ಪ�ಸ�ತಕಗಳ ನಡ�ವಲ�ಲಿ

ಬಹಳಷ�ಟ� ಪ�ಸ�ತಕಗಳ� ಕಪಾಟ� ಸೇರಿವೆ
ಅವ�ಗಳಲ�ಲಿ ಕೆಲವ� ಪ�ಸ�ತಕಗಳ ಮೈದಡವಿದ�ದೇನೆ
ಮ�ನ�ನ�ಡಿ, ಹಿನ�ನ�ಡಿ, ಮಧ�ಯದ ಇನ�ಯಾವ�ದೋ
ಪ�ಟದ ನೆನಪ ಸರಿಸಿದ�ದೇನೆ.

ಓದಲಿಕà³�ಕೆ ಸಮಯವಿಲà³�ಲ ಎನà³�ನà³�ವ ಮಾತಿಲà³�ಲ…
ಆಡಿದರೆ ಅದ� ತಪ�ಪಾಗ�ತ�ತದೆ
ನನ�ನ ತಲೆದಿಂಬಿನ ಪಕ�ಕದಲ�ಲಿರ�ವ ಆ ಪ�ಸ�ತಕಕ�ಕೂ
ನನ�ನ ತಲೆಬಿಸಿಯ ಸ�ವಲ�ಪ ಅಂದಾಜಾದರೂ ಇದ�ದೀತ�

ಮನಸ�ಸನ�ನ� ಗಟ�ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ�,
ನನ�ನಿಷ�ಟದ ಪ�ಸ�ತಕಗಳನ�ನ� ಓದಿಯೇ ತೀರಬೇಕ�
ನನ�ನ ಮನದ ಮಾತ�ಗಳನ�ನ� ಹರಿಯಬಿಡಬೇಕ�
ನೀರಾಳವಾಗಬೇಕ�, ಹೊಸತ� ಅರಿವನ�ನ� ಸವಿಯಬೇಕ�

ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ�ನೆಲ�ಲಾ ನೆನಪಿಗೆ ತರ�ತ�ತಾ,
ದಿನಗಳೆದಂತೆ ಬೆಳೆವ ಮೆದ�ಳಿನ ಹರಿತಕ�ಕೆ
ತಪ�ಪ� ಒಪ�ಪ�ಗಳ ತಿಳಿಯ ಹೇಳ�ವ
ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಓದಿಯೇ ಬಿಡಬೇಕà³�…

ಮನಕ�ಕೆ, ಮೈಗೆ ಅಂಟಿದ ಜಡತ�ವವ ,
ಕೆಲಸವೆನ�ನ�ವ ಮ�ಗಿಯದ ಸೋಮಾರಿತನದ
ಕಾರಣವ ದೂರ ಒಗೆಯಬೇಕ�,
ನನà³�ನ ನೆಚà³�ಚಿನ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಮಡಿಲ ಸೇರಬೇಕà³�…

3 Replies to “ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ನಡà³�ವಲà³�ಲಿ”

 1. ಮನಕ�ಕೆ, ಮೈಗೆ ಅಂಟಿದ ಜಡತ�ವವ ,
  ಕೆಲಸವೆನ�ನ�ವ ಮ�ಗಿಯದ ಸೋಮಾರಿತನ
  ಕಾಡ�ತಿದೆ ಎನ�ನ
  ಮಾಡ�ವ�ದಿದೆ �ನನ�ನ!!

 2. ಓದಿ, ಬರೆಯಿರಿ…ನಮಗೂ ಓದಿಸಿ…..
  ಹೊಸ ವರà³�ಷದ ಶà³�ಭಾಷಯಗಳà³� ನಿಮಗೆ ಮತà³�ತà³� ನಿಮà³�ಮ ಕà³�ಟà³�ಂಬದವರಿಗೆ….

 3. @mshebbar ಮà³�ಗಿಯದ ಆಫೀಸà³� ಕೆಲಸಗಳನà³�ನ 🙂

  @ದಿನಕರ� ಮೊಗೇರ ಧನ�ಯವಾದಗಳ�

  ನಿಮಗೆಲà³�ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೊಸವರà³�ಷದ ಶà³�ಭಾಷಯಗಳà³�…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *