ಜ�ವರದ ನೆರಳ�

ಎಗ�ಗಿಲ�ಲದೆ ಸಾಗಿದ�ದ ದಿನಗಳ ನಡ�ವೆ
ತಗ�ಗಿ ಬಗ�ಗಿ ನೆಡೆ ಎಂದಿತ� ಜ�ವರ
ಮ�ಖದ ಮ�ಂದಿಡಿದ� ನಿನ�ನ ಕರ
ಶೀತ, ನೆಗಡಿಯ ತಡೆ ಒಡನೆ

ಹೊರಗಿನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಜಗ�ಗಿರಲಿಲ�ಲ
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಸ�ರೀಲಿಕ�ಕೂ ಸಾಕ�
ಮೈ ಬಿಸಿ ಆದೊಡನೆ ನೆಲ ಅದ�ರಿತ�ತ�
ಈ ಜà³�ವರದ ನೆರಳà³� ಸà³�ವಲà³�ಪ ಬೇಕಿತà³�ತà³�…

ಬಿಸಿಲ�

ಅಪರಾನ�ಹವೇನೂ ಆಗಬೇಕಿಲ�ಲ
ಬಿಸಿಯ ಜಳಪಿನ ಜೊತೆ
ಸ�ಡ�ವ ತಾಪವ ಕಾಣಲ�
ಸ�ಟ�ಟ� ನಿಂತಿರ�ವ ಧರೆಯ� ಕಾಣದೆ?
ಹಸಿರ ಕಡಿದೂ ಕಡಿದೂ
ಮರ�ಭೂಮಿಯ ನಡ�ವೆ,
ನಾವೇ ನಿಂತ� ಹೇಳ�ವೆವ�
‘ಭೂಮಿ ಮರà³�ಭೂಮಿಯಾಯà³�ತಲà³�ವೇ?’
ಕಾಡಿಲ�ಲ! ಅಲ�ಲೆಲ�ಲಾ ಬರೀ ಕಾಂಕ�ರೀಟ�
ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಪ�ರಕರತೆಯ ತೋರಲ�
ಸೀಸೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ನಿಲ�ಗಡೆ
ನಿಂತ� ನೋಡೀಗ ಸೊರಗಿದ ಬಾಳ�