ಮಗ� ನಾನಾಗಬಾರದೇಕೆ?

ಚಿತ�ರ:- ಪವಿತ�ರ ಹೆಚ�

ಮಿನ�ಗ� ನಕ�ಷತ�ರಗಳಿವೆಯಲ�ಲಿ
ಶಶಿಯ� ಅವ�ಗಳ ಮಧ�ಯೆ
ಅಲ�ಲೆಲ�ಲೋ ಉದ�ರಿದಂತೆ ಧೂಮಕೇತ�
ಮನದಲ�ಲಿ ಮಿನ�ಗಿತ� ಸಣ�ಣ ಆಸೆ!

ಬೆಳಗ�ಗೆ ಸೂರ�ಯ ಕಣ�ಬಿಡ�ವಾಗ
ಬೆಳ�ಳಿ ಕಿರಣಗಳ ಪ�ರಭಾವಳಿಯನ�ನ�
ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲಿ ಚೆಲ�ಲಿದಾಗಲೇ
ಆ ಒಂದ� ಆಸೆ ಮಿಂಚಿತ�ತ�!

ಮಧ�ಯಾನ�ಹದ ಬಿಡ�ವಿನ ಸಮಯದಲ�ಲಿ
ದಿನಾ ನನ�ನಿದ�ರಾಗ�ತ�ತಿದ�ದ
ಆ ತೂಕಡಿಕೆಯ ಮಡಿಲಲ�ಲಿ
ಆ ಆಸೆ ಮೆತ�ತನೆ ಸ�ಳಿದಿತ�ತ�!

ಮ�ಂಜಾನೆ ನಗ�ತ�ತಾ,
ಮಧ�ಯಾನ�ಹ ತೂಕಡಿಸಿ,
ಸಂಜೆ ಚಂದಾಮಾಮನ ನೋಡಿ
ನಗ�ವ ಆ ಮಗ� ನಾನಾಗ ಬಾರದೇಕೆ?

ಸಸ�ಯಕಾಶಿಯ ನಡ�ವೆ

ಸಸ�ಯಕಾಶಿಯ ನಡ�ವೆ ಒಂದ� ಮ�ಂಜಾನೆ
ನಾಲ�ಕ� ಹೆಜ�ಜೆಯ ಹಾಕಿ ಪ�ರಕೃತಿಯ ಸವಿದೆ
ಪಕ�ಷಿ ಸಂಕ�ಲದ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ
ನಲಿದಿತ�ತ� ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಯೂ ಕೆಳಗೆ

ಕಣ�ಣಿಗೆ ತಂಪೆರೆವ ಹೂ, ಚಿಗ�ರ ಜೊತೆಗೆ
ಅಲ�ಲಲ�ಲಿ ತಂಪೆರೆವ ಎಲೆಗಳ ದಟ�ಟಹೊದಿಗೆ
ಹಸಿರ� ಹಾಸಿನ ಗರಿಕೆಯಾ ಸೊಬಗ�
ರವಿಯ ಕಿರಣಗಳೋ ಅದ� ತಂದಿತ�ತ� ಬೆರಗ�

ಕೆರೆ ನೀರ ನರ�ತನವ ನೋಡಿಯೇ ಸವಿಯೋ
ಮೀನ�, ಬಾತ�ಗಳಿವೆ ಇಲ�ಲಿ ನೀ ಆಟವಾಡೋ
ಮೂಡಣದ ರವಿಯಾ ಬೆಳ�ಳಿಕಿರಣಕೆ ಇಲ�ಲಿ
ಮೈ ಒಡ�ಡಿ ನಿಂತಿವೆ ಕೊಕ�ಕರೆ , ಬೆಳ�ಳಕ�ಕಿ ನೋಡೋ

ಬೆಳ�ಳಂಬೆಳಗೆ ಚಳಿಗೆ ಹೆದರದೆ ಬಂದೆ
ಚಳಿಬಿಟ�ಟ ಎಷ�ಟೋ ಮಂದಿಯ ಕಂಡೆ
ಲವಲವಿಕೆ ಮೈಗೂಡಿ ಒಡನಾಡಿಯಾಯ�ತ�
ಮತ�ತಷ�ಟ� ಹೊಸಬೆಳಗ ಸೆರೆಹಿಡಿದೂ ಆಯ�ತ�

ತಿಳಿದà³� ತಿಳಿಯದೆಯೋ  ಇಲà³�ಲಿ ಬರದಿದà³�ದೆ ನಾನà³�
ಎಳೆದೊಯ�ದ�ದವರಿಗೆ ಈ ನಾಲ�ಕ� ಸಾಲ�
ಸಾಗಿತ�ತ� ಪಾಠ ಬಾಗಿಲೆಡೆ ಸಾಗ�ವವರೆಗೆ
ವಿಖ�ಯಾತ ಈ ಸ�ಥಳ ತಿಳಿದಿದೆಯೆ ನಿಮಗೆ?