ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ�ಲಿ ರಾಷ�ಟ�ರೀಯ ವಿಜ�ಞಾನ ದಿನ ಮತ�ತ� ಸಂಸ�ಥಾಪಕರ ದಿನಗಳ ಆಚರಣೆ

ಇದೇ ಮಾರ�ಚ� 1ರ ಶನಿವಾರ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ�ಞಾನ ಸಂಸ�ಥೆ (Indian institute of Science / Tata Institute) ಯ� ರಾಷ�ಟ�ರೀಯ ವಿಜ�ಞಾನ ದಿನ ಮತ�ತ� ಸಂಸ�ಥಾಪಕರ ದಿನಗಳ ಆಚರಣೆಯ ಪ�ರಯ�ಕ�ತ ಸಾರ�ವಜನಿಕರಿಗೋಸ�ಕರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮ�ಕ�ತವಾಗಿ ತೆರೆದಿರ�ತ�ತದೆ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ�ಗಳ ಮಕ�ಕಳಿಗೆಂದ� ಬೆಳಿಗ�ಗೆ ಹತ�ತರಿಂದ ಸಂಜೆ ೫ ರ ವರೆಗೆ ಪ�ರತೀ ಡಿಪಾರ�ಟ�ಮೆಂಟಿನಲ�ಲೂ ವಿಶೇಶ ಪ�ರದರ�ಶನ-ವಿವರಣೆ-ಪ�ರಾತಿಕ�ಷಿಕೆ (demos, exhibits, lab tours, live exhibits, popular science lectures etc..) ಗಳಿರ�ತ�ತವೆ. (ದೊಡ�ಡವರೂ ಬಂದ� ನೋಡಲ� ಯೋಗ�ಯವಿರ�ತ�ತದೆ.)

This Saturday (1st March 2014), the 104-year-old Indian Institute of Science will open its doors to all for an event that will see research students and faculty of the institution demonstrate the principles of science. The annual event will be held a day before the Founder’s Day celebrations at the institution. Last year, a few thousands of people attended the event.

ಇವನà³�ನೂ ನೋಡಿ (openhoouse’13) :

  • http://timesofindia.indiatimes.com/home/education/news/IISc-to-open-doors-for-students-on-Saturday/articleshow/18721921.cms? 
  • http://www.iisc.ernet.in/ 
  • http://events.csa.iisc.ernet.in/opendays2014/

ಕಂಗ�ಲೀಷ� ಬರೆಯ�ವ�ದನ�ನ� ನಿಲ�ಲಿಸಲ� ಮತ�ತೊಂದ� ಸ�ಲಭ ಉಪಾಯ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ�ಲಿ, ಎಸ�.ಎಮ�.ಎಸ�, ಇ-ಮೇಲ�‌ಗಳಲ�ಲಿ ಬರೆಯ�ವ ಕಂಗ�ಲೀಷ� (kanglish) ಓದಲ� ಹಿಂಸೆಯಾದಾಗ ಅದೆಷ�ಟೇ ಒಳ�ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇದ�ದರೂ, ಅದನ�ನ� ಓದದೆ ಮ�ಂದ�ವರೆಯ�ವ�ದ� ನನ�ನ ಅಭ�ಯಾಸ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಭಾಷೆಗೆ ಇಂಟರ�‌ನೆಟ�‌ನಲ�ಲಿ ದೊರಕಬೇಕಾದ ಜಾಗವನ�ನೂ ಕಂಗ�ಲೀಷ� ಬರೆಯ�ವ ಅನೇಕರ� ಕಸಿಯ�ತ�ತಿರ�ವ�ದನ�ನ� ಕಂಡಾಗ, ಮತ�ತೆ ಮತ�ತೆ ಕನ�ನಡ ಟೈಪಿಸ�ವ�ದ� ಹೇಗೆ ಎಂದ� ಹೇಳ�ವ�ದನ�ನ� ಆಗ�ಗಾಗೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಅದನ�ನ� ಇನ�ನೊಮ�ಮೆ ಬ�ಲಾಗಿಸಲೇ ಬೇಕಿರ�ವ ಅಗತ�ಯತೆ ಹೆಚ�ಚ�ತ�ತಿದೆ.

ಕನ�ನಡದ ಪದಗಳನ�ನ� ಯ�ನಿಕೋಡ�‌ನಲ�ಲಿ ಗೂಗಲ�, ಬಿಂಗ�, ಯಾಹೂ ನಂತಹ ಸರ�ಚ� ಎಂಜಿನ�‌ಗಳ� ನೋಡಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗದೆ ಇದ�ದಾಗ, ಈ ಕಂಪೆನಿಗಳ� ಆಯಾ ಭಾಷೆಗೆ ಬೇಕಿರ�ವ ಸೌಲಭ�ಯಗಳನ�ನ� ತಮ�ಮ ವೆಬ�‌ಸೈಟ�‌ನಿಂದ ಒದಗಿಸಲ� ಮ�ಂದೆ ಬರ�ವ�ದಿಲ�ಲ. ಕನ�ನಡದ ಬಳಕೆ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ನಲ�ಲಿ ಹೆಚ�ಚಾಗಲ� ನಾವ� ಅದನ�ನ� ಇಂಗ�ಲೀಷ�‌ನಲ�ಲೇ ಟೈಪಿಸಿದರೆ ಸಾಲದ�, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ�ಲರ� ನೋಡಲ� ಇಚ�ಚೆ ಪಡ�ವ, ನೋಡಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗಿಸ�ವ ಯ�ನಿಕೋಡ�‌ನಲ�ಲೇ ಟೈಪಿಸಬೇಕ�.

ಬರಹ, ನ�ಡಿ ಇತ�ಯಾದಿಗಳ ತಂತ�ರಾಂಶಗಳ� ಲಭ�ಯವಿಲ�ಲದ ಪಕ�ಷದಲ�ಲಿ ಗೂಗಲ� ಕ�ರೋಮ�‌ನ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಇನ�ಪ�ಟ� ‌ಟೂಲ�ಸ� ಎನ�ನ�ವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ�ರದಲ�ಲಿರ�ವ ಎಕ�ಸ�‌ಟೆನ�ಷನ� ಬಳಸಿ ಕನ�ನಡ ಅಥವಾ ಇನ�ಯಾವ�ದೇ ಭಾಷೆಗಳನ�ನ� ಟೈಪಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಿದೆ.

https://chrome.google.com/webstore/detail/wikimedia-input-tools/fjnfifedbeeeibikgpggddmfbaeccaoh?utm_source=chrome-ntp-icon

ಈ ಎಕ�ಸ�‌ಟೆನ�ಷನ� ವಿಕಿಪೀಡಿಯವನ�ನ� ನೆಡೆಸ�ತ�ತಿರ�ವ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಷನ�‌ನ ಲ�ಯಾಂಗ�ವೇಜ� ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ� ಟೀಮ� ಅಭಿವೃದ�ದಿ ಪಡಿಸಿರ�ವ jquery-ime ಬಳಸಿ ಅಭಿವೃದ�ದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ಕಗಪ, ಇನà³�ಸà³�‌ಸà³�ಕà³�ರಿಪà³�ಟà³� , ಟà³�ರಾನà³�ಸà³�‌ಲಿಟರೇಷನà³� (ಲಿಪà³�ಯಂತರಣ) ಆಯà³�ಕೆಗಳ ಕೀಬೋರà³�ಡà³�‌ ಬಳಸಿ  ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ಎಲà³�ಲಿ ಬೇಕೆಂದರಲà³�ಲಿ ಕನà³�ನಡ ಟೈಪಿಸಬಹà³�ದà³�.

ಎಕ�ಸ�‌ಟೆನ�ಷನ� ಅನ�ನ� ಇನ�ಸ�ಟಾಲ� ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ CTRL + M ಬಳಸಿ ಇದರಲ�ಲಿನ ಇತರೆ ಕೀಬೋರ�ಡ� ಆಯ�ಕೆಗಳನ�ನ� ಬಳಸಿಕೊಳ�ಳಬಹ�ದ�. ಇಂಗ�ಲೀಷ� ಟೈಪಿಸಲ� CTRL + M ಬಳಸಿ ಮತ�ತೆ ನಿಮ�ಮ ಸಿಸ�ಟಂ‌ನ ಮೂಲ/ನಿರ�ದಿಷ�ಟ ಕೀಬೋರ�ಡ�‌ಗೆ ಮರಳಬಹ�ದ�. ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ�ರದಲ�ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆಯನ�ನ� ಕಾಣಬಹ�ದ�.

ಇದರಲ�ಲಿನ jquery-ime ಅನ�ನೇ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ�ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕನ�ನಡದಲ�ಲಿ ಟೈಪಿಸ�ವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ�ಮ ವಚನ ಸಂಚಯದ ಹ�ಡ�ಕ�ವಿನಲ�ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ�ವ�ದ� ಇದೇ. ಬರಹ.ಕಾಮ� ನ ನಿಘಂಟ�ವಿನ ಹ�ಡ�ಕ�ವಿನಲ�ಲೂ ಇದನ�ನ� ಇತ�ತೀಚೆಗೆ ಬಳಸ�ತ�ತಿರ�ವ�ದನ�ನ� ನೀವ� ಕಾಣಬಹ�ದ�.

ಆಂಡà³�ರಾಯà³�ಡà³�‌ ಮೊಬೈಲà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಕನà³�ನಡ ಬಳಸಲà³� ಇರà³�ವ ಅನೇಕ ವà³�ಯವಸà³�ಥೆಗಳನà³�ನà³� ಈಗಾಗಲೇ ಇಲà³�ಲಿ ಬರೆದಿದà³�ದೇನೆ.  ವಾರಾಂತà³�ಯದಲà³�ಲಿ ನಾನà³� ಮತà³�ತà³� ಎನಿಸಾಫà³�ಟà³� ಕನà³�ನಡ ಕೀಬೋರà³�ಡà³� ಮತà³�ತà³� ಜಸà³�ಟà³� ಕನà³�ನಡ ಕೀಬೋರà³�ಡà³� ಸೃಷà³�ಟಿಸಿದ ಶà³�ರೀಧರà³� ಆರà³�.ಎನà³� ಸೇರಿ ಗೂಗಲà³� ಇಂಡಿಕà³� ಹà³�ಯಾಕಥಾನà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಅಭಿವೃದà³�ದಿ ಪಡಿಸಿದ ಮತà³�ತೊಂದà³� ಆಂಡà³�ರಾಯà³�ಡà³� ಕೀಬೋರà³�ಡà³� ಬಗà³�ಗೆ ಸಧà³�ಯದಲà³�ಲೇ ಇಲà³�ಲಿ ಮತà³�ತೆ ಬರೆಯಲಿದà³�ದೇನೆ.

ಇನ�ಮ�ಂದಾದರೂ, ಕಂಗ�ಲೀಷ�‌ನಲ�ಲಿ ಬರೆಯ�ವ�ದನ�ನ� ನಿಲ�ಲಿಸೋಣವೇ?

ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ವಚನ ಸಂಚಯ ತಲ�ಪಿದ�ದ� ಎಲ�ಲಿಗೆ?

ವಚನ ಸಂಚಯ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಇನ�ನೂ ೧೫ದಿನಗಳಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಅದ� ತಲ�ಪಿದ�ದ� ಎಲ�ಲೆಲ�ಲಿ ಎಂದ� ನೋಡಿದಾಗ ಕಣ�ಮ�ಂದೆ ಬಂದ ಚಿತ�ರಣ ಇಲ�ಲಿದೆ.

ದಿನರಾತà³�ರಿ ನಮà³�ಮ ವೆಬà³�‌ಸೈಟà³�‌ಗೆ ಹರಿದà³� ಬಂದ ಟà³�ರಾಫಿಕà³� ಕಾಯà³�ದ ಗೂಗಲà³� ಅನಲಿಟಿಕà³�ಸà³� ಈ ಮೇಲಿನ ಚಿತà³�ರಣ ನಮಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಪà³�ರಜಾವಾಣಿ, ದಟà³�ಸà³� ಕನà³�ನಡ, ವಾರà³�ತಾಭಾರತಿಯಲà³�ಲಿ ಬಂದ ಪà³�ರಕಟಣೆಗಳà³� ವಚನ ಸಂಚಯವನà³�ನà³� ಜನರಿಗೆ ತಲà³�ಪಿಸà³�ವ ಮೊದಲ ಹೆಜà³�ಜೆಯಲà³�ಲಿ ನಮà³�ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದವà³�. 
ವಚನ ಸಂಚಯದ ಬೀಟಾ ಆವೃತà³�ತಿಗೆ ಈ ವಾರ ವಚನಕಾರರನà³�ನà³� ಮತà³�ತà³� ಅವರ ಅಂಕಿತವನà³�ನà³� ಹà³�ಡà³�ಕà³�ವ ವà³�ಯವಸà³�ಥೆಗಳà³� ಸೇರಿಕೊಳà³�ಳಲಿವೆ. ಕಠಿಣ ಪದಗಳ ಅರà³�ಥಗಳನà³�ನà³� ಸೇರಿಸà³�ವ ಕೆಲಸ ನೆಡೆದಿದೆ. 
ನೂರಾರà³� ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನà³�ನà³� ನಮà³�ಮೆಡೆ ಕಳಿಸಿದ ಎಲà³�ಲರಿಗೂ ಧನà³�ಯವಾದಗಳà³�. ಮತà³�ತಷà³�ಟà³� ಹೊಸತನà³�ನà³� ನಿರೀಕà³�ಷಿಸಿ. 

ವಚನ ಸಂಚಯ ನೋಡಿದಿರಾ?


೧೧ ಮತà³�ತà³� ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದ ಕನà³�ನಡ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಬಹà³�ಮà³�ಖà³�ಯ ರೂಪ ‘ವಚನ ಸಾಹಿತà³�ಯದ’ ಎಲà³�ಲ ವಚನಗಳನà³�ನà³� ಆಸಕà³�ತರà³�, ವಿದà³�ಯಾರà³�ಥಿಗಳà³�, ಸಾಹಿತಿಗಳà³�, ಭಾಷಾತಜà³�ಞರà³�, ಸಂಶೋಧಕರà³�, ತಂತà³�ರಜà³�ಞರà³� ಬಳಸಲà³� ನೆರವಾಗà³�ವಂತೆ ಮà³�ಕà³�ತ ಮತà³�ತà³� ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶ ಮತà³�ತà³� ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ನಿರà³�ಮಿಸಿರà³�ವ “ವಚನ ಸಂಚಯ” à²¤à²¾à²£ ಈಗ ನಿಮà³�ಮ ಮà³�ಂದಿದೆ. ಇದನà³�ನà³� ಬಳಸಿ, ಇತರರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳಿ. ನಿಮà³�ಮೆಲà³�ಲ ಪà³�ರತಿಕà³�ರಿಯೆಗಳಿಗೆ, ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ನಾವà³� ಕಾತà³�ರದಿಂದ ಕಾಯà³�ತà³�ತಿದà³�ದೇವೆ. ಇದà³� ಪರೀಕà³�ಷಾರà³�ಥ (beta) ಆವೃತà³�ತಿಯಾಗಿದà³�ದà³�, ಇದರಲà³�ಲಿ ಕಂಡà³� ಬರà³�ವ ನà³�ಯೂನà³�ಯತೆಗಳನà³�ನà³� ಮà³�ಂದಿನ ದಿನಗಳಲà³�ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗà³�ವà³�ದà³�.

 
ಪà³�ರಜಾವಾಣಿಯಲà³�ಲಿ ನಮà³�ಮ ಈ ಯೋಜನೆ ಮತà³�ತà³� ತಂಡದ ಪರಿಚಯ ಇಲà³�ಲಿ ಪà³�ರಕಟವಾಗಿದೆ. 

ಅಪರಿವರ�ತನೀಯ ಪರಿವರ�ತಕ!

ರಾಜà³�ಯ ಸರà³�ಕಾರ ಬಿಡà³�ಗಡೆ ಮಾಡಿರà³�ವ ಪರಿವರà³�ತಕ ಅಥವಾ ಕನà³�ವರà³�ಟರà³� ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳà³� ವಿಂಡೋಸà³� ಬಳಕೆದಾರರನà³�ನà³� ಮಾತà³�ರ ಗಮನದಲà³�ಲಿಟà³�ಟà³�ಕೊಂಡà³� ರೂಪಿಸಿರà³�ವಂತಿದೆ. 
ಕನà³�ನಡವನà³�ನà³� ಲಿನಕà³�ಸà³� ಮತà³�ತà³� à²�–ಓಎಸà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಬಳಸà³�ವವರ ಸಂಖà³�ಯೆಯೂ ಗಮನಾರà³�ಹ ಪà³�ರಮಾಣದಲà³�ಲಿದೆ. ಇದನà³�ನೆಲà³�ಲಾ ಮರೆತà³� ಇದನà³�ನà³� ವಿಂಡೋಸà³�‌ನಲà³�ಲಿಯೇ ಬಳಸಲà³� ಹೊರಟರೂ ಈ ತಂತà³�ರಾಂಶದ ಜೊತೆಗಿರà³�ವ ಸಹಾಯ ಕಡತಗಳà³� ಯಾವ ಸಹಾಯವನà³�ನೂ ಮಾಡà³�ವà³�ದಿಲà³�ಲ. ದತà³�ತ ನಿರà³�ಮಾಣ ಎಂಬ ಆಯà³�ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ತಂತà³�ರಾಂಶ ನೋಡà³�ವವರನà³�ನà³� ತಬà³�ಬಿಬà³�ಬà³�ಗೊಳಿಸà³�ತà³�ತದೆ. GOK (Kuvempu NUDI Baraha) ಎಂಬ ಆಯà³�ಕೆ ಬಳಸಿ, ನà³�ಡಿ ಅಥವಾ ‘ಆಸà³�ಕಿ’ಯಲà³�ಲಿರà³�ವ ಕಡತವನà³�ನà³� ಯೂನಿಕೋಡà³�‌ಗೆ ಪರಿವರà³�ತಿಸಿ ಕೊಳà³�ಳಬಹà³�ದà³� ಎಂಬà³�ದನà³�ನà³� ಅರಿಯà³�ವಲà³�ಲಿ ಸà³�ಸà³�ತಾದರೂ, ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಮೊದಲ ಟೆಸà³�ಟà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಪಾಸà³� ಆಗಿದೆ. ಬà³�ರೈಲà³� ಕನà³�ವರà³�ಟರà³� ಬಳಕೆ, ಅದನà³�ನà³� ಬಳಸà³�ವ ತಂತà³�ರಾಂಶ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಬಗà³�ಗೆ ಉಲà³�ಲೇಖಗಳಿಲà³�ಲ, ಇವನà³�ನà³� ಟೆಸà³�ಟà³� ಮಾಡà³�ವ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇಲà³�ಲ. 
ಪರೀಕà³�ಷೆಗಾಗಿ ಕೊಟà³�ಟಿರà³�ವ ಮಾದರಿಗಳಲà³�ಲಿ ಇಂಗà³�ಲಿಷà³� ಅಕà³�ಷರಗಳà³�, ಸಂಖà³�ಯೆಗಳà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ಬಳಸಿಲà³�ಲವಾದà³�ದರಿಂದ ಅವನà³�ನà³�  ಪರೀಕà³�ಷಿಸà³�ವ ಸಾಧà³�ಯತೆಗಳೇ ಇಲà³�ಲ. ಇನà³�ನà³� ಈ ಎಲà³�ಲ ಸಾಫà³�ಟà³�‌ವೇರà³�‌ಗಳನà³�ನà³� ಹà³�ಡà³�ಕಿ ತಂದà³� ಇನà³�‌ಸà³�ಟಾಲà³� ಮಾಡಿಕೊಂಡà³� ಪರೀಕà³�ಷೆ ಮಾಡಲà³� ಯಾರà³� ಸಿದà³�ಧರಿರà³�ತà³�ತಾರೆ?
ಸಂರಕ�ಷಣ ಕಡತ (ನಿಮಗೆ ಸಿಗ�ವ ಫಲಿತಾಂಶವನ�ನ� ಉಳಿಸಿಕೊಳ�ಳ�ವ ಫೈಲ�‌ನ ಹೆಸರ� ಮತ�ತ� ವಿಳಾಸ) ಇದರಲ�ಲಿ ಫೈಲ� ಹೆಸರ� ಜೊತೆಗೆ ಫೈಲ� ಎಕ�ಸ�‌ಟೆನ�ಷನ� ಕೊಡ�ವ�ದನ�ನ� ಮರೆತರೆ ಆ ಕಡತಗಳನ�ನ� ತೆಗೆಯಲ� ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಗ�ತ�ತದೆ. ಸಾಮಾನ�ಯನೊಬ�ಬ ಬಳಸ�ವ ತಂತ�ರಾಂಶ ಎಷ�ಟ� ಚೊಕ�ಕ ಮತ�ತ� ಸ�ಲಭವಾಗಿರಬೇಕ� ಎಂದ� ತಿಳಿಸ�ವ ವಿನ�ಯಾಸ ಸಂಬಂಧೀ ವಿಚಾರಗಳನ�ನ� ಅಭಿವೃದ�ಧಿ ಮಾಡಿದ ತಂಡ ನಿರ�ಲಕ�ಷಿಸಿರ�ವ�ದಕ�ಕೆ ಇದ� ಸಾಕ�ಷಿಯಾಗ�ತ�ತದೆ. ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಕಡತಗಳ� ಆಸ�ಕಿಯಲ�ಲಿ ಕೊಳೆಯ�ತ�ತಿರ�ವಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಫೈಲ� ಬಳಸಿ ಕನ�ವರ�ಟ� ಮಾಡ�ವಂತೆ ಮಾಡ�ವ ತಂತ�ರಾಂಶದ ಅವಶ�ಯಕತೆ ಮತ�ತ� ಅದರ ಭವಿಷ�ಯದ ಬಗ�ಗೆ ಈಗಲೇ ಕೊರಗಿದೆ. ಹತ�ತಾರ� ಕಡತಗಳನ�ನ� ಒಟ�ಟಿಗೆ ಪಡೆದ�, ಅವನ�ನ� ಅದರ ಎಕ�ಸ�‌ಟೆನ�ಷನ� ಅಥವಾ ಕಡತದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ�ನ� ಬಳಸಿ ಅರ�ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ� ಅವನ�ನ� ಸ�ಲಭವಾಗಿ ಕನ�ವರ�ಟ� ಮಾಡಿಕೊಡ�ವಂತೆ ಅಭಿವೃದ�ಧಿ ಪಡಿಸ�ವ ಸಾಧ�ಯತೆಯನ�ನ� ಸರ�ಕಾರ ಮರೆತಿರ�ವಂತಿದೆ.
ಈ ತಂತ�ರಾಂಶ ಬಳಸಿ ಮೈಕ�ರೋಸಾಫ�ಟ� ಆಫೀಸ�‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ�ಟ ಕಡತಗಳನ�ನ� ಮಾತ�ರ ಯೂನಿಕೋಡ�‌ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹ�ದೇ ಹೊರತ� ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ ಆಪರೇಟರ�‌ಗಳ� ಬಳಸ�ವ ಅಡೋಬಿಯ ತಂತ�ರಾಂಶಗಳಿಗೆ ಇದ� ಪ�ರಯೋಜನಕ�ಕೆ ಬಾರದ�.
(ಲೇಖಕರ� ವಚನ ಸಂಚಯದ ರೂವಾರಿಗಳಲ�ಲೊಬ�ಬರ�. �.ಟಿ. ಉದ�ಯೋಗಿ)

ಯ�ನಿಕೋಡ� ಅಂದ�ರೇನ�? ಅದ� ಯಾಕೆ ಬೇಕ�

ತಿಳಿಯದಿರà³�ವà³�ದà³� à²�ನಿದೆ? ಜಗತà³�ತೇ ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ವà³�ಯವಹರಿಸà³�ತà³�ತಿದೆ…

ಲೇಖನದ ಈ ಮೇಲಿನ ಸಾಲ�ಗಳನ�ನ� ನೀವ� ನಿಮ�ಮ ಕಂಪ�ಯೂಟರ�, ಲ�ಯಾಪ�‌ಟಾಪ�, ಮೊಬೈಲ� ಫೋನ�ಗಳ�, ಟ�ಯಾಬ�ಲೆಟ� ಪಿ.ಸಿ‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಓದಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗ�ತ�ತಿದೆ ಎಂದರೆ ನಾನ� ನನ�ನ ಲಿನಕ�ಸ� ಆಪರೇಟಿಂಗ� ಸಿಸ�ಟಂ ಬಳಸಿ ಬರೆಯ�ತ�ತಿರ�ವ ಕನ�ನಡದ ಈ ಲೇಖನವನ�ನ� ನಿಮ�ಮಂತೆಯೇ ಯಾರ� ಬೇಕಾದರೂ, ವಿಶ�ವದ ಯಾವ�ದೇ ಮೂಲೆ ಇಂದ, ಯಾವ�ದೇ ಗಣಕಯಂತ�ರವನ�ನ� ಬಳಸಿ ಓದಲ� ಸಾಧ�ಯವಿದೆ ಎಂದರ�ಥ ಅಲ�ಲವೇ?

ಒಮ�ಮೆ ಕರ�ನಾಟಕ ಸರ�ಕಾರದ ಕೆಲವ� ವೆಬ�‌ಸೈಟ�‌ಗಳನ�ನ� ತೆರೆದ� ನೋಡಿ. ಉದಾ: ಕನ�ನಡ ಸಂಸ�ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಒಂದ� ಪ�ಟ http://samskruthi.kar.nic.in/Homepage/Kale-Samskruthi/Kale-Samskruthi.htm . ನನ�ನ ಕಂಪ�ಯೂಟರಿನಲ�ಲಿ ಇದ� ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕಾಣ�ತ�ತದೆ.

ನಿಮ�ಮ ಕಂಪ�ಯೂಟರಿನಲ�ಲೂ ಜಾಲತಾಣ ಚಿತ�ರದಲ�ಲಿರ�ವಂತೆಯೇ ಕಂಡಿತೆ? ಇಲ�ಲವಾದಲ�ಲಿ ನೀವ� ಕನ�ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ�ತಿನ ನ�ಡಿ ತಂತ�ರಾಂಶ ಬಳಸ�ತ�ತಿದ�ದ�, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬರ�ವ ನ�ಡಿ ಫಾಂಟ�ಗಳ� ನಿಮ�ಮ ಗಣಕದಲ�ಲಿ ಸ�ಥಾಪಿತವಾಗಿದ�ದಲ�ಲಿ, ಮೇಲಿನ ಜಾಲತಾಣದ ಕೊಂಡಿ ತೆರೆದಾಗ ಚಿತ�ರದಲ�ಲಿ ತೋರ�ವ ಅರ�ಥವಾಗದ ಭಾಷೆ ನಿಮ�ಮ ಪರದೆಯಲ�ಲಿ ಕನ�ನಡವಾಗಿ ಕಂಡಿರಬಹ�ದ�.

ಈ ಮೇಲಿನ ಸಾಲ�ಗಳಲ�ಲಿ ಕನ�ನಡ ಕಂಪ�ಯೂಟರಿನಲ�ಲಿ ಮೂಡಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗ�ತ�ತಿದ�ದ ಕಾಲಕ�ಕೂ, ಸ�ಲಭ ಸಾಧ�ಯವಾಗಿರ�ವ ಕಾಲಕ�ಕೂ ಇರ�ವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ�ನ� ನಿಮಗೆ ಅರಿವಾಗ�ವಂತೆ ಮಾಡಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗಿದೆ. ಇದೇಕೆ ಹೀಗೆ? ಇಲ�ಲಿ �ನಾಗ�ತ�ತಿದೆ? ಎಂದ� ಅರಿಯಲ� ನಾವ� ಕಂಪ�ಯೂಟರಿನ ಕೆಲವ� ಶಿಷ�ಟತೆಗಳ (Standards) ಬಗ�ಗೆ ತಿಳಿದ�ಕೊಳ�ಳಬೇಕಾದ ಅವಶ�ಯಕತೆ ಇದೆ.

ಕಂಪà³�ಯೂಟರಿನ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅಕà³�ಷರಗಳà³� ಮೂಡà³�ವà³�ದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಇದಕà³�ಕೆ ಉತà³�ತರ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲà³�ಲಿ ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³� ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ತà³�ತದೆ ಎಂಬà³�ದರ ಬಗà³�ಗೆ ಓದà³�ವಾಗ ಸà³�ವಲà³�ಪ ಸà³�ವಲà³�ಪವಾಗಿ ನೀವà³� ತಿಳಿದà³�ಕೊಂಡಿರಬಹà³�ದà³�. ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ಅಕà³�ಷರ ಮಾಲೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶಗಳನà³�ನà³� ನೀಡಿದಾಗ, ಅದನà³�ನà³� ಮೊದಲà³� ಕಂಪà³�ಯೂಟರಿನ ಯಂತà³�ರಾಂಶ(ಹಾರà³�ಡà³�‌ವೇರà³�) ಅರà³�ಥ ಮಾಡಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ ದà³�ವಿಮಾನ ಪದà³�ದತಿ(Binary Format) ನ ಅಂಕಿಗಳಾದ (ಬೈನರಿ ಡಿಜಿಟà³�‌) ‘೦’ ಮತà³�ತà³� ‘೧’ ಕà³�ಕೆ ಪರಿವರà³�ತಿಸಲಾಗà³�ವà³�ದà³�. ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³�‌ಗೆ ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ವರà³�ಣಮಾಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಅರà³�ಥವಾಗà³�ವà³�ದಿಲà³�ಲ ಎಂದà³� ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯà³�ತà³�ತದೆ. ಆದà³�ದರಿಂದ ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³� ಮನà³�ಷà³�ಯನಂತೆ ತಾನೂ ಕೂಡ ಪà³�ರತಿಯೊಂದೂ ಅಕà³�ಷರ, ಸಂಖà³�ಯೆ, ಚಿನà³�ಹೆ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ಅರà³�ಥಮಾಡಿಕೊಳà³�ಳà³�ವಂತೆ ಮಾಡಲà³� “Character Encodingâ€� (http://en.wikipedia.org/wiki/Character_encoding) ಎಂಬ ವà³�ಯವಸà³�ಥೆಯನà³�ನà³� ಬಳಸಲಾಯà³�ತà³�. ಮೂರà³�ಸà³� ಕೋಡà³�, ಆಸà³�ಕಿ ಕೋಡà³� ಯà³�ನಿಕೋಡà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳà³� ಕà³�ಯಾರಕà³�ಟರà³� ಎನà³�ಕೋಡಿಂಗà³�‌ನದà³�ದೇ ವà³�ಯವಸà³�ಥೆಗಳಾಗಿದà³�ದà³�, ವಿದà³�ಯà³�ನà³�ಮಾನ ಸಂವಹನಕà³�ಕೆ ಕಾಲಕಾಲಕà³�ಕೆ ಅಂತರಾಷà³�ಟà³�ರೀಯ ಮಟà³�ಟದಲà³�ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡà³� ಬರà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಶಿಷà³�ಟತೆಗಳಾಗಿ ರೂಪಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಯಾವà³�ದೇ ಅಕà³�ಷರ/ಪದ ಡಿಜಿಟಲà³�/ವಿದà³�ಯà³�ನà³�ಮಾನ ರೂಪದಲà³�ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕà³� ಎಂಬà³�ದನà³�ನà³� ಇವà³� ನಿರà³�ಧರಿಸà³�ತà³�ತವೆ.

ASCII (American Standards Code for Information Interchange) (https://en.wikipedia.org/wiki/ASCII) ಎಂಬ ಶಿಷ�ಟತೆಯನ�ನ� ಬಳಸಿ, ಇಂಗ�ಲೀಷ� ವರ�ಣಮಾಲೆಯನ�ನ� ಕಂಪ�ಯೂಟರಿನ ಸಂಕೇತಗಳನ�ನಾಗಿ ಪರಿವರ�ತಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗ�ತ�ತದೆ. ಇದನ�ನ� ಮತ�ತೆ ನಿಮ�ಮ ಕಂಪ�ಯೂಟರಿನ ಪರದೆಯ ಮ�ಂದೆ ಬರ�ವಂತೆ ಮಾಡಲ� ಕಂಪ�ಯೂಟರ�‌ಗೆ ಔಟ�‌ಪ�ಟ� ಅಥವಾ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡ� ಎಂಬ ಆದೇಶವನ�ನ� ನೀಡಿದಾಗ ಮಾನಿಟರ� ಅಥವಾ ಅಕ�ಷರ ಮೂಡ ಬೇಕಾದ ತಂತ�ರಾಂಶದಲ�ಲಿ ಬಳಸ�ವ ರೆಂಡರಿಂಗ� ಎಂಜಿನ� (Rendering Engine), ನಿಮ�ಮ ಸಿಸ�ಟಂ‌ನಲ�ಲಿನ ಪೂರ�ವ ನಿರ�ದೇಶಿತ ಫಾಂಟ�‌ಗಳನ�ನ� ಬಳಸಿಕೊಂಡ�, ತನಗೆ ದೊರಕಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ�ರಕಾರ ನಾಮಫಲಕ ಬರೆಯ�ವ ವ�ಯಕ�ತಿ ಒಂದೊಂದೇ ಅಕ�ಷರಗಳನ�ನ� ಬರೆಯ�ವಂತೆ ಫಾಂಟಿನ ಒಳಗಿರ�ವ ಅಕ�ಷರದ ತ�ಣ�ಕ�ಗಳನ�ನ� ಒಂದರ ಪಕ�ಕ ಒಂದ� ಬರ�ವಂತೆ ಮಾಡ�ತ�ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ನೀವ� ಕ�ಲಿಕ�ಕಿಸಿದ ಕೀಬೋರ�ಡ� ಕೀಲಿಗಳ� ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ�ತನೆಗೊಂಡ�, ಅಪ�ಲಿಕೇಷನ�ನಿಗೆ ಇನ�‌ಪ�ಟ� (INPUT) ನಂತರ ನಿಮ�ಮ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅಕ�ಷರದ ಔಟ�‌ಪ�ಟ� (OUTPUT) ಆಗಿಯೂ ಮೂಡ�ವ�ದ�.

ಆದರೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಜಗತ�ತಿನ ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳನ�ನ� ಕಂಪ�ಯೂಟರಿನಲ�ಲಿ ಮೂಡಿಸಲ� ASCII ಶಿಷ�ಟತೆ ಬಳಸಲ� ಮ�ಂದಾದಾಗ ಎರಡಕ�ಕಿಂತ ಹೆಚ�ಚ� ಭಾಷೆಗಳನ�ನ� ಆಸ�ಕಿ ಆಧರಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಫಾಂಟ�ಗಳಲ�ಲಿ ಲಭ�ಯವಾಗಿಸ�ವ�ದ� ಕಷ�ಟವಾಯ�ತ�. ೮ ಬಿಟ� ಅಂದರೆ ಸ�ಮಾರ� ೨೫೬ ಅಕ�ಷರಗಳನ�ನ� ಮಾತ�ರ ಈ ಶಿಷ�ಟತೆಯ ಮಾದರಿ ಹೊಂದಿರಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗ�ತ�ತಿತ�ತ�. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆಸ�ಕಿಯನ�ನ� ಆಧರಿಸಿ ಭಾರತದ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಶಿಷ�ಟತೆ (ISCII = Indian Script Code for Information Interchange) ಬಳಸಿ ಭಾರತದಲ�ಲಿ ಫಾಂಟ�ಗಳ� ತಯಾರಿಸಿದಾಗ, ಪ�ರತಿಯೊಂದೂ ಭಾಷೆಗೂ ಅದರದ�ದೇ ಆದ ಫಾಂಟ�ಗಳ� ಲಭ�ಯವಾದವ�. ಎನ�‌ಕೋಡಿಂಗ� ಸಿಸ�ಟಂ‌ನಲ�ಲಿದ�ದ ಸಂಕೇತಗಳನ�ನ� ಆಧರಿಸಿ, ಅದನ�ನ� ಬೆಂಬಲಿಸ�ವ ತಂತ�ರಾಂಶವೂ, ಫಾಂಟ�ಗಳ� ಜೊತೆಗೆ ಇದ�ದಲ�ಲಿ ಮಾತ�ರ ಕನ�ನಡ ಇತ�ಯಾದಿ ಭಾಷೆಗಳ� ಕಂಪ�ಯೂಟರಿನ ಪರದೆಯಲ�ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗಿಸಿತ�. ಇದ� ಕನ�ನಡ ಸಂಸ�ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಾಲಪ�ಟ ನನ�ನ ಸಿಸ�ಟಂ‌ನಲ�ಲೇಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕನ�ನಡವನ�ನ� ತೋರಿಸಲಿಲ�ಲ ಎನ�ನ�ವ�ದಕ�ಕೆ ಉತ�ತರ ನೀಡ�ತ�ತದೆ.

ಇದನà³�ನà³� ಸà³�ವಲà³�ಪ ವಿವರಿಸಬೇಕà³� ಎಂದರೆ, ಇಲಾಖೆಯ ಜಾಲಪà³�ಟ (Webpage)ನಲà³�ಲಿರà³�ವ ಕನà³�ನಡವನà³�ನà³� ಆಸà³�ಕಿ ಫಾಂಟà³� ಬಳಸಿ ಟೈಪಿಸಲಾಗಿದà³�ದà³�, ಅದಕà³�ಕೆ ಬಳಸಿದ ಫಾಂಟà³�‌ ಅನà³�ನà³� ನಾನà³� ನನà³�ನ ಕಂಪà³�ಯೂಟರಿನಲà³�ಲಿ ಸà³�ಥಾಪಿಸಿಕೊಳà³�ಳದà³�ದಿದà³�ದಲà³�ಲಿ ಪà³�ಟವನà³�ನà³� ನನಗೆ ಓದಲà³� ಸಾಧವಾಗà³�ವà³�ದಿಲà³�ಲ. ಆ ಜಾಲತಾಣದಲà³�ಲೇ ನಾನà³� ಓದಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗà³�ವಂತೆ “HELPâ€� ಎಂಬ ಪà³�ಟದಲà³�ಲಿ ನನà³�ನ ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³� ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಸಬಲà³�ಲ ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ಭಾಷೆಯಲà³�ಲಿ ಜಾಲತಾಣವನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ಓದಲà³� ಬೇಕಿರà³�ವ ಸವಲತà³�ತà³�ಗಳà³�, ಫಾಂಟà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ವಿವರಿಸಿ, ಫಾಂಟನà³�ನà³� ಡೌನà³�‌ಲೋಡà³� ಮಾಡಲà³� ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟà³�ಟà³�, ನಂತರ ಅದನà³�ನà³� ಇನà³�ಸà³�ಟಾಲà³� ಮಾಡà³�ವà³�ದನà³�ನೂ ವಿವರಿಸಿದà³�ದà³�, ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³� ಜೊತೆಗೆ ಪà³�ರಯೋಗ ಮಾಡಲà³� ಸಿದà³�ದ ಮನಸà³�ಸಿರà³�ವವರಾದರೆ ಮೇಲಿನ ಪà³�ಟವನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ಓದಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾದೀತà³�. ಒಂದà³� ವೇಳೆ ನಾನà³� ಫಾಂಟà³� ಇನà³�ಸà³�ಟಾಲà³� ಮಾಡಿಕೊಂಡà³� ಓದಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗಿದà³�ದà³�, ಇದರಲà³�ಲಿರà³�ವ ವಿವರದ ಬಗà³�ಗೆ ಹೆಚà³�ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನà³� ಗೂಗಲà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಸರà³�ಚà³� ಮಾಡಬೇಕà³� ಎಂದರೆ, ಅದೇ ಫಾಂಟà³� ಬಳಸಿ ಗೂಗಲà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಸರà³�ಚà³� ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಂಟರà³�ನೆಟà³�‌ನಲà³�ಲಿಯೂ ಅದೇ ಫಾಂಟà³� ಬಳಸಿ ಬರೆದ ಲೇಖನಗಳಿದà³�ದಲà³�ಲಿ ಮಾತà³�ರ ನಮಗೆ ಉತà³�ತರ ಸಿಗಬಹà³�ದà³�. ಒಮà³�ಮೆ ಕನà³�ನಡ ಪà³�ರಭ, ಉದಯವಾಣಿ, ಪà³�ರಜಾವಾಣಿ ಇತà³�ಯಾದಿ ಪತà³�ರಿಕೆಗಳ ವೆಬà³�‌ಸೈಟà³�ಗಳನà³�ನà³� ಓದಲà³�, ಆಯಾ ತಾಣದಲà³�ಲಿ ನೀಡಲಾಗà³�ತà³�ತಿದà³�ದ ಫಾಂಟà³�ಗಳನà³�ನà³� ಡೌನà³�‌ಲೋಡà³� ಮಾಡಿಕೊಂಡà³� ಇನà³�ಸà³�ಟಾಲà³� ಮಾಡಿಕೊಳà³�ಳà³�ತà³�ತಿದà³�ದ ಕಾಲವನà³�ನà³� ನೆನಪಿಸಿಕೊಳà³�ಳಿ.

ನ�ಡಿ, ಬರಹ, ಆಕೃತಿ, ಶ�ರೀಲಿಪಿ ಇತ�ಯಾದಿ ತಂತ�ರಾಂಶಗಳನ�ನ� ಇನ�ಸ�ಟಾಲ� ಮಾಡಿಕೊಂಡ� ಓದಿ, ಅದರಲ�ಲೇ (ಸರ�ಕಾರೀ ಕಚೇರಿಗಳಲ�ಲಿ, ಪತ�ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನ�ಡಿಯಲ�ಲೇ ಪತ�ರ ಇತ�ಯಾದಿ ಬರೆಯಬೇಕ� ಎಂಬ�ದ�) ಉತ�ತರವನ�ನ� ಸೃಷ�ಟಿಸಿ ಕಳಿಸಿ ಎಂದ� ಕೇಳಿವ�ದ� ಕನ�ನಡದ ಮಟ�ಟಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ನಿಜ. �ಕೆಂದರೆ ನಾವ�ಗಳ� ಇನ�ನೂ ಇದೇ ಹಳೆಯ ಆಸ�ಕಿ ಪದ�ದತಿಯನ�ನ� ಬಳಸಿ ಕನ�ನಡವನ�ನ� ಟೈಪಿಸ�ತ�ತಿರ�ವ�ದ�. ಬರೆಯ�ವ ಮತ�ತ� ಓದ�ವ ಇಬ�ಬರ ಬಳಿಯಲ�ಲೂ ಬಳಸಿದ ಫಾಂಟ� ಮತ�ತ� ಅದನ�ನ� ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಸ�ವ ಎನ�ಕೋಡಿಂಗ� ಹಾಗೂ ರೆಂಡರಿಗ� ಸೌಲಭ�ಯ ಲಭ�ಯವಿರದ ಹೊರತ� ಹೀಗೆ ಸೃಷ�ಟಿಸಿದ ಲೇಖನಗಳ� ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕನ�ನಡವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ�ವ�ದಿಲ�ಲ.

ಇಷà³�ಟೆಲà³�ಲಾ ಪಾಡà³�ಪಡà³�ವ ಕೆಲಸವನà³�ನà³� ತಪà³�ಪಿಸಿ, ಜಗತà³�ತಿನ ಎಲà³�ಲ ಭಾಷೆಗಳನà³�ನೂ ಯಾರà³�, ಎಲà³�ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕಂಪà³�ಯೂಟರಿನಲà³�ಲಿ ಮೂಡà³�ವಂತೆ ಮಾಡà³�ವ ಸೌಕರà³�ಯವನà³�ನà³� ಮಾಡಿಕೊಟà³�ಟಿದà³�ದà³�, ಯà³�ನಿಕೋಡà³� ಶಿಷà³�ಟತೆ. ಜಗತà³�ತಿನ ಎಲà³�ಲಾ ಮಾನವ ಭಾಷೆಗಳಲà³�ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರà³�ವ ಪà³�ರತಿಯೊಂದೂ ಅಕà³�ಷರಕà³�ಕೂ ಒಂದà³� ಅಪೂರà³�ವ (Unique) ಸಂಖà³�ಯೆ ಎಂದà³� ಕರೆಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ ಕೋಡà³� ಪಾಯಿಂಟà³� ಕೊಡà³�ವà³�ದರ ಮೂಲಕ, ವಿದà³�ಯà³�ನà³�ಮಾನ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗà³�ರಹದಲà³�ಲಿ à²�ಕರೂಪತೆಯನà³�ನà³� ತರಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗಿಸಿತà³�. ಯà³�ನಿಕೋಡà³� ಕನà³�ಸಾರà³�ಷಿಯಂ (unicode.org) ಎಂಬ ಅಂತರಾಷà³�ಟà³�ರೀಯ ಸಂಸà³�ಥೆ ವಿಶà³�ವದ ಎಲà³�ಲ ಭಾಷೆಗಳನà³�ನà³� ಪà³�ರತಿನಿಧಿಸà³�ವ ಸಂಸà³�ಥೆ ಮತà³�ತà³� ಸಂಪನà³�ಮೂಲ ವà³�ಯಕà³�ತಿಗಳನà³�ನà³� ತನà³�ನ ಸದಸà³�ಯರನಾಗಿಸಿಕೊಂಡà³�, ಆಯಾ ಭಾಷೆಗೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ಎಲà³�ಲ ಅಕà³�ಷರ, ಚಿನà³�ಹೆ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅಪೂರà³�ವ ಸಂಖà³�ಯೆಯನà³�ನà³�/ಸಂಕೇತವನà³�ನà³� ನೀಡà³�ವ ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ತà³�ತದೆ. ಇದರಿಂದ ‘ಅ’ ಎಂಬà³�ದà³� ವಿಶà³�ವದ ಯಾವà³�ದೇ ಕಂಪà³�ಯೂಟರಿನಲà³�ಲೂ ‘ಅ’ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗà³�ತà³�ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾಷೆಗೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ಅಕಾರಾದಿ ವಿಂಗಡಣೆಗೆ ಕೂಡ ಯà³�ನಿಕೋಡà³� ವà³�ಯವಸà³�ಥೆಯನà³�ನà³� ಒದಗಿಸà³�ತà³�ತದೆ.

೧೬ ಬಿಟ�‌ ಸಂಕೇತಿಕರಣದ ವ�ಯವಸ�ಥೆ ಬಳಸ�ವ�ದರಿಂದ ಯ�ನಿಕೋಡ�‌ನಲ�ಲಿ 65000 ಮೂಲಾಕ�ಷರಗಳಿಗೆ ಸ�ಥಳಾವಕಾಶ ದೊರೆತ� ಪ�ರಪಂಚದ ಯಾವ�ದೇ ಭಾಷೆಯ ಪದ/ಚಿನ�ಹೆಗಳಿಗೂ ಇಲ�ಲಿ ಸ�ಥಾನ ದೊರಕಿಸ�ವ�ದ� ಸಾಧ�ಯವಾಗ�ತ�ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ�ದೇ ಶಿಷ�ಟತೆಯನ�ನ� ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡ� ಬರ�ವ ನ�ಯೂನ�ಯತೆಗಳನ�ನ� ತಿದ�ದಲ� ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದರಿಂದ ದೊರೆಯ�ತ�ತದೆ. ಒಮ�ಮೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರ�ವ ಕೋಡ� ಪಾಯಿಂಟ�‌ಗಳನ�ನ� ಮತ�ತೆ ಅದಲ� ಬದಲ� ಮಾಡ�ವ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಿರ�ವ�ದರಿಂದ ಮ�ಂದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ ಅಕ�ಷರ ಇತ�ಯಾದಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ�ದಪಡಿಸಿರ�ವ ಯ�ನಿಕೋಡ� ಲೇಖನಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ�ದೇ ಅಡ�ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಾರದ�. ಯಾವ�ದೇ ಭಾಷೆಯನ�ನ� ಪ�ರತಿನಿಧಿಸ�ವ ಸರ�ಕಾರ ಅಥವಾ ಆ ಜವಾಬ�ದಾರಿಯನ�ನ� ಹೊರ�ವ ಸಂಸ�ಥೆ ಯ�ನಿಕೋಡ� ಕನ�ಸಾರ�ಷಿಯಮ�‌ನ ಸದಸ�ಯತ�ವ ಪಡೆದ�, ತನ�ನ ಭಾಷೆಗೆ ಯ�ನಿಕೋಡ� ಶಿಷ�ಟತೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲ�ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಂಕೇತ ಇತ�ಯಾದಿಗಳ� ಲಭಿಸಿವೆ ಮತ�ತ� ಯಾವ�ದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ�ಲದೆ ಭಾಷೆಯನ�ನ� ಓದಲ� ಬರೆಯಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗ�ತ�ತಿದೆ ಎಂದ� ಕಾಲಕಾಲಕ�ಕೆ ಧೃಡೀಕರಿಸಿಕೊಳ�ಳಬೇಕಾಗ�ತ�ತದೆ. ಇವ� ಯಾವ�ದೇ ಫಾಂಟ�ಗಳಲ�ಲ. ಶಿಷ�ಟತೆಯನ�ನ� ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡ� ಓಪನ� ಟೈಪ� ಫಾಂಟ�ಗಳನ�ನ� ತಯಾರಿಸಲಾಗ�ತ�ತದೆ. ಯ�ನಿಕೋಡ� ಶಿಷ�ಟತೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ�ತ�ತದೆ, ಓಪನ� ಟೈಪ� ಫಾಂಟ�ಗಳನ�ನ� ಸೃಷ�ಟಿಸ�ವ�ದ� ಹೇಗೆ ಎಂದ� ಓದಿ ಅರ�ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳ�ಬಲ�ಲ ಯಾವ�ದೇ ತಂತ�ರಜ�ಞರ�, ಲಿಪಿಯನ�ನ� ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ�ಲಿ ಬರೆಯಬಲ�ಲ ಕಲಾವಿದರ ಸಹಾಯದೊಡನೆ, ವಿಧವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಫಾಂಟ�ಗಳನ�ನ� ತಯಾರಿಸಬಹ�ದ�. ಯ�ನಿಕೋಡ� ಎನ�ನ�ವ�ದ� ಕೇವಲ ಕನ�ನಡದ ಫಾಂಟ� ಅಲ�ಲ ಎನ�ನ�ವ�ದ� ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಅರಿವಾಗ�ತ�ತದೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಈವರೆಗೆ ಚರ�ಚಿಸದ ಕಗಪ, ಇನ�ಸ�‌ಸ�ಕ�ರಿಪ�ಟ�, �ಟ�ರಾನ�ಸ�, ಬರಹ ಕೀಬೋರ�ಡ� ಲೇಔಟ�ಗಳ� ಕೂಡ ನಮ�ಮ ಅವಶ�ಯಕತೆಗೆ ತಕ�ಕಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡತಹ�ವ�ಗಳ� ಎಂಬ�ದನ�ನ� ಇಲ�ಲಿ ನೀವ� ಗಮನಿಸಬೇಕ�. ಅವ� ನಮ�ಮ ಕಂಪ�ಯೂಟರಿನಲ�ಲಿರ�ವ ಕೀಲಿಮಣೆಯ ಇಂಗ�ಲೀಷ� ಅಕ�ಷರಗಳನ�ನ� ಕ�ಟ�ಕಿದಾಗ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ�ಮ ಭಾಷೆಯ ಸಂಕೇತಗಳನ�ನ� ಮೂಡಿಸ�ವಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಪ�ಟ�ಟ ತಂತ�ರಾಂಶವಷ�ಟೇ. ಯ�ನಿಕೋಡ� ಬರ�ವ�ದಕ�ಕೂ ಮ�ಂಚೆ ಅವ� ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ�ತ�ತಿದ�ದವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಅದ� ಬಂದ ನಂತರವೂ ಯ�ನಿಕೋಡ�‌ನಲ�ಲಿ ಕನ�ನಡ ಟೈಪಿಸಲ� ನಾವ� ಅವನ�ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ�ತ�ತಿರ�ವ�ದನ�ನ� ನೀವ� ಗಮನಿಸಬಹ�ದ�. ಆಂಡ�ರಾಯ�ಡ� ಫೋನ�ಗಳಲ�ಲಿ, ಗೂಗಲ� ಚಾಟ�, ಫೇಸ�‌ಬ�ಕ�, ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇವೆಲ�ಲ ಪ�ರತಿದಿನ ಲಕ�ಷಾಂತರ ಕನ�ನಡಿಗರಿಂದ ಕನ�ನಡವನ�ನ� ಗ�ನ�ಗಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗಿರ�ವ�ದ� ಇದರಿಂದಲೇ.

ಯ�ನಿಕೋಡ� ಶಿಷ�ಟತೆ ಕನ�ನಡಕ�ಕೆ ಲಭ�ಯವಾದ ತಕ�ಷಣ ವಿಂಡೋಸ� ಎಕ�ಸ‌ಪಿಯಲ�ಲಿ ಓಪನ�‌ಟೈಪ� ಫಾಂಟನ�ನ� ಜನರಿಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ� ಸಿಸ�ಟಂ‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೊರೆಯ�ವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ�. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ವಿಂಡೋಸ� ಎಕ�ಸ�‌ಪಿ/ಯ�ನಿಕೋಡ� ಬೆಂಬಲಿಸ�ವ ಸಿಸ�ಟಂಗಳಲ�ಲಿ ಯ�ನಿಕೋಡ�‌ನಲ�ಲಿ ಟೈಪಿಸಿದ ಯಾವ�ದೇ ಲೇಖನಗಳನ�ನ� ಬರೆದ� ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ, ಅದಕ�ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಫಾಂಟನ�ನ� ಜೊತೆಗೆ ಕಳಿಸ�ವ ಅವಶ�ಯಕತೆ ತಪ�ಪಿತ�. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ�ದೇ ಸಿಸ�ಟಂಗಳಲ�ಲಿ ಹೊರಗಿನ ಫಾಂಟ�ಗಳನ�ನ� ನೆಚ�ಚಿಕೊಳ�ಳದೆ ತಮ�ಮ ಸಿಸ�ಟಂನಲ�ಲಿರ�ವ ಫಾಂಟಿನ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಲೇಖನವನ�ನ� ಓದ�ವ�ದ� ಸಾಧ�ಯವಾಯಿತ�. ಈಗಂತೂ ಮೊಬೈಲ�‌ನಲ�ಲೂ ಕೂಡ ನಾವ� ಕನ�ನಡ ಓದಲ�/ಟೈಪಿಸಲ� ಇದರಿಂದಲೇ ಸಾಧ�ಯವಾಗಿರ�ವ�ದ�. ಯ�ನಿಕೋಡ� ನಲ�ಲಿರ�ವ ಕನ�ನಡವನ�ನ� ಓದಿ ಹೇಳಬಲ�ಲ eSpeak ತಂತ�ರಾಂಶದ ಬಗ�ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಲ�ಲವೇ?

ಈ ಎಲ�ಲ ಚರ�ಚೆ ನಿಮಗೆ ಯ�ನಿಕೋಡ� ಶಿಷ�ಟತೆ ಕಂಪ�ಯೂಟರಿನಲ�ಲಿ ಯಾವ�ದೇ ಭಾಷೆಯ ಅಕ�ಷರಗಳನ�ನ� ಮೂಡಿಸಲ� ಬೇಕಿರ�ವ ಸಂಕೇತಗಳ� ಇತ�ಯಾದಿ ವ�ಯವಸ�ಥೆಗಳ ಬಗ�ಗೆ �ಕರೂಪತೆ ಕೊಡ�ವ ಒಂದಷ�ಟ� ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ�, ಇದನ�ನ� ಅಂತರಾಷ�ಟ�ರೀಯ ಮಟ�ಟದಲ�ಲಿ ಚರ�ಚಿಸಿ, ಅಳವಡಿಸಲ� ಶ�ರಮಿಸ�ತ�ತಿರ�ವ ಯ�ನಿಕೋಡ� ಕರ�ನಾರ�ಷಿಯಂ ಬಗ�ಗೆ, ಒಪನ�‌ಟೈಪ� ಫಾಂಟ�, ಕೀಬೋರ�ಡ�ಗಳ� ಇತ�ಯಾದಿಗಳ ಬಗ�ಗೆ ತಿಳಿಸಿತ� ಎಂದ� ಭಾವಿಸ�ತ�ತೇನೆ.

ಕನ�ನಡದ ಯ�ನಿಕೋಡ� ಬಳಕೆಯನ�ನ� ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ�ಳ�ತ�ತಾ, ಹಲವಾರ� ಕನ�ನಡ ಬ�ಲಾಗ�, ಜಾಲತಾಣಗಳನ�ನ� ನಿರ�ಮಿಸಿ ಕನ�ನಡವನ�ನ� ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ನಲ�ಲಿ ಸ�ಥಾಪಿಸಿದ�ದ� ಹವ�ಯಾಸಿ ಕನ�ನಡ ಯ�ವಪೀಳಿಗೆಯೇ. ಇದರ ಉಪಯ�ಕ�ತತೆಯನ�ನ� ಅಗಾಗ�ಗೆ ವಿವರಿಸ�ತ�ತ ಇದನ�ನ� ಸರ�ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಶಿಷ�ಟತೆ ಎನ�ನ� ಪರಿಗಣಿಸಿ ಎಂದ� ಕನ�ನಡದ ಯ�ವ ತಂತ�ರಜ�ಞರ� ವರ�ಷಾನ�ವರ�ಷದಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ�ಳ�ತ�ತಿದ�ದರೂ ನಮ�ಮ ಸರ�ಕಾರ ಇನ�ನೂ ಕಣ�ಮ�ಚ�ಚಿ ಕ�ಳಿತಿದೆ. ಇದ� ಸಾಧ�ಯವಾಗಿರ�ವ�ದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ�ಟ�ಟ ಪ�ರಶ�ನೆಗೆ ಉತ�ತರವನ�ನ� ಹ�ಡ�ಕಿಕೊಳ�ಳ�ವ ಪ�ರಯತ�ನ ಮಾಡಿದ�ದೇ ಆಗಿದಲ�ಲಿ ನಮ�ಮ ಸರ�ಕಾರ ಕನ�ನಡವನ�ನ� ಕಂಪ�ಯೂಟರಿನಲ�ಲಿ ಎಲ�ಲೆಡೆ �ಕರೂಪದಲ�ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ�ಳ�ವಂತಾಗಿಸಲ� ಜಾರಿಗೊಳಿಸ ಬೇಕಿರ�ವ ಯ�ನಿಕೋಡ� ಶಿಷ�ಟತೆಯನ�ನ� ಯಾವಗಲೋ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಿತ�ತ�. ಸರ�ಕಾರೀ ಕಡತಗಳ�, ಮತ�ತ� ಅವ�ಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಇತ�ಯಾದಿಗಳನ�ನ� ಗಮನದಲ�ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಹಾಗೂ ಅವ�ಗಳ ತರಾವರಿ ಉಪಯೋಗಗಳನ�ನ� ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕಳೆದ ಹತ�ತ�ವರ�ಷಗಳಲ�ಲಿ ತಯಾರಾದ ಕಡತಗಳೆಲ�ಲ ಅಸ�ಕಿಯಲ�ಲಿದ�ದ�, ಅವ�ಗಳನ�ನ� ಸರ�ಚ� ಮಾಡಲೂ ಕೂಡ ದ�ಸ�ಸಾಧ�ಯವಾಗಿರ�ವ�ದನ�ನ� ನೆನೆಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವ�ಗಳನ�ನ� ಯ�ನಿಕೋಡ� ರೂಪಕ�ಕೆ ತರಲ� ಮತ�ತೆ ಬಹ�ಕೋಟಿ ಹಗರಣ ಮಾಡಿದರೂ ಆಶ�ಚರ�ಯವೇನಿಲ�ಲ. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಅಸ�ಕಿಯಲ�ಲಿರ�ವ / ನ�ಡಿ ರೂಪದಲ�ಲಿರ�ವ ಕಡತಗಳನ�ನ� ಯ�ನಿಕೋಡ�‌ಗೆ ಪರಿವರ�ತಿಸ�ವ ವಿಧಾನ ಕಂಪ�ಯೂಟರ� ಬಳಸ�ವ ಎಲ�ಲ ಕನ�ನಡಿಗನಿಗೂ ಸಧ�ಯ ತಿಳಿದಿದ�ದ�, ಮ�ಕ�ತ ಹಾಗೂ ಸ�ವತಂತ�ರ ತಂತ�ರಾಂಶಗಳ ಉಪಯೋಗ ಮತ�ತ� ಬಳಕೆಯಲ�ಲಿ ಸರ�ಕಾರದಿಂದ ಸಾರ�ವಜನಿಕರೇ ಮ�ಂದಿರ�ವ�ದರಿಂದ ಇಂತದ�ದೊಂದ� ಹಗರಣ ಕೇಳಿಬರದ� ಎಂದ� ಭಾವಿಸೋಣ.

ದಿನಗಳೆದಂತೆ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲà³�ಲಿ ಬದಲಾಗà³�ವ ತಾಂತà³�ರಿಕತೆ, ನಮà³�ಮ ಸರà³�ಕಾರಗಳ ಪಂಚವಾರà³�ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಂತಲà³�ಲ. ಆಯಾ ಕಾಲದಲà³�ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಸà³�ತà³�ತ ಅಭಿವೃದà³�ದಿಗೊಳà³�ಳà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಶಿಷà³�ಟತೆ, ತಂತà³�ರಾಂಶ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಸà³�ತà³�ತ ಗಮನವರಿಸà³�ತà³�ತಾ, ಅದನà³�ನà³� ಶೀಘà³�ರವಾಗಿ, ತೀಕà³�ಷà³�ಣ ಬà³�ದà³�ದಿಯಿಂದ ಅರಿತà³� ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೂ ಲಭà³�ಯವಾಗಿಸà³�ವವರà³� ಕನà³�ನಡದ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಅಭಿವೃದà³�ದಿಯ ಮà³�ಂದಾಳತà³�ವವಹಿಸಬೇಕಿದೆ.  à²¡à²¿.ಟಿ.ಪಿ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಹೊಟà³�ಟೆ ತà³�ಂಬಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ ಕನà³�ನಡಿಗನಿಗೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ಫಾಂಟà³�ಗಳನà³�ನà³� ಮà³�ಕà³�ತ ಮತà³�ತà³� ಸà³�ವತಂತà³�ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದà³�ದಿಕೊಳಿಸಿ ಬಿಡà³�ಗಡೆ ಮಾಡಿಬೇಕಿದೆ. ಇದಕà³�ಕೆ ಹೊಸ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ, ಉದà³�ದಿಮೆ, ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಗತà³�ಯವಿಲà³�ಲ. ಕೆಲವà³� ಕಲಾವಿದರ, ತಂತà³�ರಜà³�ಞರ ನೆರವಿನಿಂದ, ಮà³�ಕà³�ತ ಮತà³�ತà³� ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳನà³�ನà³� ಬಳಸಿ ಯೋಚಿಸಲೂ ಸಾಧà³�ಯವಾಗದಷà³�ಟà³� ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲà³�ಲಿ ಇವà³�ಗಳನà³�ನà³� ಸೃಷà³�ಟಿಸà³�ವà³�ದà³� ಸಾಧà³�ಯ. ವಿಂಡೋಸà³�, ಲಿನಕà³�ಸà³�, ಆಂಡà³�ರಾಯà³�ಡà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ಸೃಷà³�ಟಿಸà³�ವ ಕಂಪೆನಿಗಳà³� ಕನà³�ನಡಿಗರ ಕಿಸೆಗೆ ಸೇರಲà³� ಸರà³�ಕಾರವನà³�ನà³� ನೆಚà³�ಚಿ ಕೂತಿದà³�ದರೆ, ಕನà³�ನಡವನà³�ನà³� ಅಂಗೈಯಲà³�ಲಿ ಕಾಣಲà³� ಮತà³�ತೆಷà³�ಟà³� ಶತಮಾನಗಳನà³�ನà³� ಕಾಣಬೇಕಿತà³�ತೋ. ಕನà³�ನಡದ ಹವà³�ಯಾಸಿ ತಂತà³�ರಜà³�ಞರಿಂದ ಸೃಷà³�ಟಿಗೊಂಡಿರà³�ವ ಫಾಂಟà³�ಗಳà³�, ಅಪà³�ಲಿಕೇಷನà³�‌ಗಳà³�, ಅವà³�ಗಳ ಬಳಕೆ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ಸಮೀಕà³�ಷೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಶà³�ಲೇಷಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ತಾಂತà³�ರಿಕವಾಗಿ ಕನà³�ನಡ ಎಲà³�ಲಿದೆ ಎಂಬà³�ದà³� ತಿಳಿಯà³�ತà³�ತದೆ.


�ಳಿ, ಎದ�ದೇಳಿ, ಎಲ�ಲರಿಗೂ ಕೇವಲ ಯ�ನಿಕೋಡ�‌ನಲ�ಲಿ ವ�ಯವಹರಿಸಲ� ಹೇಳಿ. ಫಾಂಟ�ಗಳಿಲ�ಲ, ಕೀಬೋರ�ಡ� ಇಲ�ಲ, ಎಂಬಿತ�ಯಾದಿಗಳ ಸತ�ಯಾಸತ�ಯತೆಯನ�ನ� ಕಂಪ�ಯೂಟರ� ಬಳಸ�ವವರನ�ನ� ಕೇಳಿ ತಿಳಿದ� ನಂತರ ಮ�ಂದೆ ಹೆಜ�ಜೆ ಇಡಿ. ಅಭಿವೃದ�ದಿಯ ಜೀವನ ಚಕ�ರವನ�ನ� ಮೊದಲಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸ�ವ ಕಾರ�ಯದಿಂದ ಕನ�ನಡದ ತಾಂತ�ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ�ನ� ಇನ�ನೂ ಕ�ಂಠಿತಗೊಳಿಸ�ವ�ದ� ಅನವಶ�ಯಕ. ಸರ�ಕಾರ Free & Open Source Software (ಮ�ಕ�ತ ಮತ�ತ� ಸ�ವತಂತ�ರ ತಂತ�ರಾಂಶಗಳ�) �.ಟಿ ಜಗತ�ತಿನ ಬಹ�ಮ�ಖ�ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದ� ಬಂದಿರ�ವ ನಿಜಾಂಶವನ�ನ� ಅರಿತ� ಇನ�ಮ�ಂದೆ ನೆಡೆಯ ಬೇಕಾಗಿರ�ವ ಅಭಿವೃದ�ದಿ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬಗ�ಗೆ ಶೀಘ�ರವಾಗಿ ಕಾರ�ಯೋನ�ಮ�ಖವಾಗಬೇಕಿದೆ.