ಪà³�ಸà³�ತಕ: ಆಧà³�ನಿಕ ಕನà³�ನಡ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಚರಿತà³�ರೆ – ವಿಜà³�ಞಾನ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ

ಕನà³�ನಡ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಪರಿಷತà³� à²¤à²¨à³�ನ ಶತಮಾನೋತà³�ಸವ ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೊರತರà³�ತà³�ತಿರà³�ವ à²†à²§à³�ನಿಕ ಕನà³�ನಡ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಚರಿತà³�ರೆಯ ೧೭ ಸಂಪà³�ಟಗಳಲà³�ಲಿ ೧೪ನೆಯದಾದ “ವಿಜà³�ಞಾನ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ” ಸಂಪà³�ಟ ಶà³�ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದಲà³�ಲಿ ನೆಡೆದ ೮೧ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನà³�ನಡ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಸಮà³�ಮೇಳನದಲà³�ಲಿ ಬಿಡà³�ಗಡೆಗೊಂಡಿತà³�. ಶà³�ರೀ ಟಿ.ಆರà³�. ಅನಂತರಾಮà³� ಸಂಪಾದಕತà³�ವದಲà³�ಲಿ ಅಚà³�ಚà³�ಕಟà³�ಟಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿರà³�ವ ಈ ಪà³�ಸà³�ತಕ, ವಿಜà³�ಞಾನ ಮತà³�ತà³� ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಕà³�ಷೇತà³�ರದಲà³�ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿದà³�ದà³� ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗà³�ಗೆ ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ಬರೆಯà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಅನೇಕ ಲೇಖಕರ ಬರಹಗಳನà³�ನà³� ಒಳಗೊಂಡಿದà³�ದà³�, ೭೦೦ ಪà³�ಟಗಳಲà³�ಲಿ ೪೦೦ಕà³�ಕೂ ಹೆಚà³�ಚà³� ಚಿತà³�ರಗಳಿಂದ ಕಣà³�ಮನ ಸೆಳೆಯà³�ವಂತಿದೆ.

ಚಿತ�ರಗಳ�: ಅವಿನಾಶ� ಬಿ

ಬೇಳೂರà³� ಸà³�ದರà³�ಶನ, ಡಾ. ಯà³�.ಬಿ  à²µà³ˆ ಸಿ ಕಮಲ, ಟಿ.ಜಿ ಶà³�ರೀನಿಧಿ, ಅವಿನಾಶà³� ಬಿ, ಜಿ.ಎನà³� ನರಸಿಂಹ ಮೂರà³�ತಿ ಮà³�ಂತಾದವರ ಲೇಖನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ‘ವಿಕಿಪೀಡಿಯ‘ ಹಾಗೂ ‘ಮà³�ಕà³�ತ ಹಾಗೂ ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶ ಚಳà³�ವಳಿ – ಹಿನà³�ನೆಲೆ-ಸà³�ವರೂಪ-ಪà³�ರಸಕà³�ತ ಪರಿಸà³�ಥಿತಿ‘ ಬಗà³�ಗೆ ನನದೂ ಎರಡà³� ಲೇಖನಗಳà³� ಸà³�ವತಂತà³�ರ ಸಂಸà³�ಕೃತಿಯ (Free Culture) ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಪà³�ರಸಕà³�ತ ಪರಿಸà³�ಥಿತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನà³�ನà³� ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳà³�ತà³�ತವೆ. 
ಚಳ�ವಳಿಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಕನ�ನಡ ಮತ�ತ� ತಂತ�ರಜ�ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ�ದಿಯಲ�ಲಿ ನೆಡೆದಿರ�ವ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಈ ಲೇಖನಗಳಲ�ಲಿ ಬೆಳಕ� ಚೆಲ�ಲಲ� ಪ�ರಯತ�ನಿಸಿದ�ದೇನೆ. ಮಾಹಿತಿಯನ�ನ� ಒದಗಿಸಲ� ಮೊದಲ� ಮಿತಿಯನ�ನ� ಒದಗಿಸಿದ�ದರೂ, ನಂತರ ಅದನ�ನ� ಸ�ವಲ�ಪ ಸಡಿಲಿಸಿದ�ದರಿಂದ ಇತ�ತೀಚಿನ ಕಾರ�ಯಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಬರೆಯಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗಿದೆ. ತಂತ�ರಾಂಶ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ�ದಿಯ ಬಗ�ಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾಹಿತಿ ಆಕರಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ�ನಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ�ನ� ಒಂದೆಡೆ ದಾಖಲಿಸ ಬೇಕಾಗಿರ�ವ ಅವಶ�ಯಕತೆ ನನಗೆ ಈ ಲೇಖನಗಳನ�ನ� ಬರೆಯ�ವಾಗ ಎದ�ದ� ಕಂಡಿತ�. ಮ�ಂದಿನ ದಿನಗಳಲ�ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಕ�ಕೆ ಮ�ಂದಾಗ�ವ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಇದೆ. ಇದ� ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮ�ದಾಯವೇ ಸೇರಿ ಮಾಡ ಬೇಕಿರ�ವ ಕೆಲಸ ಕೂಡ.

ಈ ಪà³�ಸà³�ತಕಕà³�ಕೆ ಲೇಖನ ಬರೆಯಲà³� ಪà³�ರೇರೇಪಿಸಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮà³�ಮ ಬೆನà³�ನ ಹಿಂದಿದà³�ದà³� ಪà³�ರೋತà³�ಸಾಹಿಸಿದ ಶà³�ರೀ ಟಿ.ಆರà³�.ಅನಂತರಾಮà³� ಅವರಿಗೂ, ಇಂತಹ ಪà³�ರಯತà³�ನವೊಂದಕà³�ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ, ವಿಜà³�ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಬರವಣಿಗೆಗಳಿಗೂ ಮಹತà³�ವವನà³�ನà³� ಕೊಡಲà³� ಮà³�ಂದಾದ ಕನà³�ನಡ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಪರಿಷತà³�ತಿಗೂ ನನà³�ನ ಧನà³�ಯವಾದಗಳà³�. ಈ ಪà³�ಸà³�ತಕ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಪರಿಷತà³�ತಿನಲà³�ಲೀಗ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭà³�ಯವಿದೆ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *