ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಆ ಪà³�ಟದ ನಿಮà³�ಮ ಬà³�ರೌಸರà³� ಪರದೆಯ ಮೇಲಿರà³�ವà³�ದà³�. ಈಗ ನಿಮà³�ಮ ಮà³�ಂದಿರà³�ವ ಪà³�ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿ ಇದೆಯೇ, ಅಥವಾ ಇದಕà³�ಕಿಂತ ಹೆಚà³�ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತà³�ತಿದà³�ದಲà³�ಲಿ ಅದನà³�ನà³� ಸೇರಿಸಲà³� ಪà³�ರಯತà³�ನಿಸಬಹà³�ದà³�. ‘ಸಂಪಾದಿಸಿ’ ಅಥವಾ ‘ಬದಲಾಯಿಸಿ’ ಎಂಬ ಕೊಂಡಿಗಳನà³�ನà³� ಕà³�ಲಿಕà³� ಮಾಡà³�ವ ಮೂಲಕ ಇದà³� ಸಾಧà³�ಯ.  à²¨à³€à²µà³� ಹà³�ಡà³�ಕà³�ತà³�ತಿದà³�ದ ಲೇಖನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲà³�ಲವಾದಲà³�ಲಿ, ಅದನà³�ನà³� ಸೇರಿಸà³�ವಂತೆ ಕೋರà³�ವ ಕೆಂಪà³� ಬಣà³�ಣದ ಕೊಂಡಿ ನಿಮà³�ಮ ಬà³�ರೌಸರà³� ಪರದೆಯಲà³�ಲಿರà³�ತà³�ತದೆ. ಅದನà³�ನà³� ಕà³�ಲಿಕà³� ಮಾಡಿ, ನಿಮà³�ಮ ಹೊಸ ಲೇಖನದ, ಹೊಸ ಸಂಪಾದನೆಯ ಕೆಲಸವನà³�ನà³� ಶà³�ರà³�ವಿಟà³�ಟà³�ಕೊಳà³�ಳಬಹà³�ದà³�. ಇದà³� ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಹೊಸದೊಂದà³� ಲೇಖನವನà³�ನà³� ಸೇರಿಸà³�ವ ಅತಿ ಸà³�ಲಭದ ವಿಧಾನ.

ಈಗಾಗಲೇ ನೀವ� ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ�ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ�ತ�ತಿದ�ದರೆ, ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಮ�ದಾಯದ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ�ಲಿ ನೀವೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಹೆಚ�ಚಿನ ಕೊಡ�ಗೆ ನೀಡಬಹ�ದ�. ಸಮ�ದಾಯದ ಕೆಲವ� ಯೋಜನೆಗಳನ�ನ� ಈ ಕೆಳಗೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಪಟ�ಟಿ ಮಾಡಿದ�ದೇನೆ:

ಗೂಗಲ� ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ�ಕೆ ತನ�ನ ಗೂಗಲ� ಟ�ರಾನ�ಸ�‌ಲಿಟರೇಷನ� ಟೂಲ� ಪರೀಕ�ಷಿಸ�ವ ಸಂದರ�ಭದಲ�ಲಿ ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳನ�ನ� ಕೆಲವ� ಅನ�ವಾದಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೇರಿಸಿತ�ತ�. ಈ ಲೇಖನಗಳ� ಉತ�ತಮವಾಗಿದ�ದರೂ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ�ಕೆ ಸಂಪೂರ�ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ�ಳ�ವಂತಿಲ�ಲದೆ, ಕೆಲವ� ನ�ಯೂನ�ಯತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಮೇಲಿನ ಕೊಂಡಿಯಲ�ಲಿ ಆ ನ�ಯೂನ�ಯತೆಗಳನ�ನೂ, ಅವ�ಗಳನ�ನ� ಸರಿಪಡಿಸ�ವ ಪರಿ ಇತ�ಯಾದಿಗಳನ�ನ� ಮತ�ತ� ಈ ಕೆಲಸದಲ�ಲಿ ಒಂದಾಗಲ� ಮ�ಂದ� ಬಂದಿರ�ವ ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ�ನರನ�ನೂ, ಗೂಗಲ� ತಂಡ ಸೇರಿಸಿರ�ವ ಲೇಖನಗಳ ಪಟ�ಟಿಯೂ ಲಭ�ಯವಿದೆ. ಈ ಪಟ�ಟಿಯಲ�ಲಿರ�ವ ಲೇಖನಗಳನ�ನ� ಸಂವರ�ಧನೆಗೊಳಿಸಿ, ಅವನ�ನ� ಕನ�ನಡಿಗರ ಓದಿಗೆ ಸಿದ�ದಪಡಿಸಲ� ಇಷ�ಟವಿದ�ದಲ�ಲಿ ನೀವ� ಈ ಯೋಜನೆ ಸೇರಬಹ�ದ�.
ಬà³�ಲಾಗà³� ಬರೆಯà³�ವ ಅನೇಕ ಗೆಳೆಯರà³�, ತಮà³�ಮ ಜಿಲà³�ಲೆಯ ಪà³�ಟಗಳನà³�ನಾದರೂ ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಸಂಪೂರà³�ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡà³�ವಂತೆ ಮಾಡಲà³� ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ ಈ ಯೋಜನೆ, ವಿಶà³�ವಕೋಶಕà³�ಕೆ ಅತà³�ಯಮೂಲ ಕೊಡà³�ಗೆ ನೀಡಬಲà³�ಲದà³�. ನಿಮà³�ಮ ಜಿಲà³�ಲೆ, ಅದರ ಸà³�ತà³�ತಮà³�ತà³�ತಲಿನ ಪà³�ರದೇಶ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಬಗà³�ಗೆ ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕà³�ಕೆ ವಿಷಯಗಳನà³�ನà³� ಸೇರಿಸà³�ತà³�ತಾ ಸಂಪಾದನೆ ತೊಡಗಲà³� ಇದà³� ಉತà³�ತಮ ಯೋಜನೆ. 
ಕರà³�ನಾಟಕದ ಬಗà³�ಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಮà³�ಖà³�ಯ ವಿಷಯಗಳನà³�ನà³� ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಸೇರಿಸಲà³� ಪà³�ರಯತà³�ನಿಸà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಯೋಜನೆಗಳಲà³�ಲಿ ‘Karnataka 1000’ ಮà³�ಖà³�ಯವಾದà³�ದà³�. ಈ ಯೋಜನೆ ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿದà³�ದà³�, ಕರà³�ನಾಟಕದ ಬಗà³�ಗೆ ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ಮತà³�ತà³� ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ಅಲà³�ಲದೇ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲà³�ಲೂ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನà³� ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕà³�ಕೆ ಸೇರಿಸಲà³� ಇಲà³�ಲಿ ಪà³�ರಯತà³�ನಿಸಲಾಗà³�ತà³�ತಿದೆ. ಸಧà³�ಯಕà³�ಕೆ ಈ ಪà³�ಟದಲà³�ಲಿ ಕನà³�ನಡ ಮತà³�ತà³� ಇಂಗà³�ಲೀಷà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಸಮà³�ದಾಯಕà³�ಕೆ ಬೇಕಾದ ಯೋಜನಾ ನಿರà³�ವಹಣೆಯ ಪà³�ಟಗಳನà³�ನà³� ಸಿದà³�ದಪಡಿಸಲಾಗà³�ತà³�ತಿದೆ. ನಂತರದ ಹಂತದಲà³�ಲಿ ಸಮà³�ದಾಯವೇ ತನಗೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ೧೦೦೦ ಲೇಖನಗಳನà³�ನà³� ಗà³�ರà³�ತಿಸಿ, ಅದನà³�ನà³� ವಿಷಯ ಪರಿಣಿತರಿಂದ ವಿಮರà³�ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗà³�ತà³�ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಸಮà³�ದಾಯ ಒಟà³�ಟà³�ಗೂಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಇರà³�ವ ಲೇಖನಗಳನà³�ನà³� ಉತà³�ತಮ ಪಡಿಸà³�ವà³�ದರಲà³�ಲಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬೇಕಿರà³�ವ ಲೇಖನಗಳನà³�ನà³� ಸಂಪಾದಿಸà³�ವಲà³�ಲಿ ತನà³�ನನà³�ನà³� ತಾನà³� ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳà³�ಳಬೇಕಿದೆ. ಕನà³�ನಡ ಮತà³�ತà³� ಕನà³�ನಡ ನಾಡಿನ ಉತà³�ತಮ ಲೇಖನಗಳನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡಿಗರಿಗೆ ನೀಡà³�ವ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೂಡ ನೀವà³� ಜೊತೆಯಾಗಬಹà³�ದà³�. 
ಈ ಮೇಲà³�ಕಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ನಿಮà³�ಮ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಚಟà³�ವಟಿಕೆಗಳà³� ಮತà³�ತà³� ಸಂಪಾದನೆ ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಪà³�ರಾರಂಭವಾಗಬಹà³�ದà³�. ವಿಕಿಯಲà³�ಲಿ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾವà³�ದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪà³�ರಶà³�ನೆಗಳà³� ಇತà³�ಯಾದಿ ಇದà³�ದಲà³�ಲಿ, ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಫೇಸà³�‌ಬà³�ಕà³� ಬಳಗ, ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಮೇಲಿಂಗà³� ಲಿಸà³�ಟà³� ಮೂಲಕ ಸಮà³�ದಾಯದಲà³�ಲಿನ ಇತರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹà³�ದà³�. ತಿಂಗಳಿಗೊಮà³�ಮೆ ಅಥವಾ ಆಗà³�ಗಾಗà³�ಗೆ ನೆಡೆಯà³�ವ ಸಮà³�ದಾಯ ಸಮà³�ಮಿಲನ, ಕಾರà³�ಯಾಗಾರ, ಗೂಗಲà³� ಹà³�ಯಾಂಗà³�‌ಔಟà³� ಸಂವಾದದಲà³�ಲೂ ನೀವà³� ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆ ಬಗà³�ಗೆ ತಿಳಿದà³�ಕೊಳà³�ಳಬಹà³�ದಾಗಿದೆ.