ಸೂರà³�ಯಾಸà³�ತಮಾನದತà³�ತ…

ಹೊಸ ಕà³�ಯಾಮೆರಾದಲà³�ಲಿ ಸೂರà³�ಯನ ಕಡೆಗದನà³� ಮà³�ಖ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ ಪವಿತà³�ರಾಗೆ – ಮೊದಲ ಚಿತà³�ರದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೊಂದà³� ಕಾಮೆಂಟà³�ಸೂರ�ಯಾಸ�ತಮಾನದತ�ತ ಒಂದ� ನೋಟ
ರಂಗಿನ ರಂಗಸà³�ಥಳದಲಿ ಕಾಣà³�ತà³�ತಿದೆಯೇ ಮಾಟ….

ಇಣ�ಕಿ ನೋಡಿತ�ತ� ನನ�ನ ಹೊಸ ಕ�ಯಾಮೆರಾ,
ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿತ�ತ� ಜಗತ�ತಿನ ನೀರವ ಸಂಜೆಯ,
ನಿದ�ದೆಗೆಟ�ಟ� ದಿನವೆಲ�ಲಾ ದ�ಡಿದ ಜನರ ಮನೆಗಳ,
ಹಕ�ಕಿಗಳೂ �ಕೋ ಬೇಗನೆ ಮನೆ ಸೇರಿಯಾಗಿತ�ತ�
ಚಂದ�ರನ ಬರ�ವಿಗೂ ಕಾಯಲಿಕ�ಕಿಲ�ಲ ನೇಸರ
ದಿನವಿಡಿ ಬಿರ� ಬಿಸಿಲಲಿ ಕಾದ ಭೂಮಿಗೆ
ಈಗ ಕೆಂಪಾದ ಸೂರಿನಡಿ ತಂಪಿನ ಹವಾ….
�ನೆಲ�ಲಾ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದೆಯಲ�ಲಾ!

ಹಾ ಹಾ!… ಮತà³�ತೂ ಇನà³�ನಷà³�ಟà³� ದೃಶà³�ಯಗಳ
ಸೆರೆಹಿಡಿಯà³�ತà³�ತಿರಲಿ ಈ ಮಾಟಗಾರ….

ಮತà³�ತೊಮà³�ಮೆ ಹೊಸ ಕà³�ಯಾಮೆರಾಗೂ ನಿಮಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳà³� 😉