ಆಂಡ�ರಾಯ�ಡ� ನಲ�ಲಿ ಕನ�ನಡ ಬರೆಯಲ� ಯ�ಕೀಬೋರ�ಡ� (UKeyboard)

ಬರಹ ಮತ�ತ� ಗೂಗಲ� ನ ಜೀಮೇಲ�ನಲ�ಲಿ ಟ�ರಾನ�ಸ�ಲಿಟರೇಶನ� ಬಳಸಿ ಕನ�ನಡ ಟೈಪಿಸಿದವರ� ಆಂಡ�ರಾಯ�ಡ�ನಲ� ಕನ�ನಡ ಟೈಪಿಸಲ� UKeyboard ಬಳಸಬಹ�ದ�.
ಈ ಲೇಖನವನ�ನ� ಕೂಡ ಗೂಗಲ� ನೆಕ�ಸಸ� 7 ಬಳಸಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

One Reply to “ಆಂಡà³�ರಾಯà³�ಡà³� ನಲà³�ಲಿ ಕನà³�ನಡ ಬರೆಯಲà³� ಯà³�ಕೀಬೋರà³�ಡà³� (UKeyboard)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *