ಮಲೆಗಳಲà³�ಲಿ ಮಧà³�ಮಗಳà³� – ನಾಟಕದ ತà³�ಣà³�ಕà³�ಗಳà³�

Gowda & Purohita @ Malegalalli MadhumagaluAudience @ Malegalalli MadhumagaluWomen at Work @ Malegalalli MadhumagaluVillage @ Malegalalli MadhumagaluDayya @ Malegalalli MadhumagaluSwamy Vivekananda @ Malegalalli Madhumagalu
Sadhu's life @ Malegalalli Madhumagaluಹಿರಿಯ ಪಾದ�ರಿ, ಮಲೆಗಳಲ�ಲಿ ಮಧ�ಮಗಳ�ದ�ರೌಪದಿಯ ವಸ�ತ�ರಾಪಹರಣಅಂತಕ�ಕ ಹೋಟ�ಲ�ಮಲೆಗಳಲ�ಲಿ ಮಧ�ಮಗಳ� - ಪ�ರೇಕ�ಷಕರ ಮ�ಂದೆKathegaararu @ Malegalalli Madhumagalu

Malegalalli Madhumagalu, a set on Flickr.

ರಾಷà³�ಟà³�ರಕವಿ ಕà³�ವೆಂಪà³� ಅವರ ‘ಮಲೆಗಳಲà³�ಲಿ ಮಧà³�ಮಗಳà³�’ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಶà³�ವವಿದà³�ಯಾಲಯದ ಕಲಾಗà³�ರಾಮದಲà³�ಲಿ ಪà³�ರದರà³�ಶಿತವಾಗà³�ತà³�ತಿದೆ. ಅದರ ಕೆಲವà³� ಚಿತà³�ರದ ತà³�ಣà³�ಕà³�ಗಳà³� ಇಲà³�ಲಿವೆ. ನಾಟಕವನà³�ನà³� ನೋಡಲà³� ಮರೆಯದಿರಿ.