ಮನೆಯ ಕಟ�ಟ�ವ ಆಸೆಯಿಲ�ಲ

ಛಾಯಾಗ�ರಹಣ : ಪವಿತ�ರ ಹೆಚ�

ಮನೆಯಂತೆಯೇ ತೋರ�ತ�ತಿದೆಯಲ�ಲ
ಬಾಗಿಲà³� ಮಾತà³�ರ ಕಾಣà³�ತà³�ತಿಲà³�ಲ…
ಪರವಾಗಿಲ�ಲ, ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿನ ಚಿಂತಿಲ�ಲ
ಮಳೆಗಾಲದ ನೀರಿನ ಮೇಳ
ನೆನೆದà³� ಆನಂದಿಸಿದರಾಯà³�ತಲà³�ಲ…
ಬಿಸಿಲ� ಸಿಡಿಸ�ಯ�ದ� ಬೇಸತ�ತರೆ
ಪ�ರ�ರನೆ ಆಗಸಕ�ಕೆ ಹಾರ�ವೆ ನಾ
ಇಲà³�ಲೇ ನಿಂತà³� ಅಳà³�ವ ಮನಸà³�ಸಿಲà³�ಲ…
ಕಟ�ಟಿಕೊಳಲೇಕೆ ನಾ ಇನ�ನೊಂದ� ಮನೆಯನ�ನ

ಸೂರಿನಡಿ

ಪ�ರತಿ ಮನೆಯ ಸೂರಿನಡಿ
ಇರಲಿ ಸಣ�ಣದೊಂದ� ಬೆಳಕ ಬಿಂಬ!
ಮಬà³�ಬಿನಲಿ ಅಳà³�ವ ಮಕà³�ಕಳ 
ಸಂತೈಸಲಿಕ�ಕೆ
ನಾಳಿನ ಕನಸ�ಗಳ ಕಟ�ಟ�ವ
ಕಂದಮ�ಮಗಳ ಓದಿಗೆ
ದ�ಡಿದ� ದಣಿದ� ಬಂದ ದೇಹಕೆ
ತಂಪನೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲಿಕ�ಕೆ
ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಹಸಿದಿರà³�ವ ಹೊಟà³�ಟೆಗೆ 
ಊಟ ಬಡಿಸಲಿಕ�ಕೆ
ನಿದ�ರಿಸ�ವ ಮ�ನ�ನ ಗ�ಂಯ� ಗ�ಡ�ವ
ಸೊಳ�ಳೆ ಓಡಿಸಲಿಕ�ಕೆ
ನಿಲà³�ಲದà³� ಈ ಪಟà³�ಟಿ…
ಶಿವನ ಸಮ�ದ�ರದ ನೀರೆಲ�ಲ
ಬತ�ತಿಸಿ ಊರ ಹೊತ�ತಿಸಿದರೂ
ಹà³�ಟà³�ಟà³�ವ ನಾಳೆಗಳ ಬಸಿರಲà³�ಲೇ 
ಮತ�ತಷ�ಟ� ಬೇಕ�ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ!
ಕಪà³�ಪà³� ಬಂಗಾರವನà³�ನೂ 
ಕರಗಿಸಿ ಬೆಳಕ ನೀಡ�ವರಂತೆ
ಎಷ�ಟ� ದಿನ ನೆಡೆದೀತ� ಈ ಆಟ?
ಚಿತ�ರ: ೨೮ನೇ ಮಾರ�ಚ� ರಂದ� ಕಾಮತ� ಲೋಕರ�ಚಿಯಲ�ಲಿ ತೆಗೆದದ�ದ�, ರಾಮನಗರ

ನಕ�ಷತ�ರಗಳ� ಕಾಣೆಯಾದಾಗ!

ಇರ�ಳ ಬಾನ ನೋಡಿದಾಗ
ಎತ�ತ ನೋಡ� ಕಪ�ಪ� ಛಾಯೆ
ಕಾಣದಾಯ�ತ� ಚ�ಕ�ಕಿ ಗ�ಂಪ�
ಯಾರ� ಕದ�ದರೋ?

ಕತ�ತಲಲ�ಲೂ ಹತ�ತ� ದೀಪ
ಬೆಳಗಿ ಬೆಳಗಿ ಕತ�ತಲನ�ನ�
ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿ ಕ�ಳಿತರವರ�
ಅವರೆ ಕದ�ದರೋ?

ಕತ�ತಲೆಯ ಕತ�ತಲಲ�ಲಿ
ಎಣಿಸ�ತ�ತಿದ�ದೆ ಚ�ಕ�ಕಿಗಳನ�
ಲೆಕ�ಕ ತಪ�ಪಿ ಹೋಯಿತಿಂದ�
ಎಂತ ಮಾಡಲೋ?


ನನ�ನದೊಂದ� ಚಿಕ�ಕ ದಾವೆ
ಹೂಡಲೊರಟ� ಬೆಚ�ಚಿ ನಿಂತೆ
ಹ�ಡ�ಕಿಕೊಡಿ ಎಂದರೆನ�ನ
ಹೊಡೆದ� ಬಿಡ�ವರೋ?