ವಿಕಿಪೀಡಿಯ �ೀರೋ: ಉಚಿತವಾಗಿ �ರ�‌ಸೆಲ� ಮೂಲಕ ಜ�ಞಾನವನ�ನ� ಹಂಚಿಕೊಳ�ಳಿ

image

à²�ರà³�‌ಸೆಲà³� ಮೂಲಕ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಳಸà³�ವà³�ದà³� ಉಚಿತ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ? ಕಳೆದ ವರà³�ಷ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಶನà³� à²�ರà³�‌ಸೆಲà³� ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪೆನಿಯೊಂದಿಗೆ “ವಿಕಿಪೀಡಿಯ à²�ೀರೋ” ಒಪà³�ಪಂದಕà³�ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ, à²�ರà³�‌ಸೆಲà³� ಗà³�ರಾಹಕರà³� ಉಚಿತವಾಗಿ ಜà³�ಞಾನವನà³�ನà³� ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯà³�ವà³�ದಕà³�ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟà³�ಟಿತà³�.

ಶà³�ಕà³�ರವಾರ ಸಂಜೆ (ಜೂನà³� ೨೭,೨೦೧೪) ರಂದà³� à²�ರà³�‌ಸೆಲà³� ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತನà³�ನ ಆಫೀಸಿನಲà³�ಲಿ à²�ರà³�ಪಡಿಸಿದà³�ದ ಬೆಂಗಳೂರà³� ಬà³�ಲಾಗಿಗರ ಸಮà³�ಮಿಲನದಲà³�ಲಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯದ ಕà³�ಯಾರೋಲೀನà³� (Carolynne Schloeder) ಬà³�ಲಾಗಿಗರಿಗೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಷನà³� ಮತà³�ತà³� à²�ರà³�‌ಸೆಲà³� ಒಪà³�ಪಂದದ ಬಗà³�ಗೆ, ಜà³�ಞಾನವನà³�ನà³� ಸà³�ಲಭವಾಗಿ, ಅದರಲà³�ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲà³�ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳà³�ವತà³�ತ ಹೇಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಹಕರಿಸà³�ತà³�ತಿದೆ ಎಂದà³� ತಿಳಿಸಿದರà³�. ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಇತà³�ತೀಚೆಗೆ ಲಭà³�ಯವಾಗಿಸಿರà³�ವ ಆಂಡà³�ರಾಯà³�ಡà³� ಆಫà³�‌ನ ಬೀಟಾ ಆವೃತà³�ತಿಯಲà³�ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆಗೂ ಅವಕಾಶವಿರà³�ವà³�ದನà³�ನà³�, ಈ ಅಪà³�ಲಿಕೇಷನà³� ಕೂಡ ‘ವಿಕಿಪೀಡಿಯ à²�ೀರೋ’ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲà³�ಲಿಯೇ ಡೇಟಾ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ವà³�ದನà³�ನೂ ಅವರà³� ವಿವರಿಸಿದರà³�.

�ರ�‌ಸೆಲ�‌ ಕರ�ನಾಟಕದ ವಾಣಿಜ�ಯ ವ�ಯವಹಾರಗಳ ಮ�ಖ�ಯಸ�ಥ ಕೆ.ಕಧಿರವನ� �ರ�‌ಟೆಲ� ತನ�ನ ಡೇಟಾ ಪ�ಲಾನ�‌ಗಳ ಲಭ�ಯತೆ, �ರ�‌ಟೆಲ� ಹೇಗೆ ಇತರೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ�ನ ಮತ�ತ� ಅತ�ಯ�ತ�ತಮ ಸೇವೆಯನ�ನ� (ಡೇಟಾ ಸಂಬಂಧಿತ) ನೀಡ�ತ�ತಿದೆ ಎಂದ� ವಿವರಿಸಿದರ�.

ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ� ರಾಧಕೃಷ�ಣ, ಭಾರತೀಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಭಾಷೆಗಳ ಲಭ�ಯತೆ ಮತ�ತ� ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಬಗ�ಗೆ ಬೆಳಕ� ಚೆಲ�ಲಿದರೆ, ಬ�ಲಾಗಿಗರ ಪ�ರಶ�ನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ�ಯಕ�ರಮದಲ�ಲಿ ಲಭ�ಯವಿದ�ದ ಇತರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ�ನರಾದ ಟೀನ� ಚೆರಿಯನ�, ಸ�ಭಾಶಿಷ�, ಪವನಜ ಹಾಗೂ ಓಂಶಿವಪ�ರಕಾಶ� ಉತ�ತರಿಸಿದರ�.

�ರ�‌ಟೆಲ�‌ನ ಕದಿರವನ� ಮತ�ತ� ಇತರರ� ತಮ�ಮ ಸೇವೆಯ ಸಮಯದಲ�ಲಿ ಕೇಳಿಬರ�ವ ಫಾಂಟ� ರೆಂಡರಿಂಗ� ತೊಂದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಕೀಬೋರ�ಡ�‌ಲಭ�ಯತೆ ಇತ�ಯಾದಿಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಪ�ರಶ�ನೆಗಳನ�ನ� ಕೇಳಿ ತಮ�ಮ ಸಂದೇಹಗಳನ�ನ� ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡರ�.

�ರ�‌ಟೆಲ� ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವೃದ�ದಿ ಮತ�ತ� ಇನ�ನೂ ಹೆಚ�ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಈ ಉಚಿತ ಸೇವೆಯ ಬಗ�ಗೆ ತಿಳಿಸ�ವ ಅವಶ�ಯಕತೆ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ�ನರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ�ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ�ವ ಅವಕಾಶಗಳ ಕ�ರಿತ� ಅಧ�ಯಯನ ಮಾಡಲ� ಹಾಗೂ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳಲ� ವಿಕಿಮೀಡಿಯದ ಕ�ಯಾರೋಲಿನ� ಇತ�ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ�ರವಾಸದಲ�ಲಿದ�ದ�, ಅವರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ�ರವಾಸ ಮೊಬೈಲ�‌ ಮೂಲಕ ಮ�ಕ�ತ ಜ�ಞಾನದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮ�ಂದಿನ ದಿನಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಆಶಾಕಿರಣ ಮೂಡಿಸಿತ�.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ�ಲಿ ರಾಷ�ಟ�ರೀಯ ವಿಜ�ಞಾನ ದಿನ ಮತ�ತ� ಸಂಸ�ಥಾಪಕರ ದಿನಗಳ ಆಚರಣೆ

ಇದೇ ಮಾರ�ಚ� 1ರ ಶನಿವಾರ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ�ಞಾನ ಸಂಸ�ಥೆ (Indian institute of Science / Tata Institute) ಯ� ರಾಷ�ಟ�ರೀಯ ವಿಜ�ಞಾನ ದಿನ ಮತ�ತ� ಸಂಸ�ಥಾಪಕರ ದಿನಗಳ ಆಚರಣೆಯ ಪ�ರಯ�ಕ�ತ ಸಾರ�ವಜನಿಕರಿಗೋಸ�ಕರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮ�ಕ�ತವಾಗಿ ತೆರೆದಿರ�ತ�ತದೆ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ�ಗಳ ಮಕ�ಕಳಿಗೆಂದ� ಬೆಳಿಗ�ಗೆ ಹತ�ತರಿಂದ ಸಂಜೆ ೫ ರ ವರೆಗೆ ಪ�ರತೀ ಡಿಪಾರ�ಟ�ಮೆಂಟಿನಲ�ಲೂ ವಿಶೇಶ ಪ�ರದರ�ಶನ-ವಿವರಣೆ-ಪ�ರಾತಿಕ�ಷಿಕೆ (demos, exhibits, lab tours, live exhibits, popular science lectures etc..) ಗಳಿರ�ತ�ತವೆ. (ದೊಡ�ಡವರೂ ಬಂದ� ನೋಡಲ� ಯೋಗ�ಯವಿರ�ತ�ತದೆ.)

This Saturday (1st March 2014), the 104-year-old Indian Institute of Science will open its doors to all for an event that will see research students and faculty of the institution demonstrate the principles of science. The annual event will be held a day before the Founder’s Day celebrations at the institution. Last year, a few thousands of people attended the event.

ಇವನà³�ನೂ ನೋಡಿ (openhoouse’13) :

  • http://timesofindia.indiatimes.com/home/education/news/IISc-to-open-doors-for-students-on-Saturday/articleshow/18721921.cms? 
  • http://www.iisc.ernet.in/ 
  • http://events.csa.iisc.ernet.in/opendays2014/

ಚ�ನಾವಣೆ

ಚ�ನಾಯಿತರಾಗಲ� ಅನ�ಯಾಯಿಗಳ
ಕಾಲನಿಡ�ಯ�ವ ಕಾಲ
ಅಜ�ಜ ಅಜ�ಜಿಯರಿರಲಿ, ದೊಡ�ಡವರೂ, ಯ�ವಕ, ಯ�ವತಿಯರೂ
ಅದೆಲ�ಲ ಬಿಡಿ, ಬಿಟ�ಟಿಲ�ಲ ನಮ�ಮ ಚಿಕ�ಕ ಪ�ಟ�ಟ ಕಂದಮ�ಮಗಳನ�ನೂ

ಓಟ� ಕೊಡಿ.. ಎತ�ತರಿಸಿದ ದನಿಯಲ�ಲಿ ಕೂಗ�ತ�ತಿರ�ವ
ಆ ಮೈಕಿನ ಧ�ವನಿಗೆ ಎದೆ �ಲ� ಎಂದಿತ�ತ�
ಕೂಗ�ತ�ತಿದ�ದವರಾರ�? �ನಾಯಿತ� ಎನ�ನ�ವ�ದರಲ�ಲೇ
ತಿಳಿದದ�ದ�, ಅದ� ಮಗ�ವೊಂದರ ಮಾತೆಂದ�

ಕೊಡ�ತ�ತಿದ�ದಾರೆ ಸೀರೆ, ಕಾಸ�, ಬಾಟಲಿಗಳ
ಇದೆಲ�ಲಾ ಖಾಸ� ಬಾತ�.. ಹೊರಗೆ ತಿಳಿದರದ�
ಮಿಡಿಯಾದ ಕರಾಮತà³�ತà³�… ಆದರೂ ನೆಡೆಯà³�ತà³�ತಿದೆ
ಚೌಕಾಸಿ ಗತ�ತಿನಿಂದಲೇ ನಡ�ರಸ�ತೆಯಲ�ಲಿ

ಚ�ನಾಯಿಸ ಬೇಕಿದೆ ಓದಿ ತಿಳಿದ, ತಲೆಯಿರ�ವ
ನಾಯಕನ… ಪಕà³�ಷದà³�ದಿರಲಿ ಸಿಕà³�ಕರೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಅವನ
ಅಟೆಸ�ಟ� ಮಾಡಿದ ಗ�ರ�ತ� ಪರಿಚಯ, ನಂತರ
ನಾಡ ಕಟ�ಟಲಿಕ�ಕಿರ�ವ ಯೋಜನೆಗಳ ಸವಿವರ

ನಾವ� ಕಟ�ಟ�ತ�ತೇವೆ, ನಾವ� ಕೆಡವ�ತ�ತೇವೆ
ನಾವ� �ನ� ಮಾಡ�ತ�ತೇವೆಯೋ ಕಣ�ಮ�ಚ�ಚಿ ನೋಡಿ
ನೀವೇ ನಾವ�.. ಸಧ�ಯ ನಮಗೆ ಓಟ� ಕೊಡಿ
ಹಿಂದಿನದೆಲà³�ಲವ ಮರೆತà³� ಮà³�ಂದಿನದನà³�ನà³� ಚಿಂತಿಸದೆ – ಕಿವಿ ಮಾತà³�

ಪ�ರತಿವರ�ಷದ ಚ�ನಾವಣಾ ಪ�ರಣಾಳಿಕೆಗಳನ�ನ�
ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಓದಿ ನಾನೇ ಒಂದ� ಬರೆಯಬಲ�ಲೆ
ಎಂದೆನಿಸಿದಾಗ ನನ�ನ ತಲೆಯಲ�ಲೊಳೆಯ�ತ�ತಿದೆ ಒಂದ�
‘ಟà³�ಯೂಬà³� ಲೈಟà³�’ – ನಾನೇ à²�ಕೆ ಸà³�ವರà³�ಧಿಸ ಬಾರದà³�

ಠೇವಣಿಯ ಭಯವಿಲà³�ಲ… ನಾವà³� ಬದಲಾಗಬೇಕà³�,
ಬದಲಾವಣೆಯ� ಸಾಧ�ಯ ಎಂದ� ಬಾರಾಕ� ಹೇಳಿದನೆಂದ�
ಇಲ�ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಯ ತರ�ವ ಬಯಕೆಯಲ�ಲ
ನಾವೇಕೆ ಒಂದ� ಹೆಜ�ಜೆ ಮ�ಂದ�ವರೆಯ ಬಾರದ� -ತಡೆಯಾದರೂ �ನ�

ಇರಲಿ, ಸಧ�ಯದ ಪರಿಸ�ಥಿತಿಗೆ, ಲಾಯಕ�ಕಾದ
ಸ�ವಲ�ಪವಾದರೂ ಛಲೋ ಅನ�ನಿಕ�ಕೆ ಸಾಧ�ಯನಾದ
ಯೋಗ�ಯನನ�ನ ಆರಿಸಿ, ಗೆಲ�ಲಿಸಿ ಗದ�ದ�ಗೆಗೆ ತಳ�ಳ ಬೇಕಿದೆ
ಓಟ� ಹಾಕಿ, ಮತ�ತೆ ಮರೆಯದೆ ಪ�ರಶ�ನೆ ಹಾಕಿ.. ಎಚ�ಚರಿಸ�ತ�ತಿರಿ!

ಮರೆಯ ಬೇಡಿ ಮತದಾರರೆ, ಮತ ಪಡೆದವರನ�ನ�
ಗೆಲ�ಲಿಸಿಕೊಂಡ� ಬೃಹತ� ಪಾಲಿಕೆಯಲ�ಲಿ ಬಾರಿ ಮೇಜೋವಾನಿ
ಮಾಡ�ದಾಂಗ� ನೋಡ�ಕೊಳ�ಲಿಕ�ಕೆ ಬೇಕ� ನಿಮ�ಮ ಜಾಗೃತಿ.
ಚà³�ನಾವಣೆಯ ಮೊದಲà³�, ನಂತರ ಹಾಗೂ ಆನಂತರವೂ – ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ

ಸಸ�ಯಕಾಶಿಯ ನಡ�ವೆ

ಸಸ�ಯಕಾಶಿಯ ನಡ�ವೆ ಒಂದ� ಮ�ಂಜಾನೆ
ನಾಲ�ಕ� ಹೆಜ�ಜೆಯ ಹಾಕಿ ಪ�ರಕೃತಿಯ ಸವಿದೆ
ಪಕ�ಷಿ ಸಂಕ�ಲದ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ
ನಲಿದಿತ�ತ� ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಯೂ ಕೆಳಗೆ

ಕಣ�ಣಿಗೆ ತಂಪೆರೆವ ಹೂ, ಚಿಗ�ರ ಜೊತೆಗೆ
ಅಲ�ಲಲ�ಲಿ ತಂಪೆರೆವ ಎಲೆಗಳ ದಟ�ಟಹೊದಿಗೆ
ಹಸಿರ� ಹಾಸಿನ ಗರಿಕೆಯಾ ಸೊಬಗ�
ರವಿಯ ಕಿರಣಗಳೋ ಅದ� ತಂದಿತ�ತ� ಬೆರಗ�

ಕೆರೆ ನೀರ ನರ�ತನವ ನೋಡಿಯೇ ಸವಿಯೋ
ಮೀನ�, ಬಾತ�ಗಳಿವೆ ಇಲ�ಲಿ ನೀ ಆಟವಾಡೋ
ಮೂಡಣದ ರವಿಯಾ ಬೆಳ�ಳಿಕಿರಣಕೆ ಇಲ�ಲಿ
ಮೈ ಒಡ�ಡಿ ನಿಂತಿವೆ ಕೊಕ�ಕರೆ , ಬೆಳ�ಳಕ�ಕಿ ನೋಡೋ

ಬೆಳ�ಳಂಬೆಳಗೆ ಚಳಿಗೆ ಹೆದರದೆ ಬಂದೆ
ಚಳಿಬಿಟ�ಟ ಎಷ�ಟೋ ಮಂದಿಯ ಕಂಡೆ
ಲವಲವಿಕೆ ಮೈಗೂಡಿ ಒಡನಾಡಿಯಾಯ�ತ�
ಮತ�ತಷ�ಟ� ಹೊಸಬೆಳಗ ಸೆರೆಹಿಡಿದೂ ಆಯ�ತ�

ತಿಳಿದà³� ತಿಳಿಯದೆಯೋ  ಇಲà³�ಲಿ ಬರದಿದà³�ದೆ ನಾನà³�
ಎಳೆದೊಯ�ದ�ದವರಿಗೆ ಈ ನಾಲ�ಕ� ಸಾಲ�
ಸಾಗಿತ�ತ� ಪಾಠ ಬಾಗಿಲೆಡೆ ಸಾಗ�ವವರೆಗೆ
ವಿಖ�ಯಾತ ಈ ಸ�ಥಳ ತಿಳಿದಿದೆಯೆ ನಿಮಗೆ?