ಸೂರಿನಡಿ

ಪ�ರತಿ ಮನೆಯ ಸೂರಿನಡಿ
ಇರಲಿ ಸಣ�ಣದೊಂದ� ಬೆಳಕ ಬಿಂಬ!
ಮಬà³�ಬಿನಲಿ ಅಳà³�ವ ಮಕà³�ಕಳ 
ಸಂತೈಸಲಿಕ�ಕೆ
ನಾಳಿನ ಕನಸ�ಗಳ ಕಟ�ಟ�ವ
ಕಂದಮ�ಮಗಳ ಓದಿಗೆ
ದ�ಡಿದ� ದಣಿದ� ಬಂದ ದೇಹಕೆ
ತಂಪನೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲಿಕ�ಕೆ
ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಹಸಿದಿರà³�ವ ಹೊಟà³�ಟೆಗೆ 
ಊಟ ಬಡಿಸಲಿಕ�ಕೆ
ನಿದ�ರಿಸ�ವ ಮ�ನ�ನ ಗ�ಂಯ� ಗ�ಡ�ವ
ಸೊಳ�ಳೆ ಓಡಿಸಲಿಕ�ಕೆ
ನಿಲà³�ಲದà³� ಈ ಪಟà³�ಟಿ…
ಶಿವನ ಸಮ�ದ�ರದ ನೀರೆಲ�ಲ
ಬತ�ತಿಸಿ ಊರ ಹೊತ�ತಿಸಿದರೂ
ಹà³�ಟà³�ಟà³�ವ ನಾಳೆಗಳ ಬಸಿರಲà³�ಲೇ 
ಮತ�ತಷ�ಟ� ಬೇಕ�ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ!
ಕಪà³�ಪà³� ಬಂಗಾರವನà³�ನೂ 
ಕರಗಿಸಿ ಬೆಳಕ ನೀಡ�ವರಂತೆ
ಎಷ�ಟ� ದಿನ ನೆಡೆದೀತ� ಈ ಆಟ?
ಚಿತ�ರ: ೨೮ನೇ ಮಾರ�ಚ� ರಂದ� ಕಾಮತ� ಲೋಕರ�ಚಿಯಲ�ಲಿ ತೆಗೆದದ�ದ�, ರಾಮನಗರ