ಸà³�ಪà³�ರೆಡà³�‌ಶೀಟà³�‌ನಿಂದ ವಿಕಿಗೆ – ಸà³�ಲಭ ಮಾರà³�ಗ

ಸà³�ಪà³�ರೆಡà³�‌ಶೀಟà³�‌ನಲà³�ಲಿರà³�ವ ಉದà³�ದದ ಕೋಷà³�ಠಕ(ಟೇಬಲà³�)ಗಳನà³�ನà³� ವಿಕಿಗೆ ಸೇರಿಸà³�ವà³�ದೆಂದರೆ ಕಷà³�ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸವನà³�ನà³� http://excel2wiki.net/ ಸà³�ಲಭ ಮಾಡà³�ತà³�ತದೆ. ಸà³�ಪà³�ರೆಡà³�‌ಶೀಟà³�‌ನಲà³�ಲಿರà³�ವ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನà³� ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಈ ತಾಣದಲà³�ಲಿ ಪೇಸà³�ಟà³� ಮಾಡಬೇಕà³�. ನಂತರ Submit ಕà³�ಲಿಕà³� ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಕೋಷà³�ಠಕವನà³�ನà³� ವಿಕಿ ಭಾಷೆಯಲà³�ಲಿ ನಿಮà³�ಮ ಮà³�ಂದೆ ಸಾದರಪಡಿಸಲಾಗà³�ತà³�ತದೆ. ಅದನà³�ನà³� ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ನಿಮà³�ಮ ವಿಕಿ ಪà³�ಟಕà³�ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರಾಯà³�ತà³�. ನೀವೂ ಪà³�ರಯತà³�ನಿಸಿ ನೋಡಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *