ಮೊಬೈಲà³� ಎಂಬ M ಮಂತà³�ರದೊಡನೆ – ತರಂಗ ಯà³�ಗಾದಿ ವಿಶೇಷಾಂಕ

ತರಂಗ ಯ�ಗಾದಿ ವಿಶೇಷಾಂಕ ೨೦೧೨ ರಲ�ಲಿ ಪ�ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ

ಅಭ�ಯಂಜನ ತೈಲದಬ�ಯಂಜನ

ಅಭ�ಯಂಜನ ತೈಲದಬ�ಯಂಜನ
ಹೊಸ ವರ�ಷದ ಹೊಸ ದಿನದಲಿ
ಜಿಡ�ಡಿನಿಂದಲೇ ಜಿಡ�ದ ತೆಗೆಯ�ವ
ಜಿದ�ದಿನಾಟದ ಅಭ�ಯಂಜನ

ಚಿಕà³�ಕಂದಿನ ಅಭà³�ಯಂಜನದ ಆ ಕೆಲ ಕà³�ಷಣಗಳà³� —

ಎದ�ದೊಡನೆ ಅಮ�ಮ ಎಣ�ಣೆ ಹಚ�ಚಿ,
ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಬೆರೆಸಿ ಬಿಸಿನೀರ ಕೊಡದಿಂದ
ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೀರ� ಸ�ರಿಯ�ವಾಗಿನ ಸಂದರ�ಭ
ನೆನೆದ� ಓಡಿದ�ದ�

ತಪ�ಪಿಸ�ಕೊಳ�ಳಲಾರದೆ, ಎಣ�ಣೆ ಹಚ�ಚಿಸಿ ಕೊಂಡ ನಂತರ
ಫೈಲ�ವಾನನಂತೆ ಸೀಗೇಕಾಯಿ ಬೇಡವೆಂದ�
ಜಿದ�ದಿನಿಂದಗ�ದ�ದಾಡಿದ�ದ�

ಹೊರಬಂದಾಕ�ಷಣ ಸಿಗ�ತ�ತಿದ�ದ ಬಣ�ಣದ
ಹೊಸ ಬಟ�ಟೆಯ ಆಸೆಗೆ ಸೋತ� ಉರಿಯ�ತ�ತಿದ�ದ
ಕಣ� ಮಿಟ�ಕಿಸಿ ಕಾದಿದ�ದ�..

ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿ ವಾತಾದಿದೋಷಗಳ�
ಆಯ�ರಾರೋಗ�ಯ ವೃದ�ದಿಸಲಿ
ಪ�ಷ�ಕಳ ಜಳಕದಲ�ಲಿ ಪ�ರಸನ�ನತೆಯ ಸ�ಖದೊರೆತ�
ಸೌಂದರ�ಯ ವೃದ�ದಿಸಲಿ ತೈಲದ ಅಭ�ಯಂಜನದಿಂದ

ಹೀಗೆ ಯಾವ ಜಿದ�ದಿಗೂ ಜಗ�ಗದೆ, ಜಿದ�ದಿನಲ�ಲೇ
ಮತ�ತೊಂದಿಷ�ಟ� ಸಾಲ�ಗಳಲ�ಲಿ �ಕೆ ಅಭ�ಯಂಜನ
ಅನ�ನೊದನ�ನ� ಸಾರಿ ಸಾರಿ ದೊಡ�ಡವರಿಂದ ಹೇಳಿಸ�ತ�ತಿತ�ತ�..

ಯ�ಗಾದಿ

ವರ�ಷ ವರ�ಷಕೂ ಬರ�ವ ಯ�ಗಾದಿ
ನನಗೊಂದಿಷ�ಟ� ಹೊಸ ಕನಸ�ಗಳ
ನೆಯ�ದ� ಕೊಡ� ಯ�ಗಾದಿ

ಹೊಸ ದಿರಿಸ ತೊಟ�ಟ ಆ ಮಗ�ವಿನ
ನಗ� ಎಲ�ಲರನ�ನೂ ನಗಿಸ�ವಂತೆ
ನಗ�ವಿನ ಬ�ತ�ತಿ ಕಟ�ಟಿ ಕೊಡ� ನನಗೆ

ಪ�ರತಿವರ�ಷ ನೀನ� ಬರ�ವಾಗ
ಹೊತ�ತ� ತರ�ವ ಆ ಸಂತೋಷ
ವರ�ಷವಿಡೀ ಇರಲಿ ಹಾಗೆ

ಸಂತೆಯಲಿ ತ�ಂಬಿ ತ�ಳ�ಕ�ವ
ಆ ಹೂವ ಪರಿಮಳ ವರ�ಷ ಪೂರಾ
ಕಂಪ ತರಲಿ ನಮ�ಮೆಲ�ಲರ ಬಾಳಲ�ಲಿ

ಹೊಂಗಿರಣದ ಆ ನೇಸರನಿಗೂ
ಒಬ�ಬಟ� ಬಡಿಸಿಕೊಡ�ವ
ಹೊಸ ಬೆಳಕ ತೋರ� ನೀನಿಲ�ಲಿ

ಬೇವ� ಬೆಲ�ಲದ ಜೊತೆಗೆ
ಬಾಳ ಸವಿ ಮಿಶ�ರಣವ
ತೂಗಿ ತೋರೆಲೆ ನೀನ�
ಯ�ಗಾದಿ..

– ಎಲà³�ಲರಿಗೂ ವಿಕೃತಿ ನಾಮ ಸಂವತà³�ಸರದ ಶà³�ಭಾಶಯಗಳà³�