ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆಗೊಂದ� ಸ�ಲಭ ಕೈಪಿಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ತೊಡಗ�ತ�ತಿದ�ದೀರಾ? ಅಥವಾ ನಿಮ�ಮ ಗೆಳೆಯರನ�ನ� ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಅನ�ವಾಗಲ� ಸಹಾಯ ಮಾಡ�ತ�ತಿದ�ದೀರಾ? ಈ ಕೈಪಿಡಿಯ ಪ�ರತಿಯೊಂದ� ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ�ಯ. Wiki Markup Quick Reference Kannada