ಗೂಗಲ� ಟ�ರಾನ�ಸ�‌ಲೇಟರ� ಮತ�ತ� ಕನ�ನಡ

ಕೆಲವೊಂದ� ಪದಗಳಿಗೆ ಉತ�ತರ ಕಂಡ�ಕೊಳ�ಳ�ವಾಗ ಬೇಕಿರ�ವ ಪದದ ಅರ�ಥ, ವ�ಯಾಕರಣ, ಮತ�ತೊಂದ� ಭಾಷೆಯಲ�ಲಿ ಅದರ ನಾಮಪದ ಹೀಗೆ ಹತ�ತ� ಹಲವಾರ� ವಿಷಯಗಳ� ಒಟ�ಟಿಗೆ ಸಿಕ�ಕಿದರೆ ಎಷ�ಟ� ಒಳ�ಳೆಯದಲ�ಲವೇ? ಗೂಗಲ� ಟ�ರಾನ�ಸ�‌ಲೇಟರ�‌ನಲ�ಲಿ ಕಂಡ�ಬಂದ ಇಂತಹ ಒಂದಷ�ಟ� ಮಾಹಿತಿಗಳ�. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕರ� ಇದನ�ನ� ನೋಡಿರಬಹ�ದ�, ನೋಡದಿದ�ದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ತಂತ�ರಾಂಶ/ತಂತ�ರಜ�ಞಾನವನ�ನ� ಕನ�ನಡಕ�ಕೆ ತರಲ� ಯತ�ನಿಸ�ತ�ತಿರ�ವವರ ಸಹಾಯಕ�ಕೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *