ವಿಕಿಪೀಡಿಯ �ೀರೋ: ಉಚಿತವಾಗಿ �ರ�‌ಸೆಲ� ಮೂಲಕ ಜ�ಞಾನವನ�ನ� ಹಂಚಿಕೊಳ�ಳಿ

image

à²�ರà³�‌ಸೆಲà³� ಮೂಲಕ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಳಸà³�ವà³�ದà³� ಉಚಿತ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ? ಕಳೆದ ವರà³�ಷ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಶನà³� à²�ರà³�‌ಸೆಲà³� ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪೆನಿಯೊಂದಿಗೆ “ವಿಕಿಪೀಡಿಯ à²�ೀರೋ” ಒಪà³�ಪಂದಕà³�ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ, à²�ರà³�‌ಸೆಲà³� ಗà³�ರಾಹಕರà³� ಉಚಿತವಾಗಿ ಜà³�ಞಾನವನà³�ನà³� ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯà³�ವà³�ದಕà³�ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟà³�ಟಿತà³�.

ಶà³�ಕà³�ರವಾರ ಸಂಜೆ (ಜೂನà³� ೨೭,೨೦೧೪) ರಂದà³� à²�ರà³�‌ಸೆಲà³� ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತನà³�ನ ಆಫೀಸಿನಲà³�ಲಿ à²�ರà³�ಪಡಿಸಿದà³�ದ ಬೆಂಗಳೂರà³� ಬà³�ಲಾಗಿಗರ ಸಮà³�ಮಿಲನದಲà³�ಲಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯದ ಕà³�ಯಾರೋಲೀನà³� (Carolynne Schloeder) ಬà³�ಲಾಗಿಗರಿಗೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಷನà³� ಮತà³�ತà³� à²�ರà³�‌ಸೆಲà³� ಒಪà³�ಪಂದದ ಬಗà³�ಗೆ, ಜà³�ಞಾನವನà³�ನà³� ಸà³�ಲಭವಾಗಿ, ಅದರಲà³�ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲà³�ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳà³�ವತà³�ತ ಹೇಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಹಕರಿಸà³�ತà³�ತಿದೆ ಎಂದà³� ತಿಳಿಸಿದರà³�. ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಇತà³�ತೀಚೆಗೆ ಲಭà³�ಯವಾಗಿಸಿರà³�ವ ಆಂಡà³�ರಾಯà³�ಡà³� ಆಫà³�‌ನ ಬೀಟಾ ಆವೃತà³�ತಿಯಲà³�ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆಗೂ ಅವಕಾಶವಿರà³�ವà³�ದನà³�ನà³�, ಈ ಅಪà³�ಲಿಕೇಷನà³� ಕೂಡ ‘ವಿಕಿಪೀಡಿಯ à²�ೀರೋ’ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲà³�ಲಿಯೇ ಡೇಟಾ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ವà³�ದನà³�ನೂ ಅವರà³� ವಿವರಿಸಿದರà³�.

�ರ�‌ಸೆಲ�‌ ಕರ�ನಾಟಕದ ವಾಣಿಜ�ಯ ವ�ಯವಹಾರಗಳ ಮ�ಖ�ಯಸ�ಥ ಕೆ.ಕಧಿರವನ� �ರ�‌ಟೆಲ� ತನ�ನ ಡೇಟಾ ಪ�ಲಾನ�‌ಗಳ ಲಭ�ಯತೆ, �ರ�‌ಟೆಲ� ಹೇಗೆ ಇತರೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ�ನ ಮತ�ತ� ಅತ�ಯ�ತ�ತಮ ಸೇವೆಯನ�ನ� (ಡೇಟಾ ಸಂಬಂಧಿತ) ನೀಡ�ತ�ತಿದೆ ಎಂದ� ವಿವರಿಸಿದರ�.

ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ� ರಾಧಕೃಷ�ಣ, ಭಾರತೀಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಭಾಷೆಗಳ ಲಭ�ಯತೆ ಮತ�ತ� ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಬಗ�ಗೆ ಬೆಳಕ� ಚೆಲ�ಲಿದರೆ, ಬ�ಲಾಗಿಗರ ಪ�ರಶ�ನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ�ಯಕ�ರಮದಲ�ಲಿ ಲಭ�ಯವಿದ�ದ ಇತರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ�ನರಾದ ಟೀನ� ಚೆರಿಯನ�, ಸ�ಭಾಶಿಷ�, ಪವನಜ ಹಾಗೂ ಓಂಶಿವಪ�ರಕಾಶ� ಉತ�ತರಿಸಿದರ�.

�ರ�‌ಟೆಲ�‌ನ ಕದಿರವನ� ಮತ�ತ� ಇತರರ� ತಮ�ಮ ಸೇವೆಯ ಸಮಯದಲ�ಲಿ ಕೇಳಿಬರ�ವ ಫಾಂಟ� ರೆಂಡರಿಂಗ� ತೊಂದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಕೀಬೋರ�ಡ�‌ಲಭ�ಯತೆ ಇತ�ಯಾದಿಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಪ�ರಶ�ನೆಗಳನ�ನ� ಕೇಳಿ ತಮ�ಮ ಸಂದೇಹಗಳನ�ನ� ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡರ�.

�ರ�‌ಟೆಲ� ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವೃದ�ದಿ ಮತ�ತ� ಇನ�ನೂ ಹೆಚ�ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಈ ಉಚಿತ ಸೇವೆಯ ಬಗ�ಗೆ ತಿಳಿಸ�ವ ಅವಶ�ಯಕತೆ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ�ನರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ�ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ�ವ ಅವಕಾಶಗಳ ಕ�ರಿತ� ಅಧ�ಯಯನ ಮಾಡಲ� ಹಾಗೂ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳಲ� ವಿಕಿಮೀಡಿಯದ ಕ�ಯಾರೋಲಿನ� ಇತ�ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ�ರವಾಸದಲ�ಲಿದ�ದ�, ಅವರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ�ರವಾಸ ಮೊಬೈಲ�‌ ಮೂಲಕ ಮ�ಕ�ತ ಜ�ಞಾನದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮ�ಂದಿನ ದಿನಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಆಶಾಕಿರಣ ಮೂಡಿಸಿತ�.

ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ�ಕೆ ಚಿತ�ರಗಳನ�ನ� ಸೇರಿಸ�ವ ಬಗ�ಗೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ�ಕೆ ನೀವ�, ನೀವೇ ತೆಗೆದ ಚಿತ�ರಗಳನ�ನ� ಹಾಕಬಹ�ದೇ ಹೊರತ�, ಬೇರೆಯವರ ಫೋಟೋಗಳನ�ನಲ�ಲ.. ಅವರ ಹೆಸರನ�ನ� ನಮೂದಿಸಿದ�ದರೂ, ನಿಮಗೆ ಆ ಚಿತ�ರವನ�ನ� ಮರ� ಪ�ರಕಟಿಸ�ವ, ಉಪಯೋಗಿಸ�ವ ಯಾವ�ದೇ ಹಕ�ಕನ�ನ� ಮೂಲ ಚಿತ�ರಕಾರ ಕೊಟ�ಟಿರ�ವ�ದಿಲ�ಲವಾದ�ದರಿಂದ ನೀವ� ಅಪ�ಲೋಡ� ಮಾಡ�ವ ಹಕ�ಕನ�ನ�, ಅದನ�ನ� ನಿಮ�ಮ ಹೆಸರಿನಲ�ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಳಸ�ವ ಕ�ರಿಯೇಟೀವ� ಕಾಮನ�ಸ� ಲೈಸೆನ�ಸ� ನಡಿ ನೀಡ�ವ�ದ� ಸಾಧ�ಯವಿಲ�ಲ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಳಕೆ, ಲೈಸೆನ�ಸ�‌‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಮ�ಮೆ ಓದಿಕೊಳ�ಳಿ. ನಿಮ�ಮ ಉದ�ದೇಶ ಒಳ�ಳೆಯದಿದ�ದರೂ ಕೂಡ, ಬೇರೆಯವರ ಚಿತ�ರಗಳನ�ನ� ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕಾಮನ�ಸ�‌ಗೆ ಕೊಡ�ಗೆ ನೀಡಲ� ಹೇಳ�ವ�ದ� ಒಳಿತ�. ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಚಿತ�ರಗಳ� ಇರಲೇ ಬೇಕೆಂದಿಲ�ಲ.. ನೀವ� ಬರೆದ ಲೇಖನ ಓದಿದ ಮತ�ಯಾರೋ ಅವರೇ ತೆಗೆದ ಚಿತ�ರಗಳನ�ನ� ಮ�ಂದೆ ಹಾಕಬಹ�ದ�.
ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೈಸೆನ�ಸ� ಬಗ�ಗೆ, ಇಲ�ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಕೃತಿಗಳಿ ಇತ�ಯಾದಿಗಳನ�ನ� ಸೇರಿಸ�ವ�ದರ ಬಗ�ಗೆ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದ�ಕೊಳ�ಳಿ ಅಥವಾ ಈ ಜಾರ�ತಟ�ಟೆಗಳನ�ನ� ಓದಿ :-
Wikipedia Outreach Document - Kannada

ಈ ನಿಯಮವನ�ನ� ಪಾಲಿಸದಿದ�ದಲ�ಲಿ, ಅಂತಹ ಚಿತ�ರಗಳನ�ನ� ಅನಾಮತ�ತಾಗಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಬಾಟ�‌ಗಳ� (ಆಟೋಮೇಟೆಡ� ಆಗಿ ರನ� ಆಗ�ವ ಪ�ರೋಗ�ರಾಮ�) ತಂತಾನೇ ತೆಗೆದ�ಹಾಕ�ತ�ತವೆ. ಈ ಎಚ�ಚರಿಕೆಯ ಬಗ�ಗೆ ಪರವಾನಗಿಯ ವಿಭಾಗದಲ�ಲಿ ಬರ�ವ ಸಂದೇಶವನ�ನ� ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ�ರವನ�ನ� ಕ�ಲಿಕ� ಮಾಡಿ ತಿಳಿದ�ಕೊಳ�ಳಬಹ�ದ�.