ಇನ�ಮ�ಂದೆ ಮೊಬೈಲ�‌ನಲ�ಲೂ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಎಡಿಟ� ಮಾಡಿ

ಮೊಬೈಲà³� ಬà³�ರೌಸರà³�‌ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಎಡಿಟà³� ಮಾಡಲà³� ನೀವà³� ಪà³�ರಯತà³�ನ ಪಟà³�ಟಿರಬಹà³�ದà³�. ಆದರೆ ಈಗ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಷನà³�‌ ಅಭಿವೃದà³�ದಿ ಪಡಿಸಿರà³�ವ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಆಂಡà³�ರಾಯà³�ಡà³�  (ಬೀಟಾ) ಅಪà³�ಲಿಕೇಷನà³� ಮೂಲಕ ಕೂಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆ/ಎಡಿಟà³� ಸಾಧà³�ಯ. ಹೆಚà³�ಚà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಮೊಬೈಲà³� ಬಳಕೆಯ ಮಧà³�ಯೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ಅವಕಾಶವನà³�ನೂ ನೀಡಿದಲà³�ಲಿ ಜà³�ಞಾನದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಕೆಲಸ ಡೆಸà³�ಕà³�‌ಟಾಪà³�, ಲà³�ಯಾಪà³�‌ಟಾಪà³�‌ಗಳ ಮಿತಿಯಲà³�ಲಿರà³�ವà³�ದನà³�ನà³� ತಪà³�ಪಿಸಬಹà³�ದà³� ಎಂಬà³�ದà³� à²µà²¿à²•à²¿à²®à³€à²¡à²¿à²¯ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಲಭà³�ಯವಿರà³�ವ ಅನೇಕ ಮೊಬೈಲà³� ಕೀಬೋರà³�ಡà³� ಲೇಔಟà³�‌ಗಳನà³�ನà³� ಬಳಸಿ ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯವನà³�ನà³� ಮೊಬೈಲà³� ಮೂಲಕ ಅಪà³�ಲೋಡà³� ಮಾಡಲà³� ಇನà³�ನà³� ಅಡà³�ಡಿ ಇಲà³�ಲ. 

ಗೂಗಲà³� ಪà³�ಲೇ ಇಂದ ಈ ಅಪà³�ಲಿಕೇಷನà³� ಪಡೆದà³�ಕೊಳà³�ಳಲà³� ಇಲà³�ಲಿ ಕà³�ಲಿಕà³�ಕಿಸಿ: Wikipedia Beta for Android

ವಚನ ಸಂಚಯದಲ�ಲಿ ಹೊಸತ�

ವಚನಕಾರರ ಅಂಕಿತನಾಮ ಹಾಗೂ ವಚನಕಾರರ ವಚನಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಚನ ಸಂಚಯ ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಭಾರತಿ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ವಚನ ಸಂಚಯದ ಪ್ರತಿ ವಚನದ ಕೆಳಗೆ, ಸಂಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಚನಕಾರರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಗೂ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ‘ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುಡುಕುಗಳ’ ಮೂಲಕ ಅಂಕಿತನಾಮಗಳನ್ನು ಈಗ ಹುಡುಕಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವಚನಕಾರರ ಅಂಕಿತನಾಮಗಳ ತೊಂದರೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ವಚನಕಾರರ ಹೆಸರು, ಅಂಕಿತನಾಮ, ಒಟ್ಟು ವಚನಗಳು (ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಚನಸಂಚಯದಲ್ಲಿ), ಸ್ತ್ರೀ/ಪುರುಷ ವಚನಕಾರರ ವರ್ಗೀಕರಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ಪುಟವನ್ನೂ ಈ ವಾರ ವಚನಸಂಚಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. 

ವಚನ ಸಂಚಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.