ಗೆಳತಿ

ಬದ�ಕಿನ ಅನೇಕ ಮಜಲ�ಗಳಲ�ಲಿ
ಬದ�ಕ�ವ ಹಂಬಲದಲ�ಲಿರ�ವವನಿಗೆ
ಗೆಳತಿಯೋ, ಅಮ�ಮನೋ, ಹೆಂಡತಿಯೋ,
ಅಕ�ಕನೋ, ತಂಗಿಯೋ ಆಗಿ
ವಿಭಿನ�ನ ರೂಪಗಳಲ�ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ
ಹಸಿ ಹ�ಸಿ ನಗೆಗಳ ಲೆಕ�ಕಾಚಾರದಿಂದ
ಮೊದಲ�ಗೊಂಡ�, ಬದ�ಕ ನೆಡೆಸ�ವಾಚೆಗಿನ
ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಸ�ಖ ದ�:ಖದ
ದಾರಿಯೊಳಗಣ ಸರಾಗವಾಗಿ
ಸಾಥ� ಕೊಡ�ವ ನಿನಗೆ ಪದಗಳಲ�ಲಿ
ಹೇಳಲಾಗದಷ�ಟ� ಹೆಚ�ಚಿನ ಪ�ರೀತಿಯಿಂದ
ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ�ನ� ಸಲ�ಲಿಸಲ�
ಗೊತà³�ತಿರà³�ವ ಪದಗಳೂ ಸಾಲದಾಗಿದೆ ಇಂದà³�…

… ವಿಶà³�ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶà³�ಭಾಶಯಗಳà³�