ನೀ ನಕ�ಕಿದ�ದೇಕೆ?

ಆ ತ�ಂಟ ನಗ�
ತಿಳಿನೀರ ಮೇಲೆ
ಅಲೆಗಳನ�ನೆಬ�ಬಿಸಿದೆ

ಆ ತ�ಂಟ ನಗ�
ಮನದ ಮೂಲೆಯಲ�ಲಿ
ಕಲರವವ ಕೇಳಿಸಿದೆ

ಆ ತ�ಂಟ ನಗ�
ಅಲ�ಗದ ನನ�ನ
ತಟ�ಟಿ ತೂಗಿಸಿದೆ

ಆ ತ�ಂಟ ನಗ�
ನಗದೇ ಇದ�ದ
ನನ�ನೂ ನಗಿಸಿದೆ

ಆ ತ�ಂಟ ನಗ�
ಒಂದ� ಪ�ರಶ�ನೆಯನ�ನ�
ತೂರಿ ಬಿಟ�ಟಿದೆ..
– ನೀ ನಕà³�ಕಿದà³�ದೇಕೆ?

ಚಿತà³�ರ:- ಪವಿತà³�ರ ಎಚà³�