ನಿರಂಜನರ ಕೃತಿಗಳ� CC-BY-SA 4.0 ಪರವಾನಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರ�ಪ�ರಕಟಗೊಳ�ಳಲಿವೆ

ನಿರಂಜನ
Niranjana3.jpg

ಅರವತ�ತರ ದಶಕದಲ�ಲಿ ನಿರಂಜನ
ಹ�ಟ�ಟ� ಕ�ಳಕ�ಂದ ಶಿವರಾಯ
15/06/1924
ಕ�ಳಕ�ಂದ
ರಾಷ�ಟ�ರೀಯತೆ ಭಾರತೀಯ
ವೃತ�ತಿ ಬರಹಗಾರ
Known for ಬರಹ, ಸà³�ವಾತಂತà³�ರà³�ಯ ಹೋರಾಟ
ಚಳ�ವಳಿ ಭಾರತ ಸ�ವಾತಂತ�ರ�ಯ ಸಂಗ�ರಾಮ
ಸಂಗಾತಿ(ಗಳ�) ಅನ�ಪಮಾ ನಿರಂಜನ
ಮಕ�ಕಳ� ಸೀಮಂತಿನಿ ಮತ�ತ� ತೇಜಸ�ವಿನಿ
ಹೆತ�ತವರ� ತಾಯಿ ಚೆನ�ನಮ�ಮ
ಪ�ರಶಸ�ತಿಗಳ� ಸೋವಿಯತ��ಲ�ಯಾಂಡ� ನೆಹರೂ ಪ�ರಶಸ�ತಿ
ಕನ�ನಡ ರಾಜ�ಯೋತ�ಸವದ ಸಂದರ�ಭದಲ�ಲಿ ನಿರಂಜನರ ಬಹ�ಪಾಲ� ಕೃತಿಗಳ� CC-BY-SA 4.0 ಪರವಾನಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರ�ಪ�ರಕಟಗೊಳ�ಳಲಿವೆಯೆಂದ� ಸಿ�ಎಸ�-ಎ೨ಕೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಳಗವ� ಹಂಚಿಕೊಳ�ಳಲ� ಹರ�ಷಿಸ�ತ�ತದೆ.

ನಿರಂಜನ (೧೯೨೪-೧೯೯೨) ,  à²‡à²¦à³� ಕà³�ಳಕà³�ಂದ ಶಿವರಾವà³� ಅವರ ಲೇಖನಾಮ. ಇವರà³� ೨೦ನೇ ಶತಮಾನದ ಪà³�ರಮà³�ಖ ಲೇಖಕ ಮತà³�ತà³� ಪà³�ರಗತಿಪರ ಚಳವಳಿಯ ಮà³�ಂದಾಳà³�. ಅವರ ಸà³�ಮಾರà³� à²�ದà³� ದಶಕಗಳ ಸಂಮೃದà³�ಧವಾದ ಕೃತಿಗಳà³� ಕಾದಂಬರಿ, ಸಣà³�ಣ ಕಥೆಗಳà³�, ನಾಟಕಗಳà³�, ಜೀವನ ಕಥನಗಳà³�, ರಾಜಕೀಯ ವà³�ಯಾಖà³�ಯಾನಗಳà³� ಮತà³�ತà³� ಭಾಷಾಂತರಗಳನà³�ನà³� ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಅವರà³� ಕನà³�ನಡ ವಾರà³�ತಾಪತà³�ರಿಕೆ ಮತà³�ತà³� ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳಲà³�ಲಿ ನಿಯತ ಅಂಕಣಕಾರರಾಗಿದà³�ದರà³�. ಅವರ ಸಾಧನೆಯಲà³�ಲಿ ಯà³�ವಕರಿಗಾಗಿ à³­ ಸಂಪà³�ಟಗಳ ಜà³�ಞಾನ ಗಂಗೋತà³�ರಿ ಮತà³�ತà³� ೨೫ ಸಂಪà³�ಟಗಳ ಪà³�ರಪಂಚದ ಮಹತà³�ತರವಾದ ಕಥೆಗಳ ಸಂಕಲನಗಳà³� ಸೇರಿವೆ.

ನಿರಂಜನರ ಒಟà³�ಟà³� ೫೫ ಕೃತಿಗಳà³� ಮರà³�ಪà³�ರಕಟಗೊಳà³�ಳಲಿವೆ. ಇದà³� CC-BY-SA 4.0 ಪರವಾನಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯಲà³�ಲಿ ಪà³�ರಕಟಗೊಳà³�ಳà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಒಬà³�ಬನೇ ಲೇಖಕನ ಕೃತಿಗಳ ಅತಿ ದೊಡà³�ಡ ಸಂಗà³�ರಹವಾಗಿರಬಹà³�ದà³�. ಇದನà³�ನà³� ಆಚರಿಸಲà³� ಒಂದà³� ಔಪಚಾರಿಕ ಕಾರà³�ಯಕà³�ರಮವನà³�ನà³�, ಕà³�ರಿಯೇಟೀವà³� ಕಾಮನà³�ಸà³� ಪಾಮà³�ಖà³�ಯತೆಯ ಬಗà³�ಗೆ ಒಂದà³� ಅಭಿಶಿಕà³�ಷಣದ ಜೊತೆಯಲà³�ಲಿ ೨೦೧೪ನೇ ನವೆಂಬರà³� ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲ ವಾರದಲà³�ಲಿ ನೆಡೆಸಲà³� ಯೋಚಿಸà³�ತà³�ತಿದà³�ದೇವೆ. ಕಾರà³�ಯಕà³�ರಮದ ಕರಾರà³�ವಾಕà³�ಕಾದ ವಿವರಗಳನà³�ನà³� ಸಧà³�ಯದಲà³�ಲೇ ಹಚಿಕೊಳà³�ಳಲಾಗà³�ವà³�ದà³�.ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಳಗ ಮತà³�ತà³� ಸಿà²�ಎಸà³�-ಎ೨ಕೆಯà³� ನಿಮà³�ಮನà³�ನà³� ಸಮಾರಂಭದಲà³�ಲಿ ನೋಡಲà³� ಸಂತಸಪಡà³�ತà³�ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳà³�  CC-BY-SA 4.0 ಪರವಾನಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರà³�ಪà³�ರಕಟಗೊಳà³�ಳಲà³� ಸಿà²�ಎಸà³�-ಎ೨ಕೆಯ ಸಲಹೆಗಾರರೂ ಆಗಿರà³�ವ ತೇಜಸà³�ವಿನಿ ನಿರಂಜನರ ಮಹತà³�ತರವಾದ ಆರಂಭಿಕ ಕೆಲಸವನà³�ನà³� ನಾವà³� ಸà³�ಮರಿಸà³�ತà³�ತೇವೆ.

ಲೇಖನದ ಕನà³�ನಡ ಅನà³�ವಾದ: ತೇಜಸà³� ಜೈನà³� 
ಚಿತ�ರ, ಇನ�ಫೋಬಾಕ�ಸ� ಮತ�ತ� ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲ: ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ