ಇನà³�ನೊಬà³�ಬ ದà³�ರೋಣಾಚಾರà³�ಯ – ರಂಗಾಯಣದ ಚಿತà³�ರಗಳà³�

‘ರಂಗಾಯಣ’ ಮೈಸೂರ� ಪ�ರತೀ ವರ�ಷ ಆಯೋಜಿಸ�ವ ‘ಬಹ�ರೂಪಿ ರಾಷ�ಟ�ರೀಯ ನಾಟಕೋತ�ಸವ’ದಲ�ಲಿ, ಈ ಬಾರಿ ಮ�ಂಬೈನ ಮಾಟ�ಂಗಾ ಕರ�ನಾಟಕ ಸಂಘದ ‘ಕಲಾಭಾರತಿ’ ತಂಡವ�, ‘ವನರಂಗ’ದಲ�ಲಿ, ದಿನಾಂಕ 11-01-2013ರಂದ�, ಡಾ. ಭರತ��ಕ�ಮಾರ� ಪೊಲಿಪ�’ ಅವರ ನಿರ�ದೇಶನದಲ�ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಪ�ರೇಕ�ಷಕರ ಶ�ಲಾಘನೆಗೆ ಪಾತ�ರವಾದ ನಾಟಕ: ‘ಇನ�ನೊಬ�ಬ ದ�ರೋಣಾಚಾರ�ಯ’.
ಮೂಲ ಹಿಂದಿ: ದಿ. ಶಂಕರ� ಶೇಷ�
ಕನ�ನಡಕ�ಕೆ: ಡಾ. ಆರ�. ಲಕ�ಷ�ಮೀನಾರಾಯಣ
ಸಂಗೀತ: ಅವಿನಾಶ� ಕಾಮತ�
ಬೆಳಕ�: ಅರ�ಣ� ಮೂರ�ತಿ
ರಂಗವಿನ�ಯಾಸ: ವಿಶ�ವೇಶ�ವರ ಪರ�ಕಳ
ಪ�ರಸಾದನ: ಮೋಹನ�

ಪಾತ�ರವರ�ಗ:
ಮೋಹನ� ಮಾರ�ನಾಡ�, ಅವಿನಾಶ� ಕಾಮತ�, ಕೆ.ವಿ.ಆರ�.�ತಾಳ�, ಸ�ರೇಂದ�ರಕ�ಮಾರ ಮಾರ�ನಾಡ, ಸ�ಧಾ ಶೆಟ�ಟಿ, ಪ�ರವೀಣ� ಸ�ವರ�ಣ ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ನಳಿನಾ ಪ�ರಸಾದ�, ಡಾ. ದೇವಾನಂದ�, ಆನಂದರಾಯ ಕಿಣಿ, ವಾಸ�ದೇವ ಮಾರ�ನಾಡ�, ಭರತ� ರಾಜ� ಜೈನ�, ಚಂದ�ರಾ ಆನಂದ ಮ�ತಾಲಿಕ ಮತ�ತ� ಮಾ.ರೋಹಿತ� ಚಂದ�ರಕಾಂತ�.

ಚಿತà³�ರಿತರà³� – ಅವಿನಾಶà³� ಕಾಮತà³�

ಮತà³�ತಷà³�ಟà³� ಚಿತà³�ರಗಳà³� ಈ ಕೊಂಡಿಯಲà³�ಲಿ ಲಭà³�ಯವಿವೆ. 

One Reply to “ಇನà³�ನೊಬà³�ಬ ದà³�ರೋಣಾಚಾರà³�ಯ – ರಂಗಾಯಣದ ಚಿತà³�ರಗಳà³�”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *