ಹಕ�ಕಿ

ನೀಲಾಕಾಶದ ಜೀವ ಜಾಲ
ಹಾರ�ತ�ತಲೇ ಸಾರಿದೆ ನೀ
ಜಗಕೆ ಬಾನ ಅಂತರಾಳ

ಚಿತ�ರ:- ಗ�ರ�ಪ�ರಸಾದ�, ಶೃಂಗೇರಿ