ಸಂಜೆ

ಓಡಿ ಗೂಡ ಸೇರಲಿಕ�ಕಿತ�ತ�
ಬೆಳಗಿನಿಂದ ದಣಿದ ಮನಕ�ಕೆ
ಕೊಂಚ ತಂಪ� ಹವಾ ಬೇಕಿತ�ತ�
ಗ�ಬ�ಬಿ ಗೂಡ� ಸೇರಿ ಕಥೆ ಕೇಳ�ತ�ತಾ
ಹ�ಣ�ಣಿಮೆಯ ರಾತ�ರಿ ಕಣ�ಮ�ಚ�ಚಿ
ತಂಗಾಳಿಯಲ�ಲಿ ಮೈಯ�ಯೋಡ�ಡ�ವ
ಆಸೆಯಾಗಿತà³�ತà³�…

ಮ�ಸ�ಸಂಜೆ

ಸಂಜೆ ದೀಪ ಹೊತ�ತಿಸ�ವ ಹೊತ�ತ�
ಅಲ�ಲಲ�ಲಿ ಬೆಳಗಿದ ದೀಪದ ಜೊತೆಗೆ
ಚಂದಿರನ ಮ�ಖ ಅರಳಿತ�ತ�

ತಂಗಾಳಿಯ ಆ ಸಣ�ಣ ತೂಗ�
ನನ�ನರಗಿಣಿಯ ಮ�ಂಗ�ರ�ಳ
ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಆಡಿಸಿತ�ತ�

ಸ�ತ�ತಲಿದ�ದ ಪ�ರಪಂಚದ ಅರಿವಿಲ�ಲದೆ
ನೀ ಹೇಳ�ವ ಮಾತ� ಕೇಳಲ�
ನನ�ನ ಕಿವಿ ಅರಳಿ ನಿಂತಿತ�ತ�

ನಿನ�ನ ತ�ಟಿಯಿಂದ�ರ�ಳಿದ
ಮಾತಿನ ಮ�ತ�ತ�ಗಳ ಎಣಿಸ�ತ�ತಾ
ನಾ ದಾರಿ ಸವೆಸಿಯಾಗಿತ�ತ�

ನೀ ಜೊತೆಗಿದ�ದರೆ ಚಿನ�ನಾ
ಮ�ಸ�ಸಂಜೆ ಅದೆಷ�ಟ� ಚೆನ�ನ
ಮರೆತಾಗಿತ�ತ� ನನ�ನನ�ನೇ ನಾ

ತಂಗಾಳಿ

ಸಂಜೆಯ ಆ ತಂಗಾಳಿ
ನನ�ನ ಕೆನ�ನೆ ಸವರಿತ�ತ�
ಒಳಗಿನ à²�ರà³� ಕಂಡಿಷನà³� 
ನನ�ನ ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿದಾಗ

ಕಾರಿನ ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗೆ 
ಮ�ಖವಿಟ�ಟಾಗ ರಾಚಿದ
ತಂಗಾಳಿಯ ತಂಪಿಗೆ
ನನ�ನ ಕೆನ�ನೆಯೂ ಕೆಂಪೇರಿತ�ತ�

ವೇಗದ ಮಿತಿಯ ಒಳಗೇ

ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಕನಸ�ಗಳ
ಇತಿಮಿತಿಯಿಲ�ಲದ ಆಟದಲ�ಲಿ
ತಂಗಾಳಿ ನನ�ನ ಎಚ�ಚರಿಸಿತ�ತ�

— ನನà³�ನ ಎಚà³�ಚರಿಸಿತà³�ತà³�