ಬಿಸಿಲ�

ಅಪರಾನ�ಹವೇನೂ ಆಗಬೇಕಿಲ�ಲ
ಬಿಸಿಯ ಜಳಪಿನ ಜೊತೆ
ಸ�ಡ�ವ ತಾಪವ ಕಾಣಲ�
ಸ�ಟ�ಟ� ನಿಂತಿರ�ವ ಧರೆಯ� ಕಾಣದೆ?
ಹಸಿರ ಕಡಿದೂ ಕಡಿದೂ
ಮರ�ಭೂಮಿಯ ನಡ�ವೆ,
ನಾವೇ ನಿಂತ� ಹೇಳ�ವೆವ�
‘ಭೂಮಿ ಮರà³�ಭೂಮಿಯಾಯà³�ತಲà³�ವೇ?’
ಕಾಡಿಲ�ಲ! ಅಲ�ಲೆಲ�ಲಾ ಬರೀ ಕಾಂಕ�ರೀಟ�
ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಪ�ರಕರತೆಯ ತೋರಲ�
ಸೀಸೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ನಿಲ�ಗಡೆ
ನಿಂತ� ನೋಡೀಗ ಸೊರಗಿದ ಬಾಳ�