ಸಮೂಹ ಸಂಚಯ – ಲಿಪà³�ಯಂತರಣದ ಕಾರà³�ಯದಲà³�ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲà³� ಸಹಾಯ

ಸಮೂಹ ಸಂಚಯ – ಲಿಪà³�ಯಂತರಣದ ಕಾರà³�ಯದಲà³�ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸà³�ವà³�ದà³� ಹೇಗೆಂದà³� ತಿಳಿಯಲà³� ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. http://samooha.sanchaya.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *