ನ�ಡಿ ಕೀಲಿಮಣೆ ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬಳಸಬಾರದೇ?

ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಫೇಸ�‌ಬ�ಕ� ಗ�ಂಪಿನಲ�ಲಿ ಯ�.ಬಿ ಪವನಜರ ಪ�ರತಿಕ�ರಿಯೆ ಈ ಪ�ರಶ�ನೆಗೆ ಉತ�ತರಿಸಬಲ�ಲದ�:

ಪವನಜ ಯà³� ಬಿ à²¨à³�ಡಿ ತಂತà³�ರಾಂಶದ ಯà³�ನಿಕೋಡà³� ಕೀಲಿಮಣೆಯಲà³�ಲಿ ಒಂದà³� ದೊಡà³�ಡ ದೋಷ ಇದೆ. ನà³�ಡಿಯಲà³�ಲಿ ಅರà³�ಕಾವೊತà³�ತà³� ಪಡೆಯಲà³� Shift-f ಬಳಕೆಯಾಗà³�ತà³�ತಿತà³�ತà³�. ಅದನà³�ನೇ ಯà³�ನಿಕೋಡà³�‌ನಲà³�ಲೂ ಮà³�ಂದà³�ವರೆಸಿದà³�ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲà³�ಲಿರà³�ವ ತೊಂದರೆ ಎಂದರೆ <ವà³�ಯಂಜನ> + Shift-f ಮಾಡಿದರೆ ಅದà³� “ರ + ಹಲಂತà³�‌ + ವà³�ಯಂಜನ” ಆಗà³�ವ ಬದಲà³� ವà³�ಯಂಜನ + <ಅರà³�ಕಾವೊತà³�ತಿನ ಆಕಾರದ ಒಂದà³� ಅಕà³�ಷರ> ಆಗà³�ತà³�ತದೆ. ಈ <ಅರà³�ಕಾವೊತà³�ತಿನ ಆಕಾರದ ಒಂದà³� ಅಕà³�ಷರ> ವನà³�ನà³� ನà³�ಡಿ ಯà³�ನಿಕೋಡà³� ಫಾಂಟà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದà³� ಯà³�ನಿಕೋಡà³�‌ ಚಾರà³�ಟà³�‌ನಲà³�ಲಿಲà³�ಲ. ಅದಕà³�ಕೆ ಪà³�ರತà³�ಯೇಕ ಯà³�ನಿಕೋಡà³� ಸಂಕೇತವನà³�ನà³� Private User Area ದಲà³�ಲಿ ಸೇಸಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವà³� ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಠà³�ಯವನà³�ನà³� ASCII ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ತಪà³�ಪಾಗà³�ತà³�ತದೆ. NLP ಯಲà³�ಲಂತೂ ಕಂಡಿತ ಬರಿಯ ತಪà³�ಪà³� ಲೆಕà³�ಕಗಳೇ ಆಗà³�ತà³�ತವೆ. ಆದà³�ದರಿಂದ ದಯವಿಟà³�ಟà³� ಯಾರೂ ನà³�ಡಿ ಯà³�ನಿಕೋಡà³� ಕೀಲಿಮಣೆ ಬಳಸಬೇಡಿ.