ಸಸ�ಯಕಾಶಿಯ ನಡ�ವೆ

ಸಸ�ಯಕಾಶಿಯ ನಡ�ವೆ ಒಂದ� ಮ�ಂಜಾನೆ
ನಾಲ�ಕ� ಹೆಜ�ಜೆಯ ಹಾಕಿ ಪ�ರಕೃತಿಯ ಸವಿದೆ
ಪಕ�ಷಿ ಸಂಕ�ಲದ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ
ನಲಿದಿತ�ತ� ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಯೂ ಕೆಳಗೆ

ಕಣ�ಣಿಗೆ ತಂಪೆರೆವ ಹೂ, ಚಿಗ�ರ ಜೊತೆಗೆ
ಅಲ�ಲಲ�ಲಿ ತಂಪೆರೆವ ಎಲೆಗಳ ದಟ�ಟಹೊದಿಗೆ
ಹಸಿರ� ಹಾಸಿನ ಗರಿಕೆಯಾ ಸೊಬಗ�
ರವಿಯ ಕಿರಣಗಳೋ ಅದ� ತಂದಿತ�ತ� ಬೆರಗ�

ಕೆರೆ ನೀರ ನರ�ತನವ ನೋಡಿಯೇ ಸವಿಯೋ
ಮೀನ�, ಬಾತ�ಗಳಿವೆ ಇಲ�ಲಿ ನೀ ಆಟವಾಡೋ
ಮೂಡಣದ ರವಿಯಾ ಬೆಳ�ಳಿಕಿರಣಕೆ ಇಲ�ಲಿ
ಮೈ ಒಡ�ಡಿ ನಿಂತಿವೆ ಕೊಕ�ಕರೆ , ಬೆಳ�ಳಕ�ಕಿ ನೋಡೋ

ಬೆಳ�ಳಂಬೆಳಗೆ ಚಳಿಗೆ ಹೆದರದೆ ಬಂದೆ
ಚಳಿಬಿಟ�ಟ ಎಷ�ಟೋ ಮಂದಿಯ ಕಂಡೆ
ಲವಲವಿಕೆ ಮೈಗೂಡಿ ಒಡನಾಡಿಯಾಯ�ತ�
ಮತ�ತಷ�ಟ� ಹೊಸಬೆಳಗ ಸೆರೆಹಿಡಿದೂ ಆಯ�ತ�

ತಿಳಿದà³� ತಿಳಿಯದೆಯೋ  ಇಲà³�ಲಿ ಬರದಿದà³�ದೆ ನಾನà³�
ಎಳೆದೊಯ�ದ�ದವರಿಗೆ ಈ ನಾಲ�ಕ� ಸಾಲ�
ಸಾಗಿತ�ತ� ಪಾಠ ಬಾಗಿಲೆಡೆ ಸಾಗ�ವವರೆಗೆ
ವಿಖ�ಯಾತ ಈ ಸ�ಥಳ ತಿಳಿದಿದೆಯೆ ನಿಮಗೆ?