‌Mozilla ವೆಬ�‌ಸೈಟ� ಈಗ ಸಂಪೂರ�ಣವಾಗಿ ಕನ�ನಡದಲ�ಲಿ

����

ಅತ�ಯಂತ ಸ�ರಕ�ಷಿತ ಬ�ರೌಸರ� ‌Firefox ಅನ�ನ� ಅಭಿವೃದ�ಧಿ ಪಡಿಸ�ವ ಮೊಜಿಲ�ಲಾ ಫೌಂಡೇಶನ�‌ನ ವೆಬ�‌ಸೈಟ� �- http://mozilla.org ಅನ�ನ� ಈಗ ಕನ�ನಡದಲ�ಲೂ ನೊಡಬಹ�ದ�. �ಕನ�ನಡ ಆವೃತ�ತಿ ಇಲ�ಲಿ ಲಭ�ಯವಿದೆ. ಫೈರ�‌ಫಾಕ�ಸ� (F‌irefox) ಅನ�ನ� ಕನ�ನಡೀಕರಿಸ�ವ ಮ�ಕ�ತ ಮತ�ತ� ಸ�ವತಂತ�ರ ತಂತ�ರಾಂಶದ ಅನ�ವಾದ ತಂಡ ಈ ವೆಬ�‌ಪಾರ�ಟ�‌ನ ಲೋಕಲೈಸೇಷನ� (ಕನ�ನಡ ಅನ�ವಾದ)ದ ಕೆಲಸದ ಹಿಂದಿದೆ.

ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರ�ವಂತೆ ‌F‌irefox ಬ�ರೌಸರ� ಡೆಸ�ಕ�ತಾಪ� ಹಾಗೂ ಆಂಡ�ರಾಯ�ಡ�‌ನಲಿ ಕನ�ನಡ ಇಂಟರ�‌ಫೇಸ�‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ�ಯವಿದೆ. ಫೈರ�‌ಫಾಕ�ಸ� ಕನ�ನಡ ಆವೃತ�ತಿ ಡೌನ�‌ಲೋಡ� ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳಲ� ಇಲ�ಲಿ ಕ�ಲಿಕ�ಕಿಸಿ.

�ಮೊಜಿಲ�ಲಾ ಲೋಕಲೈಸೇಷನ� ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲ� ಇಲ�ಲಿ ಕ�ಲಿಕ�ಕಿಸಿ. ಕನ�ನಡದಲ�ಲಿ ನಿಮ�ಮ ನೆ‌‌ಚ�ಚಿನ ಬ�ರೌಸರ� ನೋಡ�ವ�ದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ�ನ� ಯಾವಾಗಲೂ ಕನ�ನಡದಲ�ಲಿರ�ವಂತೆ ಮಾಡಲ� ನಿಮ�ಮ ಸಹಾಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕಿರ�ತ�ತದೆ. ನಮ�ಮೊಡನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ� ಜೊತೆಯಾಗಬಹ�ದ�.

ಕನ�ನಡೀಕರಿಸಬಹ�ದಾದ ಮೊಜಿಲ�ಲಾದ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳ�

ಬ�ರೌಸರ� ಮತ�ತ� ಆಂಡ�ರಾಯ�ಡ� ಅಪ�ಲಿಕೇಷನ�‌ನ ಲೋಕಲೈಸೇಷನ� ಸ�ಥಿತಿಗತಿ:

�
ಲೋಕಲೈಸೇಷನ�‌ ತಂಡ ಮತ�ತ� ಯೋಜನೆಗಳನ�ನ� ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೊಂಡಿಗಳಲ�ಲಿ ಕಾಣಬಹ�ದ�:

 • Mozilla l10n Dashboard – https://l10n.mozilla.org/teams/kn
 • Mozilla Locamotion – https://mozilla.locamotion.org/kn/ (ಬà³�ರೌಸರà³� ಮತà³�ತà³� ಮೊಬೈಲà³� ಆಪà³�‌ನ ಕನà³�ನಡ ಅನà³�ವಾದದ ಕೆಲಸ ಇಲà³�ಲಿ ನೆಡೆಯà³�ತà³�ತಿದೆ)
 • Team Contact Page

ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಸೋರ�ಸ���ನಲ�ಲೀಗ ಗ�ಯಾಜೆಟ���ಗಳ� ಲಭ�ಯ

ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಸೋರ�ಸ���ನಲ�ಲಿ ಇದ�ವರೆಗೆ ಯಾವ�ದೇ ಗ�ಯಾಜೆಟ���ಗಳ� ಇರಲಿಲ�ಲ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗ�ಯಾಜೆಟ���ಗಳನ�ನ� ಈಗ ವಿಕಿಸೋರ�ಸ���ನಲ�ಲಿ ಅನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪಾದಕರ� ಇವನ�ನ� ತಮ�ಮ ಪ�ರಾಶಸ�ತ�ಯಗಳಲ�ಲಿ ಕಾಣ�ವ ಗ�ಯಾಜೆಟ� ಟ�ಯಾಬ� ಮೂಲಕ ಸಕ�ರಿಯಗೊಳಿಸಿಕೊಳ�ಳಬಹ�ದಾಗಿದೆ.
ಗ�ಯಾಜೆಟ�‌ಗಳ ಪಟ�ಟಿ ಹೀಗಿದೆ:
 • Popup ಪಾಪà³�-ಅಪà³� ಮೂಲಕ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಬಹà³�ತೇಕ ಕà³�ರಿಯೆಗಳನà³�ನà³� ಮಾಡಲà³� ಸಹಕರಿಸà³�ವ ಗà³�ಯಾಜೆಟà³�
 • ReferenceTooltips ಲೇಖನಗಳಲà³�ಲಿರà³�ವ ಉಲà³�ಲೇಖಗಳ ಸಂಖà³�ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮà³�ಮ ಮೌಸà³� ಸರಿಸಿ, ಆಯಾ ಉಲà³�ಲೇಖದ ಪà³�ಟವನà³�ನà³� ಮೌಸà³�‌ಟೂಲà³�‌ಟಿಪà³� ನಲà³�ಲಿಯೇ ಓದಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗಿಸà³�ವ ಗà³�ಯಾಜೆಟà³�.
 • Syntax highlighter: Make syntax stand out colourfully in the edit box.
 • HotCat ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಲೇಖನಗಳ ವರà³�ಗ ನಿರà³�ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹà³�ದà³�.
 • Prove-It! ಉಲà³�ಲೇಖಗಳನà³�ನà³� ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ.
 • RefToolbar�

Syntax highlighter: ಗ�ಯಾಜೆಟ� ಈಗ ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ�ಲಿ ಲಭ�ಯ

ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಯಲà³�ಲಿ ಟೆಂಪà³�ಲೇಟà³�ಗಳà³� ಮತà³�ತà³� ಮಾಡà³�ಯೂಲà³�ಗಳಲà³�ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳನà³�ನà³� ನಿವಾರಿಸà³�ವà³�ದà³� ಕಷà³�ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿತà³�ತà³�. ಪà³�ರತಿ ಸಾಲಿನಲà³�ಲಿ ಬಳಸà³�ವ ಬà³�ರಾಕೆಟà³�ಟà³�, ವೇರಿಯಬಲà³�ಲà³�ಗಳà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಪà³�ರಾರಂಭ ಮತà³�ತà³� ಕೊನೆ ಹà³�ಡà³�ಕà³�ವà³�ದರಲà³�ಲೇ ಹೈರಾಣಾಗà³�ತà³�ತಿತà³�ತà³�. ಇದಕà³�ಕೆ ಪà³�ರೋಗಾಮರà³�ಗಳ ಭಾಷೆಯಲà³�ಲಿ “ಇಂಡೆಂಟೇಷನà³�” ಸರಿ ಇದà³�ದಿದà³�ದರೆ ಎಂದà³� ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನಿಸಿರಬಹà³�ದà³�. ದಿನಾಂಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟೆಂಪà³�ಲೇಟà³�ಗಳನà³�ನà³� ಸರಿಪಡಿಸà³�ವಾಗ ಹಲವಾರà³� ಗಂಟೆ ಸಮಯ ವà³�ಯಯಿಸಿದà³�ದನà³�ನà³� ಇಲà³�ಲಿ ನೆನಪಿಸಕೊಳà³�ಳಬಯಸà³�ತà³�ತೇನೆ. 
ಮೊನà³�ನೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಯೋಗೇಶà³� ಜೊತೆ ಫಿಲà³�ಮà³� ಸಂಬಂಧಿತ ಟೆಂಪà³�ಲೇಟà³� ಸರಿಪಡಿಸà³�ವಾಗ ಕಣà³�ಣಿಗೆ ಬಿದà³�ದ ಸಿಂಟà³�ಯಾಕà³�ಸà³� ಹೈಲೈಟರà³� ಬಳಸಿ ನೋಡಿ ಅದನà³�ನà³� ಇತರರಿಗೂ ಲಭà³�ಯವಾಗà³�ವ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಳೆಯಿತà³�. ಇಂದà³� ಇದà³� ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಹಾಗೂ ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಸೋರà³�ಸà³� ಎರಡರಲà³�ಲೂ ಲಭà³�ಯವಿದೆ. 
�
ನಿಮ�ಮಖಾತೆಯಲ�ಲಿ ಸಿಂಟ�ಯಾಕ�ಸ� ಹೈಲೈಟರ� ಇದ�ದಲ�ಲಿ, ಟೆಂಪ�ಲೇಟ�ಗಳ� ಮೇಲ�ಕಂಡಂತೆ ಕಾಣ�ತ�ತವೆ.
ನಿಮà³�ಮ ಖಾತೆಯಲà³�ಲಿ ಈ ಗà³�ಯಾಜೆಟà³� ಸಕà³�ರಿಯಗೊಳಿಸಲà³� ಪà³�ರಾಶಸà³�ತà³�ಯಗಳಲà³�ಲಿನ ಗà³�ಯಾಜೆಟà³� ಟà³�ಯಾಬà³� ನೋಡಿ. 
�

ಮಾತೃಭಾಷಾ – ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದಲà³�ಲಿ ಕನà³�ನಡ – ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ

– ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ – à²®à²¾à²¤à³ƒà²­à²¾à²·à²¾ – ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದಲà³�ಲಿ ಕನà³�ನಡ 

ಕನà³�ನಡ ಅಭಿವೃದà³�ಧಿ ಪà³�ರಾಧಿಕಾರ ಜà³�ಲೈ ೨, ೨೦೧೬ರ ಶನಿವಾರ ಸೆಂಟà³�ರಲà³� ಕಾಲೇಜà³� ಆವರಣದ ‘ಸೆನೆಟà³� ಸಭಾಂಗಣದಲà³�ಲಿ’ ಆಯೋಜಿಸಿದà³�ದ “ಮಾತೃಭಾಷಾ” ಒಂದà³� ದಿನದ ರಾಷà³�ಟà³�ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲà³�ಲಿ ನಾನà³� “ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದಲà³�ಲಿ ಕನà³�ನಡ” ಎನà³�ನà³�ವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿಷಯವನà³�ನà³� ಮಂಡಿಸಿದà³�ದೆ. ಈ ಗೋಷà³�ಠಿಯ ಅಧà³�ಯಕà³�ಷತೆಯನà³�ನà³� ಡಾ. ಎಚà³�. ಎಸà³�. ರಾಘವೇಂದà³�ರರಾವà³� ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದರà³�.

ನನà³�ನ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆಯ ಮà³�ಖà³�ಯ ವಿಷಯಗಳನà³�ನà³� ದಾಖಲಿಸà³�ವ ಪà³�ರಯತà³�ನ ಈ ಬà³�ಲಾಗà³� :- 

 • ಪà³�ರಾಥಮಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳà³� ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ಲಭà³�ಯವಿವೆ. ಕೀಬೋರà³�ಡà³� ಇತà³�ಯಾದಿ – ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕನà³�ನಡವನà³�ನà³� ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³�, ಮೊಬೈಲà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳಲà³�ಲಿ ಬಳಸಲà³� (ಓದಲà³�/ಬರೆಯಲà³�) ಸಾಧà³�ಯವಿದೆ.  
 • ಸರà³�ಕಾರ ಮತà³�ತà³� ಸಂಬಂಧಿತ ಸರà³�ಕಾರೀ ಸಂಸà³�ಥೆಗಳà³� ಹಾಗೂ ಪà³�ರಾಧಿಕಾರ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳ ಅಭಿವೃದà³�ಧಿಯ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸà³�ವ ಬದಲà³� – ಭಾಷಾ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅದಕà³�ಕೆ ಅವಶà³�ಯವಿರà³�ವ ನೀತಿ/ನಿಯಮಗಳನà³�ನà³�, ಶಿಷà³�ಟತೆಗಳನà³�ನà³� (‌Standards), â€� ರಾಷà³�ಟà³�ರೀಯ ಮತà³�ತà³� ಬಹà³�ರಾಷà³�ಟà³�ರೀಯ ಕಂಪೆನಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಹಯೋಗಗಳತà³�ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇನà³�ನೂ ಕಗà³�ಗಂಟಿನ ಗೂಡಾಗಿರà³�ವ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ/ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳಲà³�ಲಿನ ಭಾಷಾ ಬೆಂಬಲವನà³�ನà³� ಪಡೆದà³�ಕೊಳà³�ಳಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗà³�ತà³�ತದೆ. ಉದಾ: ಆಡೋಬà³� ಕಂಪೆನಿಯ ಫೋಟೋಶಾಪà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳಲà³�ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಕನà³�ನಡ ಟೈಪಿಸಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಿಲà³�ಲ. ಮೈಕà³�ರೋಸಾಫà³�ಟà³� ಇಂದಿಗೂ ಕನà³�ನಡದ ಕಗಪ ಕೀಬೋರà³�ಡà³� ನೊಂದಿಗೆ ಲಭà³�ಯವಿಲà³�ಲ. ಇತà³�ಯಾದಿ.
 • ಭಾಷಾ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಕೇವಲ ಅನà³�ವಯಗಳ, ಜಾಲತಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದà³�ಧಿಯಲà³�ಲ. ಕನà³�ನಡ ಭಾಷಾ ಪಂಡಿತರà³�, ಗಣಕ ತಂತà³�ರಜà³�ಞರà³�, ಜನ ಸಾಮಾನà³�ಯರà³�, ಇತರೆ ಕà³�ಷೇತà³�ರಗಳ ಪರಿಣಿತರೂ ಸಹ ಒಟà³�ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ, ತಂತà³�ರಾಂಶದ ರೂಪà³�ರೇಷೆಗಳನà³�ನà³� ರೂಪಿಸಿ ಅಭಿವೃದà³�ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. 
 •  à²Žà²¨à³�. ಎಲà³�. ಪಿ (ನà³�ಯಾಚà³�ರಲà³� ಲà³�ಯಾಂಗà³�ವೇಜà³� ಪà³�ರಾಸೆಸಿಂಗà³�) ಕೇವಲ ಪಿ.ಎಚà³�.ಡಿ ವಿಷಯವಾಗದೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ನಿಜ ಜೀವನದ ಕನà³�ನಡ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭà³�ಯವಾಗà³�ವಂತಾಗಬೇಕà³�.
 • ಗà³�ರಾಮರà³� ಚೆಕà³�/ ವರà³�ಡà³� ಚೆಕà³�/ ಸà³�ಪೆಲà³� ಚೆಕà³�/ವರà³�ಡà³� ಪà³�ರೆಡಿಕà³�ಷನà³� – ನà³�ಡಿ/ಪದ ಜಾಣ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳà³� ಎಲà³�ಲ ಸಾಧನಗಳಲà³�ಲೂ, ಆಪರೇಟಿಂಗà³� ಸಿಸà³�ಟಂಗಳಿಗೂ ಲಭà³�ಯವಾಗà³�ವಂತಾಗಬೇಕà³�. 
 • ಓ.ಸಿ.ಆರà³� ನ ಸಧà³�ಯದ ಸà³�ಥಿತಿ ಮತà³�ತà³� ಗೂಗಲà³� ಜಗತà³�ತಿನ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ತನà³�ನ ಓ.ಸಿ.‌ಆರà³� ತೆರೆದಿಟà³�ಟಿರà³�ವ ಹಿಂದಿನ ಗà³�ಟà³�ಟà³� ಅದರಿಂದ ಗೂಗಲà³�‌ಗೆ ಆಗಬಹà³�ದಾದ ಲಾಭ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ತಿಳಿಸಲಾಯà³�ತà³�. ನಮà³�ಮಲà³�ಲೇ ತಯಾರಾದ ಓ.ಸಿ.‌ಆರà³�‌ಗಳ ಗತಿ ಮತà³�ತà³� ಮà³�ಂದೆ ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ಇದರಿಂದ ಆಗಬೇಕಿರà³�ವ ಕೆಲಸವನà³�ನೂ ವಿವರಿಸಲಾಯà³�ತà³�. ಸಾಮಾನà³�ಯನೂ ತನà³�ನ ಮೊಬೈಲà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ಬಳಸಿ ಓ.ಸಿ.‌ಆರà³� ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನà³� ತನಗೆ ಅವಶà³�ಯವಿರà³�ವಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ ಮà³�ಕà³�ತ ಅನà³�ಭವವನà³�ನà³� ಕೊಡà³�ವ ಬಗà³�ಗೆಯೂ ತಿಳಿಸಲಾಯà³�ತà³�. 
 • ಖಾಸಗೀ ಕಂಪನಿಗಳà³�, ವೃತà³�ತಪತà³�ರಿಕೆಗಳà³� ಇತà³�ಯಾದಿ ಗà³�ರಾಹಕರನà³�ನà³� ಸೆಳೆಯಲà³�, ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನವನà³�ನà³� ಯà³�ನಿಕೋಡà³� ಬಳಸಲà³� ಪà³�ರಾರಂಭಿಸಿ ದಶಕಕà³�ಕಿಂತ ಹೆಚà³�ಚà³� ಸಮಯ ಆಗಿದà³�ದಲà³�ಲೂ ಸರà³�ಕಾರಿ ಅಂಗ ಸಂಸà³�ಥೆಗಳà³� ಇದರಲà³�ಲಿ ಎಡವಿರà³�ವà³�ದನà³�ನà³� ಮತà³�ತೆ ವಿವರಿಸಲಾಯà³�ತà³�. 
 • â€�ಮà³�ಕà³�ತ ಮತà³�ತà³� ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳà³� ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ನೀಡà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಸವಲತà³�ತà³�ಗಳನà³�ನà³�, â€ŒMozilla Firefox, Libre Office, Ubuntu ಇತà³�ಯಾದಿಗಳà³� ಸಮà³�ದಾಯದ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲೂ ಲಭà³�ಯವಿರà³�ವà³�ದನà³�ನà³�, ಅವà³�ಗಳನà³�ನà³� 
 • ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಂತಹ ಮà³�ಕà³�ತ ಜà³�ಞಾನ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗà³�ಗೆಯೂ ತಿಳಿಸಲಾಯà³�ತà³�. 
 • ಮà³�ಖà³�ಯವಾಹಿನಿಯಲà³�ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜà³�ಗಳ ಶಿಕà³�ಷಕರà³�, ವಿದà³�ಯಾರà³�ಥಿಗಳಿಗೆ ಪà³�ರಚà³�ರಪಡಿಸà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಕೆಲವà³� ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸà³�ಥೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳಲಾಯà³�ತà³�. 
 • ಮà³�ಕà³�ತ ಮತà³�ತà³� ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳ ಸಮà³�ದಾಯ ಹಾಗೂ ಅದರ ತತà³�ವಗಳನà³�ನೇ ಬಳಸಿ ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ಸಾಧà³�ಯವಾಗಿಸಿರà³�ವ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಅಧà³�ಯಯನ ವೇದಿಕೆ ಕನà³�ನಡ ಸಂಚಯ ಮತà³�ತà³� ಅದರ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ವಚನ ಸಂಚಯ, ದಾಸ ಸಂಚಯ, ಸಮೂಹ ಸಂಚಯ, ಪà³�ಸà³�ತಕ ಸಂಚಯ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಬಗà³�ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯà³�ತà³�. 
 • ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ಗೂಗಲà³� ಹಾಗೂ ಓಪನà³� ಸà³�ಟà³�ರೀಟà³� ಮà³�ಯಾಪà³�‌ಗಳ ಲಭà³�ಯತೆ ಅದನà³�ನà³� ಜನರà³� ದಿನನಿತà³�ಯ ಹೇಗೆ ಬಳಸà³�ತà³�ತಿದà³�ದಾರೆ ಎಂದà³� ವಿವರಿಸಲಾಯà³�ತà³�. 
 • ಸರà³�ಕಾರೀ ಸಂಸà³�ಥೆಗಳೇ ತಂತà³�ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದà³�ಧಿಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಆಗಬಹà³�ದಾದ ತೊಂದರೆಗಳನà³�ನà³�, ಅದನà³�ನà³� ನಿವಾರಿಸಲà³� ಅಥವಾ ಉತà³�ತಮಗೊಳಿಸಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗದೇ ಇರಬಹà³�ದಾದ ಸಂದರà³�ಭಗಳನà³�ನà³� ವಿವರಿಸಲಾಯà³�ತà³�. à²�.à²�.ಎಸà³�.ಸಿ, ಓಸà³�ಮಾನಿಯ ಯà³�ನಿವರà³�ಸಿಟಿಯ ಡಿಜಿಟಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿಗಳ ಮೆಟಾಡೇಟಾ ಸà³�ಥಿತಿಗತಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಿಸಿ ಕನà³�ನಡ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಹà³�ಡà³�ಕಲà³� ಸಂಚಯದ ಮೂಲಕ ಸೃಷà³�ಟಿಸಿದ ಕà³�ರೌಡà³� ಸೋರà³�ಸಿಂಗà³� ಯೋಜನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನà³�ನà³� ಎಲà³�ಲರ ಮà³�ಂದಿಡಲಾಯà³�ತà³�. 
 • ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ ಇತà³�ಯಾದಿ ಕà³�ಷೇತà³�ರಗಳಿಗೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ಕನà³�ನಡದ ಸವಲತà³�ತà³�ಗಳನà³�ನà³� ಒದಗಿಸಿಕೊಡà³�ವà³�ದರಿಂದ ಹೆಚà³�ಚಾಗಬಹà³�ದಾದ ಉದà³�ಯೋಗಗಳ ಬಗà³�ಗೆಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಯà³�ತà³�. ಸಾಫà³�ಟà³�‌ವೇರà³� ಪೈರಸಿಯನà³�ನà³� ತಡೆಯà³�ವ ಬಗà³�ಗೆ ಈ ಸಂದರà³�ಭದಲà³�ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಯà³�ತà³�.
 • ಸರà³�ಕಾರ/ಅಂಗಸಂಸà³�ಥೆಗಳà³� ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನà³�ನà³� ಮತà³�ತೆ ಈ ರೀತಿ ಪಟà³�ಟಿ ಮಾಡಲಾಯà³�ತà³�:
  • ಭಾಷಾ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನಕà³�ಕೆ ಅವಶà³�ಯವಿರà³�ವ – ನೀತಿ, ನಿಯಮಗಳà³�, ಶಿಷà³�ಠತೆಗಳà³� , ಬಳಕೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳà³�, ಫಾಂಟà³�, ಫಾಂಟà³� ಶೇಪà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ಮà³�ಕà³�ತವಾಗಿ ಲಭà³�ಯವಾಗಿಸà³�ವà³�ದà³�.
  • ಮà³�ಕà³�ತ ಮತà³�ತà³� ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶದತà³�ತ ಒಲವà³� ತೋರಿಸಿ, ಕೋಟಿಗಟà³�ಟಲೆ ಹಣವನà³�ನà³� ಖಾಸಗೀ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳತà³�ತ ಸà³�ರಿಯà³�ವà³�ದನà³�ನà³� ತಡೆದà³�, ತನà³�ನಲೇ ಭಾಷಾ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ಸಂಪತà³�ತನà³�ನà³� ಒಗà³�ಗೂಡಿಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ವà³�ದà³�.
  • ಮà³�ಕà³�ತ ಮತà³�ತà³� ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶ ಸಮà³�ದಾಯಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಅವà³�ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ವà³�ದà³�. – ಇದರಿಂದ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾರà³�ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮà³�ಕà³�ತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಂತಾಗà³�ತà³�ತದೆ. 
  • ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ಸೃಷà³�ಟಿಸà³�ವà³�ದà³�. ಇದಕೆ ‌Fuel Project ನಂತಹ ಈಗಾಗಲೇ ಇರà³�ವ ಶಿಷà³�ಠತೆಗಳನà³�ನà³� ಬಳಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ವà³�ದà³�.
  • Unicode consortium, ISBN, ISO, W3C ಇತà³�ಯಾದಿ ಒಕà³�ಕೂಟ/ಸಂಸà³�ಥೆಗಳಲà³�ಲಿ ಕನà³�ನಡದ ಪà³�ರಾತಿನಿಧà³�ಯತೆಯನà³�ನà³� ಖಾತà³�ರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡà³�, ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ಅವಶà³�ಯವಿರà³�ವ ಶಿಷà³�ಠತೆಗಳನà³�ನà³� ಸಮಯಕà³�ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಭà³�ಯವಾಗà³�ವಂತೆ ಮಾಡà³�ವà³�ದà³�.
  •  G‌TLD‌ – ಕನà³�ನಡದ ಡೊಮೇನà³� ಹೆಸರà³�ಗಳà³� ಲಭà³�ಯವಾಗà³�ವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಿರà³�ವ ಪà³�ರಕà³�ರಿಯೆಗೆ ವೇಗ ದೊರೆಯà³�ವಂತೆ ಮಾಡà³�ವà³�ದà³�.
  • ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆಗೆ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನಗಳನà³�ನà³� ರೂಪಿಸಲà³� ತಂತà³�ರಜà³�ಞ ಹಾಗೂ ಭಾಷಾ ತಂತà³�ರಜà³�ಞರನà³�ನà³� ಒಟà³�ಟà³�ಗೂಡಿಸà³�ವà³�ದà³�.
  • ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗà³� ಕಾಲೇಜà³�ಗಳà³�, ವಿಶà³�ವವಿದà³�ಯಾನಿಲಯಗಳಲà³�ಲಿ ಭಾಷಾ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನಕà³�ಕೆ ಪà³�ರಾಯೋಗಿಕ ಸà³�ಪರà³�ಶ à²¨à³€à²¡à³�ವà³�ದà³�. 
  • ಕನà³�ನಡ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಅಭಿವೃದà³�ಧಿಗೆ ರಿಸೋರà³�ಸà³� ಸೆಂಟರà³�/ಟೆಕà³�ನಿಕಲà³� ಟಾಸà³�ಕà³�‌ಫೋರà³�ಸà³� ರಚಿಸಿ ಪà³�ರಾಯೋಗಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲà³�ಲಿ ಯಶಸà³�ಸà³� ಸಾಧಿಸà³�ವà³�ದà³�.
  • ಕನà³�ನಡ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳಿಗೆ ಕಡà³�ಡಾಯ à²�.ಎಸà³�.ಬಿ.ಎನà³�. ನಂಬರà³� ಸಿಗà³�ವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳà³�ಳà³�ವà³�ದà³�.
  • ಕನà³�ನಡ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಪರಿವಿಡಿ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಲಭà³�ಯವಿರà³�ವಂತೆ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಪರಿಷತà³�, ಪà³�ಸà³�ತಕ ಪà³�ರಾಧಿಕಾರ ಮತà³�ತಿತರ ಸಂಸà³�ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡಿಕೊಳà³�ಳà³�ವà³�ದà³�. 

ಒಟà³�ತಿನಲà³�ಲಿ ಜನಸಾಮಾನà³�ಯರ ಮಧà³�ಯೆ ಭಾಷಾ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕà³� ಇದಕà³�ಕೆ ಎಲà³�ಲರೂ ಒಟà³�ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ವ ಅವಶà³�ಯಕತೆಯನà³�ನà³� ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಯà³�ತà³�. 

�

�