ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸ�ತ�ತ ಅಂತರಾಷ�ಟ�ರೀಯ ಮಹಿಳಾದಿನ

ಅಂತರಾಷà³�ಟà³�ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ದೇಶದ ವಿವಿದೆಡೆಗಳಲà³�ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮà³�ಮಿಲನಗಳನà³�ನà³� ಹಮà³�ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. 
ಅದರ ಬಗ�ಗೆ ಹೆಚ�ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೊಂಡಿಯಲ�ಲಿ ಲಭ�ಯ:
ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲà³�ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರà³� ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ೯, ಮಾರà³�ಚà³� ೨೦೧೩ರಂದà³� ವಿಕಿಪೀಡಿಯ  à²¬à²—à³�ಗೆ ಅರಿತà³�ಕೊಂಡರà³�. ಜೊತೆಗೆ ವಿಕಿಸಂಪಾದನೆಗೂ ತೊಡಗಿದರà³�. ಪವಿತà³�ರ ಈ ಸಮà³�ಮಿಲನ ನೆಡೆಸಿಕೊಟà³�ಟರà³�. 
ಈ ಕಾರà³�ಯಕà³�ರಮದ ಸಂದರà³�ಭದಲà³�ಲಿ ಕನà³�ನಡದ ಮಹಿಳೆಯರ ಪà³�ಟಗಳನà³�ನೂ ಸಂಪಾದಿಸಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗಬೇಕà³� ಎಂಬ ಆಶಯದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೊಂಡಿಯನà³�ನà³� ಸಿದà³�ದಪಡಿಸಿದà³�ದೇವೆ. ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸà³�ತà³�ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಮಹಿಳೆಯರà³� ಇದರತà³�ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕೆಂದà³� ಕೋರಿಕೆ. 

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಮ�ಮಿಲನ/ಅಂತರಾಷ�ಟ�ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನೋತ�ಸವ ೨೦೧೩, ಭಾರತ

* ಕà³�ಮಾರವà³�ಯಾಸನ ವà³�ಯಾಸ ಭಾರತದ ಪರà³�ವಗಳನà³�ನà³� ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕà³�ಕೆ ಸೇರಿಸà³�ವà³�ದರ ಮೂಲಕ ಸವಿತಾ ಎಸà³�. ಆರà³� ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯಲà³�ಲಿ ತೊಡಗಿದà³�ದಾರೆ. 
* ಶà³�ಯಾಮಲಾ ಜನಾರà³�ಧನà³� ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರವನà³�ನà³�ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ವಿಕಿಸೋರà³�ಸà³�‌ಗೆ ಸೇರಿಸà³�ವ ಪà³�ರಯತà³�ನ ಮಾಡà³�ತà³�ತಿದà³�ದಾರೆ. 
* ಸಮà³�ಮಿಲನದ ದಿನ ಡಾ. ಸà³�ಮಿತà³�ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೇ ಆದ ಭಾರತದ ಫಿಷರà³� ವà³�ಮನà³� ಎಂದೇ ಖà³�ಯಾತಿ ಪಡೆದ ನಳಿನಿ ನಾಯಕà³� ಅವರ ಬಗà³�ಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪà³�ಟದ ಸಂಪಾದನೆಯಲà³�ಲಿ ತೊಡಗಿದರà³�. 
* ಲಕà³�ಷà³�ಮಿಚೈತನà³�ಯ ಅನೇಕ ಸಾಧಕಿಯರ ಪರಿಚಯವನà³�ನà³� ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಕೊಡಲà³� ಮà³�ಂದೆ ಬಂದಿದà³�ದಾರೆ. 
ಈಗ ನಿಮà³�ಮ ಸರದಿ, ನಿಮà³�ಮ ನೆಚà³�ಚಿನ ನಟಿ, ಲೇಖಕಿ, ಕà³�ರೀಡಾಪಟà³�, ಅಥವಾ ನಿಮà³�ಮ ಸà³�ತà³�ತಲಿನ ಸಾಧಕಿಯರನà³�ನà³� ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. 

ಮಹಾಶಿವರಾತ�ರಿಯ ಶ�ಭಾಶಯಗಳ�

ಋಷಿಕೇಷà³�‌ನ ಪಾರಮಾರà³�ಥà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಗಂಗೆ ಮತà³�ತà³� ಶಿವನಿಗೆ ಪೂಜೆಸಲà³�ಲಿಸà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಭಕà³�ತರà³�…