ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ�ಲೀಗ ವಿಷಯ ಅನ�ವಾದಕ (ContentTranslator)

ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ�ಕೆ (http://kn.wikipedia.org) ಲೇಖನಗಳನ�ನ� ಸೇರಿಸಿ ಎಂದಾಗ ತಕ�ಷಣ ಯಾವ ವಿಷಯ ಸೇರಿಸಬಹ�ದ� ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ�ಯ ಎನ�ನ�ವ ಪ�ರಶ�ನೆ ಸಾಮಾನ�ಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಕನ�ನಡಲ�ಲೇ ಲಭ�ಯವಾಗಿಸಿರ�ವ ವಿಕಿ ಸಂಪಾದನೆಯ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಡಿಯೋ ಇತ�ಯಾದಿಗಳನ�ನ� ತೋರಿಸಿದಾಗ ಕೂಡ ನಮ�ಮಿಂದ ಇದ� ಸಾಧವೇ ಎನ�ನ�ವ ಪ�ರಶ�ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕರ� ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯ�ವ�ದೇ ಹೆಚ�ಚ�. ಇನ�ನ� ಕೆಲವರ� ಮ�ಂದ�ವರೆದ� ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರೂ, ವಿಕಿ ತಾಂತ�ರಿಕ ಭಾಷೆ ಕೆಲವೊಮ�ಮೆ ಅವರನ�ನೂ ದಿಕ�ಕ�ತಪ�ಪಿಸ�ವ�ದ�ಂಟ�.
ವಿಕಿಪೀಡಿಯವನ�ನ� ಸ�ಭದ�ರವಾಗಿ ಮ�ನ�ನೆಡೆಸ�ತ�ತಿರ�ವ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ�ಥೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಷನ� ಇಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ�ನ� ನಿವಾರಿಸಲ� ತನ�ನ ತಾಂತ�ರಿಕ ಅಭಿವೃದ�ದಿ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ�ನ� ಹಾಕಿಕೊಂಡ� ಕೆಲಸ ಮಾಡ�ತ�ತಿದೆ. ಸ�ಲಭ ವಿಕಿ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗ�ವಂತೆ Visual Editor ರಚಿಸಲಾಗ�ತ�ತಿದ�ದ�, ಇದನ�ನ� ಈಗಾಗಲೇ ಬೀಟಾ ಆವೃತ�ತಿಯ ಮೂಲಕ ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ�ಲಿ ಬಳಸಿ ನೋಡಬಹ�ದ�.
ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ�ತ�ತಿರ�ವ ಹಾಗೂ ಮಾಡಲ� ಮ�ಂದಾಗ�ವವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಗ�ಲೀಷ� ಅಥವಾ ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ�ಲಿ ತಮ�ಮ ಇಷ�ಟದ, ಇಚ�ಛೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇರ�ವ�ದ� ಮತ�ತ� ಅದನ�ನ� ಯಥಾವತ�ತಾಗಿ ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ�ಕೆ ಹಾಕ�ವ�ದ� ಸ�ಲಭದ ಕೆಲಸ. ಈ ಸಂಪಾದನೆಯನ�ನ� ಪೂರ�ಣ ಮಾಡದೆ, ಅರ�ಧ ಇಂಗ�ಲೀಷ� ಮಾಹಿತಿಯನ�ನ� ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ�ಟ� ಹೋಗಿರ�ವ ಪ�ಟಗಳೇ ಇದಕ�ಕೆ ಸಾಕ�ಷಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ�ಲೀಷ� ಅಥವಾ ಇತರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಗಳಲ�ಲಿ ವಿಶ�ವಕೋಶದ ನೀತಿಗನ�ಸಾರವಾಗಿ ಬೇಕಿರ�ವ ಉಲ�ಲೇಖಗಳ�, ಚಿತ�ರಗಳ� ಇತ�ಯಾದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ�ಯವಿರ�ವ�ದ� ಕೂಡ ಸಂಪಾದನೆಯನ�ನ� ಸ�ಲಭಗೊಳಿಸ�ತ�ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಂಪಾದನೆಯ ಕೆಲಸ ದೊಡ�ಡ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಕಿಯನ�ನ� ಅರ�ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳದವರಿಗೆ ಒಂದಲ�ಲಾ ಒಂದ� ರೀತಿ ಕ�ಲಿಷ�ಟ ಅನಿಸಬಹ�ದ�.
ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕà³�ಕೆ ಒಂದà³� ಭಾಷೆಯಿಂದ ಮತà³�ತೊಂದà³� ಭಾಷೆಗೆ ಲೇಖನಗಳನà³�ನà³� ಅನà³�ವಾದದ ಮೂಲಕ ಸಂಪಾದಿಸಬಯಸà³�ವವರಿಗೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಷನà³� à²¤à²¾à²‚ತà³�ರಿಕ ಅಭಿವೃದà³�ದಿ ತಂಡ ‘Content translation‘ ಅಥವಾ ವಿಷಯ ಅನà³�ವಾದಕ ಸಲಕರಣೆಯೊಂದನà³�ನà³� ಅಭಿವೃದà³�ಧಿ ಪಡಿಸಿದà³�ದà³� ಸà³�ವಲà³�ಪ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನನà³�ನ ಗಮನಕà³�ಕೆ ಬಂದಿತà³�ತà³�. ನಾನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮà³�ಮೆ ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳನà³�ನà³� ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದà³� ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನಾದರೂ ಅನà³�ವಾದ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದà³�ದಿದೆ. ಆದà³�ದರಿಂದ ಈ ಸಲಕರಣೆಯನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕà³�ಕೂ ವಿಸà³�ತರಿಸà³�ವಂತೆ ಕೋರಿದà³�ದ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ತಂಡ ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ à²µà²¿à²·à²¯ ಅನà³�ವಾದಕವನà³�ನà³� ಬೀಟಾ ಆವೃತà³�ತಿಯಾಗಿ ಲಭà³�ಯವಾಗಿಸಿದೆ.
ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ�ಲಿ ವಿಷಯ ಅನ�ವಾದಕ (Content Translator)

ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ�ಲಿ ವಿಷಯ ಅನ�ವಾದಕ (Content Translator)
ವಿಷಯ ಅನà³�ವಾದಕ ಬಹà³�ಭಾಷಾ ಸಂಪಾದನೆಯನà³�ನà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗಿಸà³�ವ ಗà³�ರಿ ಹೊಂದಿದà³�ದà³�, ಮೂಲ ಭಾಷೆಯ ವಿಷಯದ ಪಕà³�ಕದ ಬದಿಗೇ ಉದà³�ದೇಶಿತ ಭಾಷೆಯ ಪಠà³�ಯವನà³�ನà³� ಟೈಪಿಸಲà³� ಅನà³�ವà³� ಮಾಡಿಕೊಡà³�ತà³�ತದೆ. ವಿಷಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿಷಯಕà³�ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಬೇಕಿರà³�ವ ಕೊಂಡಿಗಳà³�, ವರà³�ಗಗಳà³� ಅಥವಾ ಪà³�ರಾಥಮಿಕ ಅನà³�ವಾದ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ಯಾಂತà³�ರಿಕವಾಗಿ ಲಭà³�ಯವಾಗà³�ವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಬೋರà³� ಹೊಡೆಸà³�ವ ಕೆಲಸಗಳನà³�ನà³� ಕಡಿಮೆ ಮಾಡà³�ತà³�ತದೆ. à²‡à²‚ಗà³�ಲೀಷà³� ಮಾತà³�ರವಲà³�ಲದೇ, ಇತರೆ ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ವಿಶà³�ವದ ಭಾಷೆಗಳà³� ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದà³�ದಲà³�ಲಿ ಅವà³�ಗಳ ವಿಕಿಯಲà³�ಲಿರà³�ವ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನೂ ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ಈ ಸಲಕರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅನà³�ವಾದ ಕಾರà³�ಯ ನೆಡೆಸಬಹà³�ದà³�.
ಒಂದà³� ಭಾಷೆಯ ಲೇಖನವನà³�ನà³� ಇನà³�ನೊಂದà³� ಭಾಷೆಗೆ ಅನà³�ವಾದಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಸà³�ವಯಂಚಾಲಿತ ಅನà³�ವಾದ ಸೇವೆ, ನಿಘಂಟà³�ಗಳà³�, ಪಠà³�ಯದ ಶೈಲಿಯನà³�ನà³� ಬದಲಾಯಿಸà³�ವà³�ದà³�, ಕೊಂಡಿಗಳನà³�ನà³� ಬದಲಯಿಸà³�ವà³�ದà³� ಮತà³�ತà³� ಉಲà³�ಲೇಖಗಳà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಬಳಕೆ ಅವಶà³�ಯವಾಗಿರà³�ತà³�ತದೆ. ಈ ಕಾರà³�ಯವನà³�ನà³� ನಿರà³�ವಹಿಸà³�ವವರà³� ಮತà³�ತೆ ಮತà³�ತೆ ಟà³�ಯಾಬà³�‌ಗಳನà³�ನà³� ತಿರà³�ವà³�ತà³�ತಾ ದೈಹಿಕ ಶà³�ರಮಪಟà³�ಟà³�,  à²…ದೆಷà³�ಟೋ ಸಮಯವನà³�ನà³� ವà³�ಯಯಿಸಿ  à²²à³‡à²–ನಗಳನà³�ನà³� ಸಂಪಾದಿಸಿರà³�ತà³�ತಾರೆ. ಈ ಎಲà³�ಲ ಪà³�ರಕà³�ರಿಯೆಗಳನà³�ನà³� ವಿಷಯ ಅನà³�ವಾದಕ ಅಚà³�ಚà³�ಕಟà³�ಟಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ನಿರà³�ವಹಿಸà³�ತà³�ತದೆ ಮತà³�ತà³� ಅನà³�ವಾದಕರà³� ತಮà³�ಮ ಸಮಯವನà³�ನà³� ಉತà³�ತಮ ಗà³�ಣಮಟà³�ಟದ ವಿಷಯವನà³�ನà³� ತಮà³�ಮ ಭಾಷೆಯಲà³�ಲಿ ನೈಜವಾಗಿ ಓದà³�ವಂತೆ ಮಾಡà³�ವತà³�ತ ಗಮನಹರಿಸಲà³� ಸಹಾಯ ಮಾಡà³�ತà³�ತದೆ.
ವಿಷಯ ಅನà³�ವಾದಕ(Content Translation) ಬಳಕೆ 
ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ�ಲಿ ವಿಷಯ ಅನ�ವಾದಕ ಬೀಟಾ ಆವೃತ�ತಿಯಲ�ಲೀಗ ಲಭ�ಯವಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ�ನ� ಬಳಸ�ವ ಮ�ಂಚಿತವಾಗಿ ಇದನ�ನ� ನೀವ� ನಿಮ�ಮ ಬಳಕೆದಾರನ ಖಾತೆ ಅಡಿಯಲ�ಲಿ ಸಕ�ರಿಯಗೊಳಿಸಿಕೊಳ�ಳಬೇಕ�:
  1. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ�ಕೆ ಲಾಗಿನ� ಆಗಿ (ಅಥವಾ ನಿಮ�ಮಲ�ಲಿ ಲಾಗಿನ� ಇಲ�ಲದಿದ�ದಲ�ಲಿ ಹೊಸ ಖಾತೆ ಸೃಷ�ಟಿಸಿಕೊಳ�ಳಿ)
  2. ಬೀಟಾ à²¸à²¿à²¦à³�ಧತೆಗಳನà³�ನà³� ಪà³�ರವೇಶಿಸಿ ಮತà³�ತà³� à²µà²¿à²·à²¯ ಅನà³�ವಾದಕ(Content Translation) à²µà²¨à³�ನà³� ಸಕà³�ರಿಯಗೊಳಿಸಿ
  3. ನಿಮà³�ಮ “ನನà³�ನ ಕಾಣಿಕೆಗಳà³�â€� ಪà³�ಟವನà³�ನà³� ಪà³�ರವೇಶಿಸಿ, ಮತà³�ತà³� “ಹೊಸ ಕಾಣಿಕೆಗಳà³�(New Contributions)â€� ಪಟà³�ಟಿಯಿಂದ “ಅನà³�ವಾದâ€�ಆಯà³�ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳà³�ಳಿ. à²•à²¨à³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಇಲà³�ಲದ ಲೇಖನವನà³�ನೂ ಕೂಡ ಹà³�ಡà³�ಕà³�ವ ಮತà³�ತà³� ಅನà³�ವಾದಿಸà³�ವ ಸಾಧà³�ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ನಿಮà³�ಮ ಅನà³�ವಾದದ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿಮಗೆ ಖà³�ಷಿಕೊಟà³�ಟಲà³�ಲಿ, ನೀವà³� ಅದನà³�ನà³� ವಿಕಿಯಲà³�ಲಿ ಹೊಸ ಪà³�ಟವಾಗಿ ಪà³�ರಕಟಿಸಬಹà³�ದà³�.
  4. ಒಮ�ಮೆ ಪ�ರಕಟಗೊಂಡ ಲೇಖನಗಳನ�ನ� ವಿಕಿಯಲ�ಲಿರ�ವ ಇತರರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಅದನ�ನ� ಉತ�ತಮಗೊಳಿಸಿ ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯವನ�ನ� ಸಂಪಧ�ಬರಿತಗೊಳಿಸಬಹ�ದ�.
  5. ವಿಷಯ ಅನà³�ವಾದಕದ ಬಗà³�ಗೆ ಹೆಚà³�ಚಿನ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳನà³�ನà³� ತಾಂತà³�ರಿಕ ತಂಡದೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ ಸವಲತà³�ತೂ ಲಭà³�ಯವಿದೆ Provide feedback

ವಿಷಯ ಅನ�ವಾದಕ ಬಳಕೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೋಡಿ:
ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ�ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ�ಲ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಅಷ�ಟ� ಸರಿಯಿಲ�ಲ ಎಂದ� ಹೇಳ�ವ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ�ಲಭವಾಗಿ ಮ�ಕ�ತ ಕನ�ನಡ ವಿಶ�ವಕೋಶಕ�ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲ� ವಿಷಯ ಅನ�ವಾದಕ ಉತ�ತಮ ಸಾಧನವಾಗಬಲ�ಲದ�. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಗ�ಗೆ ಕೇಳಿದ�ದ�, ಇನ�ನೂ ನೀವ� ಅದರ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿಲ�ಲದಿದ�ದಲ�ಲಿ ಇಂದೇ http://kn.wikipedia.org ಯಲ�ಲಿ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ�ಳಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಮ�ಂದಾಗಿ. ಮ�ಕ�ತ ಜ�ಞಾನವನ�ನ� ಕನ�ನಡಿಗರಿಗೆ ಜಗತ�ತಿನ ಎಲ�ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ�ಗೆ ದೊರೆಯ�ವಂತೆ ಮಾಡಲ� ನಿಮ�ಮ ಕೊಡ�ಗೆ ನೀಡಿ.