‌Mozilla ವೆಬ�‌ಸೈಟ� ಈಗ ಸಂಪೂರ�ಣವಾಗಿ ಕನ�ನಡದಲ�ಲಿ

����

ಅತ�ಯಂತ ಸ�ರಕ�ಷಿತ ಬ�ರೌಸರ� ‌Firefox ಅನ�ನ� ಅಭಿವೃದ�ಧಿ ಪಡಿಸ�ವ ಮೊಜಿಲ�ಲಾ ಫೌಂಡೇಶನ�‌ನ ವೆಬ�‌ಸೈಟ� �- http://mozilla.org ಅನ�ನ� ಈಗ ಕನ�ನಡದಲ�ಲೂ ನೊಡಬಹ�ದ�. �ಕನ�ನಡ ಆವೃತ�ತಿ ಇಲ�ಲಿ ಲಭ�ಯವಿದೆ. ಫೈರ�‌ಫಾಕ�ಸ� (F‌irefox) ಅನ�ನ� ಕನ�ನಡೀಕರಿಸ�ವ ಮ�ಕ�ತ ಮತ�ತ� ಸ�ವತಂತ�ರ ತಂತ�ರಾಂಶದ ಅನ�ವಾದ ತಂಡ ಈ ವೆಬ�‌ಪಾರ�ಟ�‌ನ ಲೋಕಲೈಸೇಷನ� (ಕನ�ನಡ ಅನ�ವಾದ)ದ ಕೆಲಸದ ಹಿಂದಿದೆ.

ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರ�ವಂತೆ ‌F‌irefox ಬ�ರೌಸರ� ಡೆಸ�ಕ�ತಾಪ� ಹಾಗೂ ಆಂಡ�ರಾಯ�ಡ�‌ನಲಿ ಕನ�ನಡ ಇಂಟರ�‌ಫೇಸ�‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ�ಯವಿದೆ. ಫೈರ�‌ಫಾಕ�ಸ� ಕನ�ನಡ ಆವೃತ�ತಿ ಡೌನ�‌ಲೋಡ� ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳಲ� ಇಲ�ಲಿ ಕ�ಲಿಕ�ಕಿಸಿ.

�ಮೊಜಿಲ�ಲಾ ಲೋಕಲೈಸೇಷನ� ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲ� ಇಲ�ಲಿ ಕ�ಲಿಕ�ಕಿಸಿ. ಕನ�ನಡದಲ�ಲಿ ನಿಮ�ಮ ನೆ‌‌ಚ�ಚಿನ ಬ�ರೌಸರ� ನೋಡ�ವ�ದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ�ನ� ಯಾವಾಗಲೂ ಕನ�ನಡದಲ�ಲಿರ�ವಂತೆ ಮಾಡಲ� ನಿಮ�ಮ ಸಹಾಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕಿರ�ತ�ತದೆ. ನಮ�ಮೊಡನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ� ಜೊತೆಯಾಗಬಹ�ದ�.

ಕನ�ನಡೀಕರಿಸಬಹ�ದಾದ ಮೊಜಿಲ�ಲಾದ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳ�

ಬ�ರೌಸರ� ಮತ�ತ� ಆಂಡ�ರಾಯ�ಡ� ಅಪ�ಲಿಕೇಷನ�‌ನ ಲೋಕಲೈಸೇಷನ� ಸ�ಥಿತಿಗತಿ:

�
ಲೋಕಲೈಸೇಷನ�‌ ತಂಡ ಮತ�ತ� ಯೋಜನೆಗಳನ�ನ� ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೊಂಡಿಗಳಲ�ಲಿ ಕಾಣಬಹ�ದ�:

 • Mozilla l10n Dashboard – https://l10n.mozilla.org/teams/kn
 • Mozilla Locamotion – https://mozilla.locamotion.org/kn/ (ಬà³�ರೌಸರà³� ಮತà³�ತà³� ಮೊಬೈಲà³� ಆಪà³�‌ನ ಕನà³�ನಡ ಅನà³�ವಾದದ ಕೆಲಸ ಇಲà³�ಲಿ ನೆಡೆಯà³�ತà³�ತಿದೆ)
 • Team Contact Page

ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಸೋರ�ಸ���ನಲ�ಲೀಗ ಗ�ಯಾಜೆಟ���ಗಳ� ಲಭ�ಯ

ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಸೋರ�ಸ���ನಲ�ಲಿ ಇದ�ವರೆಗೆ ಯಾವ�ದೇ ಗ�ಯಾಜೆಟ���ಗಳ� ಇರಲಿಲ�ಲ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗ�ಯಾಜೆಟ���ಗಳನ�ನ� ಈಗ ವಿಕಿಸೋರ�ಸ���ನಲ�ಲಿ ಅನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪಾದಕರ� ಇವನ�ನ� ತಮ�ಮ ಪ�ರಾಶಸ�ತ�ಯಗಳಲ�ಲಿ ಕಾಣ�ವ ಗ�ಯಾಜೆಟ� ಟ�ಯಾಬ� ಮೂಲಕ ಸಕ�ರಿಯಗೊಳಿಸಿಕೊಳ�ಳಬಹ�ದಾಗಿದೆ.
ಗ�ಯಾಜೆಟ�‌ಗಳ ಪಟ�ಟಿ ಹೀಗಿದೆ:
 • Popup ಪಾಪà³�-ಅಪà³� ಮೂಲಕ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಬಹà³�ತೇಕ ಕà³�ರಿಯೆಗಳನà³�ನà³� ಮಾಡಲà³� ಸಹಕರಿಸà³�ವ ಗà³�ಯಾಜೆಟà³�
 • ReferenceTooltips ಲೇಖನಗಳಲà³�ಲಿರà³�ವ ಉಲà³�ಲೇಖಗಳ ಸಂಖà³�ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮà³�ಮ ಮೌಸà³� ಸರಿಸಿ, ಆಯಾ ಉಲà³�ಲೇಖದ ಪà³�ಟವನà³�ನà³� ಮೌಸà³�‌ಟೂಲà³�‌ಟಿಪà³� ನಲà³�ಲಿಯೇ ಓದಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗಿಸà³�ವ ಗà³�ಯಾಜೆಟà³�.
 • Syntax highlighter: Make syntax stand out colourfully in the edit box.
 • HotCat ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಲೇಖನಗಳ ವರà³�ಗ ನಿರà³�ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹà³�ದà³�.
 • Prove-It! ಉಲà³�ಲೇಖಗಳನà³�ನà³� ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ.
 • RefToolbar�

Syntax highlighter: ಗ�ಯಾಜೆಟ� ಈಗ ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ�ಲಿ ಲಭ�ಯ

ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಯಲà³�ಲಿ ಟೆಂಪà³�ಲೇಟà³�ಗಳà³� ಮತà³�ತà³� ಮಾಡà³�ಯೂಲà³�ಗಳಲà³�ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳನà³�ನà³� ನಿವಾರಿಸà³�ವà³�ದà³� ಕಷà³�ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿತà³�ತà³�. ಪà³�ರತಿ ಸಾಲಿನಲà³�ಲಿ ಬಳಸà³�ವ ಬà³�ರಾಕೆಟà³�ಟà³�, ವೇರಿಯಬಲà³�ಲà³�ಗಳà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಪà³�ರಾರಂಭ ಮತà³�ತà³� ಕೊನೆ ಹà³�ಡà³�ಕà³�ವà³�ದರಲà³�ಲೇ ಹೈರಾಣಾಗà³�ತà³�ತಿತà³�ತà³�. ಇದಕà³�ಕೆ ಪà³�ರೋಗಾಮರà³�ಗಳ ಭಾಷೆಯಲà³�ಲಿ “ಇಂಡೆಂಟೇಷನà³�” ಸರಿ ಇದà³�ದಿದà³�ದರೆ ಎಂದà³� ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನಿಸಿರಬಹà³�ದà³�. ದಿನಾಂಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟೆಂಪà³�ಲೇಟà³�ಗಳನà³�ನà³� ಸರಿಪಡಿಸà³�ವಾಗ ಹಲವಾರà³� ಗಂಟೆ ಸಮಯ ವà³�ಯಯಿಸಿದà³�ದನà³�ನà³� ಇಲà³�ಲಿ ನೆನಪಿಸಕೊಳà³�ಳಬಯಸà³�ತà³�ತೇನೆ. 
ಮೊನà³�ನೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಯೋಗೇಶà³� ಜೊತೆ ಫಿಲà³�ಮà³� ಸಂಬಂಧಿತ ಟೆಂಪà³�ಲೇಟà³� ಸರಿಪಡಿಸà³�ವಾಗ ಕಣà³�ಣಿಗೆ ಬಿದà³�ದ ಸಿಂಟà³�ಯಾಕà³�ಸà³� ಹೈಲೈಟರà³� ಬಳಸಿ ನೋಡಿ ಅದನà³�ನà³� ಇತರರಿಗೂ ಲಭà³�ಯವಾಗà³�ವ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಳೆಯಿತà³�. ಇಂದà³� ಇದà³� ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಹಾಗೂ ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಸೋರà³�ಸà³� ಎರಡರಲà³�ಲೂ ಲಭà³�ಯವಿದೆ. 
�
ನಿಮ�ಮಖಾತೆಯಲ�ಲಿ ಸಿಂಟ�ಯಾಕ�ಸ� ಹೈಲೈಟರ� ಇದ�ದಲ�ಲಿ, ಟೆಂಪ�ಲೇಟ�ಗಳ� ಮೇಲ�ಕಂಡಂತೆ ಕಾಣ�ತ�ತವೆ.
ನಿಮà³�ಮ ಖಾತೆಯಲà³�ಲಿ ಈ ಗà³�ಯಾಜೆಟà³� ಸಕà³�ರಿಯಗೊಳಿಸಲà³� ಪà³�ರಾಶಸà³�ತà³�ಯಗಳಲà³�ಲಿನ ಗà³�ಯಾಜೆಟà³� ಟà³�ಯಾಬà³� ನೋಡಿ. 
�

ಮಾತೃಭಾಷಾ – ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದಲà³�ಲಿ ಕನà³�ನಡ – ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ

– ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ – à²®à²¾à²¤à³ƒà²­à²¾à²·à²¾ – ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದಲà³�ಲಿ ಕನà³�ನಡ 

ಕನà³�ನಡ ಅಭಿವೃದà³�ಧಿ ಪà³�ರಾಧಿಕಾರ ಜà³�ಲೈ ೨, ೨೦೧೬ರ ಶನಿವಾರ ಸೆಂಟà³�ರಲà³� ಕಾಲೇಜà³� ಆವರಣದ ‘ಸೆನೆಟà³� ಸಭಾಂಗಣದಲà³�ಲಿ’ ಆಯೋಜಿಸಿದà³�ದ “ಮಾತೃಭಾಷಾ” ಒಂದà³� ದಿನದ ರಾಷà³�ಟà³�ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲà³�ಲಿ ನಾನà³� “ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದಲà³�ಲಿ ಕನà³�ನಡ” ಎನà³�ನà³�ವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿಷಯವನà³�ನà³� ಮಂಡಿಸಿದà³�ದೆ. ಈ ಗೋಷà³�ಠಿಯ ಅಧà³�ಯಕà³�ಷತೆಯನà³�ನà³� ಡಾ. ಎಚà³�. ಎಸà³�. ರಾಘವೇಂದà³�ರರಾವà³� ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದರà³�.

ನನà³�ನ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆಯ ಮà³�ಖà³�ಯ ವಿಷಯಗಳನà³�ನà³� ದಾಖಲಿಸà³�ವ ಪà³�ರಯತà³�ನ ಈ ಬà³�ಲಾಗà³� :- 

 • ಪà³�ರಾಥಮಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳà³� ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ಲಭà³�ಯವಿವೆ. ಕೀಬೋರà³�ಡà³� ಇತà³�ಯಾದಿ – ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕನà³�ನಡವನà³�ನà³� ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³�, ಮೊಬೈಲà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳಲà³�ಲಿ ಬಳಸಲà³� (ಓದಲà³�/ಬರೆಯಲà³�) ಸಾಧà³�ಯವಿದೆ.  
 • ಸರà³�ಕಾರ ಮತà³�ತà³� ಸಂಬಂಧಿತ ಸರà³�ಕಾರೀ ಸಂಸà³�ಥೆಗಳà³� ಹಾಗೂ ಪà³�ರಾಧಿಕಾರ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳ ಅಭಿವೃದà³�ಧಿಯ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸà³�ವ ಬದಲà³� – ಭಾಷಾ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅದಕà³�ಕೆ ಅವಶà³�ಯವಿರà³�ವ ನೀತಿ/ನಿಯಮಗಳನà³�ನà³�, ಶಿಷà³�ಟತೆಗಳನà³�ನà³� (‌Standards), â€� ರಾಷà³�ಟà³�ರೀಯ ಮತà³�ತà³� ಬಹà³�ರಾಷà³�ಟà³�ರೀಯ ಕಂಪೆನಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಹಯೋಗಗಳತà³�ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇನà³�ನೂ ಕಗà³�ಗಂಟಿನ ಗೂಡಾಗಿರà³�ವ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ/ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳಲà³�ಲಿನ ಭಾಷಾ ಬೆಂಬಲವನà³�ನà³� ಪಡೆದà³�ಕೊಳà³�ಳಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗà³�ತà³�ತದೆ. ಉದಾ: ಆಡೋಬà³� ಕಂಪೆನಿಯ ಫೋಟೋಶಾಪà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳಲà³�ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಕನà³�ನಡ ಟೈಪಿಸಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಿಲà³�ಲ. ಮೈಕà³�ರೋಸಾಫà³�ಟà³� ಇಂದಿಗೂ ಕನà³�ನಡದ ಕಗಪ ಕೀಬೋರà³�ಡà³� ನೊಂದಿಗೆ ಲಭà³�ಯವಿಲà³�ಲ. ಇತà³�ಯಾದಿ.
 • ಭಾಷಾ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಕೇವಲ ಅನà³�ವಯಗಳ, ಜಾಲತಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದà³�ಧಿಯಲà³�ಲ. ಕನà³�ನಡ ಭಾಷಾ ಪಂಡಿತರà³�, ಗಣಕ ತಂತà³�ರಜà³�ಞರà³�, ಜನ ಸಾಮಾನà³�ಯರà³�, ಇತರೆ ಕà³�ಷೇತà³�ರಗಳ ಪರಿಣಿತರೂ ಸಹ ಒಟà³�ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ, ತಂತà³�ರಾಂಶದ ರೂಪà³�ರೇಷೆಗಳನà³�ನà³� ರೂಪಿಸಿ ಅಭಿವೃದà³�ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. 
 •  à²Žà²¨à³�. ಎಲà³�. ಪಿ (ನà³�ಯಾಚà³�ರಲà³� ಲà³�ಯಾಂಗà³�ವೇಜà³� ಪà³�ರಾಸೆಸಿಂಗà³�) ಕೇವಲ ಪಿ.ಎಚà³�.ಡಿ ವಿಷಯವಾಗದೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ನಿಜ ಜೀವನದ ಕನà³�ನಡ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭà³�ಯವಾಗà³�ವಂತಾಗಬೇಕà³�.
 • ಗà³�ರಾಮರà³� ಚೆಕà³�/ ವರà³�ಡà³� ಚೆಕà³�/ ಸà³�ಪೆಲà³� ಚೆಕà³�/ವರà³�ಡà³� ಪà³�ರೆಡಿಕà³�ಷನà³� – ನà³�ಡಿ/ಪದ ಜಾಣ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳà³� ಎಲà³�ಲ ಸಾಧನಗಳಲà³�ಲೂ, ಆಪರೇಟಿಂಗà³� ಸಿಸà³�ಟಂಗಳಿಗೂ ಲಭà³�ಯವಾಗà³�ವಂತಾಗಬೇಕà³�. 
 • ಓ.ಸಿ.ಆರà³� ನ ಸಧà³�ಯದ ಸà³�ಥಿತಿ ಮತà³�ತà³� ಗೂಗಲà³� ಜಗತà³�ತಿನ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ತನà³�ನ ಓ.ಸಿ.‌ಆರà³� ತೆರೆದಿಟà³�ಟಿರà³�ವ ಹಿಂದಿನ ಗà³�ಟà³�ಟà³� ಅದರಿಂದ ಗೂಗಲà³�‌ಗೆ ಆಗಬಹà³�ದಾದ ಲಾಭ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ತಿಳಿಸಲಾಯà³�ತà³�. ನಮà³�ಮಲà³�ಲೇ ತಯಾರಾದ ಓ.ಸಿ.‌ಆರà³�‌ಗಳ ಗತಿ ಮತà³�ತà³� ಮà³�ಂದೆ ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ಇದರಿಂದ ಆಗಬೇಕಿರà³�ವ ಕೆಲಸವನà³�ನೂ ವಿವರಿಸಲಾಯà³�ತà³�. ಸಾಮಾನà³�ಯನೂ ತನà³�ನ ಮೊಬೈಲà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ಬಳಸಿ ಓ.ಸಿ.‌ಆರà³� ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನà³� ತನಗೆ ಅವಶà³�ಯವಿರà³�ವಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ ಮà³�ಕà³�ತ ಅನà³�ಭವವನà³�ನà³� ಕೊಡà³�ವ ಬಗà³�ಗೆಯೂ ತಿಳಿಸಲಾಯà³�ತà³�. 
 • ಖಾಸಗೀ ಕಂಪನಿಗಳà³�, ವೃತà³�ತಪತà³�ರಿಕೆಗಳà³� ಇತà³�ಯಾದಿ ಗà³�ರಾಹಕರನà³�ನà³� ಸೆಳೆಯಲà³�, ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನವನà³�ನà³� ಯà³�ನಿಕೋಡà³� ಬಳಸಲà³� ಪà³�ರಾರಂಭಿಸಿ ದಶಕಕà³�ಕಿಂತ ಹೆಚà³�ಚà³� ಸಮಯ ಆಗಿದà³�ದಲà³�ಲೂ ಸರà³�ಕಾರಿ ಅಂಗ ಸಂಸà³�ಥೆಗಳà³� ಇದರಲà³�ಲಿ ಎಡವಿರà³�ವà³�ದನà³�ನà³� ಮತà³�ತೆ ವಿವರಿಸಲಾಯà³�ತà³�. 
 • â€�ಮà³�ಕà³�ತ ಮತà³�ತà³� ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳà³� ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ನೀಡà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಸವಲತà³�ತà³�ಗಳನà³�ನà³�, â€ŒMozilla Firefox, Libre Office, Ubuntu ಇತà³�ಯಾದಿಗಳà³� ಸಮà³�ದಾಯದ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲೂ ಲಭà³�ಯವಿರà³�ವà³�ದನà³�ನà³�, ಅವà³�ಗಳನà³�ನà³� 
 • ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಂತಹ ಮà³�ಕà³�ತ ಜà³�ಞಾನ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗà³�ಗೆಯೂ ತಿಳಿಸಲಾಯà³�ತà³�. 
 • ಮà³�ಖà³�ಯವಾಹಿನಿಯಲà³�ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜà³�ಗಳ ಶಿಕà³�ಷಕರà³�, ವಿದà³�ಯಾರà³�ಥಿಗಳಿಗೆ ಪà³�ರಚà³�ರಪಡಿಸà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಕೆಲವà³� ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸà³�ಥೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳಲಾಯà³�ತà³�. 
 • ಮà³�ಕà³�ತ ಮತà³�ತà³� ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳ ಸಮà³�ದಾಯ ಹಾಗೂ ಅದರ ತತà³�ವಗಳನà³�ನೇ ಬಳಸಿ ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ಸಾಧà³�ಯವಾಗಿಸಿರà³�ವ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಅಧà³�ಯಯನ ವೇದಿಕೆ ಕನà³�ನಡ ಸಂಚಯ ಮತà³�ತà³� ಅದರ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ವಚನ ಸಂಚಯ, ದಾಸ ಸಂಚಯ, ಸಮೂಹ ಸಂಚಯ, ಪà³�ಸà³�ತಕ ಸಂಚಯ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಬಗà³�ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯà³�ತà³�. 
 • ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ಗೂಗಲà³� ಹಾಗೂ ಓಪನà³� ಸà³�ಟà³�ರೀಟà³� ಮà³�ಯಾಪà³�‌ಗಳ ಲಭà³�ಯತೆ ಅದನà³�ನà³� ಜನರà³� ದಿನನಿತà³�ಯ ಹೇಗೆ ಬಳಸà³�ತà³�ತಿದà³�ದಾರೆ ಎಂದà³� ವಿವರಿಸಲಾಯà³�ತà³�. 
 • ಸರà³�ಕಾರೀ ಸಂಸà³�ಥೆಗಳೇ ತಂತà³�ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದà³�ಧಿಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಆಗಬಹà³�ದಾದ ತೊಂದರೆಗಳನà³�ನà³�, ಅದನà³�ನà³� ನಿವಾರಿಸಲà³� ಅಥವಾ ಉತà³�ತಮಗೊಳಿಸಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗದೇ ಇರಬಹà³�ದಾದ ಸಂದರà³�ಭಗಳನà³�ನà³� ವಿವರಿಸಲಾಯà³�ತà³�. à²�.à²�.ಎಸà³�.ಸಿ, ಓಸà³�ಮಾನಿಯ ಯà³�ನಿವರà³�ಸಿಟಿಯ ಡಿಜಿಟಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿಗಳ ಮೆಟಾಡೇಟಾ ಸà³�ಥಿತಿಗತಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಿಸಿ ಕನà³�ನಡ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಹà³�ಡà³�ಕಲà³� ಸಂಚಯದ ಮೂಲಕ ಸೃಷà³�ಟಿಸಿದ ಕà³�ರೌಡà³� ಸೋರà³�ಸಿಂಗà³� ಯೋಜನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನà³�ನà³� ಎಲà³�ಲರ ಮà³�ಂದಿಡಲಾಯà³�ತà³�. 
 • ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ ಇತà³�ಯಾದಿ ಕà³�ಷೇತà³�ರಗಳಿಗೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ಕನà³�ನಡದ ಸವಲತà³�ತà³�ಗಳನà³�ನà³� ಒದಗಿಸಿಕೊಡà³�ವà³�ದರಿಂದ ಹೆಚà³�ಚಾಗಬಹà³�ದಾದ ಉದà³�ಯೋಗಗಳ ಬಗà³�ಗೆಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಯà³�ತà³�. ಸಾಫà³�ಟà³�‌ವೇರà³� ಪೈರಸಿಯನà³�ನà³� ತಡೆಯà³�ವ ಬಗà³�ಗೆ ಈ ಸಂದರà³�ಭದಲà³�ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಯà³�ತà³�.
 • ಸರà³�ಕಾರ/ಅಂಗಸಂಸà³�ಥೆಗಳà³� ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನà³�ನà³� ಮತà³�ತೆ ಈ ರೀತಿ ಪಟà³�ಟಿ ಮಾಡಲಾಯà³�ತà³�:
  • ಭಾಷಾ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನಕà³�ಕೆ ಅವಶà³�ಯವಿರà³�ವ – ನೀತಿ, ನಿಯಮಗಳà³�, ಶಿಷà³�ಠತೆಗಳà³� , ಬಳಕೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳà³�, ಫಾಂಟà³�, ಫಾಂಟà³� ಶೇಪà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ಮà³�ಕà³�ತವಾಗಿ ಲಭà³�ಯವಾಗಿಸà³�ವà³�ದà³�.
  • ಮà³�ಕà³�ತ ಮತà³�ತà³� ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶದತà³�ತ ಒಲವà³� ತೋರಿಸಿ, ಕೋಟಿಗಟà³�ಟಲೆ ಹಣವನà³�ನà³� ಖಾಸಗೀ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳತà³�ತ ಸà³�ರಿಯà³�ವà³�ದನà³�ನà³� ತಡೆದà³�, ತನà³�ನಲೇ ಭಾಷಾ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ಸಂಪತà³�ತನà³�ನà³� ಒಗà³�ಗೂಡಿಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ವà³�ದà³�.
  • ಮà³�ಕà³�ತ ಮತà³�ತà³� ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶ ಸಮà³�ದಾಯಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಅವà³�ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ವà³�ದà³�. – ಇದರಿಂದ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾರà³�ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮà³�ಕà³�ತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಂತಾಗà³�ತà³�ತದೆ. 
  • ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ಸೃಷà³�ಟಿಸà³�ವà³�ದà³�. ಇದಕೆ ‌Fuel Project ನಂತಹ ಈಗಾಗಲೇ ಇರà³�ವ ಶಿಷà³�ಠತೆಗಳನà³�ನà³� ಬಳಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ವà³�ದà³�.
  • Unicode consortium, ISBN, ISO, W3C ಇತà³�ಯಾದಿ ಒಕà³�ಕೂಟ/ಸಂಸà³�ಥೆಗಳಲà³�ಲಿ ಕನà³�ನಡದ ಪà³�ರಾತಿನಿಧà³�ಯತೆಯನà³�ನà³� ಖಾತà³�ರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡà³�, ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ಅವಶà³�ಯವಿರà³�ವ ಶಿಷà³�ಠತೆಗಳನà³�ನà³� ಸಮಯಕà³�ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಭà³�ಯವಾಗà³�ವಂತೆ ಮಾಡà³�ವà³�ದà³�.
  •  G‌TLD‌ – ಕನà³�ನಡದ ಡೊಮೇನà³� ಹೆಸರà³�ಗಳà³� ಲಭà³�ಯವಾಗà³�ವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಿರà³�ವ ಪà³�ರಕà³�ರಿಯೆಗೆ ವೇಗ ದೊರೆಯà³�ವಂತೆ ಮಾಡà³�ವà³�ದà³�.
  • ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆಗೆ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನಗಳನà³�ನà³� ರೂಪಿಸಲà³� ತಂತà³�ರಜà³�ಞ ಹಾಗೂ ಭಾಷಾ ತಂತà³�ರಜà³�ಞರನà³�ನà³� ಒಟà³�ಟà³�ಗೂಡಿಸà³�ವà³�ದà³�.
  • ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗà³� ಕಾಲೇಜà³�ಗಳà³�, ವಿಶà³�ವವಿದà³�ಯಾನಿಲಯಗಳಲà³�ಲಿ ಭಾಷಾ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನಕà³�ಕೆ ಪà³�ರಾಯೋಗಿಕ ಸà³�ಪರà³�ಶ à²¨à³€à²¡à³�ವà³�ದà³�. 
  • ಕನà³�ನಡ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಅಭಿವೃದà³�ಧಿಗೆ ರಿಸೋರà³�ಸà³� ಸೆಂಟರà³�/ಟೆಕà³�ನಿಕಲà³� ಟಾಸà³�ಕà³�‌ಫೋರà³�ಸà³� ರಚಿಸಿ ಪà³�ರಾಯೋಗಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲà³�ಲಿ ಯಶಸà³�ಸà³� ಸಾಧಿಸà³�ವà³�ದà³�.
  • ಕನà³�ನಡ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳಿಗೆ ಕಡà³�ಡಾಯ à²�.ಎಸà³�.ಬಿ.ಎನà³�. ನಂಬರà³� ಸಿಗà³�ವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳà³�ಳà³�ವà³�ದà³�.
  • ಕನà³�ನಡ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಪರಿವಿಡಿ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಲಭà³�ಯವಿರà³�ವಂತೆ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಪರಿಷತà³�, ಪà³�ಸà³�ತಕ ಪà³�ರಾಧಿಕಾರ ಮತà³�ತಿತರ ಸಂಸà³�ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡಿಕೊಳà³�ಳà³�ವà³�ದà³�. 

ಒಟà³�ತಿನಲà³�ಲಿ ಜನಸಾಮಾನà³�ಯರ ಮಧà³�ಯೆ ಭಾಷಾ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕà³� ಇದಕà³�ಕೆ ಎಲà³�ಲರೂ ಒಟà³�ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ವ ಅವಶà³�ಯಕತೆಯನà³�ನà³� ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಯà³�ತà³�. 

�

�

ಪ�ಸ�ತಕ ಸಂಚಯದ ಪ�ಸ�ತಕಗಳನ�ನ� ವಿಕಿಯಲ�ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲ� ಸಹಕರಿಸಿ

ಮೊದಲ ಹಂತ:
ಸಂಚಯದ ಪà³�ಸà³�ತಕ ಸಂಚಯ (‌http://pustaka.sanchaya.net) ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿ ಆಫà³� ಇಂಡಿಯಾ ಮತà³�ತà³� ಓಸà³�ಮಾನಿಯ ಡಿಜಿಟಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿಯ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ಹà³�ಡà³�ಕಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗà³�ವಂತೆ ನಮà³�ಮ ತಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದà³�ದà³� ನಿಮà³�ಮೆಲà³�ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. à²‡à²²à³�ಲಿ ಸಾಹಿತà³�ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಕಲೆ, ವಿಜà³�ಞಾನ, ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಇತರೆ ೧೦೦ಕà³�ಕೂ ಹೆಚà³�ಚà³� ವರà³�ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳಿವೆ. à²ªà³�ಸà³�ತಕ ಸಂಚಯದಲà³�ಲಿ ವರà³�ಗಗಳ ಪಟà³�ಟಿಯನà³�ನೂ, ಅವà³�ಗಳನà³�ನà³� ಬಳಸಿ ಪà³�ಸà³�ತಕ ಹà³�ಡà³�ಕà³�ವ ಸೌಲಭà³�ಯವನà³�ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳಲà³�ಲಿ ಅತà³�ಯà³�ತà³�ತಮವಾದ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನà³� ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕà³�ಕೆ ಸೇರಿಸಲà³� ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ತà³�ತಿದà³�ದೇವೆ. ಈ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳಲà³�ಲಿ ಯಾವà³�ವà³� ವಿಕಿಯಲà³�ಲಿ ಪà³�ಸà³�ತಕ ಪà³�ಟ ಹೊಂದಬಹà³�ದà³� ಎಂಬà³�ದನà³�ನà³� ನೀವà³�ಗಳà³� ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಿದೆ. ಇದà³� ನಮà³�ಮ ಯೋಜನೆಯನà³�ನà³� ಮತà³�ತೊಂದà³� ಹಂತಕà³�ಕೆ ಒಯà³�ಯಲà³� ಸಹಾಯ ಮಾಡà³�ತà³�ತದೆ. ಪà³�ಸà³�ತಕದ ಹೆಸರà³�ಗಳನà³�ನà³� ‌pustaka.sancaya.netನಲà³�ಲಿ ಹà³�ಡà³�ಕಿ, ಆಯಾ ಲೈಬà³�ರರಿಯ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಹà³�ಡà³�ಕಿ ಓದà³�ವ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಭà³�ಯವಾಗಲಿದೆ. 

ಈ ತಿಂಗಳ ೨೨ರ ಒಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನà³�ನà³� ಮà³�ಗಿಸà³�ವ ಆಲೋಚನೆ ಇದà³�ದà³�, ನಿಮà³�ಮ ಕೈಲಾದಷà³�ತà³� ಸಹಾಯ ಮಾಡà³�ವಿರೆಂದà³� ನಂಬಿದà³�ದೇವೆ. ನಮà³�ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲà³� ಈ ಪೋಸà³�ಟಿಗೆ ಒಂದà³� ಕಾಮೆಂಟà³� ಹಾಕಿ. 


ಬೀದರ� ಫೋಟೋಗ�ರಫಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ಜೊತೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸ�ತ�ತ

ವಾರಾಂತà³�ಯದಲà³�ಲಿ ಬೀದರà³�‌ನಲà³�ಲಿದà³�ದಾಗ ಅಲà³�ಲಿನ ಯà³�ವ ಫೋಟೋಗà³�ರಫಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸದಸà³�ಯರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡà³�ವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕà³�ಕಿತà³�. ಅವರಲà³�ಲಿ ಕೆಲವರà³� ಈಗಾಗಲೇ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ, ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಕಾಮನà³�ಸà³�‌ಗೆ ತಮà³�ಮ ಫೋಟೋಗಳನà³�ನà³� ಅಪà³�ಲೋಡà³� ಮಾಡà³�ತà³�ತಿರà³�ವà³�ದನà³�ನà³� ಕೇಳಿ ಖà³�ಷಿಯೂ ಆಯಿತà³�. ಅವರ ಕೆಲವà³� ಪà³�ರಶà³�ನೆಗಳಿಗೆ ಉತà³�ತರಿಸಿ ಬೀದರà³� ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಗà³�ಂಪಿನಲà³�ಲಿ ಒಂದಾಗà³�ವಂತೆ ಹೇಳà³�ತà³�ತಿದà³�ದಾಗ ರಿಷಿಕೇಷà³� ಬಹಾದà³�ದೂರà³� ದೇಸಾಯಿ ಅವರà³� ತೆಗೆದ ಚಿತà³�ರ. Wikipedians discussing with members of Bidar photography society ಬೀದರà³� ಇತಿಹಾಸ, ಕಲೆ, ಪರಿಸರ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿತà³�ರಗಳನà³�ನà³� ಸೆರೆಹಿಡಿಯà³�ವ ಮೂಲಕ ವಿಕಿ ಕಾಮನà³�ಸà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಈ ತಂಡ ಇನà³�ಮà³�ಂದೆ ತಮà³�ಮ ಕೊಡà³�ಗೆಗಳನà³�ನà³� ನೀಡಲಿದೆ. ಪà³�ರಜಾವಾಣಿಯಲà³�ಲಿ ಭಾನà³�ವಾರ ೬, ಡಿಸೆಂಬರà³� ೨೦೧೫ ರಂದà³� ಪà³�ರಕಟಗೊಂಡ ಲೇಖನ‘ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳಿ’ Sun, 12/06/2015 – 15:29 ಬೀದರà³�: ಪà³�ರತಿಯೊಬà³�ಬರà³� ಇಂದà³� ತà³�ರà³�ತà³� ಹಾಗೂ ಅಗತà³�ಯ ಮಾಹಿತಿಗೆ ವಿಕಿಪಿಡಿಯಾದ ಮೊರೆ ಹೋಗà³�ತà³�ತಿದà³�ದಾರೆ. ಆದà³�ದರಿಂದ ಪà³�ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲà³�ಲೂ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸà³�ವಂತಾಗಲà³� ಸà³�ಥಳೀಯರà³� ವಿಕಿಪಿಡಿಯಾದಲà³�ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಪà³�‌ಲೋಡà³�‌ ಮಾಡಬೇಕà³� ಎಂದà³� ವಿಕಿಪಿಡಿಯಾದ ಸಂಚಾಲಕ ಓಂಶಿವಪà³�ರಕಾಶ ಹೇಳಿದರà³�. ಶನಿವಾರ ನಗರಕà³�ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದà³�ದ ಸಂದರà³�ಭದಲà³�ಲಿ ‘ಪà³�ರಜಾವಾಣಿ’ಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರà³�, ದೇಶದಲà³�ಲಿ ಪà³�ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲà³�ಲಿ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಮಳಿಯಾಳಿಯಲà³�ಲಿ ಮಾತà³�ರ ಹೆಚà³�ಚà³� ಮಾಹಿತಿ ಲಭà³�ಯ ಇದೆ. ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲೂ ಎಲà³�ಲ ಬಗೆಯ ಹಾಗೂ ಹೆಚà³�ಚà³� ಹೆಚà³�ಚà³� ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯà³�ವಂತಾಗಬೇಕà³�. ಈ ದಿಸೆಯಲà³�ಲಿ ಇನà³�ನà³� ಸಾಕಷà³�ಟà³� ಕಾರà³�ಯ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಅಂಗೈಯಲà³�ಲಿ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯಲà³�ಲೇ ಎಲà³�ಲ ಬಗೆಯ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯà³�ವಂತಾಗಲà³� ಸà³�ಥಳೀಯರà³� ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕà³� ಎಂದà³� ಹೇಳಿದರà³�. ವಿಕಿಪಿಡಿಯಾದಲà³�ಲಿ ಎಲà³�ಲ ಸಂದರà³�ಭದಲà³�ಲೂ ಹೆಚà³�ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿಸà³�ವ, ತಪà³�ಪà³� ಮಾಹಿತಿ ತೆಗೆದà³� ಹಾಕà³�ವ ಹಾಗೂ ವà³�ಯಾಕರಣವನà³�ನೂ ಸರಿಪಡಿಸà³�ವ ಅವಕಾಶ ಇರà³�ತà³�ತದೆ. ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚà³�ಚà³� ಜನರà³� ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳà³�ವà³�ದರಿಂದ ಅಪà³�‌ಲೋಡà³�‌ ಮಾಡà³�ವà³�ದರಿಂದ ಹೆಚà³�ಚà³� ತಿಳಿದà³�ಕೊಳà³�ಳಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗà³�ತà³�ತದೆ ತಿಳಿಸಿದರà³�. ವನà³�ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗà³�ರಾಹಕರà³� ಸಹ ಅಪರೂಪದ ಪಕà³�ಷಿಗಳನà³�ನà³� ಕà³�ಯಾಮೆರಾದಲà³�ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದà³� ತಮà³�ಮ ಹೆಸರಿನಲà³�ಲೇ ವಿಕಿಪಿಡಿಯಾದಲà³�ಲಿ ಅಪà³�‌ಲೋಡà³�‌ ಮಾಡಬಹà³�ದà³�. ವಿಕಿಪಿಡಿಯಾ ವೀಕà³�ಷಿಸà³�ವ ಪಕà³�ಷಿತಜà³�ಞರà³� ಅವà³�ಗಳ ಬಗೆಗೆ ಉಲà³�ಲೇಖಿಸà³�ವà³�ದರಿಂದ ಅಲà³�ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ ಸಮೂಹವೇ ನಿರà³�ಮಾಣವಾಗà³�ತà³�ತದೆ. ಎಲà³�ಲ ವಯೋಮಾನವದವರೂ ಪಕà³�ಷಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಚಿತà³�ರ ಸಹಿತ ಅರಿತà³�ಕೊಳà³�ಳಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗà³�ತà³�ತದೆ ಎಂದà³� ಹೇಳಿದರà³�.

ಸಿಂಗಾಪà³�ರ – ನà³�ಯಾಷನಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿ – ಕà³�ವೆಂಪà³� ಮತà³�ತà³� ಬೇಂದà³�ರೆ

ಸಿಂಗಾಪ�ರದ ನ�ಯಾಷನಲ� ಲೈಬ�ರರಿ ಒಳನೋಟ

ಸಿಂಗಾಪà³�ರದ ನà³�ಯಾಷನಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿ ಒಳಹೊಕà³�ಕà³� ನೋಡà³�ವà³�ದೇ ಪà³�ಸà³�ತಕ ಪà³�ರಿಯರಿಗೆ ಒಂದà³� ರೀತಿಯ ರೋಮಾಂಚನ. ನಾವà³� ಇಲà³�ಲಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ದಿನ, ಮಕà³�ಕಳಿಗೆಂದೇ ಪà³�ಸà³�ತಕ ಓದಿ ಹೇಳà³�ವ ಕಾರà³�ಯಕà³�ರಮವಿತà³�ತà³�. ಮಕà³�ಕಳà³� ಸಿದà³�ಧಪಡಿಸಿದ ಚಿತà³�ರಗಳà³�, ಮಾಡೆಲà³� ಇತà³�ಯಾದಿ, ಅವರà³� ನೆಡೆಸಿಕೊಟà³�ಟ ಕಥೆ ಹೇಳà³�ವ ಕಾರà³�ಯಕà³�ರಮ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಲà³�ಲಿದà³�ದ ವà³�ಯವಸà³�ಥಿತ ಪà³�ಸà³�ತಕ ಬಂಡಾರವನà³�ನà³� ನೋಡà³�ತà³�ತಾ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದà³�ದೆವà³�. à²�ರà³�‌ಕಂಡೀಷನà³� ಕಟà³�ಟದ ಪೂರಾ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳà³�, ಡà³�ರಾಮಾ ವೇದಿಕೆ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳà³�. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಗà³�ಗೆ ಇಂದ ರಾತà³�ರಿ ೯:೩೦ ವರೆಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲà³� ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಬೆಸೆದಿರà³�ವ ಕà³�ಯಾಫಿಟೇರಿಯ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳà³� ಓದà³�ಗರನà³�ನà³� ಆಲà³�ಲೇ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ವà³�ದರಲà³�ಲಿ ಆಶà³�ಚರà³�ಯವೇನಿಲà³�ಲ. 

ಬೇಂದ�ರ ಅವರ ವಿಮರ�ಶೆ ಪ�ಸ�ತಕದ ಮಾಹಿತಿ
ಇದೆಲà³�ಲಕà³�ಕಿಂತ ತà³�ಂಬಾ ಮೆಚà³�ಚà³�ಗೆ ಆದದà³�ದà³�, ಬà³�ಕà³� ಎಕà³�ಸà³�ಚೇಂಜà³� ಸೌಲಭà³�ಯ. ನೀವà³� ಓದಿ ಮà³�ಗಿಸಿದ ಪà³�ಸà³�ತಕವನà³�ನà³� (ಲೈಬà³�ರರಿ ಇಂದ ಪಡೆದದà³�ದನà³�ನಲà³�ಲ!) ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಓದಲà³� ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡà³�ವ ಸಂಸà³�ಕೃತಿಯನà³�ನà³� ಬೆಳೆಸà³�ವ ಕಾರà³�ಯಕà³�ರಮ. ಪà³�ರತಿ ದಿನವೂ ಅನೇಕರà³� ಇಲà³�ಲಿ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಪೇರಿಸಿದರೆ, ಅದನà³�ನà³� ತೆಗೆದà³�ಕೊಂಡà³� ಓದà³�ವ ಜನರೂ ಅಷà³�ಟೇ ಮಂದಿ. ನೂಕà³� ನà³�ಗà³�ಗಲಿಲà³�ಲ. ವà³�ಯವಸà³�ಥಿತವಾದ ೬x4 ರ ಪà³�ಟà³�ಟ ಕಪಾಟà³� ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಜೋಡಿಸಿಡಲà³� ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದà³�ದಂತà³�ತಿದೆ. 
ಕà³�ವೆಂಪà³�ರವರ Meenakshi’s Private Tutor ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ಅನà³�ವಾದದ ಮಾಹಿತಿ
ಲೈಬà³�ರರಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಹಿಂಪಡೆಯಲà³� ದಿನದ ೨೪ ತಾಸೂ ಅದಕà³�ಕೇ ಮೀಸಲಾದ ಕಲೆಕà³�ಷನà³� ಬಾಕà³�ಸà³�ಗಳಿವೆ. ಆಡಿಯೋ/ವಿಡಿಯೋ, ಮಕà³�ಕಳಿಗೆಂದೇ ಗà³�ರೀನà³� ಜೋನà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಸà³�ಸಜà³�ಜಿತ ಮಕà³�ಕಳ ಗà³�ರಂಥಾಲಯ. ಅವರೇ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಹà³�ಡà³�ಕಿಕೊಳà³�ಳಲà³� ಪà³�ಟಾಣಿ ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³�‌ಗಳà³� ಅವರ ಕೈಗೆಟà³�ಕà³�ವಂತೆ ಲಭà³�ಯ. 
ಇದೆಲà³�ಲದರ ಮಧà³�ಯೆ ಕನà³�ನಡದ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಹà³�ಡà³�ಕಿದಾಗ ಸಿಕà³�ಕ ಈ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನೊಮà³�ಮೆ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ. ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನà³� ತಮಿಳà³� ಹಾಗೂ ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ಎರಡರಲà³�ಲೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕನà³�ನಡವನà³�ನà³� ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಜೊತೆ ಬಳಸಿಕೊಳà³�ಳಲà³� ಹೆಣಗà³�ತà³�ತಿರà³�ವಾಗ, ಇಂತಹ ದà³�ವಿಭಾಷಾ ಸೂತà³�ರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳà³�ಳಲà³� ಜಗತà³�ತಿನ ಬೇರೆಡೆಗಳಲà³�ಲಿ ಹೇಗೆ ಮತà³�ತà³� à²�ಕೆ ಆಲೋಚಿಸಲಾಗà³�ತà³�ತಿದೆ ಎನà³�ನà³�ವà³�ದನà³�ನà³� ನಾವà³� ನೋಡಿ ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ. 
ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಅಲà³�ಲಲà³�ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಲಭà³�ಯವಾಗà³�ವಂತೆ ಮಾಡà³�ವà³�ದà³�, ಜನರà³� ಅದನà³�ನà³� ಸದà³�ಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡà³�, ಮತà³�ತೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀಡà³�ತà³�ತಾರೆ ಎಂದà³� ಇಲà³�ಲಿನ ವà³�ಯವಸà³�ಥೆಗಿರà³�ವ ನಂಬಿಕೆ – ನಂಬಿಕೆಯನà³�ನà³� ಉಳಿಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ ನಡವಳಿಕೆ. ಇವà³� ನಮà³�ಮಲà³�ಲೂ ಸಾಧà³�ಯವಾಗಬೇಕà³�. ನಾವದನà³�ನà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗಿಸಬೇಕà³�. 
ಸಿಂಗಾಪà³�ರದ ವಿಕà³�ಟೋರಿಯಾ ಬೀದಿಯಿಂದ…

ಮಾರà³�ಕಟà³�ಟೆ- ಸà³�ವಾತಂತà³�ರà³�ಯ ಮತà³�ತà³� ನಾವà³� – ನೆಟà³� ನà³�ಯೂಟà³�ರಾಲಿಟಿ


ವರ�ಷದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಿಂದಲೂ ಭಾರತದ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಹಾಗೂ ಟೆಲಿಕಾಂ ಜಗತ�ತಿನಲ�ಲಿ ಚರ�ಚೆಯಾಗ�ತ�ತಿರ�ವ ವಿಷಯ ‘ನೆಟ� ನ�ಯೂಟ�ರಾಲಿಟಿ’. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ� ನಮ�ಮ ದಿನನಿತ�ಯದ ಬದ�ಕಿನ ಅದೆಷ�ಟೋ ಹೋರಾಟಗಳನ�ನ� ವಾಸ�ತವಿಕ ಜಗತ�ತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ�ದ� ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ�ನ� ಸೃಷ�ಟಿಸ�ತ�ತಿರ�ವಾಗ, ನೆಟ� ನ�ಯೂಟ�ರಾಲಿಟಿ ಎಂಬ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಜಗತ�ತಿನ ಬಳಕೆದಾರನ ಸ�ವಾತಂತ�ರ�ಯ ಮಹತ�ವ ಪಡೆದದ�ದರಲ�ಲಿ ಆಶ�ಚರ�ಯವೇನಿಲ�ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಹೋರಾಟ ಸಾಮಾನ�ಯನಿಗೆ ಅರ�ಥವಾಗಲ� ಬಹಳ ಸಮಯವೇ ಹಿಡಿಯಿತ�. ಅದನ�ನ� ಅರ�ಥ ಮಾಡಿಸ�ವ�ದರಲ�ಲಿ ತಂತ�ರಜ�ಞಾನ ಪರಿಣತರಿಂದ ಹಿಡಿದ�, ಜಾಗೃತ ನೆಟ�ಟಿಜನ�‌ಗಳ� ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ನಲ�ಲಿ ಸಾಧ�ಯವಿರ�ವ ಎಲ�ಲ ಆಯಾಮಗಳನ�ನೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡರ�.

ಚಿತ�ರ ಕೃಪೆ: ಪ�ರಜಾವಾಣಿ


ನೆಟ� ನ�ಯೂಟ�ರಾಲಿಟಿಯ ಬಗ�ಗೆ ತಿಳಿಯಲ� ನಾವ�, ಮ�ಕ�ತ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯಕ�ಕೆ ಮತ�ತ� ಸಂವಹನಕ�ಕೆ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ದಾರಿಯಾಗಿರ�ವ�ದನ�ನ� ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ�ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳಬೇಕ�. ಜಗತ�ತಿನ ಯಾವ�ದೇ ಒಂದ� ಗಣಕಯಂತ�ರದಿಂದ ಮತ�ತೊಂದ� ಗಣಕಯಂತ�ರಕ�ಕೆ ಮ�ಕ�ತ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನೆಗೆಂದೇ ಪ�ರಾರಂಭವಾದ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಬಳಕೆದಾರನನ�ನ� ತಲ�ಪ�ವ�ದ� ಅದರ ಸೇವೆಯನ�ನ� ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ�ವ ಸೇವಾದಾತರ ಮೂಲಕ. ಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ಇಂತಿಷ�ಟ� ಡೇಟಾ ಸೇವೆಗೆ ನಿಗದಿತ ದರವನ�ನ� ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಪಡೆಯ�ವ ಬಳಕೆದಾರ ಅದನ�ನ� ತನ�ನಿಚ�ಛೆ ಬಂದಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ�ಳಬಹ�ದ�. ವೆಬ�‌ಸೈಟ� ಇತ�ಯಾದಿಗಳನ�ನ� ಹೊಂದಿರ�ವವರ�, ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಸೇವೆ ಬಳಸಿ ಅದನ�ನ� ಜಗತ�ತಿನಲ�ಲಿ ಯಾರ� ಬೇಕಾದರೂ ನೋಡ�ವಂತೆ ಮಾಡಬಹ�ದ�.

ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲ� ಇಚ�ಛಿಸ�ವ ಬಳಕೆದಾರರ� ತಮ�ಮ ಸಂಪರ�ಕವನ�ನ� ಬಳಸಿಕೊಂಡ� ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ನಲ�ಲಿ ಲಭ�ಯವಿರ�ವ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಬಹ�ದ�. ಇಲ�ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವೆಬ�‌ಸೈಟ�/ಜಾಲತಾಣಗಳನ�ನ� ಬಳಸ�ತ�ತಿದ�ದೀರಿ, ಯಾವ ಸೇವೆ ಪಡೆಯ�ತ�ತಿದ�ದೀರಿ, ವ�ಯಾಸಂಗಕ�ಕೋ, ವ�ಯವಹಾರಕ�ಕೋ, ಸ�ವಂತಕ�ಕೆ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಬಳಸ�ತ�ತಿದ�ದೀರಾ ಎಂಬ ಯಾವ�ದೇ ಭೇದವಿಲ�ಲದೆ ಸಂಪರ�ಕವನ�ನ� ಉಪಯೋಗಿಸ�ತ�ತೇವೆ. ಇದ� ಮೊಬೈಲ�‌ನಲ�ಲಿ ಬಳಸ�ವ ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ಗೂ ಅನ�ವಯಿಸ�ತ�ತದೆ. ವ�ಯಕ�ತಿಗತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಸಂಪರ�ಕದ ಮೂಲಕ ಜಗತ�ತನ�ನ� ಅಂಗೈನಲ�ಲಿಟ�ಟ�ಕೊಳ�ಳ�ವ ಅವಕಾಶ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಮ�ಕ�ತ ಮತ�ತ� ಸ�ವತಂತ�ರ ಸಂವಹನದ ಅವಕಾಶ ಜೊತೆಯಲ�ಲಿ ಸಿಗ�ತ�ತದೆ. ಸಮಾಜದ ಒಂದ� ಅಂಗವಾಗಿ ಎಷ�ಟ� ಸ�ವತಂತ�ರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬದ�ಕಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗ�ತ�ತದೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ನಲ�ಲೂ ನೀವ� ನಿಮ�ಮ ವಾಸ�ತವದ ಬದ�ಕಿನ ಸ�ವಾತಂತ�ರ�ಯ ಕಂಡ�ಕೊಳ�ಳಬಹ�ದ�.

ಈ ಮಧ�ಯೆ ಸೇವಾದಾತರ� ತಮ�ಮ ಸೇವೆಯನ�ನ� ವಿಸ�ತರಿಸ�ತ�ತಾ ಬಂದಂತೆ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಬಳಕೆ ಹೆಚ�ಚಾದಂತೆಲ�ಲ, ಮೂಲತಃ ದೂರವಾಣಿ/ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವೆಯನ�ನ� ನೀಡ�ತ�ತಿದ�ದ �.ಎಸ�.ಪಿ/ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಸರ�ವೀಸ� ಪ�ರೊವೈಡರ�‌ಗಳಿಗೆ ಸ�ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ� ಬಳಕೆಯ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಬರ�ವ ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಬಳಕೆಯ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ�ಚಾಗ�ತ�ತಾ ಬಂತ�. ತಂತ�ರಜ�ಞಾನ ಅಭಿವೃದ�ಧಿ ಹೊಂದಿದಂತೆಲ�ಲ, 2ಜಿ, 3ಜಿ, 4ಜಿ ಸೇವೆಗಳನ�ನ� ಜನಸಾಮಾನ�ಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ�ಯಾಕೇಜ�‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸೇವಾದಾತರ� ಪರಿಚಯಿಸಿದರ�. ವ�ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಮತ�ತಷ�ಟ� ಹೆಚ�ಚ� ಹಣ ಮಾಡಲ� ಯೋಚಿಸಿದ �.ಎಸ�.ಪಿ.ಗಳಿಗೆ ಹೊಳೆದದ�ದ� ದೊಡ�ಡ ಮತ�ತ� ಮಧ�ಯಮ ಗಾತ�ರದ ಸಂಸ�ಥೆಗಳಿಗೆ ತಮ�ಮ ವೆಬ�‌ಸೈಟ� ಹಾಗೂ ಇತರ ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ ಸೇವೆಗಳನ�ನ� ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊರಕ�ವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಉತ�ಪನ�ನಗಳಿಗೆ ಮಾರ�ಕಟ�ಟೆ ಕಟ�ಟಿಕೊಡ�ವ ಉಪಾಯ.

ಅಂದರೆ, ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಸೇವೆ ಬಳಸದಿದ�ದವರೂ ತಮ�ಮ ಮೊಬೈಲ� ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರ ಕೆಲವೊಂದ� ಸಂಸ�ಥೆಗಳ ವೆಬ�‌ಸೈಟ� ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ� ಅಪ�ಲಿಕೇಷನ�‌ಗಳನ�ನ� ಬಳಸ�ವಂತೆ ಮಾಡ�ವ ಸೇವೆ. ತಮ�ಮ ಉತ�ಪನ�ನಗಳನ�ನ� ಜನರಿಗೆ ತಲ�ಪಿಸಲ� ಯಾವ�ದೇ ಜಾಹೀರಾತ� ಇತ�ಯಾದಿ ಮಾರ�ಕೆಟಿಂಗ� ಮಾರ�ಗಗಳನ�ನ� ಅನ�ಸರಿಸಲ� ಶಕ�ತವಿರ�ವ ಸಂಸ�ಥೆಗಳ� ನೇರವಾಗಿ �.ಎಸ�.ಪಿ.ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಪ�ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ� ಬಳಕೆದಾರರನ�ನ� ಸೇರ�ವ�ದೇ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ�ಲಿ ತಪ�ಪೇನಿದೆ, ಜನರಿಗೆ ಸ�ಲಭವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ/ಸೇವೆ ದೊರಕಿದರೆ ಒಳಿತಲ�ಲವೇ, ಆದರೂ �ಕೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಎಂದ�, ಈ ಸೇವೆಯ ಬಗ�ಗೆ ಕೆದಕಲ� ಶ�ರ� ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮೊದಲ� ಅನಿಸಬಹ�ದ�. ಆದರೆ, ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಬಳಕೆದಾರನ ಬಳಕೆಯ ಸ�ವಾತಂತ�ರ�ಯಕ�ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳ�ವ�ದಕ�ಕೆ ಇದ� ಮೊದಲ ಪೆಟ�ಟ� ಮಾತ�ರ.

ಫ�ಲಿಪ�‌ಕಾರ�ಟ� ಕಂಪೆನಿ �ರ�‌ಟೆಲ�‌ನ ‘�ೀರೊ’ ಸೇವೆಯಡಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ�ರಯೋಗಕ�ಕೆ ಮ�ಂದಾಗ�ವ ಮಾತನ�ನ� ಆಡಿದ�ದೇ ತಡ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ�ಲಿನ ಜಾಗೃತ ಗ�ರಾಹಕರ� ಎನ�ನಬಹ�ದಾದ ಕೆಲ ನೆಟ�ಟಿಜನ�ನರ� ‘ನೆಟ� ನ�ಯೂಟ�ರಾಲಿಟಿ’ಯ ಬಗ�ಗೆ ಮಾತನಾಡಲ� ಪ�ರಾರಂಭಿಸಿದರ�. ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಮ�ಕ�ತವಾಗಿ ಲಭ�ಯವಾಗಿರ�ವ�ದರಿಂದ, ಅದರಲ�ಲಿ ಸ�ವತಂತ�ರವಾಗಿ ಯಾವ�ದೇ ರೀತಿಯ ವ�ಯವಹಾರ, ಹವ�ಯಾಸ ಇತ�ಯಾದಿಗಳನ�ನ� ರೂಢಿಸಿಕೊಳ�ಳಬಹ�ದ�. ಇದ� ಭಾರತದಲ�ಲಿ ಅಷ�ಟೇ ಅಲ�ಲ, ವಿಶ�ವದಾದ�ಯಂತ ಅದೆಷ�ಟೋ ಹೊಸ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಸಂಸ�ಥೆಗಳನ�ನ� ಪ�ರಾರಂಭಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗಿಸಿದೆ. �.ಎಸ�.ಪಿ.ಗಳ ‘�ೀರೊ’ ಸೇವೆ, ಹಣವಂತ ಸಂಸ�ಥೆಗಳ ಮಾರ�ಕಟ�ಟೆಯನ�ನ� ಹೆಚ�ಚಿಸಲ� ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಸೇವೆಯನ�ನ� ಒದಗಿಸಿದಲ�ಲಿ ಮಾರ�ಕಟ�ಟೆಯ �ಕಸ�ವಾಮ�ಯವನ�ನ� ಯಾವ�ದೋ ಕೆಲವ� ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ�ರ ಒದಗಿಸಿದಂತಾಗ�ತ�ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ�ಲಿ ಅಸಮಾನತೆಯ ಗಾಳಿ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಮೂಲಕವೂ ಹರಿದಾಡ�ವ�ದಕ�ಕೆ ಮೊದಲಾಗ�ತ�ತದೆ.

ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ನಿಂದಾಗಿ ಸಾಧ�ಯವಾಗಿರ�ವ ‘ಸ�ಟಾರ�ಟಪ� ಯ�ಗ’ದಲ�ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ಸ�ವಂತ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ�ಲಲ� ಜೀವಮಾನದ ಬಂಡವಾಳವನ�ನ� ತೊಡಗಿಸಿರ�ವ, ಉದ�ಯೋಗಪತಿಗಳಾಗಲ� ಮ�ನ�ನೋಡ�ತ�ತಿರ�ವ ಎಷ�ಟೋ ಯ�ವಕರಿಗೆ ತಂತ�ರಜ�ಞಾನದ ಮೂಲಕವೇ ಇಲ�ಲಿ ಅಡ�ಡಗಾಲ� ಹಾಕಿದಂತಾಗ�ತ�ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಂತಹ ಹೊಸ ಪ�ಟ�ಟ ಪ�ಟ�ಟ ಕಂಪೆನಿಗಳನ�ನ� ಸ�ಥಾಪಿಸಿರ�ವವರ� ತಮ�ಮ ಅಸ�ತಿತ�ವವನ�ನ� ಉಳಿಸಿಕೊಳ�ಳಲ� ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ ಸೇವಾದಾತರಿಗೆಂದೇ ಬಂಡವಾಳ ಕೂಡಿಡಬೇಕಾಗ�ತ�ತದೆ. ಇದ� ವ�ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಬಳಸ�ವವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಡ�ಬಂದಲ�ಲಿ, ಒಮ�ಮೆ ನೀವೇ ಹೊಸ ಸಂಸ�ಥೆಯನ�ನ� ಹ�ಟ�ಟ�ಹಾಕ�ವವರ ಬೂಟಿನಲ�ಲಿ ಕಾಲಿಟ�ಟ� ನೋಡಿದಾಗ ಕಣ�ಮ�ಂದಿನ ಸತ�ಯ ಮತ�ತೂ ಸ�ಲಭವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ�ಥವಾಗ�ತ�ತದೆ.

ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಸೇವಾದಾತರ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಸ�ಲಭವಾಗಿ ನಮಗೆ, ಅಂದರೆ ಬಳಕೆದಾತರಿಗೆ ಸಿಗ�ತ�ತದೆ ಎಂಬ ಖ�ಷಿ �ನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಮಂದಹಾಸ ತರಿಸಿದ�ದಲ�ಲಿ, ಎಚ�ಚರ! ನಿಮ�ಮ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಬಳಕೆಯ ಸ�ವಾತಂತ�ರ�ಯವನ�ನ� ಕೂಡ ಇದರ ಮೂಲಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗ�ತ�ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಡಿ.ಟಿ.ಎಚ�. ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಿ.ವಿ ಚಾನಲ�ಲ�ಗಳ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿರ�ವವರಿಗೆ ತಮ�ಮ ನೆಚ�ಚಿನ ಚಾನಲ� ಬರದಿದ�ದಾಗ, ಪ�ಯಾಕೇಜ� ಬದಲಿಸಿಕೊಳ�ಳ�ವ ಪ�ರಮೇಯ ಬಂದಾಗ, ತಮ�ಮ ಕೈಯಿಂದ ಪ�ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಹೊರ ಹೋಗ�ವ ಹಣದ ಪ�ರಮಾಣದ ಅರಿವಾಗ�ತ�ತದೆ. ಇದೇ ಸ�ಥಿತಿ ನಿಮ�ಮ ಮೊಬೈಲ� ಮೂಲಕ, ಲ�ಯಾಪ�‌ಟಾಪ�, ಟ�ಯಾಬ�ಲೆಟ�‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವ� ಉಪಯೋಗಿಸಬಹ�ದಾದ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಗೂ ಮ�ಂದೆ ಒದಗಿ ಬಂದಲ�ಲಿ?

ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ನಲ�ಲಿ ಇಂದ� ಲಕ�ಷಾಂತರ ಜಾಲತಾಣಗಳಿವೆ. ವಿಶ�ವದ ಒಟ�ಟಾರೆ ಜ�ಞಾನವನ�ನ� ಹಂಚಿಕೊಳ�ಳ�ವ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಂತಹ ವಿಶ�ವಕೋಶಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದ�, ಆರೋಗ�ಯ, ಹವ�ಯಾಸ, ಪ�ರವಾಸ ಅಷ�ಟೇ �ಕೆ ನಮ�ಮ ಪ�ರಧಾನಿಯವರ ‘ಡಿಜಿಟಲ� ಇಂಡಿಯಾ’ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಬರ�ವ ಸರ�ಕಾರದ ಎಲ�ಲ ಜಾಲತಾಣಗಳೂ ಇಲ�ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ತ�ರ�ತ� ಸ�ಥಿತಿಯಲ�ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸ�ವ ಸ�ದ�ದಿವಾಹಿನಿಗಳ ಜಾಲತಾಣಗಳೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳೂ ನಮ�ಮ ಮ�ಂದಿವೆ. ಹೀಗಿರ�ವಾಗ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಬಳಕೆಗೆ ಸೇವಾದಾತರ ಸೇವೆಗೆ ನೀಡಬೇಕಿರ�ವ ಶ�ಲ�ಕವನ�ನ� ಕೊಟ�ಟೂ ಮತ�ತೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರ�ವ ತಾಣಗಳನ�ನ� ನೋಡಲ� ಹೆಚ�ಚಿಗೆ ಹಣ ಸ�ರಿಯಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ? ‘ಡಿಜಿಟಲ� ಇಂಡಿಯಾ’ದ ಕನಸಿಗೂ ನಮ�ಮ ಸರ�ಕಾರ ನಮ�ಮ ತೆರಿಗೆಯ ಹಣವನ�ನ� ವ�ಯಯಿಸಲ� ಇದರ ಮೂಲಕ ಸಾಧ�ಯವಾಗಿಸಬಹ�ದ�.

ಈ ಲೇಖನವನà³�ನà³� ಬರೆಯಲà³� ಪà³�ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಲೂ ಫೇಸà³�‌ಬà³�ಕà³� ಅಭಿವೃದà³�ಧಿ ಹೊಂದà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಮತà³�ತà³� ಹಿಂದà³�ಳಿದ ಆರà³�ಥಿಕತೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಲಭà³�ಯವಾಗಿಸಲೆಂದೇ ಪà³�ರಾರಂಭಿಸಿದ http://internet.org à²Žà²‚ಬ ಜಾಲತಾಣವನà³�ನà³� ನನಗೆ ನನà³�ನ ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³� ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲà³�‌ನಿಂದ ಪà³�ರವೇಶಿಸಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗಲಿಲà³�ಲ. ಇದಕà³�ಕೆ ರಿಲಯನà³�ಸà³� ಅವರ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಕನೆಕà³�ಷನà³� ಬೇಕà³� ಎಂಬ ದೊಡà³�ಡ ಮಾಹಿತಿ ನನà³�ನ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂತà³�. ಇತà³�ತೀಚೆಗೆ ‘ನೆಟà³� ನà³�ಯೂಟà³�ರಾಲಿಟಿ’ಯ ಹೋರಾಟ ಪà³�ರಾರಂಭವಾಗà³�ವà³�ದಕà³�ಕಿಂತ ಮà³�ಂಚೆಯೇ ಈ ತೊಂದರೆ ಇದà³�ದದà³�ದನà³�ನà³� ನೋಡà³�ತà³�ತಾ ಬಂದಿರà³�ವವರಿಗೆ ಸà³�ವಾತಂತà³�ರà³�ಯವನà³�ನà³� ಕಸಿದà³�ಕೊಳà³�ಳಲà³� ನಡೆಸಿರà³�ವ ಹà³�ನà³�ನಾರದ ಅರಿವà³� ಬಹಳ ಬೇಗ ಆಯಿತà³�. http://www.savetheinternet.com/& http://www.netneutrality.in/ à²®à³�ಂತಾದ ತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಒಳಹನà³�ನà³� ಅರಿವà³� ಮಾಡಿಸಲà³� ಸà³�ವಯಂಸೇವಕರà³� ಮà³�ಂದೆ ಬಂದರà³�. ಇದà³� ಭಾರತದಲà³�ಲಷà³�ಟೇ ಆಲà³�ಲ, ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪಾಶà³�ಚಾತà³�ಯ ದೇಶಗಳಲà³�ಲೂ ನೆಟà³�ಟಿಜನà³�ನರನà³�ನà³� ಒಂದಾಗಿಸಿದೆ.ಜಾಗತಿಕವಾದ ಸ�ವತಂತ�ರ ಮತ�ತ� ಮ�ಕ�ತ ಸಂವಹನ ವೇದಿಕೆಯೊಂದನ�ನ� ವ�ಯಾವಹಾರಿಕ ದೃಷ�ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಾತ�ರ ನೋಡ�ತ�ತಿರ�ವ ಡಾಟ�/�.ಎಸ�.ಪಿ.ಗಳ�, �ಕಸ�ವಾಮ�ಯ ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಹಪಹಪಿಸ�ವ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ�, ಇಂತಹದ�ದೊಂದ� ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ�ಮ ಲಾಭಹೆಚ�ಚಿಸಿಕೊಳ�ಳ�ವ ಯೋಚನೆಯನ�ನ� ಮಾತ�ರ ಮಾಡ�ತ�ತಿವೆ. ಸೇವೆಯ ಒಳಗೆ ಮತ�ತೊಂದ� ಸೇವೆಯನ�ನ� ಸೃಷ�ಟಿಸಿ ಮ�ಂದೆ ನಾವ� ಅದರಲ�ಲಿ ನಡೆಸ�ತ�ತಿರ�ವ ವ�ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ, ಸಂವಹನದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸ�ವ�ದೇ ಇಲ�ಲಿ ಮ�ಖ�ಯ ಗ�ರಿಯಾಗಿರ�ವಂತೆ ತೋರ�ತ�ತಿದೆ.

ವಾಟà³�ಸà³�‌ಆà³�ಯಪà³�, ಮೆಸೆಂಜರà³�‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಸà³�ವ ಧà³�ವನಿ ಮತà³�ತà³� ವಿಡಿಯೊ ಚಾಟà³�‌ಗಳಿಗೆ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಸೇವೆಯ ಶà³�ಲà³�ಕದ ಜೊತೆಗೆ ಟಾಕà³�‌ಟೈಮà³� ರೂಪದ ಅಧಿಕ ಹೊರೆ ಇನà³�ನà³�ಮà³�ಂದೆ ನಮà³�ಮ ಮೊಬೈಲà³� ಬಿಲà³�‌ಗಳ ಭಾಗವಾಗಬಹà³�ದà³�. à²‡à²‚ಟರà³�ನೆಟà³� ಬರೀ ಸೇವೆ ಅಷà³�ಟೇ ಅಗಿರದೆ, ಇಡೀ ಜಗತà³�ತನà³�ನೇ ಒಂದà³� ವà³�ಯವಸà³�ಥೆಯಾಗಿ, ಸಂವಹನ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿವರà³�ತಿಸಿದ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಸಾಧà³�ಯತೆ ಆಗಿದೆ. ಇದà³�ವರೆಗೆ ಲಭà³�ಯವಾಗಿರà³�ವ ಸà³�ವಾತಂತà³�ರà³�ಯವನà³�ನà³� ಕಡಿತಗೊಳಿಸà³�ವà³�ದೂ ಸà³�ವಾತಂತà³�ರà³�ಯಹರಣವೇ ಸರಿ.


ವಿಂಡೋಸ� ೧೦ರ ಡೆವಲಪರ�ವೆ ಪ�ರಿವ�ಯೂನಲ�ಲಿ ಕನ�ನಡ

ಮೈಕà³�ರೋಸಾಫà³�ಟà³� ಇನà³�ನೂ ಬಿಡà³�ಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಿರà³�ವ ವಿಂಡೋಸà³� ೧೦ ರಲà³�ಲಿ ಕನà³�ನಡ ಹೇಗೆ ಕಾಣà³�ತà³�ತೆ ನೋಡಲಿಕà³�ಕೆ ಸಾಧà³�ಯವಾಯà³�ತà³�.  à²µà²¿à²‚ಡೋಸà³� ೧೦ರ ಡೆವಲಪರà³�ವೆ ಪà³�ರಿವà³�ಯೂನಲà³�ಲಿ.