ವಚನ ಸಂಚಯ ವರ�ಡ�‌ಪ�ರೆಸ� ಪ�ಲಗಿನ�

೧೧ ಮತ�ತ� ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದ, ಕನ�ನಡದ ಅತಿ ಪ�ರಮ�ಖ ಸಾಹಿತ�ಯ ಪ�ರಕಾರಗಳಲ�ಲೊಂದಾದ ವಚನ ಸಾಹಿತ�ಯವನ�ನ� ನಮ�ಮ ‘ವಚನ ಸಂಚಯ‘ ತಂಡ ನಿಮ�ಮ ಮ�ಂದೆ ತಂದಿರ�ವ�ದ� ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಇದನ�ನ� ದಿನ ನಿತ�ಯ ಎಲ�ಲರಿಗೆ ತಲ�ಪಿಸ�ವ ಕೆಲಸ ಟ�ವಿಟರ� ಮತ�ತ� ಫೇಸ�‌ಬ�ಕ� ಮೂಲಕವೂ ನೆಡೆದಿದೆ. ಪ�ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇದನ�ನ� ವರ�ಡ�‌ಪ�ರೆಸ� ಬಳಸ�ವ ಎಲ�ಲ ಕನ�ನಡ ಬ�ಲಾಗಿಗರೂ ತಮ�ಮ ಬ�ಲಾಗ�‌ಗಳಲ�ಲಿ ಬಳಸ�ವಂತಾಗಲ� ಈ ಪ�ಲಗಿನ�‌ ಅನ�ನ� ಅಭಿವೃದ�ದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿರ�ತ�ತದೆ. ಆಸಕ�ತರ� ಇದನ�ನ� ಡೌನ�‌ಲೋಡ� ಮಾಡಿ ನಿಮ�ಮ ವರ�ಡ�‌ಪ�ರೆಸ� ಬ�ಲಾಗ�‌ಗಳಲ�ಲಿ ಇನ�ಸ�ಟಾಲ� ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳಬಹ�ದ�. ಇನ�ಸ�ಟಾಲ� ಆದ ನಂತರ, Appearance -> Widgets ಗೆ ನ�ಗ�ಗಿ, ಅಲ�ಲಿ ಕಾಣ�ವ ವಚನ ಸಂಚಯ ಡೈಲಿ ವಚನ ವಿಡ�‌ಗೆಟ� ಅನ�ನ� ನಿಮ�ಮ ಸೈಡ� ಬಾರಿಗೆ ಎಳೆದ� ಹಾಕಿ. ಬೇಕಿದ�ದಲ�ಲಿ, ವಿಡ�‌ಗೆಟ� ನ ಹಣೆಪಟ�ಟಿಯ ಹೆಸರನ�ನ� ಬದಲಿಸಬಹ�ದ�.

screenshot-3

screenshot-2
screenshot-4

ಮ�ಂಬರ�ವ ದಿನಗಳಲ�ಲಿ ವರ�ಡ�‌ಪ�ರೆಸ� ಪ�ಲಗಿನ� ಡೈರೆಕ�ಟರಿಯಲ�ಲಿ ಇದನ�ನ� ನೇರವಾಗಿ ಹ�ಡ�ಕಲೂ ಸಿಗ�ತ�ತದೆ. Plugins -> Add New ನಲ�ಲಿ Vachana ಅಥವಾ Vachana Sanchaya ಹ�ಡ�ಕಿದರೆ. ಈ ಪ�ಲಗಿನ� ಸ�ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ�ಳಲ� ವರ�ಡ�‌ಪ�ರೆಸ�‌ನಲ�ಲೀಗ ಸ�ಲಭ. ನೇರವಾಗಿ ಪ�ಲಗಿನ� ಪ�ಟಕ�ಕೆ ಹೋಗಲ� ಇಲ�ಲಿ ಕ�ಲಿಕ�ಕಿಸಿ. ಈ ವರ�ಡ�‌ಪ�ರೆಸ� ಪ�ಲಗಿನ�‌ ಅನ�ನ� ಉತ�ತಮ ಪಡಿಸ�ವ ಇಚ�ಛೆ ಇದ�ದಲ�ಲಿ ನನ�ನನ�ನ� ಸಂಪರ�ಕಿಸಿ ಅಥವಾ ಗಿಟ�‌ಹಬ�‌ನಲ�ಲಿರ�ವ ಈ ಯೋಜನೆಯನ�ನ� ಒಂದಷ�ಟ� ತಡಕಾಡಿ.
ವಿಶೇಷ: ಈ ಪ�ಲಗಿನ�‌ ಅನ�ನ� ಬರೆಯಲ� ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ�ದ�, ಪ�ರಸನ�ನ ಎಸ�.ಪಿ ಬರೆದಿರ�ವ ಕಗ�ಗದ ವರ�ಡ�‌ಪ�ರೆಸ� ಪ�ಲಗಿನ�. ಅವರಿಗೆ ಧನ�ಯವಾದಗಳ�.
ಡೌನ�‌ಲೋಡ�

Creative Commons Licenseಲಿನಕ�ಸಾಯಣ by Omshivaprakash H.L | ಓಂಶಿವಪ�ರಕಾಶ� ಎಚ�.ಎಲ� is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. Based on a work at linuxaayana.net. Permissions beyond the scope of this license may be available at http://linuxaayana.net

ಗೂಗಲ� ಟ�ರಾನ�ಸ�ಲೇಟ�‌ನಲ�ಲಿ ಕನ�ನಡ ಕೈ ಬರಹ ಬಳಸಿ

ಗೂಗಲ� ಟ�ರಾನ�ಸ�ಲೇಟ� ಆಂಡ�ರಾಯ�ಡ� ಅಪ�ಲಿಕೇಶನ�ನಲ�ಲಿ ಕೈಬರಹ ಮೂಲಕ ಕನ�ನಡದ ಪದಗಳಿಗೆ ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಅನ�ವಾದ ತಿಳಿಯಲ� ಇಂದಿನಿಂದ ಸಾಧ�ಯವಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ� ಟ�ರಾನ�ಸ�ಲೇಟ� ಅಪ�ಡೇಟ� ಇನ�ಸ�ಟಾಲ� ಆದ ಬಳಿಕ ನನ�ನ ಮೊಬೈಲ�ನಲ�ಲಿ ಕನ�ನಡ ಕೈಬರಹ ಸಾಧ�ಯವಾಗಿರ�ವ�ದನ�ನ� ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ�ರಗಳಲ�ಲಿ ಕಾಣಬಹ�ದ�.

ಕೈ‌ಬರಹದ ಬೆಂಬಲ ಕನ�ನಡಕ�ಕೂ ಇರ�ವ�ದನ�ನ� ಇಂದಿನ ಅಪ�ಡೇಟ� ಸಮಯದಲ�ಲಿ ಕಂಡಿದ�ದ�
ಗೂಗಲ� ಟ�ರಾನ�ಸ�‌ಲೇಟ�‌ನಲ�ಲಿ ಕನ�ನಡ ಕೈಬರಹ

ನ�ಡಿ ಕೀಲಿಮಣೆ ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬಳಸಬಾರದೇ?

ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಫೇಸ�‌ಬ�ಕ� ಗ�ಂಪಿನಲ�ಲಿ ಯ�.ಬಿ ಪವನಜರ ಪ�ರತಿಕ�ರಿಯೆ ಈ ಪ�ರಶ�ನೆಗೆ ಉತ�ತರಿಸಬಲ�ಲದ�:

ಪವನಜ ಯà³� ಬಿ à²¨à³�ಡಿ ತಂತà³�ರಾಂಶದ ಯà³�ನಿಕೋಡà³� ಕೀಲಿಮಣೆಯಲà³�ಲಿ ಒಂದà³� ದೊಡà³�ಡ ದೋಷ ಇದೆ. ನà³�ಡಿಯಲà³�ಲಿ ಅರà³�ಕಾವೊತà³�ತà³� ಪಡೆಯಲà³� Shift-f ಬಳಕೆಯಾಗà³�ತà³�ತಿತà³�ತà³�. ಅದನà³�ನೇ ಯà³�ನಿಕೋಡà³�‌ನಲà³�ಲೂ ಮà³�ಂದà³�ವರೆಸಿದà³�ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲà³�ಲಿರà³�ವ ತೊಂದರೆ ಎಂದರೆ <ವà³�ಯಂಜನ> + Shift-f ಮಾಡಿದರೆ ಅದà³� “ರ + ಹಲಂತà³�‌ + ವà³�ಯಂಜನ” ಆಗà³�ವ ಬದಲà³� ವà³�ಯಂಜನ + <ಅರà³�ಕಾವೊತà³�ತಿನ ಆಕಾರದ ಒಂದà³� ಅಕà³�ಷರ> ಆಗà³�ತà³�ತದೆ. ಈ <ಅರà³�ಕಾವೊತà³�ತಿನ ಆಕಾರದ ಒಂದà³� ಅಕà³�ಷರ> ವನà³�ನà³� ನà³�ಡಿ ಯà³�ನಿಕೋಡà³� ಫಾಂಟà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದà³� ಯà³�ನಿಕೋಡà³�‌ ಚಾರà³�ಟà³�‌ನಲà³�ಲಿಲà³�ಲ. ಅದಕà³�ಕೆ ಪà³�ರತà³�ಯೇಕ ಯà³�ನಿಕೋಡà³� ಸಂಕೇತವನà³�ನà³� Private User Area ದಲà³�ಲಿ ಸೇಸಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವà³� ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಠà³�ಯವನà³�ನà³� ASCII ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ತಪà³�ಪಾಗà³�ತà³�ತದೆ. NLP ಯಲà³�ಲಂತೂ ಕಂಡಿತ ಬರಿಯ ತಪà³�ಪà³� ಲೆಕà³�ಕಗಳೇ ಆಗà³�ತà³�ತವೆ. ಆದà³�ದರಿಂದ ದಯವಿಟà³�ಟà³� ಯಾರೂ ನà³�ಡಿ ಯà³�ನಿಕೋಡà³� ಕೀಲಿಮಣೆ ಬಳಸಬೇಡಿ.


ಕ�ಲಾಸಿಕಲ� ಕನ�ನಡ (ಶಾಸ�ತ�ರೀಯ ಕನ�ನಡ) ಜಾಲತಾಣ ಸಧ�ಯ ಇಲ�ಲವಾಗಿದೆ

ಸರ�ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ, CENTRAL INSTITUTE OF INDIAN LANGUAGES ಎನ�ನ�ವ ಮೈಸೂರಿನ ಸಂಸ�ಥೆಯ ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದ classicalkannada.org ತಾಣ ಎಕ�ಸ�‌ಪೈರ� ಆಗಿದೆ. ಕನ�ನಡಕ�ಕೆ ಶಾಸ�ತ�ರೀಯ ಸ�ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ�ರ ಸರ�ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದ� ಮಾಡಿದ�ದ ಈ ವೆಬ�‌ಸೈಟ�‌ನಲಿ ಒಂದಷ�ಟ� ಉಪಯ�ಕ�ತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ�ನ� ಹೇಗೋ ಮನಸ�ಸೋ ಇಚ�ಚೆ ಪೇರಿಸಿಟ�ಟಿದ�ದರ� ಆದರೆ ಇದ� ಫೆಬ�ರವರಿ ೨೦, ೨೦೧೪ರಂದ� ಮರ�ನೊಂದಣಿ ಕಾಣದೆ ಕೆಲಸ ನಿಲ�ಲಿಸಿದೆ.