ಸà³�ಪà³�ರೆಡà³�‌ಶೀಟà³�‌ನಿಂದ ವಿಕಿಗೆ – ಸà³�ಲಭ ಮಾರà³�ಗ

ಸà³�ಪà³�ರೆಡà³�‌ಶೀಟà³�‌ನಲà³�ಲಿರà³�ವ ಉದà³�ದದ ಕೋಷà³�ಠಕ(ಟೇಬಲà³�)ಗಳನà³�ನà³� ವಿಕಿಗೆ ಸೇರಿಸà³�ವà³�ದೆಂದರೆ ಕಷà³�ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸವನà³�ನà³� http://excel2wiki.net/ ಸà³�ಲಭ ಮಾಡà³�ತà³�ತದೆ. ಸà³�ಪà³�ರೆಡà³�‌ಶೀಟà³�‌ನಲà³�ಲಿರà³�ವ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನà³� ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಈ ತಾಣದಲà³�ಲಿ ಪೇಸà³�ಟà³� ಮಾಡಬೇಕà³�. ನಂತರ Submit ಕà³�ಲಿಕà³� ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಕೋಷà³�ಠಕವನà³�ನà³� ವಿಕಿ ಭಾಷೆಯಲà³�ಲಿ ನಿಮà³�ಮ ಮà³�ಂದೆ ಸಾದರಪಡಿಸಲಾಗà³�ತà³�ತದೆ. ಅದನà³�ನà³� ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ನಿಮà³�ಮ ವಿಕಿ ಪà³�ಟಕà³�ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರಾಯà³�ತà³�. ನೀವೂ ಪà³�ರಯತà³�ನಿಸಿ ನೋಡಿ.

ಇನ�ಮ�ಂದೆ ಮೊಬೈಲ�‌ನಲ�ಲೂ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಎಡಿಟ� ಮಾಡಿ

ಮೊಬೈಲà³� ಬà³�ರೌಸರà³�‌ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಎಡಿಟà³� ಮಾಡಲà³� ನೀವà³� ಪà³�ರಯತà³�ನ ಪಟà³�ಟಿರಬಹà³�ದà³�. ಆದರೆ ಈಗ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಷನà³�‌ ಅಭಿವೃದà³�ದಿ ಪಡಿಸಿರà³�ವ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಆಂಡà³�ರಾಯà³�ಡà³�  (ಬೀಟಾ) ಅಪà³�ಲಿಕೇಷನà³� ಮೂಲಕ ಕೂಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆ/ಎಡಿಟà³� ಸಾಧà³�ಯ. ಹೆಚà³�ಚà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಮೊಬೈಲà³� ಬಳಕೆಯ ಮಧà³�ಯೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ಅವಕಾಶವನà³�ನೂ ನೀಡಿದಲà³�ಲಿ ಜà³�ಞಾನದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಕೆಲಸ ಡೆಸà³�ಕà³�‌ಟಾಪà³�, ಲà³�ಯಾಪà³�‌ಟಾಪà³�‌ಗಳ ಮಿತಿಯಲà³�ಲಿರà³�ವà³�ದನà³�ನà³� ತಪà³�ಪಿಸಬಹà³�ದà³� ಎಂಬà³�ದà³� à²µà²¿à²•à²¿à²®à³€à²¡à²¿à²¯ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಲಭà³�ಯವಿರà³�ವ ಅನೇಕ ಮೊಬೈಲà³� ಕೀಬೋರà³�ಡà³� ಲೇಔಟà³�‌ಗಳನà³�ನà³� ಬಳಸಿ ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯವನà³�ನà³� ಮೊಬೈಲà³� ಮೂಲಕ ಅಪà³�ಲೋಡà³� ಮಾಡಲà³� ಇನà³�ನà³� ಅಡà³�ಡಿ ಇಲà³�ಲ. 

ಗೂಗಲà³� ಪà³�ಲೇ ಇಂದ ಈ ಅಪà³�ಲಿಕೇಷನà³� ಪಡೆದà³�ಕೊಳà³�ಳಲà³� ಇಲà³�ಲಿ ಕà³�ಲಿಕà³�ಕಿಸಿ: Wikipedia Beta for Android

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕಾಮನ�ಸ�‌ಗೆ ನನ�ನ ಇತ�ತೀಚಿನ ಕೊಡ�ಗೆಗಳ� (ಆಗಸ�ಟ�)

ಆಗಸ�ಟ� ಮಾಸದಲ�ಲಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಇಂಡಿಯದ ಚ�ನಾಯಿತ ಆಯೋಗದ(ಇ.ಸಿ) ಸದಸ�ಯರ� ನಗರದ ಸೆಂಟರ� ಫಾರ� ಇಂಟರ�ನೆಟ� & ಸೊಸೈಟಿಯಲ�ಲಿ ವರ�ಷದ ಸಾಮಾನ�ಯ ಸಭೆಯಲ�ಲಿ (A.G.M) ಒಂದ�ಗೂಡಿದ�ದರ�. ಇದೇ ಸಂದರ�ಭದಲ�ಲಿ ಇ.ಸಿಯಲ�ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದ�ದ ೨ ಸ�ಥಳಗಳನ�ನ� ತ�ಂಬಲ� ನೆಡೆದ ಚ�ನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವೂ ಹೊರಬಿತ�ತ�. ಚ�ನಾವಣೆಯನ�ನ� ನಿರ�ವಹಿಸಿದ ತಂಡದಲ�ಲಿ ಅರ�ಜ�ನ� ರಾವ� ಚಾವ�ಲಾ, ಟಿನ� ಚೆರಿಯನ� ಮತ�ತ� ರಾಧಾಕೃಷ�ಣ ಅವರನ�ನ� ಚಿತ�ರಗಳಲ�ಲಿ ಕಾಣಬಹ�ದ�.
Wikimedia India AGM 2013 Election committee for Wikimedia India 2013 Election Committee handing over EC election results

ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆ – ಶà³�ರà³� ಮಾಡà³�ವà³�ದà³� ಎಲà³�ಲಿಂದ?

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ನೀವೂ ಎಡಿಟà³� ಮಾಡಬಹà³�ದà³� ಎಂದà³�, ಅದà³� ಹೇಗೆ ಎಂದà³� ತೋರಿಸಿದ ನಂತರದ ಪà³�ರಶà³�ನೆ – ನಾನà³� ಸಂಪಾದನೆ ಶà³�ರà³� ಮಾಡà³�ವà³�ದಾದರೂ ಎಲà³�ಲಿಂದ ಎಂಬà³�ದà³�. ಫೇಸà³�‌ಬà³�ಕà³�‌ನ ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಗà³�ಂಪà³�, ಸಮà³�ಮಿಲನಗಳà³� ಹಾಗೂ ಇತà³�ತೀಚಿಗಿನ ಗೂಗಲà³� ಹà³�ಯಾಂಗà³�‌ಔಟà³� ಸಂವಾದದಲà³�ಲೂ ಇದೇ ಪà³�ರಶà³�ನೆ. ಇವà³�ಗಳನà³�ನà³� ಉತà³�ತರಿಸಲà³� ಈ ಕೆಳಗೆ ಪà³�ರಯತà³�ನಿಸಿದà³�ದೇನೆ. ಇವà³� ನಿಮà³�ಮ ಸಹಾಯಕà³�ಕೆ ಬರಬಲà³�ಲವà³�.

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆ/ಎಡಿಟ� ಪ�ರಾರಂಭಿಸಲ�: ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಜಾಲತಾಣದಲ�ಲಿ (http://kn.wikipedia.org) ನಿಮ�ಮದೊಂದ� ಬಳಕೆದಾರನ ಖಾತೆ(User Account) ಒಂದನ�ನ� ತೆರೆಯಿರಿ. ಖಾತೆ ಇಲ�ಲದೆಯೂ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಎಡಿಟ� ಮಾಡಬಹ�ದ�, ಆದರೆ ಖಾತೆಯೊಂದರ ಮೂಲಕ ನೀವ� ಸಂಪಾದಿಸ�ವ ಲೇಖನ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ�ಕೆ ನಿಮ�ಮ ಕೊಡ�ಗೆ ಇತ�ಯಾದಿಗಳನ�ನ� ಮ�ಂದೊಂದ� ದಿನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲ� ಸಹಾಯಕವಾಗ�ತ�ತದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದà³�ದಲà³�ಲಿ, ನಿಮà³�ಮ ಇಷà³�ಟದ ವಸà³�, ವಿಚಾರ, ವಿಷಯ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ವಿಕಿಯಲà³�ಲಿ ಹà³�ಡà³�ಕಲà³� ಮೊದಲà³� ಮಾಡಿ. ನೀವà³� ಹà³�ಡà³�ಕà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ವಿಷಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದà³�ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಆ ಪà³�ಟದ ನಿಮà³�ಮ ಬà³�ರೌಸರà³� ಪರದೆಯ ಮೇಲಿರà³�ವà³�ದà³�. ಈಗ ನಿಮà³�ಮ ಮà³�ಂದಿರà³�ವ ಪà³�ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿ ಇದೆಯೇ, ಅಥವಾ ಇದಕà³�ಕಿಂತ ಹೆಚà³�ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತà³�ತಿದà³�ದಲà³�ಲಿ ಅದನà³�ನà³� ಸೇರಿಸಲà³� ಪà³�ರಯತà³�ನಿಸಬಹà³�ದà³�. ‘ಸಂಪಾದಿಸಿ’ ಅಥವಾ ‘ಬದಲಾಯಿಸಿ’ ಎಂಬ ಕೊಂಡಿಗಳನà³�ನà³� ಕà³�ಲಿಕà³� ಮಾಡà³�ವ ಮೂಲಕ ಇದà³� ಸಾಧà³�ಯ.  à²¨à³€à²µà³� ಹà³�ಡà³�ಕà³�ತà³�ತಿದà³�ದ ಲೇಖನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲà³�ಲವಾದಲà³�ಲಿ, ಅದನà³�ನà³� ಸೇರಿಸà³�ವಂತೆ ಕೋರà³�ವ ಕೆಂಪà³� ಬಣà³�ಣದ ಕೊಂಡಿ ನಿಮà³�ಮ ಬà³�ರೌಸರà³� ಪರದೆಯಲà³�ಲಿರà³�ತà³�ತದೆ. ಅದನà³�ನà³� ಕà³�ಲಿಕà³� ಮಾಡಿ, ನಿಮà³�ಮ ಹೊಸ ಲೇಖನದ, ಹೊಸ ಸಂಪಾದನೆಯ ಕೆಲಸವನà³�ನà³� ಶà³�ರà³�ವಿಟà³�ಟà³�ಕೊಳà³�ಳಬಹà³�ದà³�. ಇದà³� ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಹೊಸದೊಂದà³� ಲೇಖನವನà³�ನà³� ಸೇರಿಸà³�ವ ಅತಿ ಸà³�ಲಭದ ವಿಧಾನ.

ಈಗಾಗಲೇ ನೀವ� ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ�ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ�ತ�ತಿದ�ದರೆ, ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಮ�ದಾಯದ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ�ಲಿ ನೀವೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಹೆಚ�ಚಿನ ಕೊಡ�ಗೆ ನೀಡಬಹ�ದ�. ಸಮ�ದಾಯದ ಕೆಲವ� ಯೋಜನೆಗಳನ�ನ� ಈ ಕೆಳಗೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಪಟ�ಟಿ ಮಾಡಿದ�ದೇನೆ:

ಗೂಗಲ� ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ�ಕೆ ತನ�ನ ಗೂಗಲ� ಟ�ರಾನ�ಸ�‌ಲಿಟರೇಷನ� ಟೂಲ� ಪರೀಕ�ಷಿಸ�ವ ಸಂದರ�ಭದಲ�ಲಿ ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳನ�ನ� ಕೆಲವ� ಅನ�ವಾದಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೇರಿಸಿತ�ತ�. ಈ ಲೇಖನಗಳ� ಉತ�ತಮವಾಗಿದ�ದರೂ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ�ಕೆ ಸಂಪೂರ�ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ�ಳ�ವಂತಿಲ�ಲದೆ, ಕೆಲವ� ನ�ಯೂನ�ಯತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಮೇಲಿನ ಕೊಂಡಿಯಲ�ಲಿ ಆ ನ�ಯೂನ�ಯತೆಗಳನ�ನೂ, ಅವ�ಗಳನ�ನ� ಸರಿಪಡಿಸ�ವ ಪರಿ ಇತ�ಯಾದಿಗಳನ�ನ� ಮತ�ತ� ಈ ಕೆಲಸದಲ�ಲಿ ಒಂದಾಗಲ� ಮ�ಂದ� ಬಂದಿರ�ವ ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ�ನರನ�ನೂ, ಗೂಗಲ� ತಂಡ ಸೇರಿಸಿರ�ವ ಲೇಖನಗಳ ಪಟ�ಟಿಯೂ ಲಭ�ಯವಿದೆ. ಈ ಪಟ�ಟಿಯಲ�ಲಿರ�ವ ಲೇಖನಗಳನ�ನ� ಸಂವರ�ಧನೆಗೊಳಿಸಿ, ಅವನ�ನ� ಕನ�ನಡಿಗರ ಓದಿಗೆ ಸಿದ�ದಪಡಿಸಲ� ಇಷ�ಟವಿದ�ದಲ�ಲಿ ನೀವ� ಈ ಯೋಜನೆ ಸೇರಬಹ�ದ�.
ಬà³�ಲಾಗà³� ಬರೆಯà³�ವ ಅನೇಕ ಗೆಳೆಯರà³�, ತಮà³�ಮ ಜಿಲà³�ಲೆಯ ಪà³�ಟಗಳನà³�ನಾದರೂ ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಸಂಪೂರà³�ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡà³�ವಂತೆ ಮಾಡಲà³� ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ ಈ ಯೋಜನೆ, ವಿಶà³�ವಕೋಶಕà³�ಕೆ ಅತà³�ಯಮೂಲ ಕೊಡà³�ಗೆ ನೀಡಬಲà³�ಲದà³�. ನಿಮà³�ಮ ಜಿಲà³�ಲೆ, ಅದರ ಸà³�ತà³�ತಮà³�ತà³�ತಲಿನ ಪà³�ರದೇಶ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಬಗà³�ಗೆ ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕà³�ಕೆ ವಿಷಯಗಳನà³�ನà³� ಸೇರಿಸà³�ತà³�ತಾ ಸಂಪಾದನೆ ತೊಡಗಲà³� ಇದà³� ಉತà³�ತಮ ಯೋಜನೆ. 
ಕರà³�ನಾಟಕದ ಬಗà³�ಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಮà³�ಖà³�ಯ ವಿಷಯಗಳನà³�ನà³� ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಸೇರಿಸಲà³� ಪà³�ರಯತà³�ನಿಸà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಯೋಜನೆಗಳಲà³�ಲಿ ‘Karnataka 1000’ ಮà³�ಖà³�ಯವಾದà³�ದà³�. ಈ ಯೋಜನೆ ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿದà³�ದà³�, ಕರà³�ನಾಟಕದ ಬಗà³�ಗೆ ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ಮತà³�ತà³� ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ಅಲà³�ಲದೇ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲà³�ಲೂ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನà³� ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕà³�ಕೆ ಸೇರಿಸಲà³� ಇಲà³�ಲಿ ಪà³�ರಯತà³�ನಿಸಲಾಗà³�ತà³�ತಿದೆ. ಸಧà³�ಯಕà³�ಕೆ ಈ ಪà³�ಟದಲà³�ಲಿ ಕನà³�ನಡ ಮತà³�ತà³� ಇಂಗà³�ಲೀಷà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಸಮà³�ದಾಯಕà³�ಕೆ ಬೇಕಾದ ಯೋಜನಾ ನಿರà³�ವಹಣೆಯ ಪà³�ಟಗಳನà³�ನà³� ಸಿದà³�ದಪಡಿಸಲಾಗà³�ತà³�ತಿದೆ. ನಂತರದ ಹಂತದಲà³�ಲಿ ಸಮà³�ದಾಯವೇ ತನಗೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ೧೦೦೦ ಲೇಖನಗಳನà³�ನà³� ಗà³�ರà³�ತಿಸಿ, ಅದನà³�ನà³� ವಿಷಯ ಪರಿಣಿತರಿಂದ ವಿಮರà³�ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗà³�ತà³�ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಸಮà³�ದಾಯ ಒಟà³�ಟà³�ಗೂಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಇರà³�ವ ಲೇಖನಗಳನà³�ನà³� ಉತà³�ತಮ ಪಡಿಸà³�ವà³�ದರಲà³�ಲಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬೇಕಿರà³�ವ ಲೇಖನಗಳನà³�ನà³� ಸಂಪಾದಿಸà³�ವಲà³�ಲಿ ತನà³�ನನà³�ನà³� ತಾನà³� ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳà³�ಳಬೇಕಿದೆ. ಕನà³�ನಡ ಮತà³�ತà³� ಕನà³�ನಡ ನಾಡಿನ ಉತà³�ತಮ ಲೇಖನಗಳನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡಿಗರಿಗೆ ನೀಡà³�ವ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೂಡ ನೀವà³� ಜೊತೆಯಾಗಬಹà³�ದà³�. 
ಈ ಮೇಲà³�ಕಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ನಿಮà³�ಮ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಚಟà³�ವಟಿಕೆಗಳà³� ಮತà³�ತà³� ಸಂಪಾದನೆ ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಪà³�ರಾರಂಭವಾಗಬಹà³�ದà³�. ವಿಕಿಯಲà³�ಲಿ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾವà³�ದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪà³�ರಶà³�ನೆಗಳà³� ಇತà³�ಯಾದಿ ಇದà³�ದಲà³�ಲಿ, ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಫೇಸà³�‌ಬà³�ಕà³� ಬಳಗ, ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಮೇಲಿಂಗà³� ಲಿಸà³�ಟà³� ಮೂಲಕ ಸಮà³�ದಾಯದಲà³�ಲಿನ ಇತರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹà³�ದà³�. ತಿಂಗಳಿಗೊಮà³�ಮೆ ಅಥವಾ ಆಗà³�ಗಾಗà³�ಗೆ ನೆಡೆಯà³�ವ ಸಮà³�ದಾಯ ಸಮà³�ಮಿಲನ, ಕಾರà³�ಯಾಗಾರ, ಗೂಗಲà³� ಹà³�ಯಾಂಗà³�‌ಔಟà³� ಸಂವಾದದಲà³�ಲೂ ನೀವà³� ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆ ಬಗà³�ಗೆ ತಿಳಿದà³�ಕೊಳà³�ಳಬಹà³�ದಾಗಿದೆ.