ಮೊಬೈಲà³� ಎಂಬ M ಮಂತà³�ರದೊಡನೆ – ತರಂಗ ಯà³�ಗಾದಿ ವಿಶೇಷಾಂಕ

ತರಂಗ ಯ�ಗಾದಿ ವಿಶೇಷಾಂಕ ೨೦೧೨ ರಲ�ಲಿ ಪ�ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ