ಮಾರà³�ಕಟà³�ಟೆ- ಸà³�ವಾತಂತà³�ರà³�ಯ ಮತà³�ತà³� ನಾವà³� – ನೆಟà³� ನà³�ಯೂಟà³�ರಾಲಿಟಿ


ವರ�ಷದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಿಂದಲೂ ಭಾರತದ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಹಾಗೂ ಟೆಲಿಕಾಂ ಜಗತ�ತಿನಲ�ಲಿ ಚರ�ಚೆಯಾಗ�ತ�ತಿರ�ವ ವಿಷಯ ‘ನೆಟ� ನ�ಯೂಟ�ರಾಲಿಟಿ’. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ� ನಮ�ಮ ದಿನನಿತ�ಯದ ಬದ�ಕಿನ ಅದೆಷ�ಟೋ ಹೋರಾಟಗಳನ�ನ� ವಾಸ�ತವಿಕ ಜಗತ�ತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ�ದ� ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ�ನ� ಸೃಷ�ಟಿಸ�ತ�ತಿರ�ವಾಗ, ನೆಟ� ನ�ಯೂಟ�ರಾಲಿಟಿ ಎಂಬ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಜಗತ�ತಿನ ಬಳಕೆದಾರನ ಸ�ವಾತಂತ�ರ�ಯ ಮಹತ�ವ ಪಡೆದದ�ದರಲ�ಲಿ ಆಶ�ಚರ�ಯವೇನಿಲ�ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಹೋರಾಟ ಸಾಮಾನ�ಯನಿಗೆ ಅರ�ಥವಾಗಲ� ಬಹಳ ಸಮಯವೇ ಹಿಡಿಯಿತ�. ಅದನ�ನ� ಅರ�ಥ ಮಾಡಿಸ�ವ�ದರಲ�ಲಿ ತಂತ�ರಜ�ಞಾನ ಪರಿಣತರಿಂದ ಹಿಡಿದ�, ಜಾಗೃತ ನೆಟ�ಟಿಜನ�‌ಗಳ� ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ನಲ�ಲಿ ಸಾಧ�ಯವಿರ�ವ ಎಲ�ಲ ಆಯಾಮಗಳನ�ನೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡರ�.

ಚಿತ�ರ ಕೃಪೆ: ಪ�ರಜಾವಾಣಿ


ನೆಟ� ನ�ಯೂಟ�ರಾಲಿಟಿಯ ಬಗ�ಗೆ ತಿಳಿಯಲ� ನಾವ�, ಮ�ಕ�ತ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯಕ�ಕೆ ಮತ�ತ� ಸಂವಹನಕ�ಕೆ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ದಾರಿಯಾಗಿರ�ವ�ದನ�ನ� ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ�ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳಬೇಕ�. ಜಗತ�ತಿನ ಯಾವ�ದೇ ಒಂದ� ಗಣಕಯಂತ�ರದಿಂದ ಮತ�ತೊಂದ� ಗಣಕಯಂತ�ರಕ�ಕೆ ಮ�ಕ�ತ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನೆಗೆಂದೇ ಪ�ರಾರಂಭವಾದ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಬಳಕೆದಾರನನ�ನ� ತಲ�ಪ�ವ�ದ� ಅದರ ಸೇವೆಯನ�ನ� ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ�ವ ಸೇವಾದಾತರ ಮೂಲಕ. ಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ಇಂತಿಷ�ಟ� ಡೇಟಾ ಸೇವೆಗೆ ನಿಗದಿತ ದರವನ�ನ� ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಪಡೆಯ�ವ ಬಳಕೆದಾರ ಅದನ�ನ� ತನ�ನಿಚ�ಛೆ ಬಂದಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ�ಳಬಹ�ದ�. ವೆಬ�‌ಸೈಟ� ಇತ�ಯಾದಿಗಳನ�ನ� ಹೊಂದಿರ�ವವರ�, ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಸೇವೆ ಬಳಸಿ ಅದನ�ನ� ಜಗತ�ತಿನಲ�ಲಿ ಯಾರ� ಬೇಕಾದರೂ ನೋಡ�ವಂತೆ ಮಾಡಬಹ�ದ�.

ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲ� ಇಚ�ಛಿಸ�ವ ಬಳಕೆದಾರರ� ತಮ�ಮ ಸಂಪರ�ಕವನ�ನ� ಬಳಸಿಕೊಂಡ� ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ನಲ�ಲಿ ಲಭ�ಯವಿರ�ವ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಬಹ�ದ�. ಇಲ�ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವೆಬ�‌ಸೈಟ�/ಜಾಲತಾಣಗಳನ�ನ� ಬಳಸ�ತ�ತಿದ�ದೀರಿ, ಯಾವ ಸೇವೆ ಪಡೆಯ�ತ�ತಿದ�ದೀರಿ, ವ�ಯಾಸಂಗಕ�ಕೋ, ವ�ಯವಹಾರಕ�ಕೋ, ಸ�ವಂತಕ�ಕೆ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಬಳಸ�ತ�ತಿದ�ದೀರಾ ಎಂಬ ಯಾವ�ದೇ ಭೇದವಿಲ�ಲದೆ ಸಂಪರ�ಕವನ�ನ� ಉಪಯೋಗಿಸ�ತ�ತೇವೆ. ಇದ� ಮೊಬೈಲ�‌ನಲ�ಲಿ ಬಳಸ�ವ ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ಗೂ ಅನ�ವಯಿಸ�ತ�ತದೆ. ವ�ಯಕ�ತಿಗತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಸಂಪರ�ಕದ ಮೂಲಕ ಜಗತ�ತನ�ನ� ಅಂಗೈನಲ�ಲಿಟ�ಟ�ಕೊಳ�ಳ�ವ ಅವಕಾಶ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಮ�ಕ�ತ ಮತ�ತ� ಸ�ವತಂತ�ರ ಸಂವಹನದ ಅವಕಾಶ ಜೊತೆಯಲ�ಲಿ ಸಿಗ�ತ�ತದೆ. ಸಮಾಜದ ಒಂದ� ಅಂಗವಾಗಿ ಎಷ�ಟ� ಸ�ವತಂತ�ರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬದ�ಕಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗ�ತ�ತದೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ನಲ�ಲೂ ನೀವ� ನಿಮ�ಮ ವಾಸ�ತವದ ಬದ�ಕಿನ ಸ�ವಾತಂತ�ರ�ಯ ಕಂಡ�ಕೊಳ�ಳಬಹ�ದ�.

ಈ ಮಧ�ಯೆ ಸೇವಾದಾತರ� ತಮ�ಮ ಸೇವೆಯನ�ನ� ವಿಸ�ತರಿಸ�ತ�ತಾ ಬಂದಂತೆ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಬಳಕೆ ಹೆಚ�ಚಾದಂತೆಲ�ಲ, ಮೂಲತಃ ದೂರವಾಣಿ/ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವೆಯನ�ನ� ನೀಡ�ತ�ತಿದ�ದ �.ಎಸ�.ಪಿ/ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಸರ�ವೀಸ� ಪ�ರೊವೈಡರ�‌ಗಳಿಗೆ ಸ�ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ� ಬಳಕೆಯ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಬರ�ವ ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಬಳಕೆಯ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ�ಚಾಗ�ತ�ತಾ ಬಂತ�. ತಂತ�ರಜ�ಞಾನ ಅಭಿವೃದ�ಧಿ ಹೊಂದಿದಂತೆಲ�ಲ, 2ಜಿ, 3ಜಿ, 4ಜಿ ಸೇವೆಗಳನ�ನ� ಜನಸಾಮಾನ�ಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ�ಯಾಕೇಜ�‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸೇವಾದಾತರ� ಪರಿಚಯಿಸಿದರ�. ವ�ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಮತ�ತಷ�ಟ� ಹೆಚ�ಚ� ಹಣ ಮಾಡಲ� ಯೋಚಿಸಿದ �.ಎಸ�.ಪಿ.ಗಳಿಗೆ ಹೊಳೆದದ�ದ� ದೊಡ�ಡ ಮತ�ತ� ಮಧ�ಯಮ ಗಾತ�ರದ ಸಂಸ�ಥೆಗಳಿಗೆ ತಮ�ಮ ವೆಬ�‌ಸೈಟ� ಹಾಗೂ ಇತರ ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ ಸೇವೆಗಳನ�ನ� ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊರಕ�ವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಉತ�ಪನ�ನಗಳಿಗೆ ಮಾರ�ಕಟ�ಟೆ ಕಟ�ಟಿಕೊಡ�ವ ಉಪಾಯ.

ಅಂದರೆ, ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಸೇವೆ ಬಳಸದಿದ�ದವರೂ ತಮ�ಮ ಮೊಬೈಲ� ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರ ಕೆಲವೊಂದ� ಸಂಸ�ಥೆಗಳ ವೆಬ�‌ಸೈಟ� ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ� ಅಪ�ಲಿಕೇಷನ�‌ಗಳನ�ನ� ಬಳಸ�ವಂತೆ ಮಾಡ�ವ ಸೇವೆ. ತಮ�ಮ ಉತ�ಪನ�ನಗಳನ�ನ� ಜನರಿಗೆ ತಲ�ಪಿಸಲ� ಯಾವ�ದೇ ಜಾಹೀರಾತ� ಇತ�ಯಾದಿ ಮಾರ�ಕೆಟಿಂಗ� ಮಾರ�ಗಗಳನ�ನ� ಅನ�ಸರಿಸಲ� ಶಕ�ತವಿರ�ವ ಸಂಸ�ಥೆಗಳ� ನೇರವಾಗಿ �.ಎಸ�.ಪಿ.ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಪ�ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ� ಬಳಕೆದಾರರನ�ನ� ಸೇರ�ವ�ದೇ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ�ಲಿ ತಪ�ಪೇನಿದೆ, ಜನರಿಗೆ ಸ�ಲಭವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ/ಸೇವೆ ದೊರಕಿದರೆ ಒಳಿತಲ�ಲವೇ, ಆದರೂ �ಕೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಎಂದ�, ಈ ಸೇವೆಯ ಬಗ�ಗೆ ಕೆದಕಲ� ಶ�ರ� ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮೊದಲ� ಅನಿಸಬಹ�ದ�. ಆದರೆ, ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಬಳಕೆದಾರನ ಬಳಕೆಯ ಸ�ವಾತಂತ�ರ�ಯಕ�ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳ�ವ�ದಕ�ಕೆ ಇದ� ಮೊದಲ ಪೆಟ�ಟ� ಮಾತ�ರ.

ಫ�ಲಿಪ�‌ಕಾರ�ಟ� ಕಂಪೆನಿ �ರ�‌ಟೆಲ�‌ನ ‘�ೀರೊ’ ಸೇವೆಯಡಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ�ರಯೋಗಕ�ಕೆ ಮ�ಂದಾಗ�ವ ಮಾತನ�ನ� ಆಡಿದ�ದೇ ತಡ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ�ಲಿನ ಜಾಗೃತ ಗ�ರಾಹಕರ� ಎನ�ನಬಹ�ದಾದ ಕೆಲ ನೆಟ�ಟಿಜನ�ನರ� ‘ನೆಟ� ನ�ಯೂಟ�ರಾಲಿಟಿ’ಯ ಬಗ�ಗೆ ಮಾತನಾಡಲ� ಪ�ರಾರಂಭಿಸಿದರ�. ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಮ�ಕ�ತವಾಗಿ ಲಭ�ಯವಾಗಿರ�ವ�ದರಿಂದ, ಅದರಲ�ಲಿ ಸ�ವತಂತ�ರವಾಗಿ ಯಾವ�ದೇ ರೀತಿಯ ವ�ಯವಹಾರ, ಹವ�ಯಾಸ ಇತ�ಯಾದಿಗಳನ�ನ� ರೂಢಿಸಿಕೊಳ�ಳಬಹ�ದ�. ಇದ� ಭಾರತದಲ�ಲಿ ಅಷ�ಟೇ ಅಲ�ಲ, ವಿಶ�ವದಾದ�ಯಂತ ಅದೆಷ�ಟೋ ಹೊಸ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಸಂಸ�ಥೆಗಳನ�ನ� ಪ�ರಾರಂಭಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗಿಸಿದೆ. �.ಎಸ�.ಪಿ.ಗಳ ‘�ೀರೊ’ ಸೇವೆ, ಹಣವಂತ ಸಂಸ�ಥೆಗಳ ಮಾರ�ಕಟ�ಟೆಯನ�ನ� ಹೆಚ�ಚಿಸಲ� ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಸೇವೆಯನ�ನ� ಒದಗಿಸಿದಲ�ಲಿ ಮಾರ�ಕಟ�ಟೆಯ �ಕಸ�ವಾಮ�ಯವನ�ನ� ಯಾವ�ದೋ ಕೆಲವ� ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ�ರ ಒದಗಿಸಿದಂತಾಗ�ತ�ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ�ಲಿ ಅಸಮಾನತೆಯ ಗಾಳಿ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಮೂಲಕವೂ ಹರಿದಾಡ�ವ�ದಕ�ಕೆ ಮೊದಲಾಗ�ತ�ತದೆ.

ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ನಿಂದಾಗಿ ಸಾಧ�ಯವಾಗಿರ�ವ ‘ಸ�ಟಾರ�ಟಪ� ಯ�ಗ’ದಲ�ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ಸ�ವಂತ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ�ಲಲ� ಜೀವಮಾನದ ಬಂಡವಾಳವನ�ನ� ತೊಡಗಿಸಿರ�ವ, ಉದ�ಯೋಗಪತಿಗಳಾಗಲ� ಮ�ನ�ನೋಡ�ತ�ತಿರ�ವ ಎಷ�ಟೋ ಯ�ವಕರಿಗೆ ತಂತ�ರಜ�ಞಾನದ ಮೂಲಕವೇ ಇಲ�ಲಿ ಅಡ�ಡಗಾಲ� ಹಾಕಿದಂತಾಗ�ತ�ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಂತಹ ಹೊಸ ಪ�ಟ�ಟ ಪ�ಟ�ಟ ಕಂಪೆನಿಗಳನ�ನ� ಸ�ಥಾಪಿಸಿರ�ವವರ� ತಮ�ಮ ಅಸ�ತಿತ�ವವನ�ನ� ಉಳಿಸಿಕೊಳ�ಳಲ� ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ ಸೇವಾದಾತರಿಗೆಂದೇ ಬಂಡವಾಳ ಕೂಡಿಡಬೇಕಾಗ�ತ�ತದೆ. ಇದ� ವ�ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಬಳಸ�ವವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಡ�ಬಂದಲ�ಲಿ, ಒಮ�ಮೆ ನೀವೇ ಹೊಸ ಸಂಸ�ಥೆಯನ�ನ� ಹ�ಟ�ಟ�ಹಾಕ�ವವರ ಬೂಟಿನಲ�ಲಿ ಕಾಲಿಟ�ಟ� ನೋಡಿದಾಗ ಕಣ�ಮ�ಂದಿನ ಸತ�ಯ ಮತ�ತೂ ಸ�ಲಭವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ�ಥವಾಗ�ತ�ತದೆ.

ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಸೇವಾದಾತರ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಸ�ಲಭವಾಗಿ ನಮಗೆ, ಅಂದರೆ ಬಳಕೆದಾತರಿಗೆ ಸಿಗ�ತ�ತದೆ ಎಂಬ ಖ�ಷಿ �ನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಮಂದಹಾಸ ತರಿಸಿದ�ದಲ�ಲಿ, ಎಚ�ಚರ! ನಿಮ�ಮ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಬಳಕೆಯ ಸ�ವಾತಂತ�ರ�ಯವನ�ನ� ಕೂಡ ಇದರ ಮೂಲಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗ�ತ�ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಡಿ.ಟಿ.ಎಚ�. ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಿ.ವಿ ಚಾನಲ�ಲ�ಗಳ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿರ�ವವರಿಗೆ ತಮ�ಮ ನೆಚ�ಚಿನ ಚಾನಲ� ಬರದಿದ�ದಾಗ, ಪ�ಯಾಕೇಜ� ಬದಲಿಸಿಕೊಳ�ಳ�ವ ಪ�ರಮೇಯ ಬಂದಾಗ, ತಮ�ಮ ಕೈಯಿಂದ ಪ�ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಹೊರ ಹೋಗ�ವ ಹಣದ ಪ�ರಮಾಣದ ಅರಿವಾಗ�ತ�ತದೆ. ಇದೇ ಸ�ಥಿತಿ ನಿಮ�ಮ ಮೊಬೈಲ� ಮೂಲಕ, ಲ�ಯಾಪ�‌ಟಾಪ�, ಟ�ಯಾಬ�ಲೆಟ�‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವ� ಉಪಯೋಗಿಸಬಹ�ದಾದ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಗೂ ಮ�ಂದೆ ಒದಗಿ ಬಂದಲ�ಲಿ?

ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ನಲ�ಲಿ ಇಂದ� ಲಕ�ಷಾಂತರ ಜಾಲತಾಣಗಳಿವೆ. ವಿಶ�ವದ ಒಟ�ಟಾರೆ ಜ�ಞಾನವನ�ನ� ಹಂಚಿಕೊಳ�ಳ�ವ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಂತಹ ವಿಶ�ವಕೋಶಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದ�, ಆರೋಗ�ಯ, ಹವ�ಯಾಸ, ಪ�ರವಾಸ ಅಷ�ಟೇ �ಕೆ ನಮ�ಮ ಪ�ರಧಾನಿಯವರ ‘ಡಿಜಿಟಲ� ಇಂಡಿಯಾ’ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಬರ�ವ ಸರ�ಕಾರದ ಎಲ�ಲ ಜಾಲತಾಣಗಳೂ ಇಲ�ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ತ�ರ�ತ� ಸ�ಥಿತಿಯಲ�ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸ�ವ ಸ�ದ�ದಿವಾಹಿನಿಗಳ ಜಾಲತಾಣಗಳೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳೂ ನಮ�ಮ ಮ�ಂದಿವೆ. ಹೀಗಿರ�ವಾಗ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಬಳಕೆಗೆ ಸೇವಾದಾತರ ಸೇವೆಗೆ ನೀಡಬೇಕಿರ�ವ ಶ�ಲ�ಕವನ�ನ� ಕೊಟ�ಟೂ ಮತ�ತೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರ�ವ ತಾಣಗಳನ�ನ� ನೋಡಲ� ಹೆಚ�ಚಿಗೆ ಹಣ ಸ�ರಿಯಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ? ‘ಡಿಜಿಟಲ� ಇಂಡಿಯಾ’ದ ಕನಸಿಗೂ ನಮ�ಮ ಸರ�ಕಾರ ನಮ�ಮ ತೆರಿಗೆಯ ಹಣವನ�ನ� ವ�ಯಯಿಸಲ� ಇದರ ಮೂಲಕ ಸಾಧ�ಯವಾಗಿಸಬಹ�ದ�.

ಈ ಲೇಖನವನà³�ನà³� ಬರೆಯಲà³� ಪà³�ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಲೂ ಫೇಸà³�‌ಬà³�ಕà³� ಅಭಿವೃದà³�ಧಿ ಹೊಂದà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಮತà³�ತà³� ಹಿಂದà³�ಳಿದ ಆರà³�ಥಿಕತೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಲಭà³�ಯವಾಗಿಸಲೆಂದೇ ಪà³�ರಾರಂಭಿಸಿದ http://internet.org à²Žà²‚ಬ ಜಾಲತಾಣವನà³�ನà³� ನನಗೆ ನನà³�ನ ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³� ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲà³�‌ನಿಂದ ಪà³�ರವೇಶಿಸಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗಲಿಲà³�ಲ. ಇದಕà³�ಕೆ ರಿಲಯನà³�ಸà³� ಅವರ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಕನೆಕà³�ಷನà³� ಬೇಕà³� ಎಂಬ ದೊಡà³�ಡ ಮಾಹಿತಿ ನನà³�ನ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂತà³�. ಇತà³�ತೀಚೆಗೆ ‘ನೆಟà³� ನà³�ಯೂಟà³�ರಾಲಿಟಿ’ಯ ಹೋರಾಟ ಪà³�ರಾರಂಭವಾಗà³�ವà³�ದಕà³�ಕಿಂತ ಮà³�ಂಚೆಯೇ ಈ ತೊಂದರೆ ಇದà³�ದದà³�ದನà³�ನà³� ನೋಡà³�ತà³�ತಾ ಬಂದಿರà³�ವವರಿಗೆ ಸà³�ವಾತಂತà³�ರà³�ಯವನà³�ನà³� ಕಸಿದà³�ಕೊಳà³�ಳಲà³� ನಡೆಸಿರà³�ವ ಹà³�ನà³�ನಾರದ ಅರಿವà³� ಬಹಳ ಬೇಗ ಆಯಿತà³�. http://www.savetheinternet.com/& http://www.netneutrality.in/ à²®à³�ಂತಾದ ತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಒಳಹನà³�ನà³� ಅರಿವà³� ಮಾಡಿಸಲà³� ಸà³�ವಯಂಸೇವಕರà³� ಮà³�ಂದೆ ಬಂದರà³�. ಇದà³� ಭಾರತದಲà³�ಲಷà³�ಟೇ ಆಲà³�ಲ, ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪಾಶà³�ಚಾತà³�ಯ ದೇಶಗಳಲà³�ಲೂ ನೆಟà³�ಟಿಜನà³�ನರನà³�ನà³� ಒಂದಾಗಿಸಿದೆ.ಜಾಗತಿಕವಾದ ಸ�ವತಂತ�ರ ಮತ�ತ� ಮ�ಕ�ತ ಸಂವಹನ ವೇದಿಕೆಯೊಂದನ�ನ� ವ�ಯಾವಹಾರಿಕ ದೃಷ�ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಾತ�ರ ನೋಡ�ತ�ತಿರ�ವ ಡಾಟ�/�.ಎಸ�.ಪಿ.ಗಳ�, �ಕಸ�ವಾಮ�ಯ ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಹಪಹಪಿಸ�ವ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ�, ಇಂತಹದ�ದೊಂದ� ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ�ಮ ಲಾಭಹೆಚ�ಚಿಸಿಕೊಳ�ಳ�ವ ಯೋಚನೆಯನ�ನ� ಮಾತ�ರ ಮಾಡ�ತ�ತಿವೆ. ಸೇವೆಯ ಒಳಗೆ ಮತ�ತೊಂದ� ಸೇವೆಯನ�ನ� ಸೃಷ�ಟಿಸಿ ಮ�ಂದೆ ನಾವ� ಅದರಲ�ಲಿ ನಡೆಸ�ತ�ತಿರ�ವ ವ�ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ, ಸಂವಹನದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸ�ವ�ದೇ ಇಲ�ಲಿ ಮ�ಖ�ಯ ಗ�ರಿಯಾಗಿರ�ವಂತೆ ತೋರ�ತ�ತಿದೆ.

ವಾಟà³�ಸà³�‌ಆà³�ಯಪà³�, ಮೆಸೆಂಜರà³�‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಸà³�ವ ಧà³�ವನಿ ಮತà³�ತà³� ವಿಡಿಯೊ ಚಾಟà³�‌ಗಳಿಗೆ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಸೇವೆಯ ಶà³�ಲà³�ಕದ ಜೊತೆಗೆ ಟಾಕà³�‌ಟೈಮà³� ರೂಪದ ಅಧಿಕ ಹೊರೆ ಇನà³�ನà³�ಮà³�ಂದೆ ನಮà³�ಮ ಮೊಬೈಲà³� ಬಿಲà³�‌ಗಳ ಭಾಗವಾಗಬಹà³�ದà³�. à²‡à²‚ಟರà³�ನೆಟà³� ಬರೀ ಸೇವೆ ಅಷà³�ಟೇ ಅಗಿರದೆ, ಇಡೀ ಜಗತà³�ತನà³�ನೇ ಒಂದà³� ವà³�ಯವಸà³�ಥೆಯಾಗಿ, ಸಂವಹನ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿವರà³�ತಿಸಿದ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಸಾಧà³�ಯತೆ ಆಗಿದೆ. ಇದà³�ವರೆಗೆ ಲಭà³�ಯವಾಗಿರà³�ವ ಸà³�ವಾತಂತà³�ರà³�ಯವನà³�ನà³� ಕಡಿತಗೊಳಿಸà³�ವà³�ದೂ ಸà³�ವಾತಂತà³�ರà³�ಯಹರಣವೇ ಸರಿ.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *