ಹೆಜà³�ಜೆ – ಕನà³�ನಡ ಮತà³�ತà³� ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ

ಎಲà³�ಲರಿಗೂ ಕನà³�ನಡಕà³�ಕಾಗಿ à²�ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕà³� ಎನಿಸà³�ವà³�ದà³� ಸಹಜ. ಆದರೆ ನಮà³�ಮಲà³�ಲನೇಕರಿಗೆ ನಾನೇನà³� ಮಾಡಬಲà³�ಲೆ ಎಂಬ ಪà³�ರಶà³�ನೆ ಕಾಡಿದರೆ,  à²®à²¤à³�ತಿನà³�ನಿತರರಿಗೆ ಎಲà³�ಲಿಂದ ಕೆಲಸ ಶà³�ರà³�ಮಾಡಲಿ ಎಂಬ ಪà³�ರಶà³�ನೆ. ಅದನà³�ನೂ ಮೀರಿದರೆ ನನಗೆ ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³� ಅಷà³�ಟà³�ಗೊತà³�ತಿಲà³�ಲ ನಾನà³� ಇದರಲà³�ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ಲಿಕà³�ಕೆ ಸಾಧà³�ಯ ಇಲà³�ಲ ಎಂದà³� ಕೈಕಟà³�ಟಿ ಕೂರà³�ತà³�ತೇವೆ.

ಯಾವà³�ದೇ ಕà³�ಷೇತà³�ರದಲà³�ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಕನà³�ನಡಿಗರà³� ತಮà³�ಮ ಹವà³�ಯಾಸ, ಉದà³�ಯೋಗ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಸà³�ತà³�ತಲೇ ಹತà³�ತಾರà³� ವಿಷಯಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಅಭಿವೃದà³�ದಿಯ ನೆರವಿಗೆ ನಿಲà³�ಲಬಹà³�ದà³�. ಸಾಧà³�ಯಾಸಾಧà³�ಯತೆಗಳ ಇಂತಹ ಹತà³�ತಾರà³� ವಿಷಯಗಳನà³�ನà³�, ಪà³�ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇಂತಹ  à²•à²¾à²°à³�ಯಗಳಲà³�ಲಿ ತಮà³�ಮನà³�ನà³� ತಾವà³� ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರà³�ವ ಅನೇಕ ಅನà³�ಭವಿ ತಂತà³�ರಜà³�ಞರà³� ಅನà³�ಭವಗಳನà³�ನà³� à²¨à²¿à²®à³�ಮೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳà³�ತà³�ತ ನೀವೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಜà³�ಜೆಯಿಡಲà³� ೨೨ನೇ ಜನವ ರಿ ೨೦೧೨ ರಂದà³� ಹೆಜà³�ಜೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದà³�ದವಾಗà³�ತà³�ತಿದೆ.

ಇದà³� ಬರೀ ಮಾಹಿತಿತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಅಥವ à²�.ಟಿ ಮಂದಿಗಲà³�ಲ… ಯಾರà³�ಬೇಕಾದರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬಹà³�ದà³�. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರà³� ಕೂಡ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ವಿಷಯದಲà³�ಲಿ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಲà³�ಲರà³�, ಸಹಾಯ ದೊರೆಯà³�ತà³�ತದೆಯೇ, ಅವರೂ ಸಮà³�ದಾಯ ಕಟà³�ಟà³�ವ ನಿಟà³�ಟಿನಲà³�ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಲà³�ಲರೊಂದಿಗೆ ಹೆಜà³�ಜೆ ಇಡಬಲà³�ಲರà³� ಎಂಬà³�ದನà³�ನೂ ತಿಳಿಯಬಹà³�ದà³�.

ನಮà³�ಮೆಲà³�ಲರ ನೆಚà³�ಚಿನ ವಿಜà³�ಞಾನ ಲೇಖಕ ಶà³�ರೀ ನಾಗೇಶà³� ಹೆಗಡೆ, ವಸà³�ದೇಂದà³�ರ ಮà³�ಂತಾದವರà³� ನಮà³�ಮ ಜೊತೆಗಿದà³�ದರೆ, ಕನà³�ನಡದ ಮೊದಲ ಅಂತರà³�ಜಾಲ ತಾಣ “ವಿಶà³�ವಕನà³�ನಡ.ಕಾಮà³�” ರೂಪಿಸಿ ಗಣಕಿಂಡಿ, ಗà³�ಯಾಜೆಟà³� ಲೋಕ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ದಿನನಿತà³�ಯ ನಮà³�ಮೊಡನೆ ಸಂಪರà³�ಕದಲà³�ಲಿರà³�ವ ಡಾ| ಯà³�.ಬಿ ಪವನಜ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲಕà³�ಕಿದà³�ದಾರೆ.

ಇನà³�ನೂ ಹಲವಾರà³� ವಿಶೇಷಗಳà³� ಎಲà³�ಲರಿಗೂ ಕಾದಿದೆ ಎನà³�ನà³�ತà³�ತಾರೆ ಕಾರà³�ಯಕà³�ರಮ ಆಯೋಜಿಸà³�ತà³�ತಿರà³�ವ “ಸಂಚಯ” ತಂಡ. 

ಸಂಚಯ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನವನà³�ನà³� ಜನಸಾಮಾನà³�ಯನೆಡೆಗೆ ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ತರಲà³� ತೆರೆಯ ಹಿಂಬದಿಯಲà³�ಲಿ ಇದà³�ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ತà³�ತಿದà³�ದà³�, ‘ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳà³�’- ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ, ಮà³�ಕà³�ತ ಹಾಗೂ ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶ ಸಂಭಂದಿತ ಕನà³�ನಡದ ಮೊದಲ ಇ-ಪà³�ಸà³�ತಕವನà³�ನà³� ೨೦೧೧ರ ಸà³�ವಾತಂತà³�ರೋತà³�ಸವಕà³�ಕೆ ಕನà³�ನಡಿಗರಿಗಾಗಿ ಹೊರತಂದಿತà³�ತà³�.

ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ à²�ನಾದರೂ ಮಾಡà³�ತà³�ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಸಾಲದà³�, ಎದà³�ದà³� ಕಾರà³�ಯೋನà³�ಮà³�ಖರಾಗಿ ಎಂದà³� ಎಲà³�ಲರಿಗೂ ಹà³�ರಿದà³�ಂಬಿಸà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಕಾರà³�ಯಕà³�ರಮದಲà³�ಲಿ …
Hejje

ಯ�ವ ಕನ�ನಡ ಬರಹಗಾರರೇ ಇದನ�ನ� ಓದಿ

ಅವಧಿಯಲ�ಲಿ :-

ನಾಗೇಶ� ಹೆಗಡೆ ಪ�ರಶ�ನೆ: ಈಗ ಹೇಳಿ, ನಾನ� ಯಾರಿಗಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕ�?

ನನ�‌ಮನದ ಅನಿಸಿಕೆ:-
ಬರವಣಿಗೆ ಮತ�ತ� ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ�ರೀತಿ ಇದ�ದ�, ತನ�ನ ಜನರ ಹಾಗೂ ತನ�ನ ನೆಲದ ಗೆಲ�ವನ�ನ� ಮೊದಲ� ತನ�ನ ಭಾಷೆಯಲ�ಲಿ ಪ�ರಕಟಿಸ�ವ ಬರಹಗಾರರ� ಯಾವ�ದನ�ನ� ರೂಢಿಸಿಕೊಳ�ಳಬೇಕ� ಹಾಗೂ �ಕೆ ಬರೆಯಬೇಕ�, ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬೇಕ� ಎಂಬ�ದನ�ನ� ನಾಗೇಶ� ಹೆಗಡೆಯವರಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ�ಕೆ ಬರ�ವ�ದ� ಕಷ�ಟ. ವಿಜ�ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಂತ�ರಜ�ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳನ�ನ� ಅರ�ಥವಾಗ�ವ ರೀತಿಯಲ�ಲಿ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ�ಳ�ವ ಮತ�ತದನ�ನ� ಇತರರಿಗೆ ಅರ�ಥವಾಗ�ವಂತೆ ಹೇಳ�ವ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಜನರ� ಮ�ಂದೆ ಸಿಗ�ತ�ತಾರೋ ಎಂಬ ಸಂದಿಗ�ದ ಪರಿಸ�ಥಿತಿಯ ಅರಿವ� ಈಗಲಾದರೂ ನಮ�ಮಲ�ಲಾಗ�ವ�ದೆ? ಯ�ವ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ವಿಜ�ಞಾನ ಆಸಕ�ತರಿಗೆ ಈ ಬರಹ ತಲ�ಪ�ವ�ದ� ಅವಶ�ಯಕ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಸ�ತ�ತ ಚರ�ಚೆ, ಕಾರ�ಯಾಗಾರಗಳ� ಹಾಗೂ ಕೆಲವ� ಬರಹಗಾರರನ�ನ� ತಮ�ಮಲ�ಲೇ ಸೃಷ�ಟಿಸಿಕೊಳ�ಳ�ವಂತಹ ಸ�ವಯಂಕಾರ�ಯಪ�ರವೃತ�ತವಾಗಬಲ�ಲ ಶಕ�ತಿಗಳ� ಪ�ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಾದ�ದ� ಕೂಡ ಅಷ�ಟೇ ಅವಶ�ಯ. ಮತ�ತೆ ಈ ಕೆಲಸ ಯಾವ�ದೋ ಸಂಘ, ಸಂಸ�ಥೆ ಅಥವಾ ಸರ�ಕಾರದ ಕಾಗದದಲ�ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಪತ�ರಿಕೆಗಳ ಕಾಲಂಗಳಲ�ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗ�ವ�ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಪ�ರಶ�ನೆ ಪ�ರಶ�ನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿವ�ದ� ನಿಶ�ಚಿತ.